erpe.mere ONEELGROEP DE MERELAAR WIST GEEN UITKOMEN MET INKOMEN! GENIETEN VAN NATUUR IN ERPE TOOST, TROOST VOOR DIDO? K.V.L.V. PAASFEEST 4de KAMPIOENSCHAP BELOTTEN SUKSES! 12 - 4.4.1980 - De Voorpost er Sprot terug in een zware diskussie met meneer Baudenier. (rik) Vorig weekend had in jeugdhuis dido een natuur- en kreabeurs plaats. Met sukses: honderden belang stellenden hebben met interesse en bewondering het standwerk bezocht en zelfs deelgenomen aan het ambachtwerk waar het kon. Initiatiefnemers André De Winter en Staf Van Medegael zijn gelukkig omdat ze slaagden in de opzet: Het is één van Dré's uit- beurs in te richten. Na gangspunten: de men- een speelgoed- en krea- sen kunnen veel zelf beurs kwam een karre- doen, hebben voor hun foer voor maatschappij klusjes niet altijd stiel- vernieuwende groepen, mannen nodig, als ze De kreabeurs toch ge- maar geleerd worden noot zo'n verrassende hoe ze eenvoudige wer- belangstelling, dat er ken moeten uitvoeren, misschien nog wel er- Met simpele technieken gens mogelijke bezoe- kan men enorm mooie kers zouden wonen. Een dingen maken. Vandaar herhaling zou welkom zijn bewondering voor al- zijn. En daar heb je dan les wat te maken heeft de jongste uitgave. De met ambachtelijke kreati- verwachtingen qua op- viteit. komst en belangstelling Staf anderzijds leeft in en hebben zelfs de stoutste voor de natuur. Hij geniet pronostiekers verrast, van zijn tuin, zijn plantjes. Men spreekt van om en zijn beesten. Zet je hem bij de 1200 passanten, op een appartement in de die zich voorbij de krea- stad, dan kwijnt hij niet tieve demonstranten ge- weg, maar zal het alle- wrongen hebben, maal zo inrichten dat er Jawel, elke dag zaten er daar een vernieuwde ko- mensen bezig aan hun pie van natuurlijke omge- eigen hobby en kreatie- ving wordt. werk. Daar heb je om Een kombinatie van bei- een voorbeeld te geven de interesses leverde een jonge man die een voor dido een natuur- en beertje aan 't schilderen kreabeurs op. Het is ten is. Niet voor de grap, andere een jaarlijkse ge- maar gewoon om te laten woonte geworden, een zien hoe eenvoudig het De succesrijke toneelgroep de Merelaar uit Mere bracht opnieuw drie uitvoeringen, ditmaal kozen zij ▼oor het stuk: «Geen uitkomen met het inkomen.» Het gaat hier over een blijspel in drie bedrijven van Fritz Wempner. De talrijke toneelliefhebbers waren zeker erg tevreden, want dankzij de spitsvondige humor was het gelach niet uit de lucht. Het verhaal zelf was ze ker erg aktueel, de brave August Bodeniek is ge pensioneerd en samen met zijn vrouw Ida kan hij onmogelijk rondko men met zijn kleine pen sioentje. Om nog iets bij te verdienen besluiten ze dan ten einde raad van een kamer te verhuren. Er wordt een advertentie geplaatst en reeds de eerste dag zijn er kandi daten genoeg, teveel zelfs! Tijdens een van ve le ruzie's met de lastige buurvrouw die boven hen woont werpt August een bloemenpot op een passerende juffrouw. De ze kwam juist informeren naar de kamer en op één, twee, drie is de kamer verhuurd aan Liza Fran sen. Wat meneer Bode niek niet weet is dat zijn vrouw ondertussen de kamer verhuurd heeft aan Klaas Pardon. Er ontspint zich nu een he vige woordenwisseling 1ussen~ August en zijn vtouw, want August de oude snoeper, heeft het meer op een bevallig jong meisje dan op een of andere deftige jonge heer. Maar dan krijgt Bodeniek plots een heel sluw plan, aangezien Klaas Pardon elke nacht moet werken, en Juffrouw Fransen overdag, besluit hij van de kamer dubbel te ver huren, zo heeft hij dan nog een dubbele huur. Natuurlijk verzwijgt hij dit voor zijn huurders want die zouden daar mee wel niet akkoord gaan. Een paar weken gaat dit goed zonder dat de huurders iets vermoe den, er is wel heel wat kunst en vliegwerk nodig om de kamers weer elke keer in orde te krijgen. Maar op een dag komt Liza wel iets vroeger naar huis, want Klaas