jwgdpogino u w, H cknipi VAN 9 TOT 18 APRIL: POOLSE WEEK IN AALST POLEN OP AFFICHE Poolse avond met Wielkopolska VOOR DE TOERIST tu//en tod! Gaan eten «bij de Pool» v y ADRESSEN LLLE SPORTARTIKELEN ROELANDT SPORT Molenstraat 48 B, 9300 AALST 053-21.94.90 'EECKMAN 053-70.02.S3 De specialist in maatwerk De laagste prijzen der k Schuimrubber, Latex, Staalveren, Super-Bultex A Bergemeersenstraat 18. Aalst nDXUAI e :<üw koffiehuis» specialiteit van UKIHALS Kattestraat 20 Aaist- «el. 053-77.76.8^ A Het koffiehuis der denderstreek PE KROON Tel. 21.28.64 Dorpsstraat, 31 - 33 - NIEUWERKERKEN Verfwaren - behangpapier Parfumerie - Geschenken Gespecialiseerd in huwelijkslijsten i LECTROHOME 053-21.89.53 Electronische componenten - telefoonbeanwtoordapparjten toradio s antennemateriaal - stereoinstallaties - modelbouw met afstandsbediening Korte Zoutstraat 12. AALST FOURURENiPelz.nl Tel. 053-77.46.54 KELLY FURS ODERMATT THEO - Geraardsberqsestraat 1 Aalst naast Politie Bui eel Pelzen voor Dames. juffrouwen en heren Aanvaard alle herstellingen UIS Couture Ann Tel. 053-77.90.34 SPECIALITEIT: Trouw- en suitekleding Grote maten Kommuniekleding ROMBAUT - DE JONGE Oames en tienerkleding Molenstraat, 72 9300 AALST INTERIEURVERZORGING VAMOFLEX 053-21.58.61 onberispelijke afwerking en plaatsing van gordijnen en over gordijnen. Eksklusieve "moderne en klassieke sloffen 25 jaar ervaring. IDe zaak voor mensen die van wonen weten. Kasteeldreef. 45. LEDE centrum t O-SPORT 052-21.17.59 Alles maar dan ook alles van sportartikelen, alsook sportkledn en camping Statiestraat 21 lebbeke Kroostrijke Gezinstegels Lom, leen gerust 053-21.60.16 ophandtekening Hypotheken verzekerde geheimhouding Inlich tingen bij Van den Berghe Droeskouterstraat 12 Haaltert i EONIOAS 053-21.08.91 0e beste en goedkoopste pralines Specialiteit doopsuiker Lange Zoutstraat 37 AALST IIEUWLANDT 053-70.28.61 Woonverbouwing van de kelder tot het dak ook onderhoud verbe- k leren en herst»"en Langestraat 116 9300 Aalst UoSTERSE TAPIJTEN 053-21.58.61 koopt U best bi| een betrouwbare en solide firma. Geselecteerde mooie stukken, deskundig advies en een eerlijke prijs Permanente toonzaal open elke weekdag behalve maandag Op afspraak ook presentatie aan huis DTapgtgaleri) VAMOFLEX (antoon van molle) Nieuwstraat 28. LEDE centrum UBLICITEIT 052-21.40.60 een groot woord, dat door Groep Oe Cuyper in een eenvoudig k begrip wordt omgezet Raadpleeg haar specialisten rUANDO 052-21.40.60 om de reeks moeiigke Latijnse woordies volledig te maken quis. Iquid quo qua.ido quomodo enz wie wal waar. wanneer en hoe7 Het antwoord op die vragen in verband met uw advertenties wordt U gegeven door Groep Oe Cuuper etro Is een blik in het verleden VAN LiMBERGEN RETRO. Kanestraat 73 in Aalsi herinnert aan dit verleden onder vorm van meu bilair in antiek-finish. Kunstvoorwerpen, wandtapijten en reproduces van gekende meesters Alomgekend vojr salon garnituren in leder FIERSCHOUWEN Tel. 053-21.96.25 SPECIALITEIT: OPEN HAARDEN BELL - FIRO-FLAM - SUPERFIRE TOONZALEN: Leo Oe Bethunelaan, 68 9300 AALST C0UP0NNENHUIS 053-21.27.77 Enig in Aalst en omstreken Zelfbediening an alle stoften (tells pet Mooiselbaan 556 Aalst URWERKEN COVENS 053-70.18.20 Lange Zoutstraat 44 Aalst ergeylen R en zoon 053-21.49.91 Manufacture van bonimantels Molenstraat 58-60 - Aalst U VERHUREN 053-21.83.91 CEREMONIE hGüTUmËS Geen 800 F maar slechts 600F voor 3 dagen y n 052-21.40.601 Wrlormule'' Neen een vetgeli|kmg Uw inbreng en onze ui geven samen een Iqn resultaat aan uw reklameproblemen even nair Groep Oe Cuyper VONNE EN JOZEF 053-70.33.95l rqden met een bromfiets van Hofman. Schoolstraat 48.1 Aalsl Alle herstellingen 1 jaar waarborg Gratis onder-1 I houd Prgzen vanat 4 900 F tot 150 000 F Alle modellen uit I voorraad leverbaar ASTAVA - WARTBURG - 053-21.01.14| BARKAS - SUBARU De wagens met klasse vindt U steeds In de GARAGE ST.