1 1 hofstadegijiegem S.J. BERCHMANS MET GEVARIEERD PROGRAMMA CULTURELE CENTRALE: IRAN OP EEN AVOND WIE KENT DEZE MAN? JONGER DAN JE DENKT BLIJFT JONG DOOR PETANQUE BLOEMENMARKT VOOR GROENE STRATEN DYNAMIKA GIJZEGEM AAN DE KOFFIE 10 - 4.4.1980 - De Voorpost zwemmen. Nog steeds gaat ze elke week, als lid van Dynamika Denderland, haar aantal meters zwemmen, (per) Het gemengd koor Sint Jan Berchmans uit Hofstade, onder leiding van de Heer Jozef Van Der Vurst, verzorgde op zaterdag 29 maart 1980 een afgewis selde koorzangavond in de zaal van het Patronaat. Het was voor het koor in zijn gemengde vorm een soort vuurdoop. Oorspronkelijk een mannenkoor, is de emancipatie der vrouw zo ver in Sint Jan Berch mans doorgedrongen dat het stilaan begint te lijken op een vrouwenkoor waarin ook mannen meezin gen. Dat betreft echter alleen het aantal. Wat betreft de stem hoeven de heren nog lang niet onder te doen. Het programma was geen thema-prgramma. Inderdaad was het geen verzameling van liederen gegroepeerd rond één bepaald thema. Toch kan het uiteenvallen in drie wel onderscheiden de len. Een religieus deel, een ernstig profaan en een gevarieerd profaan gedeelte. Een gebed, een koraal, een Marialied, een motet en een Ita liaanse compositie uit de vijftiende eeuw, vormden de ingrediënten van het religieus gedeelte. Zij die «Wie schön leuchtet der Morgenstern» van J.S. Bach reeds in een andere interpretatie hebben ho ren uitvoeren, zullen mis schien de indruk hebben gehad dat, alhoewel er glad en perfekt werd ge zongen wat betreft de no ten, er toch wat meer ge bruik had mogen ge maakt worden van scha keringen zoals forte en piano om aan het stuk wat meer reliëf te geven. Een opmerking die geldt voor nog een paar ande re liederen uit het eerste deel van het programma, bijvoorbeeld Alta Trinita. Na het eerste deel, het religieus, wordt enige af wisseling gebracht door Dirk Daelman van de to neelgroep Vast Als Eik, die teksten van Felix Tim mermans voorleest. Mi riam Arijs deed het zelf de, maar om niet geheel duidelijke redenen moest zij in het donker blijven staan. Voor het ernstig profaan gedeelte werd geput uit de werken van componisten van eigen bodem. Hymne aan de schoonheid, van A. Meu- lemans; ick seg adieu be werkt door M. De Jong; en Gebed voor het vader land van G. Feremans. Na de pauze het derde, het gevarieerd profaan gedeelte. Daar waar in de eerste twee delen een ze kere samenhang tussen de verschillende liederen op te merken viel, zou op het eerste zicht het derde deel hieraan afbreuk doen. Dit is echter niet het geval als men de lie deren paarsgewijze neemt. Twee aan twee bracht Sint Jan Berch mans negrospirituals, be werkingen van Vlaamse volksliederen, uittreksels uit zangspelen op midde leeuwse teksten en Rus sische volksliederen. De Vast Als Eik medewer kers brengen ook nu na elk paar een tekst van Felix Timmermans. De voorgedragen passages zijn goed gekozen, uitste kend voorgedragen en passen in het kader van het programma. Toch geeft het de indruk dat dit in de avond werd inge schakeld bij gebrek aan een andere afwisseling als bijvoorbeeld een gastkoor of een andere muzikale prestatie, het geen ter gelegenheid van een kooravond meer bin nen het domein van de normale verwachtingen zou gelegen hebben. Maar hetgeen niet wordt verwacht heeft het voor deel een origineel tintje te geven aan het geheel. De negrospirituals wor den ingezet met «Kentu- ckyland», in een