Octaaf De Bruyn uit Aalst: ationale Perpignanzege hoogtepunt lationale duivenelite te gast in de vriendenkring Reisduif te Dendermonde n V Jozef Mornae, Charles Mallefroy, Frangois Arijs, Robert De Winne, Herman Scheerlinck beheersen Quievraingebeuren. De Voorpost - 4.4.1980 - 41 Het duivenhok van de week: (dw) n eerste prijs nationaal voor ieder fondspeler hoogtepunt uit een rrière. Het geeft niet al- aanzien op natio- al- en internationaal ik, maar het doet de ndelen van de kolonie iven de «goudprijs» uit- jgen. 4 juni 1979 was het de urt aan de Aalstenaar ctaaf De Bruyn om een itionale zege te beha- De «Haring» was de ïaakmaker en uiteraard as Octaaf tevreden en dolfi men met zijn vriend ring heeft er toe bijgedra gen dat hij als een ency clopedie de duivenge- schiedenis op een uitge breide manier kan verta len. Octaaf De Bruyn is in het Aalsterse een niet weg te denken figuur bij het duivenspel. Het is er hem echter op geen enkele moment om te doen zijn eigen figuur of hok in de belangstel- 12.000 jonge duiven als konkurrentie in Dender en Bovenschelde. Ook niet toen hij in 1976 op hetzelfde weekend 7 eer ste prijzen op de Boven Parijs vluchten klokte. Zelfs met een nationale zege uit Perpignan blijft Octaaf in eerste instantie de duivenmelker. schikt over een ideale ho- kinstallatie boven zijn ga rage. Drie weduwnaars- hokken en twee verblij ven voor jonge duiven en aan de andere kant de kwekkers en de weduw- duivinnen. De basis van de kolonie De Bruyn is gevormd uit duiven van Alfons Muy- laert en Kamiel De Bruy- ne. Om zijn veelzijdigheid 1 ustaaf Elias straalden ze e' v|el een zekere fierheid de 4< t. Dat mocht en terecht, 'jl Fil aar verder gaat het niet °P e< j deze sympathieke jorzitter van de konink- 'lver(ke maatschappij Het aëee ind van Aalst. Octaaf *e l' n en wil de feiten relati- note >ren. Het duivenspel is 7de »r hem geen commer- êle zaak. Hij houdt het sselsls leen bij het sportief as- Se jict en gebruikt het al- 6.27. en als nuttige vrije tijds- iuist jsteding. J p het vlak van presta- 8.00 as behoort deze popu- n we jre man sedert onge- ier 30 jaar tot de kam- Zx oenen en hij is steeds vereind gebleven. Het is mand die over alles wat iet de duivensport te fc laken heeft een hartig I. n gefundeerd woordje an meepraten. Als voor tter van een bloeiende ereniging is hij in staat p een rustige, maar hei- ere en verklarende ma- >ng z Ier zijn mening te ge- en en. Hij neemt zich altijd rdt. (oor om de duivensport zwcji al zijn facetten te ver- lie ljedigen. Zijn rijke erva- lierml >ntgo "Harih ga 4805142-73 1°pr. nat- Perpignan 1979 Oct. De IBruyn aalst "'%,r ling te krijgen. Hij is geen propagandist voor zijn prestaties, zijn wijze van doen of speelmethodes, nochtans heeft hij zich door de jaren heen een palmares opgebouwd dat weinigen kunnen voorleggen. Geen bar- numreklame toen hij half de zestiger jaren de eer ste prijs klokte uit Or leans met meer dan Veelzijdigheid Octaaf De Bruyn kan men niet rangschikken bij de fondspelers noch bij de snelheidsspelers. Hij is in één woord een omnipre- sente duivenliefhebber. Hij wil meedoen van Noyon tot Barcelona. In die optiek is zijn vliegers kolonie van 32 weduw naars dan ook eerder aan de lage kant. Octaaf be- in stand te kunnen hou den heeft de Aalsterse nationale laureaat zijn origine versterkt met dui ven van wijlen Louis Pe permans (Zemst), Lucien en zn. De Norre (Deftin- ge), Jules Rijckaert (St.