-MAARTEN Kerkhofstraat. 2 9300 AALST De Poolse kulturele week die woensdag een aanvang neemt, houdt het midden tussen een commercieel Brits populair gedoe en een elitair katedralenfestival. De affiche brengt tentoonstellingen van betekenis, maar ook de smulpaap wordt niet vergeten. De onbekommerde toerist krijgt zijn gegeerde kiekjes, maar het stalinistische verleden van Polen komt toch op het grote doek. Wie de Poolse Week mee wil beleven, zal in ieder geval Polen beter leren kennen hebben. Het programma ziet er degelijk en goed gedoseerd uit: mopperaars, dat er bij ons «nooit eens wat gebeurd» moeten zich maar gaan herscholen... De (recent overleden) Poolse ambassqdeur in België, Jerzy Feliksiak heeft In ieder geval lovende woorden over voor het initiatief. In een brief aan de organizatoren, die in de pro grammabrochure werd overge nomen, schrijft hij: «Polen heeft in Aalst vele echte vrienden. Poolse folkloristische groepen, musici en kunste naars werden reeds meermaals als gasten door de inwoners van Aalst opgenomen. De in Aalst wonende welbekende artsen onderhouden drukke kontakten met ons land. Talrij ke jonge Poolse artsen oefen den zich in de kliniek van Aolst om hun kennis en kwalifikaties te verhogen. Binnenkort zal een Poolse basketter bij Okapi van Aalst spelen Het verheugt ons dat de Da gen van Poolse Kuituur op ini tiatief van de vrienden van Po len in uw stad gehouden wor den. Ze vormen een nieuwe gelegenheid tot de nog betere kennismaking van ons land. Ik ben er diep van overtuigd dat geplande tentoonstellin gen, optredens van de folklo ristische groep «Wielkopols- ko», filmvertoningen en andere aktiviteiten, de inwoners van Aalst zullen bevallen. De Pool se stad Poznan verwacht een bezoek van de Kunstgroep Al- kuone uit Aalst in juli o s. Op deze manier leren we ons aan elkaar beter kennen en dragen we bij tot de verstevi ging van de Pools-Belgische banden. Ik wens de organizatoren van de Dagen van Poolse Kuituur veel sukses toe en wil van deze gelegenheid gebruik maken om nze vrienden in Aalst voor hun inspanningen te bedan ken DE VLAAMS-POOLSE KULTURELE VERENIGING Bij zijn vermelding van Aalster- se artsen doelde de ambassa deur ongetwijfeld op enige stichters van de Vlaams-Pool- Kulturele Vereniging, vijf jaar geleden. Daar behoren, naast de huidige voorzitter prof. dr Frons Vyncke (Slavis tiek) ook dokters Matthieu, De Groeve en Cuvelier, dhr. Bron der en E.H. Ghys, dirigent van Cantate Domino, toe. Deze vereniging stelt zich tot doel Polen en Vlaanderen nader tot elkaar te brengen en ijvert voor het ontwikkelen van kulturele betrekkingen tussen beide vol keren op gebied van literatuur, taal, plastische kunsten, mu ziek, volkskunst, wetenschap, enz. Zo wordt momenteel geij verd voor een Vlaams semina rie in Wraclow, waar zich het grootste Poolse universitaire complex bevindt. Hoewel de Aalsterse afdeling van de Vereniging lange tijd op een waakvlammetje bleef en de nationale zetel intussen in Gent (op het seminarie van prof. Vyncke) is, wil men ze toch nieuw leven inblazen POLEN In een handomdraai de ge schiedenis van dat Oosteuro pees land met zijn 35 miljoen inwoners uit de doeken doen is een onbegonnen werk. Je kan wel enkele belangrijke gebeur tenissen aanstippen. De