37 «JONGE RIDDERS VAN DE WEG» TE JONG PLATANEN OP CAPUCIENENLAAN EN L. DE BETUNELAAN BLIJVEN NOG ENKELE DECENNIA STAAN STREEKNIEÜWS Aalst De Voorpost - 4.4.1980 - 3 In het Aalsterse stadhuis werden verleden zaterdag- 3e|uk namiddag 37 jongeren beneden de 12 jaar gelau werd tot «Ridder van de Weg» en dit door de zorgen op van de VOBKW, de «Vereniging van Ouders voor de Bescherming van Kinderen op de Wegen». rechi Nadat in 1965 na drie do- en dit is in casu het ge- delijke ongevallen, waar- bied van het rijkswacht van kinderen het slacht- distrikt Aalst, uniek, offer werden, vaders de Getracht zal dan ook wor- koppen bij elkaar staken, den de hele provincie te schikt de VOBKW over een mobiel verkeerspark waarmee ten andere ter plaatse verleden zater dag een demonstratie werd gehouden. «JONGE RIDDER VAN DE WEG» Kinderen uit het lager onderwijs kunnen deze De 36 Jonge Ridders van de Weg. (per) Ouders en familie, fier om hun jonge ridder! (per) ontstond deze vzw met bestrijken in een nabije als doel alles in het werk toekomst en reeds wordt e stellen om de veilig- gedagdroomd van het teid van het kind op de hele Vlaamse land. veg te verbeteren en Reeds heel wat werd op ingevallen te voorko- dat stuk gerealizeerd. men. De voorzitter, Fran- Brochuren met de weg- onderscheiding bekomen voor eventueel voorbeel dig gedrag op gebied van verkeer, een blinde hel pen bij het oversteken van een straat, waken over de veiligheid van en bestuursleden van VOBKW. VOORTIZTTER FR. SERGEANT De voorzitter mocht zich in een quasi bomvolle stadsfeestzaal verheugen waarbij zowel tal van pro minenten als ouders en kinderen aanwezig waren. BURGEMEESTER D'HAESELEER Waren kinderen vroeger maatschannii. Alleen met uitvaardigen van wetten komt men er niet. Er is een grondige mentali teitsverandering van de weggebruiker t.o.v. het kind noodzakelijk. Het kind, noch fyzisch noch psychisch aan het mo dern verkeer aangepast, verdient onze biezondere bescherming. DEPARTEMENT VAN NATIONALE OPVOEDING nemers en wil zich inzet ten opdat de kinderen een rijkswachter niet als een boeman zouden aan zien, doch als iemand bij wie ze eventueel met klachten terecht kunnen, zonder enige drempel vrees. Een «ridder» noemt hij een persoon die de ver dediging van de zwakke ren opneemt en hij zette de kinderen aan niet al leen hun plicht te doen, maar zo mogelijk méér Een laatste demonstratie alvorens de prijzen in de wacht worden gesleept, (per) lurgemeester D'haeseleer [*er( lemonstratie. (per) jois Sergeant uit Erpe- J ^Were, één van deze va- Jers, wist dan ook met nedehulp van talrijke ak- ievelingen een organiza- sk< ie uit de grond te stam- >en die het doet en bur- Jre |errecht heeft verkregen >m nog niet te spreken yan officiële erkenning. b0ok in Mons en Luik be- ttaat dergelijke vereni- jing, doch voor het icjVlaamse Gewest is Aalst, olgt aandachtig de Jonge Ftidders van de Weg tijdens hun kode, aangepast aan het niveau van het kind, wer den gepubliceerd en ver spreid. Didaktische en magnetische verkeers borden werden gemaakt, o.m. in het schoolkanton Lede. Geijverd werd voor het verplicht verkeerson- derricht en sinds 1967 richt de plaatselijke vere niging telkenjare een veertiendaagse van het verkeer in. Tevens be- jongere maatjes, een speelgenoot weerhou den van een onbezonnen daad, het zeer nauwgezet volgen van de wegkode e.d.m. Voor deze onderschei ding kunnen de kinderen worden voorgedragen door rijkswachters, leden van het politiekorps, bur