- Amandsberg), Somers en zn (Oelegem), gebroe ders Van Stichel (Aalst), Miel en kleinzoon Bosse- man (Oordegem), Mari- man-Ray (Lier). En begin 1980 zorgde hij ook voor bloedstroming van het gekend ras Germain Im- brechts (Bornival). Octaaf De Bruyn zet zijn troeven niet op één me thode. Bij de kweek past hij zowel de inteelt als dé kruisingkoppelingen toe en met de twee principes kweekte hij reeds goede duiven. Een stelregel bij de Aalstenaar is dat hij zeer zorgzaam met zijn kwekers omspringt. Ein de april worden ze ge scheiden en dan mogen ze rusten en recuperen tot begin augustus om nog een ronde laatjes groot te brengen. Weduwschap Octaaf De Bruyn is een intense beoefenaar van het weduwschap. Hij weet het met zijn drie vlieghokken te kombine- ren dat hij zowel op Noyon, halve fond en fond wekelijks present kan zijn. In die zin moet hij wel schipperen met zijn 32 vliegduiven. En fondvlieger kan niet iede re week mee. Het is een bewijs temeer dat Octaaf een bijzonder sterke stam bezit. Hij behoort tot die kategorie van melkers die de reinheid op het hok prediken. Tweemaal daags wordt alles ten gronde gekuist. Voor hem is dit de veiligste manier om gespaard van ziekten te blijven en de goede konditie bij de dui ven te bewaren. Maar ondanks het succes in 1979 denkt hij aan de toe komst. In die optiek moet zijn beslissing geïnter preteerd worden toen hij zijn twee crack-vliegers: de «Ideal» en de Nationa le Perpignen winnaar de «Haring» naar het kweek- hok overbracht. «Ik moet voorzichtig zijn met de Haring», verdui delijkt Octaaf zijn beslis sing, Ik heb op een uit zondering van enkele laatjes nog geen afstam melingen van de Haring. De meeste jonge duiven die ik er uit trok zitten bij vrienden op het hok. Het ik het moment dat ik nu voor mezelf zorg.» De «Haring» een duiver van 1973 is een eigen ge kweekt produkt. Het is een typische inteelt af stammeling van het ras Jules Rijckaert, St.- Amandsberg. In 1972 kocht hij bij Rijckaert een koppel kleine jongskens, die de afstamming mee droegen van de Bijter en een dochter van de Go liath en de Magda. Octaaf De Bruyn koppelde ze en kweekte er een nationale winnaar uit. Het loont zeker de'moeite om het palmares van de Haring-Perpignan even te ontleden. De Haring vloog als jon ge duif en als jaarling tot op de halve fond. Vanaf tweejaarse werd hij ge bruikt zowel voor halve fond als fond. In 1976 won hij een eerste prijs uit Corbeil met 278 punten. In 1978: 14.5: Corbeil: 346 d.: 28e; 22.5: Dour- dan: 350 d.: 40e; 3.6: Bri- ve: 235 d.: 66e; 7.7: Bar celona: LVA: 129 d.: 1e; FCD: 447 d.: 1e; prov.: 1200 d.: 4e national: 6147 d.: 14e; intern.: 11.131. In 1979: 22.4: Noyon: 191 d.: 34e; 29.4: Noyon: 144 d.: 10e; 19.5: Blois: L.v.A.: 118 d.: 36e; FCD: 407 d.: 119e; 2.6: Brive: L.v.A.130 d.: 6e; FCD: 396 d.: 11e; prov.: 1474 d.; 49e, national: 8362 d.: 348e. 6.7: Barcelona: L.v.A.: 206 d.: 32e; FCD: 512 d.: 78e; prov. 1418 d.: 225e; beide VI.: 1284 d.: 277e, national: 6602 d.: 938e; internationaal: 12.201 d.: 1569e; 4.8: Perpignan: L.v.A.: 31 d.: Ie; FCD: 100 d.: Ie; prov.: 268 d.: 1e; natio naal: 121 d.; èe; interna tionaal: 1596 d.: 2e. Het onafscheidbare duo Elias en Octaaf De Bruyn. (bvw Zoals men kan opmaken kreeg de zesjaarse duiver in 1979 een heel zwaar programma onder vleu gels geschoven en de wijze waarop hij dat af haspelde getuigt van de grote klasse en kwaliteit van dat ras. Samen met de «Haring» gaat ook de «Ideal» naar het kweekhok een duiver van 74, die