is nog niet vertrokken, gro te paniek natuurlijk maar nadat alles uit- en bijgelegd is zal alles nog goed aflopen, in die ma te zelfs dat Klaas en Liza op het einde nog zullen trouwen. De hoofdrol wordt op nieuw op een prachtige manier gebracht door Lu- cien Neerinckx als Au gust Bodeniek. Op een knappe manier weet hij zichzelf in te leven in zijn rol. Zijn kwinkslagen weet hij op zo een over tuigende wijze te bren gen alsof hij ze zelf pas bedacht. Zijn vrouw Ida werd gebracht door Anny Sienaert, vooral haar na tuurlijke houding op het toneel is kenmerkend voor haar, plankenkoorts kent ze voorzeker niet. En dan komen we bij twee tamelijk nieuwe acteurs. Dirk Citters en Ilse De Jaegher hebben hier klaar en duidelijk aange toond dat ze talent heb ben, op een schalkse ver fijnde manier brengen zij hun rol naar voor, het mag echt gezegd worden dat hun rol hen als gego ten stond. Verder mogen we zeker al de andere spelers niet vergeten Dit jaar en dat voor de 4de maal reeds richtte kaartersklub Octopus het kampioenschap Belotten in van Erpe-Mere. Dat het bestuur van de kaartersklub Octopus van aanpakken weet bewijzen de cijfers van het aantal deelnemers. Het lste jaar mocht men 100 kaarters inschrijven, het 2de jaar 120, het 3de jaar 150 en dit jaar haalde men een rekord van maar liefst 180 ingeschrevenen. Naar we hoorden zeggen moesten er zelfs deelnemers geweigerd worden, door gebrek aan plaatsruimte. Dat er zoveel kaart-entoesiasten opgekomen waren, voor dit kampioenschap, is waarschijnlijk toe te schrijven aan de prijzenpot, die dit jaar maar liefst 20.000 fr. bedroeg. Er was eveneens een tombola met tal van waardevolle prijzen, waaronder een draagbaar tv-toestel. Ook het gemeentebestuur gaf zijn medewerking en dit via een trofee, overhan digd door schepen De Wolf. Niet alleen Erpe-Merenaren maar ook Ledenaars en zelfs Aalstenaars waren naar Mere afgezakt, om er een kaartje te leggen en misschien een prijsje in de wacht te slepen. Tot laat in de nacht werd er gedeeld, gekaart, getroefd en punten geteld, tot de uiteindelijke winnaar gekend was. De gelukkige mocht dit keer met een mooie prijzenpot huiswaarts keren. Volgend jaar kan kaartersklub Octopus zijn lustrum vieren, door een 5de maal dit kampioenschap in te richten en misschien de top van 200 kaarters te halen, (rik) zoals de Franse mevrouw Bolman die door haar prachtig taaltje de ganse zaal deed schaterlachen, dan was er ook nog Hel mut Pardon, de vader van Klaas die gespeeld werd door Johan Den Herder, erg goed zelfs, en dan mogen we ook zeker Frederik Sprot niet vergeten, dit was de bo venbuur van August, zijn geveinsde woordenwis selingen met August wa ren echt knap. En dan was er ook nog Sonia De Kerpel als de vrouw van Frederik, haar kregen we niet te zien, maar toch bracht zij herhaaldelijk gans de zaal aan het la chen door haar fraai woordenspel. Vermelden we dan ook zeker de technische ploeg die er terug voor zorgde dat alles prima verliep. In de eerste plaats de regisseur, zoals steeds Jef De Jaeg her, die zeker een pluim verdiend door telkens zulke knappe stukken naar voor te brengen. Het decorontwerp was van Luc Doorns en het werd gebouwd door Paul Ilia- no en zijn technische ploeg. Marc Doorns zorg de voor de belichting en het geluid, de grimage werd gedaan door Victoi- re en Rose Neerinckx en de opgever was John Stalpaert. Alleszins ook een dikke proficiat voor deze werkers achter de schermen. We kijken al leszins vol belangstel ling uit naar het velgen- de stuk van deze Meerse toneelgroep. Lawie. Zelfs een weefgetouw was van de partij, (rik) allemaal is. Ernaast kon je leren klei-kneden. En verder op leer je hoe je aarden potten moet draaien. En misschien zoek je hoe een vogel nestje in mekaar steekt? Wel, hiervan hebben we de instrukties keurig ge noteerd: om een nest kastje voor kleine mezen te bouwen neem je hout en je zaagt