«S0F0RT PRESS» RIN GAAN SLUITING f HOF STADE DIT JAAR IN AANBESTEDING Dirk Martensprijs voor literatuur PAUL KOECK: TUSSEN HOORNBLAZERS EN PILSJES, VAN HARTE! SCHEPEN LOUIS VAN DURME EERLANG VERVANGEN? Intercom op straat voor werkgelegenheid Wat met dierenasiel Sint-Huhertus na 1 juni? SNEL EN VOORDELIG! 1 UUR Editie Aalst ">5, V. DROOGKUIS Varkensmarkt, AALST pirnii - §i agse gel der. iten: een etterend zaterdag 29 maart 1980 zijn de werknemers van tercom de straat opgegaan om in een ordelijke toging de publieke aandacht te trekken voor hun oblemen. De Heer Jan Claes, voorzitter van de ctor gas - electriciteit van de Landelijke Bedienden ntrale, stond ons bereidswillig te woord om de ken nader toe te lichten. Intercom distributie >ord is een gemengde iderneming tussen de ivate en de openbare n ^ctor. Het contract van gemeenten dat voor periode van dertig fr®1 ir werd gesloten loopt in 1981. Nu vroeg de ;na gering om groter enti- iten te scheppen om- lan lie van de rationalisa- ,:t' i. Daarop werd positief "'jd lantwoord, gezamelijk Va| ior de gemeenten en rcl >or Intercom. In 1971 P'erden gezamelijk de ,stIleuwe statuten opge ld die beantwoorden j n de vooropgestelde irmen. Door de 28 fu- n™ sgemeenten van de otere eenheid, waarin Ie politieke partijen zijn irtegenwoordigd, werd met 94% van de stem- n goedgekeurd. De m4atuten werden dan ook v>edgekeurd door de Mi- ster van Binnenlands (aken. ick)en alles in kannen en B'^uiken was en de statu- naar Minister Galle Irden gestuurd omdat k deze in de materie voegd is, nam deze its een andere houding i en wou om bepaalde en uitgave van SPrijs voor los i Jaarab. 1.080 F 6 maand 580 F 3 maand 300 F /erantwoordelijke uitgever A. DE CUYPER ledaktie Pontstraat 64 - 9300 Aalst fel 053-70 41 19 ideologieën, aldus de Heer Claus, de statuten niet ondertekenen. Daar mee ging hij in tegen de autonomie van de ge meenten. Het doel van Minister Galle zou zijn van de sector een Regie te maken. Dat wil men met de betoging vermij den omdat een Regie niet verplicht is om personeel over te nemen. Daarom zijn de families van meer dan 300 arbei ders en bedienden uit de streek van Aalst onge rust. Hun tewerkstelling wordt bedreigd wanneer het stadsbestuur beslist een eigen Regie op te richten zoals een kleine politieke groep rond Mi nister Galle hen probeert te dwingen. Het bedrijf bezorgt werk aan een paar honderd mensen en dat werk zou in het ge drang kunnen komen, niet om ekonomische re denen of door een beslis sing van het patronaat, maar enkel en alleen om wille van het feit dat een kleine minderheid gans het leven van het Vlaam se Volk wil nationalise ren, burocratiseren en verpolitiseren (sic). Verder wordt betoogd door de aktievoerenden dat de energie - voorzie ning niet zal worden ver zorgd door bekwame en ervaren techniekers, maar wel door politieke parachutisten zoals het werd uitgedrukt. In het recente verleden is het bij dergelijke operaties nog gebeurt dat de Regies ge woon weigerden het per soneel over te nemen. Dit gebeurde twee jaar gele den te Niel en nog onlangs te Gent. Daar stelde de Regieschepen dat er wel van gedachten kon worden gewisseld over de overname van de buizen en leidingen, maar niet Lees verder p. 4 Paul Koeck, W. Roggeman en de dame van Koeck net voor de prijsuitreiking, (per) Na tal van peripetiën die vaak krantenkoppen haal den, is de kans groot dat het dierenasiel St.-Huber- tus, gesitueerd Restertstraat te Nieuwerkerken, op 1 juni definitief sluit. Het dierenasiel heeft er dan drie jaar werking opzitten. De sluiting wordt echter niet gekonditioneerd door gebrek aan belangstelling of gebeurt evenmin uit eigen wil. Bevel tot sluiting werd in- voudig werd het nu ech- derdaad gegeven door ter niet want «Dierenasiel het Aalsters Kollege. St.-Hubertus» ging in be- Reeds van bij de aanvang roep bij de bestendige toen men in een verlaten deputatie en wist een boerderij op de Nieuwer- verlengüng van de ver- kerkse wijk Restert het gunning uit de wacht te asiel organizeerde, vielen slepen tot einde decem- er tal van klachten, ber verleden jaar. Nu was meestal over lawaaihin- het echter het Aalsters der. Daar de hoeve zich stadsbestuur dat hierte- bevond in een woonzone gen in beroep ging bij de en er zoveel klachten Raad van State doch op kwamen gaf het Kollege het ogenblik van de pers bevel tot sluiting. Zo een- konferentie gehouden ter gelegenheid van een al gemene vergadering met een twintigtal leden ver leden vrijdag in «'t Pavil joen» was er nog geen uitspraak gevallen. Ge zien de vervaldatum van de door de deputatie ver leende vergunning reeds een drietal maanden voorbij is zal de zaak bij «gebrek aan belang» niet meer behandeld worden. Intussen zijn de betrek kingen tussen de leden van het dierenasiel en het stadsbestuur grondig ge evolueerd. Men kreeg in derdaad respekt voor el- kaars standpunt. Het stadsbestuur zag in dat het asiel goed Lees verder p. 4 Nog in de loop van dit jaar worden de werken voor de verwezenlijking van