liefhebben «porten se m 1 JAC A II - TINNEBOYS STILGELEGD! WORDT ENDOKA- HUGH'S «PAPIEREN» I KAMPIOEN? GOLFBILJARTERS GEVEN WEDSTRIJD VOOR DUO'S TRIPOLI MET HAKKEN OVER SLOOT! SPORT AALST M 18 - 4.4.1980 - De Voorpost I. SCHOOLSTRAAT 54 KOOLSTRAAT 159 (053-21.25.56) GROOTHANDEL SPORTARTIKELEN DE... GROOTSTE SPORTZAAK hattrick van Yvan Cornand. Wel dient gezegd, dat na 5' reeds Real gehandicapt was. tegen een ontketende Amapo- la-ploeg. dat hiermee in extre mis op de vierde plaats komt. De topper van de dag was, de wedstrijd tussen Jaca II en Tinneboys. Alhoewel de huidige situatie aan Jaca II niet toelaat om met hun kansen wild om te springen, waren er slechts negen spelers komen opdagen voor deze belangrijke wedstrijd. Tegen- ces. d°cn om onbegrijpelijke pola heeft een punt gezet ach- daar één van zijn spelers de strever Tinnebovs daarentegen was «au grand complet» en zulks redenen keurde ref Valere ter een prachtig seizoen Het rode kaart gekregen had, zo- beloofde Het werd een éénrichtingswedstrijd in het voordeel Dherde deze treffer af voor overwon nu Real Familial met dat zij met een numerieke min- van de Haaltertse spelers. buitenspel. Na 52' kreeg Sint duidelijke 0-3 cijfers uit een derheid niet konden optornen Job dan toch loon naar wer- ken, toen Alfons Meert, tech- Na een halfuur spel was de slotdag nog in geslaagd, kam- nieker als hij is, de buitenspel stand reeds opgelopen tot 0-3. pioen Nieuwe Wijk te doen val omspeelde en gemakkelijk Scheidsrechter Meert had in knielen. Na een ware propa- inschoof, De capucijnjongens deze stand van zaken echter gandawedstrijd ging de kam- gingen echter te overmoedig te 'wel een handje De nummers pioen in de boot met 0-1, na werk in de laatste 20', zodat twee en drie werden uit zuive- een owr.-doelpunt van John Inno kon terugkomen tot 2-2. re buitenspeltoestand tot wer- Dellaert. Het duel der kleint- In de slotfaze beging scheids- kelijkheid gebracht. Zulks was jes tussen Inno en Sint Job rechter Dherde opnieuw zo'n natuurlijk tegen de Jaca-kar bleef onbeslist. In de eerste flater. Hij bestrafte een mooi gereden. Jaca-speler, Everaert helft nam Sint Job voorsprong opgezette Inno-aanval, beslo- ging zo te keer, dat Schollaert langs een voortreffelijk akter- ten met een achterwaartse hem probeerde te kalmeren, ende Hugo Tas. Meteen ook pass, met buitenspel, zodat de maar terwijl ook een paar de ruststand. Op de 36' kende 2-2 op het bord bleef. Meteen onhebbelijkheden tegen de re- diezelfde Hugo Tas terug sue- ook een logische'uitslag. Ama- feree uitte. Deze aarzelde geen ogenblik en stak Freddv Schol- UITSLAGEN laert een rode kaart onder de Zondag neus. Wie de mentaliteit van Jaca kent. weet dat zulks vol- Adelaars -Timarcha doende is. om de ganse ploeg 'nn° te laten opstappen. Wat daS Starboys - Sunset ook gebeurde; scheidsrechter JV^T Amapo'a Meert had geen verdere keuze, fy ca De wedstrijd werd stilgelegd Morta - Cosmos 8-1 Endoka. die brood ziet in het Zwaan - Molenstraat 3-1 Er wordt tegenwoordig nogal wat gegoocheld met de puntentoe- huidige wispelturig karakter Zaterdag I kenning in het liefhebbersvoetbal Verbond M T S.A.! Daar het van de leiders, blijft ondertus- jaca II - Tinneboys m ^T_S A_va.naf hct af?ilo.Pcn seizoen sorteert onder het sen maar winnen. Nu ging het Dhond,DDT X Leeuwerik overtroeven met Rova|.Camu zware 0-3 cijfers D Hondt be- Leéuwerik - Endoka haalde een nipte 1-0 zege tegen DDT. terwijl Royal zich uit- Zaterdag II eindelijk toch bij de zaken Excelsior - Haltvr. neerlegt en forfait verklaarde Keizer-Kruis afg Doch het M.T.S.A.