gemeesters, inspekteurs van het L.O., verantwoor delijken van VAB en TW blijkbaar veel minder van tel en werden ze vaak voor snotneus of snotaap versleten en als verve lend gedoodverfd, mo menteel wordt heel wat energie gespênuesrd om de veiligheid van de kin deren op de weg te sti muleren. Zo bijv. ook het door het stadsbestuur genomen initiatief van «klaarovers» aan de scholen. Aalst wil zich eveneens een mobiel verkeerspark aanschaffen en de Burge meester hoopt dan ook bij een volgende prijs uitreiking meer ingezete nen uit Aalst zelf onder de laureaten te vinden. MINISTER MARC GALLE Namens zijn minister had kabinetssekretaris Ber nard De Bleeckere het over een lofwaardige bij drage van deze vereni ging tot betere beveili ging van onze jeugd in de op snelheid gebazeerde De heer Wouters, ambte naar bij Nationale Opvoe ding, schetste de histo riek van de bemoeinissen i.v.m. het kind in het ver keer. Dertig jaar aktie voor meer verkeersveilig heid startten gewoon met enkele omzendbrie ven. Dit evolueerde al vlug naar het bezorgen van informatie en doku- mentatie, het inschakelen van rijkswacht en politie, bescheiden pogingen met elementaire ver keersparken, leerpro gramma's met verkeers- opvoeding, inschakelen van de normaalscholen, opvoeding ook van de volwassenen. «Over heidsinstanties moeten de toestand volgen en er aan remediëren. Bespa ren ook op dit stuk ware moorddadig.» MAJOOR MICHIELS De pas gepromoveerde rijkswachtmajoor Mi- chiels dankte de initiatief- dan hun plicht. RIDDERS 37 meisjes en jongens werden dan gelauwerd en bedacht met een zak- radio en boeken. Uit de lange lijst noteren we voor aêzê Uit CHS gebied Groot-Aalst, Lede en Erpe-Mere. Nico Arijs, Brempt 38, Nieuwerkerken; Dirk, Bonnaerens, Bosstraat 23, Wanzele; Koen Calle- baut, Jeruzalemstraat 47, Erpe-Mere; Greet De Croock, Populierenstraat 9, Lede; Nico Freulleur, Heiplasstraat 40, Lede; Rutger Lasuy, Krakeel- straat 5, Serskamp; Gert Peerlinck, Restert 7a, Nieuwerkerken; Hans Regnier, Bredestraat 81, Wanzele; Ann Souffriau, Bremtstraat 17, Nieuwer kerken; Katrien Stevens, Villalaan 12, Erembode- gem; Els Van Leuven, Es- sestraat 30, Impe; Guy Verhaegen, Vogelenzang 23, Lede. LH POOSSEN Es dor verom ai ne kier, meh aal 't gein dat er komt ba zing. Ghiel denne santaboetik van oyren, klein kikskes, klokken en naa de léste joren oeik aal hooskes Die hooskes kommen ooit de vrémden vanoyges en 'k zol allensj ni kenne zeggen vawoor. Want wad heit da na oygentlèk meh Poossen te moaken? Mor ja, 't zélste zojje kenne zeggen van aal 't ander oeik. Want as ge der na ne kier rèzzekes oever peist: wad hemmen die oyren en die klokken dor oeik ba te zing? Want da goot meh 't feest van Poossen geleèk as meh viel ander of meh de mieste fiesten die men oevergepakt hemmen van de keirk of toch van de godsdinsjt. 't Komt er naa allien mor op oon dat er 'n fiest es en dat er kommèrse kaan meh gedoon werren! En dat de kinjeren heer kennen 'n oeverlooin maogsken ei ten on aal die oykes in sjokkolat, maspein of sjinzjip. 