de aansluiting op de Ring rond Aalst te Hofstade in aanbesteding gegeven. Dat dit zal gebeuren is te danken aan de tussenkomst van een hoge ambtenaar, A.M. uit Hofstade, die een en ander opnieuw in de juiste plooi heeft weten te brengen. Oorspronkelijk was in het hoe eigenaardig het ook budget van het Ministerie mag klinken, wel was er van Openbare Werken 50 miljoen frank voorzien een bedrag van 35 mil- voor werken die nog joen frank vastgelegd moeten plaats hebben in eens onteigeningen heb ben plaatsgevonden, zo dat er nog lang geen sprake kan zijn van een begin van uitvoering. Voor Hofstade daarente gen, waar dit alles reeds lang achter de rug is en waar alleen nog maar de voltooiing dient te ge beuren, daar worden de fondsen geschrapt. Het Eindelijk startten de werken aan de Ring te Hofstade. (per) voor de uitvoering van de omgeving van Brakel. onbegrijpelijke en het deze verbinding. Deze De plannen daarvoor zijn ongerijmde van een der- post werd echter door de echter nog maar zo ver gelijke situatie is niet aan minister geschrapt, maar uitgewerkt dat er nog niet de aandacht Lees verder p.4 stijlvol en toch gezellig kader van het Kasteel had vorige vrijdag de uitreiking plaats van Dirk Martensprijs voor literatuur. Een niet alle- gebeurtenis in een passend en treffend een dreigende, inktzwarte lucht. Binnen een vuur in een open haard, met de stoelen in halve cirkel eromheen. Fijn. belangstelling was eerder matig. Natuurlijk, hoe het anders in dit land. Praktisch de helft van de bleven onbezet, omdat heel wat mensen, die hadden laten inschrijven, zonder meer verstek gaan! afwezigen hadden het bij het verkeerde eind, het werd een korte, doch bijzonder interessan- verliep vlot, zonder overbodige tierlantijntjes. Sport en literatuur in achterlijk Vlaanderen! Voor de eerste de beste kermiskoers stroomt in dit boertige Vlaanderen de massa samen en schreeuwt zich de keel schor voor een of ander jong koereurtje, dat vaak al vol zit van «dope» en waarover men enkele maanden later niet eens meer spreekt! Bij dergelijke onbelang rijke gebeurtenissen wordt met handenvol geld gesmeten en kweekt men een aantal pseudo- vedetten, die de rest van hun leven liefst in ledig heid doorbrengen en ver der niets mee presteren. Voor voetballers telt men tegenwoordig zonder verpinken tientallen mil joenen neer en zelfs die genen, die hun hart aan de voetbalsport hebben verpand, vinden dergelij ke transakties zonder meer onverantwoord! De «sport»-lui, die op een dergelijke gemakkelijke wijze enkele miljoentjes rijker worden en die gele genheid met beide han den aangrijpen, kan men moeilijk de steen werpen. Ze zijn op dat ogenblik wel onbetwistbaar «be roeps» geworden, betaal de meelopers in ons ver werpelijk systeem, waar talent gekocht en ver kocht wordt en idoien ge kweekt om er de massa toch maar zoet te houden! Korruptie, doping, agres sie zijn tegenwoordig schering en inslag ge worden. De betalende toeschouwer wordt het kind van de dure rekening! Maar hij blijft gewillig zijn zuurverdien de centen aan de kassa afdokken. Dirk Martensprijs een waardevolle bijdrage Wat heeft dat nu allemaal met literatuur en de Dirk Martensprijs te maken? Alles. Een hele wereld. Vorige week waren bij de uitreiking van een be langrijke literaire onder scheiding hooguit een veertigtal Lees verder p.4 Het staat zo goed als vast dat schepen Louis Vandur- me van Erpe-Mere omstreeks half april zal vervan gen worden door zijn partijgenoot Hein Mallefroy. Er is geen vuiltje aan de lucht: voor de kollegevorming kwam het binnen de Volksunie tot een akkoord, dat nu zijn beslag kent. De betrokkenen willen echter nog niet vooruitlopen op de feiten. Hun kommentaar is erg schaars. Dat schepen van midden stand en feestelijkheden zou vervangen worden, lag niet direkt voor de hand. Schepen Vandur- me is een vrij sterke fi guur binnen het gemeen tebestuur van Erpe-Mere. Toen dit gerucht ons ter ore kwam, gingen we vanzelfsprekend bij de persoon in kwestie te rade. De schepen kon ons geen verklaring geven. «Het zou wel eens kunnen, maar een ontslag als schepen gaat via de ge meenteraad. Of een der gelijk agendapunt op de volgende raadszitting zal ingeschreven worden, kan ik niet meteen zeg gen», aldus de schepen. Hij voorziet wel dat de komende gemeenteraad omstreeks half april zal doorgaan. «De pers zal dan tijdig op de hoogte gebracht worden.» Uit een en ander kunnen we veronderstellen dat de geruchten terzake uit komen. Binnen de Volks unie is er vóór de vor ming van het huidig kol lege heel wat te doen ge weest om de tweede schepenzetel. De eerste immers ging duidelijk naar de heer De Grave, die momenteel openbare werken leidt. Voor middenstand en landbouw ging het niet zo vlot: de afdelingen van Mere en Burst kamp ten het Lees verder p. 4 ELi UITGEVERIJ DE CUYPER Oude Vest 34 9330 Dendermonde Tel. 052-21 40 60 Bankrek. KB 442 8601481 36 VRIJDAG 4 APRIL 1980 33' JAARGANG NR. 14 - 24 F

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 1