groot.iede 'AN DELI MG DOORHEEN «OORDEGEM, HE SCHONE» DE KRANT IN HET LICHT GESTELD DOOR KINDEREN FIJNPROEVERS KWAMEN AAN HUN TREKKEN... CYCLO CLUB CENTRAL IN STARTBLOKKEN TROUWE BLOEDGEVERS BELOOND /AN IMPEKENSVRIENDEN STARTEN VIJFDE SEIZOEN DE VOORPOST [orige zondag werd door de VTB-VAB-afdeling Lede en voorjaarswandeling ingericht doorheen de pooie hoekjes van Oordegem, Smetlede en Sers- jamp. De mooiste en meest bosrijke plekjes werden langedaan. Een twintigtal moedige wandelaars, Eder de leiding van Willem Van Caelenbergh ver- >kken om 14 uur vanop het Oordegems Dorp, voor n prestatie van om en bij de dertien kilometer. [uiten bij het oversteken [an de Steenweg op Gent werd met volle teu- pen genoten van de fris te buitenlucht. Gelukkig bleef het droog, jodat de medewerking [an de weermaker op [rijs werd gesteld. De ou- [e tramstatie werd het [erste herkenningspunt, yia de Oude Heirweg en -de Stichelendries ging het naar het prachtige «Hof te Landeghem», dat reeds vermeld werd in geschriften van de elfde eeuw. In de 13de eeuw werd dit prachtige bouw sel verkocht aan de abdij van Affligem. Momenteel is Dr. Sierens uit Aalst de eigenaar. Door de gids werd er gewezen op dit enig bouwstuk, dat een getuige blijft van de kun de in vorige eeuwen. An ders is het wel gesteld met de Oordegemse Fau- conniermolen, die mo menteel erg vervallen is. Toch moeten de liefheb bers niet wanhopen: de restauratieplannen en het bijhorende lasten boek liggen reeds klaar. Naar het schijnt zou men zelfs reeds een aanbeste ding ter restauratie uitge schreven hebben. De mo len werkte de laatste maal in ...1939. Langs verschillende klei ne, verlaten wegeltjes werd koers gezet naar «De Witte Hoeve», een herberg waar even halt werd gehouden. Na een lekkere pint (en 't was van den dorst!) werd ver- dergestapt. Achter de Witte. Hoeve werd er in de ongerepte natuur «ge doken»: een leuk bosje met een vijvertje. De we gels waren niet geasfal teerd en wie geen aange past schoeisel droeg, werd er duchtig nat. Maar niemand kloeg, het verliep allemaal met de glimlach! Een mooie hol le weg (een zeldzaam heid in de streek) bracht de wandelaars bij een Boskapel, gebouwd in 1910. Via Serskamp-bos en de Klinckaert ging het dan weer naar het cen trum, waar men rond 18 Terwijl hun vriendjes uit het vijfde en zesde leerjaar op sneeuwklas in Ramsau (Oostenrijk) verbleven, werkten de thuisblijvende leerlingen van de zesde leerjaren van de R.B.S. te Lede naarstig aan het projektonderwijs. Het gekozen onderwerp werd «de krant». uur aankwam. Nadien hoorden we enige klach ten: het is toch opvallend hoe er in de mooie na tuur van Groot-Lede zo intens aan bosroof ge daan wordt. Op verschil lende plaatsen werden afgezaagde bomen en klaar-gekliefd hout opge merkt- De deelnemers hebben echter op een prettige wijze genoten van de mooie stukjes natuur in de eigen gemeente. Spij tig voor hen die er niet bij waren.... RDV Die veelzijdige materie leidde niet alleen tot het bezoeken van een plaat selijke drukkerij, maar sa men met de betrokken leerkrachten bedachten zij een verrassing voor hun kameraadjes bij hun terugkomst. Er werd naarstig verzameld, ge knipt, geplakt, uitgestald.. Al het materiaal dat be trekking had op de krant werd samengebracht. Men zocht buitenlandse, vreemde en «oude» kran ten. Na heel wat werk werd een tentoonstelling ingericht. Deze was «uniek» in zijn