't Zelste meh de klokken in alle 8oerten van smaoken en koleiren. Ver tèn nog te zwoygen van d' hooskes... En die bollekes gele watten meh twie roei poetjes en eh roeid bèksken, die zolle moeten klein kiks kes zén, die werren oeik dier genoeg betoldj. En azoei ziede verom al ne kier dad alles drooit rond de kommèrse. En vraog gè na on ting kinjeren die al heer gipken vol gesmolten brooinen of witte sjokkolat hemmen, wa da Poossen oygentlèk es ze zeilen a ni kennen antwoeren. Of 't woor da z' a allien koste vertellen: dad es den dad demmen meige go zoekenoor dad ons avers aal die smokkelink weggestoeken hemmen... En 't moeten dorom tèn nog allensj gin kinje ren zèn, de mieste groeite mensjen 'n wei ten hè da toch oeik ni! Joos, ze weiten da Poossen alle joren op ne zondag valt en da 't 's mojn- doas dorop twiede poosdag es en dat da ne dag konzjei meibringt... En degein die reigelier nor de kerik goon, weiten oeik da z' omtrenjt Poossen here Poossen moeten haven, 't es te zeggen tissen Pallemezondag en Beloeke- Poossen, wat dad tèn oeik mag zèn. Mor dagge heer most vraogen worom da Poossen, den echte Poossen tèn. ni 't. noste zondag mor wel verleide mondjag viel, tèn zolle ze door ghiel zeikes meh here mond vol tanne stoon, echte of valsche... Want Poossen 'n moed'he ni at- toyd op ne zondag vallen! Want al pertank dat er al veil langer spraok es va Pooslèmmekes en van dad instroyken van de stoylen van de veirdeir meh da bloed van de lèmmeken, es de Poossen van naa, iet ghielegans anders. Dad es nog ooit den toyd as Onzjier zè léste avond maal hield. En door 'n kwampen der zeikes en vast gien maspeinen oykes of plusje kikkskes op taofel, wel, gelèk as ze zeggen, broeid en woyn. En op dienne moment zol Onzjier, die wist da z' hem 's anderdaos ginken va kant maoken: zé da moeje alle joren doeng en binsjt ne kier op moy peizen... En dad es gebeird op de vietindjen Nisan, dad es ien van de monjen van de Joedsen almanak die afgink op de stand va de moon. En as men tèn toch Poossen wille vieren, moe te men da doeng op den dag die oeverienkomt meh den nen dag van den almanak van de Joeden ooit dienen toyd. En da was van de joor verleide mondjag. Al pertank da 'k meh naar nog attoyd af vraog woröm d?- Z-é 'n fiest wille maoken van de verjoordag worop dat er imariu eh kopken klanjer gemokt es... En woor da ze tèn da verrozj eiken ooitgholdj hemmen van aal die klokken die iene kier per joor nor Roeimen moe te vliegen, dad 'n weit ek oeik ni zjust zee. Al van klansj af hem ek meh dad afgevraogd en 'k weit nog da 'k meh mennen neis omhoeig stont te sjoeren ver te zing of da 'k azoei gin klok 'n zag oeverkom men. 't Zélde teigen da ze verondersteldj woren v#n verom te kommen... En naa oeik nog zien ek somtès op de zandagmeired va Poossen, kinjeren meh heer nésken nor omhoeig ston lonken. En tèn peis'ek alle kieren: godgeift dagge gajjer gienen toyd nimmer mei 'n mokt worin dagge weir zetj nog de locht ston te zing. Mor tèn nie nor klokken die toch noeit nie 'n kommen, mor nor vliegmaschiemen die... oyren lote vallen die men allemol best kenne missen! Mor dad 'n zal spoytog genoeg van moy ni afhangen. Door zitten ander ma nen achter die vierkanteg heer broek vegen on alle fiesten en on alle godsdiensjten. Die pei zen allien mor on here* portemonnei en door zal wel mier in zitten as ne poosseng die de mieste kinjeren kroygen... En ze meigezèn va wa land of van wa kant da ze willen, ze spreiken allemol dezélste tooi. De tool van geweldj en van geldj. En wajjer, wajjer zèn allemol lèmmekes. of zeg mor lèmmes, die heer loten afslachten. En 'k wensj ajjer allemol ne goeie Poossen en ne plezieregen twiede Poosdag! DOLF een regelmatige onder- Aalst hiervan wordt op houdssnoei dienen te de hoogte gesteld, ondergaan, en dat het VEHE wenselijk is dat de Stad In een brief aan zijn partijgenoot Mare Galle schrijft geenszins dieper wordt minister van Openbare werken Guy Mathot dat de