Poolse staat ontstond in de tiende eeuw, toen vorst Mieszko I een aantal Westslavische stam men, woonachtig in het bekken van de Weichsel en de Oder, onder zijn scepter verenigde. Geleidelijk aan breidde de Pool se staat zich uit door aanhech ting van het gebied van War schau en dat van Krakau. In de 13de eeuw komen verschillen de Poolse steden tot grote bloei, donk zij handel en nijver heid. De aanzienlijke inwijking van Duitsers en Vlamingen speelde daar eveneens een rol in. Hoogtepunt van de Poolse bloeiperiode zit ergens in de 16de eeuw. Nadien zal Polen moeten vechten voor zijn onafhankelijkheid tegen mach tige buurstaten: Zweden, Prui sen (later Duitsland), Rusland In 1795 werd Polen trouwens verdeeld tussen Pruisen, Oos tenrijk en Rusland Vele Poolse patriotten (o.a. Chopin) zijn toen naar het Westen ge vlucht. Na de Tweede Wereldoorlog (waar Polen zeer erg onder geleden heeft) schoof het terri torium wat op, ten voordele van de Sovjetunie en ten nade le van Duitsland. In de voorbije dertig jaar werden indrukwek kende inspanningen geleverd op gebied van wederopbouw, industrializering en kulturele ontwikkeling van land en volk. In 1970 werden de relaties met West-Duitsland genormali- zeerd. Dit luidde een periode in van een ietsje meer ontspan ning tussen Oost en West Een periode waarin ook een Aal sterse Poolse kulturele week zou mogelijk worden. Binnen de Oostbloklanden neemt Polen met zijn hoge ker- kelijkheidsskore een aparte po- zitie in. DE POOLSE KULTURELE WEEK De bedoelingen zijn tweeërlei. Vooreerst wil men Polen in de schijnwerper van de belang stelling stellen omdat het een grote overeenkomst vertoont met Vlaanderen, en omdat in Polen een gedeelte van de Vlaamse kunst is terug te vin den. En zeg moor: omdat het orgonizerend komitee wat voelt voor Polen Ten slotte wil men met een gedeelte van de opbrengst een projekt steunen, het Monument-Hospitaal in Varsovie, dat internationale vermaardheid geniet. Het gaat om een zeer modern hospitaal voor kinderen. Tuur Cloessens en Stof Millet zijn de spilfiguren in de organi- zatie. Bij de inrichtende verenigingen horen naost initiatiefnemers Kiwanis en Alkuone ook. Can tate Domino, KSA St.-Maar ten, de KFL-Aalst, Hexachord, Het Rode Kruis, afdeling Aalst, Hoger Op, de BGJG, afdeling Aalst, en de Vlaams-Poolse Kulturele Vereniging. Het Pool se Consulaat, het Aalsters stadsbestuur en de BBL verle nen hun medewerking. Kaarten zijn te verkrijgen bij leden van deze organizaties, of op de Dienst Kuituur van de stad Aalst, Kattestraat 33 (053-77.11,11 post 245). Een abonnement kost 300 fr. Losse kaarten (met prijsvermindering voor jongelui en derde-leeftij- ders) kunnen ook bekomen worden aan de ingang. (PETER) Von woensdag 9 april tot vrijdag 18 april loopt in de expozitiézaal van de Bank Brussel Lambert een tentoonstel ling gewijd aan POOLSE GRAFIEKEN EN AANPLAK- BRIEVEN. De vernissage gaat door op 9 april om 20 u. Minister Mare Galle houdt een inleiding, afge vaardigden van het stadsbe stuur en leden van het Poolse Consulaat zullen aanwezig zijn. Voor de muzikale omlijs ting zorgt het ensemble Hexa chord De tentoonstelling is alle werk dagen toegankelijk van 9 tot 12.30 u. en van 14 tot 16.15 u. L'ART DE LA RUE De Pool Pierre-Michel Zaleski, die zelf over een ruime kollektie affiches beschikt, herinnert er terecht aan dat «l'art de l'affi- che, c'est l'art de la rue, Ie plus populaire de notre civilisation». Welke ook de gebruikte tech nieken zijn, telkens wordt op grafische wijze een boodschap gecommuniceerd. Vaak bevat ze een dozis agressiviteit om