soort. De verzorging bleek piekfijn en de geleverde kom- mentaar was leerrijk. De leerlingen demonstreer den zelfs het werk van «echte» drukkers... Je mag het geloven: de leerlingen van de zesde leerjaren waren niet wei nig fier, toen ze de ten toonstelling voor hun medeleerlingen open stelden. Mevrouw de Di- rektrice, de leerkrachten en de leerlingen van het eerste tot het zesde leer jaar, elkeen ging op de uitnodiging voor een be zoekje in. En met resul taat! ledereen stak er wat van op. Zelfs' personeels leden van de middelbare afdeling,.. Met de begeleidende uit leg van de betrokken le raar, werd het overduide lijk dat de achtergrond van «papier tot krant» niet zo eenvoudig is als wel algemeen gedacht wordt. Een prima initia tief dat tegelijk ontspan nend en leerzaam bleek. Het aantal bezoekers be wees het. Van Impekensvrien- n zijn een dynamische jroep mensen, die elke :ondagvoormiddag een ritje van ongeveer 80 km. klubverband maken, •tipt te negen uur wordt ir vertrokken vanaf het .eedse Dorp, voor het lo- aal «De Halve Maan», /oorzitter Verleysen en ondervoorzitter Oscar /an Der Vurst zijn niet 'einig fier op hun klub, lie jaarlijks drie klassie- :ers van een kleine 120 :m. (naar de kust of de .rdennen) inricht. !ij krijgen de gewaar- leerde hulp van sekreta- is Dirk De Lannoy, schat- ewaarder Lucien Kep- hajpens en van de bestuurs- lddeden William De Sutter, e Roger Van Den Bremt, berrans Van Ranst, Hector e (jVan Impe, José Verbreyt en Jan Van Eetvelde. De uk ee mensen bezoeken fjjaarlijks samen met een ,ga35-tal leden Parijs, waar n<ze hun idool «Lucien Van '^Impe» gaan aanmoedi- jvjlgen in de Ronde van |0jFrankrijk. Na een uitstap jinaar de kust met vrouw len kinderen, wordt reeds '^halsreikend uitgekeken wjnaar het jaarlijks souper w*met de prijsuitreiking aan r ^de verdienstelijke leden. Hiervoor wordt rekening tslt gehouden met het klas sement over het hele jaar. In 1979 bekwamen Julien Galle, Julien Ver- hofstadt en Van der Vurst Oscar een eerste prijs, met 2.370 km. Oscar Van de Velde werd vierde met 2.120 km., gevolgd door Hector Van Impe met 2.075 km. De leden na men eveneens deel aan kompetities. De voor naamste zijn de cyclo cross W.A.O.D. en de wegwedstrijden V.W.B. en W.A.O.D. Dat er dit jaar naar ver schillende sponsors werd uitgekeken, is geen won der. De klub viert in 1980 haar vijfjarig bestaan. De bekroning van de feeste lijkheden is de toewijzing voor de inrichting van het Kampioenschap van Bel gië door de Vlaamse Wielrennersbond. Deze wedstrijd zal verreden worden te Lede op 24 augustus eerstkomend. Er worden drie koersen voorzien: kategorie A, B en C. De Van Impekens- vrienden hebben twee deelnemende bestuursle den: Lucien Keppens en Oscar Van Der Vurst. Aan aanmoediging zal het hen te Lede zeker niet ontbreken... R.D.V. Vorige vrijdag heerste er heel wat drukte in de Leedse Vijverstraat. De reden hiertoe was dat de deuren van het schoolrestaurant van de beide Rijks scholen wagenwijd openstonden. Niet alleen de ouders van de leerlingen werden er ontvangen. Ook de familie en vrienden, sympatisanten en... waren welkom. Elkeen kon er tegen een zeer demokratisch gehouden prijs een lekker maal gebruiken. Zo een vierhonderdtal kippen en biefstukken werden veror berd. Het bereidwillige dienst personeel zorgde voor de meesterlijke bereiding en de bijzonder vlugge be diening. Het vlotte zo goed dat