uitgekofferd. diensten van het Groepenplein in samenwerking Minister Mathot merkt met het Bestuur der Wegen, Wegendienst van de wel op dat alle bomen provincie Oost Vlaanderen, sinds minimum 10 jaar een beperkte levensduur nauw betrokken is bij de problematiek van de hebben. De betrokken platanen in de Capucienenlaan te Aalst. De bomen platanen zullen over een zijn nochtans eigendom van de stad Aalst. bepaalde periode dan Volgens de minister wa- goede toestand verkeren, toch moeten vervangen ren de bomen, die geveld en nog enkele decennia worden. Daarom werd werden tussen de Ar- kunnen behouden blij- door de dienst van het beidstraat en de St. An- ven. Daarvoor mogen de Groenplan voorgesteld nalaan, een heterogene bomen echter niet in hun dat nu al zou begonnen beplanting zonder toe- ontwikkeling gestoord worden met het kweken komstwaarde. Men voor- worden, vooral wat hun van de toekomstig te ziet echter de vervanging wortelgestel betreft. Bij planten bomen, zodat tij door herbeplanting van wegenwerken mogen dig grote exemplaren 50 bomen in een grote derhalve geen wortels zouden voorhanden zijn maat van de soort paar- beschadigd worden. om onmiddellijk in een dekastanje. Bij het aanbrengen van waardevolle en homoge- De dienst van het Groe- een nieuwe wegverhar- ne vervangingsbeplan- penplan is eveneens tot ding zal het Ministerie tin9 te voorzien. Op dit de bevinding gekomen van Openbare Werken er ogenblik wordt onder dat de nog aanwezige aldus rekening mee hou- zocht hoe dit konkreet platanen tussen het den dat de bestaande be- mogelijk is. kruispunt De Haring en tonplaten worden weg- Tenslotte merkt de Minis- de Arbeidstraat in een genomen, maar dat ter op dat de platanen Postnummer Herdersem Wijziging: De Regie der Posterijen wijzigde het postnum mer en de naam van Herdersem in 9390 Moorsel. Om praktische redenen (gelijknamige straten in Herdersem en Moorsel), heeft het Kollege van Burgemeester en Schepe nen beslist dat de correspondentie voor Herdersem als volgt moet geadresseerd worden: Naam Straat 9390 Moorsel-Aalst (Herdersem) De gewestelijke direktie van de Regie der Posterijen gaat akkoord met die adressering. Kookles In de parochiezaal termurenlaan Erembodegem gaat er op woensdag 16 april te 20 u. een kooklesavond door. Op het programma staan kleine gebakjes en snoeperijen maken. Org. K.V.L.V. Erembodegem. Toneel Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april telkens te 19.30 u. in de Sint-Annazaal Roklijfstraat Aalst «De parochievrijers» van Gaston Martens door Groep 75 Regie: Jef Borms. Speciale opvoering voor Minder-validen en gehandicapten op zon dag 20 april om 14.30 u. Kaarten: 60 fr. Voorverkoop 50 fr. Te verkrijgen bij Jef Borms, Gentsesteenweg 153, Aalst. Org. Jeugdhuis Terlinden. Verleden zaterdag, werd onder reuzegrote belangstelling, de jeugdige ongehuwde rijkswachter Guido Borms (24 jaar), zoon van politie-inspekteur Borms uit de Oude Gentbaon in de Sint-Annaparochie, ten grave gedragen in aanwezigheid van o.m. majoor Michiels, kommandant van het rijkswachtdistrikt Aolst. Deze sympatieke rijkswachter, ook bedrijvig in het karnavalgebeuren en aktief lid van «De Brosseleers» waarmee we hem met karnaval en bij de kinderkarnaval van Sint-Anna nog mochten interviewen, werd ruim een maand geleden het slachtof fer van een verkeersongeval te Hofstade. Na opname in het AZ gedurende ongeveer een maand overleed deze jonge man. (per)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 3