bijzon der geslaagde Neder landse vertaling van de in december laatstleden overleden Vlaamse prie sterdichter Gery Helder- enberg. De tweede spiri tual «Is Steal Away» in een bewerking van Ba rend Renden. Aanslui tend op «De pastoor uit de bloeiende wijngaard» van F. Timmermans, voorgelezen door M. Arijs, vervolgt het koor met «De Koekoek». Re- naat Mores, ere-orgelist van de Sint Martinuskerk te Aalst en eind decem ber vorig jaar 80 jaar ge worden, schreef deze be werking en droeg ze op aan de onlangs overle den Frans De Coninck, bekend als onderwijzer en leraar. «Odi er Arno» uit de Ca- tulli Carmina wordt uit volle borst ingezet door de zangers die in de tweede helft van de avond nog beter op dreef zijn gekomen. Het lied drukt de gespletenheid uit van de mens die haat, dan weer bemint, niet weet waarom doch er erg onder lijdt. Het licht der schijnwerpers wordt af en toe aangepast aan de intonatie van hetgeen vertolkt wordt. Ook dit wijst om de betrachting om ook in de details per fekt te zijn. Zo bijvoor beeld gebeurt het om slaan van een blad van de partituur in een oog wenk. Wie juist op dat moment met de ogen knippert zal het niet eens hebben opgemerkt. Nochtans, het koor zelf had meer belicht mogen worden. De lichtsterkte op het podium was onvoldoende. De avond werd afgeslo ten met een prachtig Rus sisch «Kozakkenlied» en een iets forser Soldaten lied. Het spontaan applaus dat losbarstte nadat de laat ste noten amoer waren uitgestorven, vroeg dui delijk om een bisnum- mer, iets waaraan de Heer Van Der Vurst graag gevolg gaf. De Heer Goossens be dankte het koor en zijn leider. Als blijk van waar dering werd hem, even als de medewerkers van Vast Als Eik een ruiker bloemen aangeboden. A.D.B. Een jaar geleden, op 27 maart 1979, werd eej gewapende overval gepleegd op het filiaal van c Bank Brussel-Lambert te Gijzegem. Aan de hand van nieuwe gegevens werd terug e kompositiefoto opgesteld die wij hierbij afdrukken.[t Het gaat om een man van ongeveer 30 jaap ongeveer l ,73 meter groot, met struise doch atle#8 sche lichaamsbouw. Hij sprak tevens het streekditf* lekt. Wie inlichtingen over deze persoon kan schaffen, gelieve zich in verbinding te stellen met d B.O.B. Aalst op het nummer 053/21.40.51 De Culturele Centrale van het A.B.V.V. afdeling Hofstade maakte op vrijdag 28 maart 1980 op één avond een rondreis doorheen Iran, het vroegere Perzië, en dit aan de hand van een gesonoriseerde diareeks die werd voorgesteld door Paul Sonck, nadat hij door de voorzitter, de Heer Herman Arijs was verwelkomd. Plaatsen waren er in de zaal de Rode Roos niet te kort, integendeel zelfs, maar een klein publiek heeft ten minste het voordeel dat het uit zuivere belangstelling is komen opdagen. Het werd geen politieke voorstelling, wel een cultu rele reis door een land dat doorheen de geschiedenis van de menselijke bescha ving dikwijls een hoofdrol heeft gespeeld. Aan Iran danken we immers talloze grote uitvindingen. De irri gatie is in het land heden ten dage een groot probleem, maar een paar duizend jaar geleden werd dit probleem reeds vakkundig opgelost. Paul Sonck grijpt terug tot de oudst gekende bronnen om een inzicht te geven in het historisch verleden van het land, aan de hand van talloze merkwaardige ar cheologische vondsten. Zelfs in dat verre verleden zijn er toch elementen terug te vinden die vandaag de dag nog niets aan aktualiteit hebben ingeboet. Zo bij voorbeeld komen