menigeen van de goede sfeer bleef pro fiteren, zelfs tot tamelijk laat Verschillende leerkrach ten van de rijksmidden school konden zich ver heugen in de bereidwilli ge hulp van enkele grote re leerlingen. Zelfs de dochter van direkteur Vandormael liep een hele avond over en weer met volle schenkborden. Men had er inderdaad de han den overvol om al diege nen die in de bar «nata- felden» tijdig van het ge geerde gerstenat te voor zien. Het inrichtend feestkomi- tee was dan ook in zijn nopjes met het welslagen van de avond. Van heel wat mensen (ouders, vrienden, gemeente raadsleden...) kregen ze meteen het bewijs van de sympatie voor de rijks scholen. De opbrengst van dit ini tiatief is integraal be stemd voor het busver voer voor de leerlingen, ledereen was bijzonder tevreden. Achter de schermen werd er zoda nig reklame gemaakt dat de inrichters tijdens de avond vlees moesten bij bestellen. De uitstekende kwaliteit en de dito bereiding wa ren hier zeker niet vreemd aan! Al bij al een geslaagde avond dank zij de bijzondere inzet van de leerkrachten van de RMS. Eén schaduwzijde was er wel: CSC De Rank deelde uitnodigingen uit voor de dia-avond van vrijdag 14 (heden). Een leerkracht merkte terecht op: «De mensen komen hier voor de school. Mis schien zijn ze we! tégen de CSC! Dat past toch niet!» Maar ja, waar is er eens geen schoonheids foutje? Iedere zondag en dit van begin moort tot eind oktober, trekt Cyclo Club Central er op uit. De afstand varieert van 40 km in het begin van het seizoen tot 80 km bij het einde. Deze klub bestaat reeds 4 jaar en telt zowat 50 leden. (Rik) aan bij uw vrienden, zij zullen er U dankbaar voor zijn Vorige vrijdag had de tweejaarlijkse vereremerking plaats van de Meerse bloedgevers. Alhoewel de opkomst niet denderend te noemen viel werd het toch een stemmige avond. Dit alles had plaats in het stemmige chirolokaal. Belangrijk is ook nog dat deze afdeling dit jaar haar vijftienjarig bestaan viert. la een klein welkoms- nodig zijn, niettegen- woordje van de hr. Jo- staande er steeds nieuwe ian Temmerman was het conserveringstechnieken Ie beurt aan de hr. bur- ontstaan, lemeester P. De Lat om Hierna was het de beurt aanwezigen toe te aan de hr. Matthieu die ipreken. Hij wees er ter- hoofdgeneesheer is van echt op hoe Mere reeds de bloedtransfusiedienst jaren aan de top staat wat Aalst. Hij vertelde dat hij betreft het bloedgeven. in de eerste plaats naar Heel wat bloedgevers kwamen in aanmerking voor een vereremerking. (Rik) Een sterk bestuur is hier Mere gekomen was om zeker niet vreemd aan. de Meerse afdeling te be- steeds aktiet in deze afde- door de toekijkenden, im- Hij merkte ook op dat een danken voor trouwe ling. Hij bedankte ieder- mers de bloedgever is de bloedgever vrijwillig iets diensten die ze ononder- een ook in naam van het boei waar al heel wat van zichzelf afstaat om broken geleverd hebben rode kruis, immers het mensen hun leven aan te nieuwe techniek is wel dat de donor geen drie maanden moet wachten om opnieuw te geven. het leven van zijn mede- gedurende deze 15 jaar. rode kruis is de schakel, danken hebben. Hij wees maar dat hij zelfs elke mens te redden. In naam Hij was vol lof over de de brug tussen de bloed- erop dat er toch al onge- ■- 1 van het Schepenkollege werkers van het eerste gevers en de gekwetsten, veer 300.000 bloedgevers week plasma kan geven indien dit