de alledaagse onverschilligheid te overstijgen, om op te vallen. Het salon waar deze kunst vorm te bezichtigen is, is de straat. In de «affiche» wordt de aktualiteit weerspiegeld en onze kuituur is erin terug te vinden. In de zaal waar binnenkort ook een Poolse basketter zijn kunde komt tonen, Okapi natuurlijk gaat op vrijdag 11 april een Poolse avond door. Naast de Poolse volkskunstgroep Wielkopolska, zullen van eigen bodem Alkuone, de Schola Cantorum Cantate Domino en het Vokaal Ensemble Hexachord op het podium komen. Wielkopolska Van Poznan. Ze stralen levens- Nadat ze in de namiddag een vreugde, enthoesiasme en blij- sight-seeing door Aalst (prach tige Dendergeurtjes en omlei dingsbordjes, weet je wel) en door het stadsbestuur een receptie aangeboden krijgen, komt deze groep naar de Oka pizaal, waar om halfnegen met de optredens begonnen wordt. Wielkopolska bestaat uit een veertigtal dansers, zangers en muzikanten uit de omgeving heid uit. Ze zijn een weerspie geling van het Poolse volk, dat sinds 1000 jaar zijn kulturele en artistieke eigenheid be schermd en bewaard heeft Een kleurige en levendige groep die naar alle waarschijn lijkheid veel bijval zal genieten met de authentieke liederen en volksdansen uit hun heimat. Net zoals onze Alkuone be- Polen kan je ook bekijken met de ogen van een buitenlander die graag mooie hoekjes, oude stenen en natuurschoon ziet. Het land is daar overigens rijk aan. Een tentoonstelling en een diamontage komen aan die vraag tegemoet. TENTOONSTELLING In zaal 't Kapelleken, Meule- schettestraot 30, is op zondag 13 april (van 11 tot 22 u.) en april om 20 u. Bij de verkenning van Polen (1976) heeft De" Rouck aan dacht voor de historische op woensdag 16 april (van 19 vooral kulturele achtergrond tot 22-u.) een brok algemene van datgene wat zijn ogen informatie tentoongesteld over zien. Hij vertelt over Goethe en Beethoven, de Mongolen en Teutonen, Chopin, Copernicus. Als Vlaming heeft hij ook uit gekeken naar gulden sporen van ons eigen verleden in dat Polen. DIAVOORSTELLING «Polen verkennen longs Wisla», is de naam montage die senator Germain land, of dat nu tapijten zijn. De Rouck van zijn Poolse dia- renaissancehuizen of herinneringen samenstelde. Hij nalizatie e komt die zelf vertonen in 't Kapelleken op woensdag 16 drooglegging... (PETER) staat de groep uit niet-profes- sionelen. Alkuone De Aalsterse volkskunstgroep Alkuone werd in 1957 opge richt door Oscar van Malder, toen nog onder de benaming «Wolfsangel». Sedertdien tra den de dansers en vlagge- zwaaiers op in binnen- en bui tenland. In juli e.k. maakt de groep een reis naar Polen. In het vooruitzicht daarvan werd deze Poolse Week georgani seerd, en is men werkzaam aan een vernieuwd pro gramma. Schola Cantorum Cantate Dit wereldvermaard koor van het Sint-Maarteninstituut be- ?tCC. uif ;acr 2G jüar Voor de gelegenheid van deze Poolse avond wordt een populair pro gramma gebracht met vijf lie deren: Pridi ty Suhaiko (van Slovenski, Tsjechisch), Gebed voor het Vaderland (van Fere- mans, Vlaanderen), Soj Kun- neaksi Luojan (Jean Sibelius, Finland), Halleluia (Handel, England) en uiteraard het Gau- de Mater Polonia Hexachord Dit ensemble bestaat uit zes jonge'mannen die mekaar in het koor Cantate Domino von den. Sinds begin '78 luisterden ze menige avond op met hun a-cajjelle-zang. Hun reperto rium omvat klassieke werken zowel als hedendaagse muziek. De toegangsprijs bedraagt 200 fr. Voor jongelui en houders van een +3-pas wordt dit gere duceerd tot 150 fr (Peter) IN POLEN Dat geldt ook voor de Poolse aanplakbrieven. Wel