de toe schouwers te weten dat onder Darius, een of andere illuster veroveraar en stich ter van Persepolis, de belas tingen werden ingevoerd. In oktober 1971 werd het 2500- Jonger dan je denkt, een vereniging voor de derde leeftijd, speelt regelmatig een match petanque. Hier tijdens de viering van de jubilaris Van Damme, (per) jarig bestaan gevierd van het Perzische keizerrijk. Vor sten uit de gehele wereld werden voor de viering uit genodigd. Bij Persepolis werd in de Woestijn een groot tentenkamp gebouwd om de gasten in onder te brengen. Verschillende ge nodigden lieten vanwege de politieke situatie in Iran ver stek gaan. De sjah onthulde in Persepolis een groot mo nument ter herinnering aan de eerste sjah van Perzië. In de rijke westerse wereld werd heftig tegen dit geld- verspillende feest geprotes teerd. Men vond terecht dat het geld beter voor andere doeleinden gebruikt had kunnen worden zoals be vloeiingswerken en sociale hervormingen. Paul Sonck wist op een heel interessante wijze Iran ge schiedkundig en geografisch te situeren. Het applaus dat de Heer Paul Sonck na afloop kreeg, was geen beleefdheidsapplaus, maar een uiting van waar dering voor hetgeen gezien en gehoord had.r*'| Sonck, geboren Aalster houdt veel van reizei verrijkt zijn kennis inzal schiedenis, kuituur en van de voor ons nog kende wereld. Hij ondel reeds reizen naar Marj Egypte, Griekenland, Perzië, Italië en Engelai Als dank werd hem vani de Culturele Centrale^ werk over Hofstade aa boden. En klaagt de boer soms steen en been omwille van de droogte, of gelooft onze Pien soms zijn eigen voorspellingen en waarzeggerijen over hoge druk en stralende zon, het voorbije week-end gaf beiden ongelijk. Bakken water goot het en dit terwijl de «Groenen» hun eerste infostand en Bloemenmarkt organiseerden om de liefhebbers van Groene Stra-- ten in duidelijke taal diets te maken hoe het nu wel of niet moest en wat je zo allemaal aan geschikt plantenmateriaal in je bloembakken of geveltuintje kwijt kon. De infostanden van vrijdag en zaterdag verloren zich in de stromen regen. Geen kat op straat, want het was echt geen weer om een hond door te jagen. Met een tikkeltje angst werd er uitgekeken naar de zondagmorgen en wat de weer- maker nu weer in petto had! Maar de bloemenven- ters konden hun stalletje opstellen onder open heldere hemel. De markt kon beginnen. Alle begin is moeilijk terdagse marktpubliek. Maar En nu we het toch over de stemming was er en de plantjes moeten hebben: de kooplustigen konden er in paden van en naar het sue- een rustige ontspannen ces zijn nu eenmaal niet be- sfeer hun keuze maken uit zaaid met rozen, maar onze een ruim assortiment aan Groenen haalden toch hun bloembollen, vaste plantjes eerste succes binnen met en dies meer. Intussen kle- hun eerste pioniersprojekt: pelde onze beiaardier er in een speciale Bloemenmarkt, zijn Belforttoren maar lustig Duidelijk niet commercieel op los en vergastte de zon- opgevat, waren de acht dagse wandelaars op een plantenverkopers die er aan vrolijk klokkenconcert. Het deelnamen toch in hun schik resultaat van deze eerste met de resultaten van de groene manifestatie mag er verkoop. Ondanks een door- in zijn geheel best wezen, gedreven publicitaire cam- Het is immers een occasio- pagne rond de actie is deze neel gebeuren en in zijn laatste nog niet genoeg be- soort en opzet geslaagd te kend en de opkomst van ge- noemen. Rinkelden de kas- gadigden