-bestuur doka op gelijke hoogte van voor de wedstrijd tegen Camu. J Timarcha - Scheepv. n m. liet deze formulieren eerst in- Jaca II en de genomen beslis- s Haltvrienden Scotch. - Apostelken 2-3 vullen tegen 1.1.80 of midden M.T.S.A. r— - K.B.L.V.B. dienen de M.T.S.A - aangeslotenen zich dan ook te schikken naar de door het K.B.L.V.B. gestelde reglcmente- ff 0-5 rjng £)jt houdt o.a. ook in, dat alle spelers dienen in het bezit te zijn van een medisch getuigschrift, dat zij geschikt zijn voor kompetitievoetbal. De gewestelijke knapen van Eendracht Aalst zijn kampioen, (per) 3-reeks ii In de door een magere 0-1 overwin- in een seizoen, wal heel wat ning pp Excelsior mee op de MANDEN kabaal veroorzaakte en waar tweede plaats komen plaatsne- Zaterdag I schijnlijk nog zal veroorzaken men. zodat m de laatste twee Jaca 40 Endoka 38 simcaboys 37, Melckenbeeck 31, Tinneboys Klubs- die onderaan de klassc- ne een cnannenrl - i1iii dateren slechts 14.3.80. Als men weet dat Jaca II daarna nog met 7-3 won van Nieuwe Wijk II, en met 5-0 van Leeuwerik, begrijpt men wedstrijden nog een spannend 31 N Wjjk n 29, Camu 28, Rayo 26. Heipias 19, Dhondt 18. "n8 bengelen schrikken daar de angst van de Jaca-voorzit- Uuel om de dichtstbije ere- Leeuwerik 15, DDT 13, Zonneboys 10 en Royal Sportief 7. niet zo erg van terug als zij een ter. Meteen zou plaats mag verwacht worden. wedstrijd i.p.v. met de behaal- eerste Apostelken won verdiend het li-reeks de score met de forfaitscore duel der kleintjes met 2-3 bij Rode Duivels 48, Kruis 38, Ladaboys 35. Haltvrienden 35, verliezen. Doch anders is het Be_ Scotching. In de zondagreeks Scheepvaart 29, Keizer 28, Cobilas 24, Excelsior 21, Beukenhof gesteld met klubs, die in de top den Drijft men de zaken niet is een punt gezet achter een 21, Kloksken 16, Apostelken 16, Scotching 13, Parking 12, Jong prijken of zelfs in de run zijn ietwat te ver bij het M.T.S.A maal in het 10-jarig M.T.S.A.-bestaan een «papie ren» kampioen gehuldigd wor- De jongens van Noordstar speelden tegen Sunset op het terrein Zandberg, (per) verwarde, doch spannende kompetitie. Jaca I is er op de voor de titel. Het grootste A.V.H. slachtoffer van deze misschien verbond? Tenslotte gaat het toch nog om een liefhebbers- toch te vermijden handclin- voetbalverbond, en het minste gen, zijn ongetwijfeld de klubs dat men zou kunnen verwach- van voorzitter Jan De Bruyn. Jaca I en Jaca II. Jaca I dat na een snert-heenronde. lieme krijgt toch dat met de ploeg, die dergelijke vergissing begaan heeft, onmiddellijk van terugronde afwerkte hun kwaal zou vanaf helpen en van het M.T.S.A.- niet wachten, tot er ondertus- hoofdbestuur nu het deksel op sen vier of vijf wedstrijden ge- de neus. Niet minder dan vier specld zijn, zonder dat de overwinningen werden omge- klubs zelf er iets vanaf weet. zet in nederlagen, wegens het Dan zouden de desbetreffende opstellen van speler Herwig klubs onmiddellijk de nodige Hulsbosch. Speler, die niet in schikkingen kunnen nemen, het bezit is van gevraagd me disch attest. Daarmee verhuist Jaca I van een gedeelde twee de plaats in de eindrangschik king meteen naar de negende zodat de toestand niet noodlot tig wordt Ook andere klubs. liepen tegen de lamp. al is het voor hen misschien van minder belang. Doch tussen de slacht plaats. Doch daarmee is de offers zit eveneens een ploeg ramp voor Jean De Bruyn nog als Amapola. dat hiermee zijn 1 Nieuwe Wijk Hofstade 26 16 5 5 48 22 2. Real Familial Aalst 26 15 8 3 50 32 3. De Zwaan Aalst 26 13 7 6 48 31 4. Amapola Aalst 26 13 8 5 51 36 5. Sunset Aalst 26 11 6 9 42 27 6. Star Boys Aalst 26 13 10 3 44 46 7. Adelaars Aalst 26 10 8 8 42 30 8. Molenstraat Aalst 26 11 10 55 54 34 2Ï1' 9. Jaca I Aalst 26 10 9 7 45 50 10. Morta Aalst 26 9 12 5 37 49 11. Timarcha Aalst 26 10 15 1 50 12. Cosmos Aalst 26 8 16 2 37 13. Sint Job Aalst 26 3 14 9 22 14. Inno Aalst 26 2 18 6 26 Ook de zaterdag I reeks ondergaat hierdoor wijzigingen: De stand wordt nu: Jaca 38, Endoka 38. Simcaboys 37. Melckenb. 