hecht men daar veel meer dan bij ons belang aan de artistieke waar de en verdwijnt zo'n affiche niet na een kortstondig bestaan Wie de verzameling affiches bezichtigt zal zowel een evolu tie in stijlkenmerken terugvin den, als de historische ontwik keling van Polen. Sinds 1890 datum die traditioneel als begin van de Poolse affiche gezien wordt heeft de affi che een kulturele en politieke rol vervuld, doordat ze een onderdeel was'in de strijd voor het behoud van de eigen kultu rele identiteit tegen vreemde overheersing. Op het vlak van de grafische vormgeving zijn de diverse stromingen terug te vinden: Poolse Jugendstil (met Wyspianski), het geometrisme, konstruktivisme en kubisme, de fx>p-art, expressionisme, surrealisme. Op te merken is de evolutie sinds de tweede wereldoorlog. Vooral de fijm opende nieuwe perspektieven. Diverse kunste naars namen de uitdaging aan en slaagden erin zowel de maatschappelijke relevantie (eigen aan de «affiche») als publiciteit voor de film te vere nigen. Heel wat filmaffiches zetten immers een akteur in het licht, een idylle of wat ook zonder veel bezieling. Geani meerde diskussies omtrent de rol van de affiche ten over staan van de sociale en kultu rele strukturen van liet land vonden plaats. In ieder geval is de Poolse affi che er volgens Pierre-Michel Zaleski in geslaagd de diverse stijlrichtingen en ideeënstro- mingen aan te passen aan de eigen Poolse traditionele kui tuur. De waarde ervan wordt ook aangetoond door de talrij ke prijzen die Poolse affiche makers op internationale ontmoetingen reeds bekomen hebben (Bank Brussel Lambert, Nieuw straat 27, Aalst) (PETER) Toost in Dido Jeugdklub Dido brengt vanavond 4 april de kabaretgroep Toost op de planken. Wie daar nog nooit van gehoord heeft, mag weten dat die reeds meer dan honderd keer in een paar jaar ergens in Vlaanderen optraden, echter nog niet in de streek van Aalst. In 1978 won «Toost» het Humorfestival te Heist. In hun kobaretshow worden the ma's verwerkt als unitarisme, stress, manipulatie ed.m. Toost: een troost? Opening van Tanu Jeugdklub Tanu is nu wel al een paar maanden verhuisd, in hun nieuw lokaal aan het Aalsterse Burgemeestersplein. Vijgen na Pasen dus, maar toch nog net ervoor... Het grote openingsfeest spreidt zich uit over dit weekend. Op vrijdag 4 april is er een belotting, morgen zaterdag een kinderker- mis en des avonds een «vat». Uren noteerden we tussen haakjes. Rwanda en Maleisië Een tijd geleden ging in Aalst een aktie door ten voordele van ontwikkelingswerk in Rwanda (meer bepaald Gataga- ra waar Aalstenaars Toni en Frieda Dohogne - Adriaens werkzaam zijn). Hugo De Groote vertoonde in Jebron en JK Terlinden zijn diavoorstelling over dat land. Samen met omhalingen tijdens vieringen in Jebron en persoonlijke giften kon ruim 40.000 fr ingezameld worden. De noodza kelijke 30.000 fr. om hulpkinesisten een degelijke opleiding te kunnen laten genieten wordt dus ruim overtroffen Met de overige centjes zal een pottenbakkërsprojekt in hetzelf de land gesteund worden. Met de reismikrobe in zijn rugzak gaat diezelfde Hugo deze zomer naar Maleisië. Hij zou daar o.a. graag streekgenoten terugvinden. Al wie daaromtrent inlichtin gen kan bezorgen, wordt gevraagd dit mee te delen aan Hugo De Groote, Kreupelveldstraat 53, 9300 Aalst Even tueel ook omtrent mensen in Hong-Kong, want dat isdaar toch in de geburen Paashazencross Jeugdklub Terlinden richt maandag e.k. voor de vierde keer haar Paashazencross in op een omloop langs en door Park Terlinden. Er zijn zes reeksen. Jongens geboren tussen 1963 en 1970 lopen 2000 m. Meisjes van die leeftijd 1800 m. Jongens geboren tussen 1955 en 1962 lopen 3000 m. Meisjes van die leeftijd 2000 m. Jongens geboren in of voor 1955 lopen 4 km. Veteranen (buiten klassement) lopen 1800 m Inschrijvingen na de middag in het jeugd huis (Raffelgemstraat 8). Urbanus van Anus Lolbroek Urbanus komt naar Aalst op zondag 20 april in de F.F.R.