leek dan ook in sa's nu eenmaal niet zoals niets op het wirwarrige za- op een gewone markt wat Vorige zondag ging het K.V.G Paasfeest door in de Meisjesschool te Hofstade Het werd een aangename namiddag. Mevr. Maria Ancor, pas 70 jaar geworden, werd in de bloemetjes gezet. Op 60-jarige leeftijd leerde deze moedige dame nog men ook niet verwacht had toch hopen de initiatiefne mers dat de markters voor de volgende keer nog over voldoende idealisme en doorzettingsvermogen be schikken om dan ook terug op post te zijn. De volgende markt waar speciaal het ac cent zal gelegd worden op éénjarige bloemen en plant jes, gaat immers door op 11 mei eerstkomend. Vooraf wordt het infohuisje nog eens naar de Grote Markt verhuisd en wel op 9 en 10 mei. Dit bruine gevalletje met zijn ondermaatse deur en raampjes zal intussen wel een vertrouwd beeld gaan worden voor de Aalstenaar, gedurende het aanstaande Lentecontact in de Keizers- hallen kunnen ze er voor alle informatie terecht, waar het de actie Groene Straten be treft. Voor wie echter meent dat hij zijn informatie drin gender nodig heeft, en we hopen dat het er een massa zijn, kan steeds terecht op onze dienst Leefmilieu, Kap- pelstraat 8 of telefonisch op het nr. 053/77.11.11 binnen post 267. En maar bellen tot de toestellen roodgloeiend staan. En voor wie nog met kopzorgen zit over wat te kopen voor de aanstaande Moederdag (11 mei) die be zoekt best de bloemenmarkt op deze dag. Speciaal zo- merbloeiers worden er aan geboden naast allerhande plantmateriaal voor bloem bakken. Dus vaders, terug een probleempje minder en een bloemetje meer! Tweede luik kent eveneens goede start ENaast het opfleuren van de straten werd er natuurlijk ook aan het beplanten van braakliggende terreinen ge- dacht, en dit vooral menwerking met de ji Dat deze laatste zich zijn groene erfenis van gen duidelijk interes bewijzen de positieve ties van enkele verenig waaronder het V.N.J aan het industrieterrt Gijzegem zijn boompj planten. De scouts Sint Christoffel dat zi kaal van een groen s< zal voorzien en last b least het Liberaal Jeugt wiens leden ook op de ne toer gaan. Maar h< er nu wel bij, het pl< zoen is immers bijna v ken. Liefhebbers: erachter. Geef maar maar gezonde dan! De idee achter d< se opzet is de jeugd ni zelf de aanplantingen ten doen, want al deze jes konden vanzelfspr door de mam Groendienst opgeknap den. Maar, voor wat j geplant hebt, heb je ta te toch een tikkeltje I respekt, en dat is de t ling. Onze spruiten dl pekt voor het groene $f bijbrengen en dat nul niet via eindeloze saail riën die zelfs de meef vente «groene» onverl lijk in slaap krijgen,] daadwerkelijk i uiterst nauw kontakt natuur zelf DE Waarop wachten? NUI Het woord en de| zijn nu aan ul STREEKNIEUWS Hofstade Club 76 Vrijdag en zaterdag 5 april is club '76 open vanaf 19 ij zondag 6 april is iedereen welkom vanaf 14 uur. Karatedemonstratie In organisatie van Volleybalklub Danny. Verzekerde d me van Guy Boel, Kathleen Fruithof, en J.P. Meul. een diavoorstelling over de Volleybalklub van Hofsta# maandag 7 april '80 in zaal Danny, Lindeveld om 19 i) RIBTO-tombola Uitslag van de tombola T.D. van 8 maart 1980. 1453 839 1326 391 213 421 974 188 545 398.1 Prijzen af te halen tot 30 april 1980. Pallieter Jeugdhuis Pallieter stelt voor: een optreden van «Ij-jui Chocopot» op zaterdag 5 april 1980 in het jeugdhuis, toegang.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 10