Octaaf kweek te uit de «Cesar» en de «Nolfduivin» en een pro dukt is van de stamdui- ven van zijn hok. Een dui ver die van Noyon tot Montauban een hele reeks ereprijzen gekruid met eerste prijzen bijeen- vloog. Zodat we wel kun nen besluiten met te schrijven, dat Octaaf De Bruyn zijn kweekstal ver sterkte met zijn eigen origine. Resultaten Het palmares 1979 va Octaaf De Bruyn in herir nering brengen, zou ee hele waslijst zijn, daaror. pikten we er enkele top pers uit. 29.4: Noyon: Oude dui ven: 144 d.: 1e; 3.6: Etampes: 239 dui ven: 1e; 8.7: Etampes: 277 d.: 1e, 23.6 Angoulème: L.v.A.: 145 d.: 1e; FCD: 407 d.: 1e; 4.8: Perpignan: natio naal: 1221 d.: 1e. BENO"-* ;r ei L petit 'm de jarenlange traditie in ere te houden heeft de cra Tiendenkring De Reisduif Dendermonde er opnieuw l) O'oor gezorgd dat het beste wat de Belgische duiven- sche Portwereld te bieden heeft op paasmaandag tegen- VJ noordig zal zijn in het lokaal Dijkstraat 63. tjeI Hen kan gewagen van een echte kampioenenverza- cn n rieling van jonge duiven 1980 die vanaf 14 uur zal entoongesteld zijn, en om 16.30 u te koop zal strc langeboden worden. De opbrengst komt ten goede I3C lan de fondvluchten 1980. Bo' :en pleiade kampioenen Uitblinker op de derby's er ip de halve fond als de Etampes en Orleans met |ma ónd en die zowel uit- jonge duiven. Rolde de Daï Honken op regionale als Dourdan vluchten op met 'e s provinciale vluchten of 5 en 8 prijzen in de eerste P,a ich lieten gelden op de tien en op Argenton klok- 11 K lationale klassiekers. te hij 21 prijzen met 1008 We pikken er enkele blik- deelnemers. los?' rangers uit: Mevrouw De Kerpel g J« fok Bovijn Massemen: (Buggenhout): Blikvan- g;,r0e kolonie die in 1979 ger in het Grensverbond lensters sloeg en op de met daarbij 1e kampioen O /luchten in het N.V.D.D. oude duiven fond in de >oven vriend en tegen- F.C.D. en het hok met ftander troonde. Op 9 ju- hoogst aantal vermeldin- ii Chateauroux: 1e en 2e gen op de provinciale irijs van 192 jaarduiven, kampioenschappen. ,jnaPe ereprijs werd met 9 Raoul De Jonckheere 3r£ ninuten vooruit gewon- (Aalst): Klokte uit Argen- idIo !en" T°Presu'taten uit La ton de eerste drie prijzen neri 'outerraine en Dourdan met zijn jaarduiven. Ar- diqiL0 2e Provinciaal kam_ genton met de jonge als ut9( )ioen op de halve fond Limoges met de jonge en f161- oude duiven. duiven met drie prijzen in litsl ^drien Cornelis Deinze: de eerste tien en 5 van de r 15 vermeldingen op de 9 op de uitslag, iee nati°na,e halve fond Roger De Meyer (Masse- unt !amP'oensc^aPPen- Ere- men): reuzeuitslagen uit prijzen uit Dourdan in het St. Denis en Dourdan, Sroot Verbond Deinze - maar daarnaast op 26 latem - Gent. mei uit Bourges 5 prijzen Gebroeders De Baere No- van de 6. 9 juni: Chateau- 9 n!®re: de kolonie die reeds roux met 334 oude dui- jarenlang de aandacht ven en 5 prijzen van de 7e Jrekt tot ver buiten de met de 1e en 5e als uit- nrenzen. schieters. Met 192 jaarlin- unë -'eter '">e Busschere Ma- gen 7 prijzen van de 8. Pyiekerke: de stunt uit Bar- Verder 1e prijs Argenton iA/aI?