noodzakelijk feliciteerde hij de plaatse- uJr. Denken we aan de Ook had de hr. Matthieu zijn in België. Ook maakte zou blijken. Het meeste lijke afdeling van ganser hr. Van Impe, de hr. Mo- kritiek op de niet-bloed- hij een kleine rekensom harte en wenste haar nog reels en de hr. De Cock, gevers, hij schetste het en kwam tot de konklusie Ieen sterke toekomst toe, alle drie werkers vanaf beeld van de drenkeling dat de Merenaren gedu- want bloed zal er steeds het begin en nu nog die niet geholpen wordt rende deze vijftien jaar reeds 3500 liter bloed ge geven hadden wat prompt een klein applaus Ftf J, Jk - AÊf^. teweegbracht. Hij liet niet _«J§ x y* na hulde te brengen aan C—- mi r'-'"' - wn'7 a de hr. Paul De Cock, hij prees hem als humorist redenaar en vooral voor zijn diensten aan de bloedtransfusiedienst. De hr. De Cock is ook de geschiedenis aan het schrijven van de Meerse bloedgevers, hij hoopt hiermee tegen eind dit jaar klaar te zijn. Als laat ste punt gaf hij een beetje meer uitleg over plasma- ferese, dit is een nieuwe techniek om de belang- rijkste bestanddelen uit is Het bestuur van de bloedgevers van Mere met in hun midden burgemeester De Lat, het bloed te bewaren. Met T voorzitter Paul De Cock (Aalst) en dokter Mathieu. (Rik) belangrijkste bij deze plasma moet nu nog in gevoerd worden uit het buitenland, en terecht wees hij erop wat er zou gebeuren moesten de grenzen gesloten wor den. Immers de instalatie van zo een centrum is nog erg duur zodat er in België nog niet zo veel zijn. Na deze erg boeiende toespraak had de eigen lijke vereremerking plaats, hieronder vindt U de lijst van de talrijke ge lukkigen. Er werd hen ook een geschenk aange boden vanwege de plaat selijke afdeling. Voor 60 bloedgiften: Er kentelijkheidsmedaille met zilveren kenteken Aloiïs De Groot, André De Troyer Voor 40 bloedgiften: Er kentelijkheidsmedaille met bronzen kenteken Paul De Cock, Jozef Van Den Steen, Maurice Re- dant, Albert Renneboog, E.Z. Cécile Van De Walle, Jozef De Pelsmaecker, Herman Van Der Heyden, Antoine Sienaert, Petrus Van Laethem, Ghislaine De Pauw, Robert lliano, Alfons Callebaut Voor 25 bloedgiften: Legpenning «De Peli kaan» Henri Van Den Steen, Martine De Boeck, Fred dy De Bolle, Herman Van Impe, Marcel De Lands heer, Johan Eeckhout, Leon Baeyens, Alfons Provoost, Arthur Cop- pens, Piet Vindevoghel, René Canipel, Paul Me- ganck, Hubert D'Hoker. Voor 10 bloedgiften: Er kentelijkheidsteken Paul De Coot, Marc Van Impe, Frans De Brouwer, Herman De Pelsmaecker, Jean-Pierre Tombeur, Etienne De Craene, Eric Ottoy, Mare Lauwereys, Paul Roggeman, Freddy Van Der Donckt, Edouard Van Lierde, Marleen De Schrijver, Herman De Smedt, Freddy De Rijck, Antoine Van Vaeren- bergh, Raymond Van Im pe, Arthur Frangois, Dirk De Boeck, Leo De Meyer, Nadine Van Landuyt, Emiel Coppens, Raphael Tuytschaever, Gaston Smet, Gabrielle D'Haese, Roger Langlet, Achiel Van Den Eeckhout, Paul Roggeman, Irène De Rijck, Daniel Eylenbosch, Pierre Van Damme, Dan ny Van Lierde, Emiel Van Bever, Erwin Dullaerts, Erna De Rop, Dianne Van Wezemael, Karei Mat- thijs, Jozef Cajlebaut, Christiane Schellaert, Guido Flobert, Gilbert Van Den Eeckhoudt, Fir- min Van Der Gucht, Paula De Moor, Frieda De Pauw, Noël Souffriau, Herman Baeyens, Paul De Wint, Paul Capel- leman. (Lawie) DIA-AVOND Hedenavond, 14 maart om 20 uur presenteert de heer Fernand Dacquin in de feestzaal