-zaal. Kaarten voor dit vertoon zijn wel aan de dure kant: 130 fr., aan de ingang 150 fr. Het zal dus geen goedkope humor zijn... 't Is wel voor een «goed doel», want De Weide organiseert deze avond. Eén jaar Gele Limonade Op zaterdag 29 maart werd het heuglijke feit herdacht dat in Aolst één jaar gele limonade gedronken wordt. Van horen zeggen weet ondergetekende dat er gedanst en getoast werd, gedronken en film gekeken, kortom het was een gezellig samenzijn daar in de de Ridderstraat alwaar die «praatkroeg» gevestigd is. (Peter) Wereldwinkel Erpe Zat. 12: 19 u.. wereldwinkelfuif in zaal Fonteintje, Boskou- terstraat, Erpe. Dido Erpe Vrij 4 20 u.: optreden van de kabaretgroep Toost, (zie elders meer daarover) 60 fr. voor leden, 80 fr. voor niet- leden Tanu Aalst Vrij. 4: Grote openingsbelotting; 2000 fr. vooruit, inleg: 30 fr. De inschrijvingen worden aangevangen om 19 u. De eerste kaarten vallen pas om 20 u. Zat. 5: 13 tot 18 u.: kinderkermis met o.a. ballonwedstrijd, tekenwedstrijd, ballengooien en filmvoorstelling. Gratis deelname in de kosten Om 20 u.: er wordt een vaatje geledigd. Dit programma gaat door als openingsfeest van het nieuwe lokaal (Burgemeestersplein 18). Ypsilon Aalst Zat. 5: spaghettismulpartij Zon. 6: filmvoorstelling «de voorste domino» om 20 u. (een politiethriller met Hackman) De Leeuwerik Lede Zon 6: 20 u.: verkiezing von mister en miss Paasei. Nadien paas-TD Kreja Aalst Vrij 11 20 u optreden van de Zweedse folksinger Per Hellbers. Kaarten in voorverkoop: 30 fr. Ingang: 40 fr. Jebron Aalst Vrij.: 20 u.: viering van Goede Vrijdag Zat 5: 20 u.: viering van de Paaswake. Zonnestraat Zon. 18 20 u.: filmvertoning «Vampiers op het bal». Inkom 60 fr voor niet-leden. Leden: 40 fr. Terlinden Aalst Maan. 7 vierde paashazenkross (zie Geknipt) In 't Kapelleken Aalst Woe. 16: kindernamiddag met Poolse tekenfilm, o.a. de suksesreeks Lolek en Bolek van de televisie. Aanvang om 14 u. Inkom 30 fr Er gaat ook een kleurwedstrijd door. Inrichting: het Komitee van de Poolse week (zie elders uitgebreide informatie). Hak-Pijpesteel Aalst Iedere woensdag: kostendelend koken tussen 12 en 13 u. Pallieter Hofstade Zat. 5: 20 u.: optreden the Plastic Chocopot r. 7. T.-JGüyeren en Liberaal Vlaams Studentenverbond Aalst In Oud Hospitaal: van 16 tot 20 april, tentoonstelling «200 jaar vrijzinnigheid in Vlaanderen» Interjeugdklubtornooi in Zonnestraat Door alle deelnemende jeugdklubs aan het voetbaltomooi wordt op zaterdag 5 april voor de tweede keer een TD ingericht. Aanvang om 19.30 u. en de diskobar wordt bediend door jeugdklub Nijdrop uit Opwijk. JPeter) We hebben in eigen stad al een Chinees en een Griek.,.,-wie het ook eens Pools wil wagen kan dit op zondag 13 Opril in 't Kapelleken. Doorlopend van 11.30 u tot 21 u worden Poolse gerechten geserveerd. Een inlandse kokin verleent haar culinaire medewerking. Stemming zal overigens ook ondersteund worden door Poolse volksmuziek die door een strijkje en een harmonika gebracht wordt. De aperitief is gratis voor wie een abonnement bezit, naar verluidt zijn de overige prijzen zeer demokratisch. Men kan ook zelf zijn menu samenstellen (Peter)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 17