het op volgen de maten: 11 x 14 cm voor de voorwand, 11x16 cm voor de achterwand en twee maal 8,5x16 cm voor de zijwanden, 8,5x13 cm voor de bo dem en 11x16 voor het deksel. Een vlieggat vooraan maakt de zaak rond en je voegt de stuk ken bijeen tot een vol waardig mezenhuisje. Een en ander was ook op de beurs praktisch mee te maken. Een nieuwigheid, naast alle mogelijke kreatievi- teiten tijdens de vrije tijd, was de natuurhoek. Plan ten vooral kamerplant jes om binnen natuurlijk fris op je gemak te kun nen ademen werden schappelijk te koop aan geboden. Natuurlijke voeding, oftewel het ma- krobiotische had ook een opvallende en dus rijkbe- zochte stand. Ontelbaar Voor de voorbije natuur- beurs kan men vaak ontelbaar gebruiken: het aantal bezoekers over trok de stoutste verwach tingen. Het aantal plant jes dat aan de man ge bracht is... Alles bijeen noemen de organisato ren de beurs een enorm geslaagd evenement, dat zoekt en smeekt naar nieuw. Sommigen aan zien het initiatief als een bijeenkomst van alle mensen met onnoemlijk verschillende gezindhe den. ledereen waardeert de warmte van planten met hun deugddoende1 groene geur. Bloemen bloeien voor alle men sen, linkse en rechtse. De organisatoren van dido zijn erin geslaagd alle mensen van verschillend slag bijeen te brengen rond en op de natuur- en kreativiteitsbeurs, die niemand heeft ontgoo cheld. Zeker niet de men sen van het jeugdhuis, die gelukkig zijn als hun initiatief weerklank vindt. Welke beurs mogen we volgend jaar verwach ten? Nog groter? Een spinnewiel, waar is de tijd van vroeger? (rik) Even voorstellen, mevrouw! (rik) Vanavond, vrijdag 4 april staat de gekende kabaret- groep Toost op de planken van jeugdhuis Dido te Erpe. Aanvang 20 u. Toost is in kringen van (klein) kunstenaars een klinkende naam. In 1978 gingen ze lopen met de lauweren van het humorfestival te Knokke-Heist. En dat betekent toch iets? Toost op goede vrijdag in Dido! Net vóór een lang paasweek end. De boodschap: ervan genieten vóór we verdrinken. De kabaretgroep Toost bliek te brengen. Genres, drie akteurs amper is die niet zo veel beoefend samengevallen in de worden, als daar zijn. ka- buurt van Antwerpen, mermuziek, poëzie, kin- Ronald Van Rillaer, de lei- derprogramma's en bo- der van de groep, Walter vendien kabaret. Hun ex- Timmerman, grapjas, en perimenten hebben dan Edwin Gebruers, pianist g| rezultaat opgeleverd: van formaat, zijn zelf Ie- hun toost-programma zit den van een kreatieve Vol aktie, sketches, mu- kunstgroep. Een vijftien- zjek. Niet te verwonderen tal jongelui vullen hun Ie- dat beweging, afwisse- ge uren met de kreatieve |jng en grappigheid bij uitleving van eigen het publiek aanslaat. Ze kunsten. Ze hebben daar- konden de jury van Knok- voor en v.z.w. gesticht ke zelfs erg bekoren, naar de naam van hun leider. MEER DAN 100 De bedoeling is verschil- De groep heeft sindsdien lende kunstgenres te zijn naam gemaakt: na beoefeen en aan het pu- hun eerste prijs op het De assistent van Prof. Heyndrickx, Martin De Waele, humorfestival hebben ze in een goed jaar meer dan honderd optredens achter de rug. Het pro gramma heeft inhoude lijk niets aan moralize- rend gedoe en verwijst zelfs niet naar harde toe standen. Men houdt het bij «alledaagse dingen», vertelde men ons. De groep kan zelf niet lachen met bijvoorbeeld de uitbreiding van kerne nergie, zodat ze zo'n toe standen moeilijk in amu- zante teksten kunnen om zetten. Toost houdt op met zijn programma tegen de ko mende vakantie. Dus krij gen we in Dido vanavond vrijwel de laatste kans om die knappe lui aan 't werk te zien. Toost op goede vrijdag: misschien een plezierig bezinnings moment. Niet alleen voor jongelui. WH Tijdens het Paasfeest van K.V.L.V. Burst mochten de kinderen er op los tekenen tijdens een voor hen speciaal ingerichte tekenwedstrijd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 12