van de rijksschool. Vijver- straat, een prachtige dia-avond over de Caraï"ben. Deze ex- leraar schreeg de begeleidende tekst bij een nog te verschij nen fotoboek over die eksotische eilandengroep. De doku- mentaire beelden worden geprojekteerd met een overvloei- ingssysteem en de vlotte, humoristische kommentaarstijl van de heer Dacquin staan borg voor een topper van een avond. Toegang voor volwassenen: 50 frank, voor de leerlingen: 30 frank. Organisatie: de kulturele kring «CSC De Rank». Ballet van de XXste eeuw De spciaal kulturele raad van Lede organiseert op zaterdag 15 maart een bezoek per autobus aan de wereldkreatie «Mahler» dor het ballet van de XXste eeuw in Vorst- Nationaal. Om deel te nemen aan dit uniek spektakel, volstaat het in te schrijven bij Roger Quintijn, Nieuwstraat - 19, Lede (tel. 70.01.71) of bij één van de leden van het uitvoerend komitee van de S.C.R. Deelnameprijs (autocar en eersterangsplaats: 530 frank). SOUPER VAN DE SPAARKAS Morgen, 15 maart wordt door de Sparende Vrienden in de zaal Veerle, Dorp Smetlede een souper van de spaarkas ingericht. De vereniging viert tegelijk haar achtste verjaar dag. Na het eten is er het traditioneel geworden jaarlijks gezellig samenzijn. KURSUS PAARDRIJDEN VOOR BEGINNERS Kortelings zal door de VTB-VAB-Lede een kursus paardrij den voor beginners ingericht worden, in de Manége Vinke- molen. Kwaadbeek 23 te Oosterzele. Om belangstellenden te laten kennismaken met paarden en manége zal er een filmavond worden gegeven met volgend programma: De Spaanse rijschool in Wenen, Ierse paarden, Portugese paarden en eigen filmen (en dia's) over Manége Vinkemo- len. Afspraak zondag 16 maart in de manége Vinkemolen te Oosterzele om 19.30 uur of op maandag 17 maart in VAB- rijschool om 20 uur. GEWESTFEEST K.B.G.-LEDE Op maandag 17 maart houdt de Kristelijke Bond van Gepensioneerden, afdeling Lede een groots gewestfeest in de zaal Volkskring, voor alle leden van Impe, Lede, Oorde gem, Papegem en Wanzele. Op het programma: om 14.30 uur: kampioenkaarting voor belotters met 2.000 frank gratis en twee bekers. Er is eveneens een film voorzien (en dia's) over de K.B.G. Om 16.30 uur koffietafel. Om 17.30 uur Prono-krono? een spelprogramma tussen de afdelingen met als hoofdprijs een vliegtuigreis naar Mallor- ca voor één week met verblijf in vol pension. Om 19 uur is het tijd voor muziek en dans met orkest «The Little Band». Om 21 uur een reuzetombola met een «Lourdes-bedevaart- reis» als hoofdprijs. Einde voorzien om 22 uur. leder lid dat een toegangskaart heeft, kan gratis deelnemen aan een eenvoudige pronostiek op het spelprogramma. Pronoformulieren ingevuld afgeven bij het binnenkomen van de zaal. KOOKLES Op dinsdag 18 maart kan men kiezen: K.A.V. Oordegem: Gerechten uit verre landen. C.M.B.V. Smetlede (13.30 uur): Kookles over dieetvoeding. Op donderdag 20 maart: 19 uur in de zaal Bonte Os: makrobiotische kooklessen. Inlichtingen hieromtrent bij De Korenaar, Kasteeldreef 58, Lede (77.65.04) OPERABEZOEK Wie nog meewil op vrijdag 21 maart (per autocar) naar «La Traviata van Verdi moet zo vlug mogelijk inschrijven. De voorstelling gaat door in de Opera te Gent. Vertrek aan de kerk Lede om 18.30 uur. Prijs: (vervoer, fooi en parketplaats) 400 fr. Inlichtingen en inschrijvingen bij Roger Quintijn, Nieuwstraat 19 te Lede (70.01.71).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 9