31. Tinnebovs 31, Camu 30. N. Wijk II Rayo 26. Heipias 19, Dhondt 18. Leeuwerik 17. DDT 11. Zonneboys 10, Royal 7. A.V niet over. Deze speler komt eveneens voor zijn zaterdag- tweede plaats verliest, komt echter ten goede van De spelende ploeg Jaca II uit. Jaca Zwaan, dat hiermee onver- II staat wel aan de leiding en wacht beslag legt op een derde bezit de grootste kans om kam pioen te spelen, doch door de- plaats. Morta. dat één punt «crliest. Timarcha dat er drie Heel wat vreugde bij de Nieuwe Wijk. (per) ze situatie wordt ook hier de bijwint. Cosmos wint één wedstrijd tegen Camu. die met punt. Sint Job verliest er drie. sprekende 5-2 cijfers door Jaca Meteen krijgt men in de zon- II werd gewonnen, nu verloren dagkompetitie de volgende de- met forfait, Meteen komt En- finitievc eindstand. Het aanvallend spel van de Star Boys leverden 3 doelpunten op. (per) Leider Tripoli heeft bij P.Z.N. grote risico's moeten nemen, om de twee punten binnen te halen. Via Van Damme en Van Herreweghc konden zij bij P.Z.N. tot 0-2 uitlopen, doch na de rust kwam r'ZiÜ ?,=P"° Herman Vonck en Paul Van Driessche op gelijke hoogte. ITer gelegenheid van hun 10-jarig bestaan richt V G.B. Groot Lede een enige kompetitie in. Namelijk voor duo's. Gedurende 7 jaar stond deze sport onder voorzitterschap van Walter Temmerman. Nu drie jaar geleden nam Clement De Wolf deze zware taak over. Beiden zorgden zij ervoor dat de biljartsport te Lede hoog gekwoteerd staat. Liefst 140 spelers slaan wekelijks rond het groene laken hun krachten met elkaar te meten. Zulks betekent toch al iets, als men wekelijks zoveel mensen hun geliefkoosde sport kan laten beoefenen P.Z.N. speelde dan de kaart van alles of niets, en zulks werd hen uiteindelijk fataal. 5' voor tijd kon Van den Brcmt Rudy op counter een gevleide 2-3 zege binnenrijven Arend- zonen ondervond weinig moei te tegen een zwak aktcrcnd Polonia om met 2-6 te winnen. De Aalstersc doelpunten kwa men er via Tony Rcdant. die viermaal scoorde en Vinck en De Nijs éénmaal. Ondanks het feit dat Apostelken een zware straf opliep, in verband met hun topscorer Gerrit Deshom mes, dewelke 3 maand schor sing aangewreven kreeg en tweejaar voorwaardelijk heb ben zij rode lantaarn Post twaalfmaal doen omkeren. Elegast beheerste de eerste helft bij Moorsclbaan. wat hen een 0-2 voorsprong opleverde bij de rust. Na de koffie kon Wachtelaer milderen, doch in de slotminuut nam Elegast alle illusies weg. Het bestuur van de V G B. Groot Lede dankt hun werking in grote mate aan het Gemeen tebestuur van Groot Lede en diens Sportraad. Er zijn maan delijks vergaderingen die tel kens in één lokaal plaatsvin den. Zo doen zij de ronde tot iedereen bezocht is. Dank zij ae r?üd2CYingen van ere-voorzitter Omcr LaiiCiC- man is de Verenigde Golfbil jartfederatie van Groot Lede uitgegroeid tot één grote fami lie. Personen, die zich aange trokken voelen tot deze sport- tak. kunnen steeds kontakt op nemen met één of ander lo kaal. De kompetitie start ieder jaar in oktober en duurt tot einde mei. Wat nu betreft de wedstrijd voor duo's. Deze grijpt plaats op donderdag 17 «pri! en is enkel voor aangeslo ten spelers van het V.G.B.G.L. Belangstellenden kunnen altijd terecht voor schrijvingen en/of inlichtin onderstaande lokalen: Onversaagden. Rammclstifj.1 Lede. Tel. 77.61.40 Melckenbeek, Nieuwstraat Lede. Tel. 21.82.12 Riva, Dorp 16, Lede. 21.56.79 Sportief. Molenhoek, Tel. 77.82.74 Lelie. Kasteeldreef 26. Tel. 21 77.38 Bevers. Nieuwstraat 34, Tel. 70.39.33 De Schaal Riva wordt nu zaterdag 5 april bekerwedstrijden gaan op 12, 19 en 26 april 1980 mei 1980. Tenslotte de pioen der Kampioenen plaats in Café Riva op 10 i980. Uitslagen Apostclken - Post 12-1 Moerstraat - Groen Wit 2-1 Polonia - Arendzoncn 2-6 P.Z.N -Tripoli 2-3 Moorselbaan - Elcgastcn 1-3 Stand Tripoli 31. Apostclken 26. Elcgastcn 25. Arendzonen 23, Groen Wit 23. Moorsclaan 22. J. WEIIe 18, Moerstraat 16, P.Z.N. 12. Polonia 5. Post 4 A.V.H. De Sunset-doelmon kan na hoekschop zijn doel.ontzetten, (per) Loebes kon zich tegen Lier niet kwalificeren tijdens de halve finale voor de Beker v België, (per)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 18