^'ona 'n ^979. Vijf inge- met 272 oude duiven en rfde duiven: lok. 178 noem maar op. L: 2, 4, 10, 21; teg. 512 De Praetere - De Lausnay 7, 10, 23 en nationale (Kalken): De successen ijn drie eerst getekende die ze in 1978 met hun aan de 300 prijs. jonge duiven behaalden loger De Geyter Lede: In werden overgedaan, in '979 weer 10 eerste prij- 1979 met de jaarlingen. ipti:en Van ^oyon tot de Op 9 juni uit Chateauroux Jgrootste fondvluchten. met een reeks ereplaat sen en 16 prijzen van 34 duiven op 445 deelne mers. Op 23 juni Argen ton met 591 duiven en de 12, 4, 5,1124 als vroeg ste en knappe vermeldin gen en 19 prijzen van 30 duiven. Jozef De Schouwer (Bug genhout): de crack op ve le fronten met in 1979 een uitschieter op Limoges. Oscar De Smet (Gavere): De kampioen door de ja ren heen, die in 1979 nog maar eens stukken maak te met zijn «ijzeren» soort. Frans De Visscher (Ap pels): in 1979 de onvoor waardelijke kampioen in De Ware Dendervallei, op de halve fond. Achiel De Vos (Kalken): ondanks de tegenslag van een vergiftiging kwam Achiel opnieuw boven water met zijn jon ge duiven en kroonde zich kampioen in het Nieuw Fondverbond. De Vuyst - Rasschaert (Schellebelle): kwam er op de nationale Bourges vlucht de beste uit met een prachtige 2e prijs en zette verder de eerste prijzen op een rijtje met o.a. twee Limoges zege pralen. Gustaaf Eeckhout (Mas semen): nationaal win naar uit Argenton en der by winnaar uit Etampes en Orleans. Raoul en zn. Galle (Sers- kamp): reeds jaren een gerenommeerd fondhok, die ieder seizoen paraat zijn om knappe uitslagen voor te leggen. Gilbert Galle (Serskamp): klasseerde zich op ver schillende kampioen schappen zowel op halve fond als op de fond bij de toppers en liet overwin ningen achter zijn naam zetten uit Corbeil en Cha teauroux. Alois Geldof (Dender monde): eerste prijzen uit Etampes en Corbeil. En op de kampioen schappen won hij de gouden brelok met de jaarse duiven in de F.C.D. Maurits Geurts (Lochris- ti): algemeen kampioen fond in de Union Waas land. Octaaf Hebberecht (Ever- gem). Algemeen kam pioen FVOV en verder 1e kampioen jonge in Sater- co; 1e superkampioen schap fond jonge duiven in Union en Liberté Gent en 1e algemeen kam pioen van de Oostvlaam- se Marathon. Amiel Materne (Overhes- pen): een klasbak uit Bar celona maar de Perpig- nanvlucht was een suc ces met te beginnen met de 1e prijs en 7 duiven in de eerste tien. Pierre Mommens (Bug genhout): Naast mooie uitslagen op de vier fondklassiekers met de jonge duiven een knappe eerste prijs uit Bourges met 306 jaarlingen. Roger Michiels (Zele): een knap fondhok, dat in 1979 gestaafd werd met de 1e prijs Limoges jonge duiven. Paul Poppe (Zele): De man die gouden brelok- ken aan de lopende band verzamelde, maai in 1979 1e kampioen met de jon ge duiven uit N^yon werd. Honore Props (Sers kamp): Naast een 2e prijs Limoges een 2 op 2 uit Bourges liet kampioen Props eerste prijzen opte kenen uit Angouleme en Tulle. Georges Roels (Zele): Se dert vele jaren de halve fondspecialist die naast de 1e prijzen ook de kam pioenstitels op een rijtje zet en wiens duiven op andere hokken de beslis sende impuls gaven. Achiel Rooman (Grem- bergen): weinig duiven en veel fondprestaties: ereplaatsen uit Bor deaux, Montauban, Ca- hors en de asduif jonge. Jules Rijckaert (St. Amandsberg): één van de Belgische groten, die ieder seizoen door zijn prestaties de allure van zijn hok nog verstevigt. Robert Van Boxstael (Bambrugge): de specia list met duivinnen, die de Blois vlucht oprolde met de 1e prijs als uitgangs punt. Gilbert Van der Putten (Schoonaarde): bouwde aan een stam die hij in 1979 zelf in een glansrol goot met overwinningen uit Noyon, Blois, Montau ban en topprestaties uit Poitiers met 5 op de 5 en Chateauroux 7 op 9 en Barcelona 2 op 2. Alfons Van Driessche (Hamme): de stam van de gouden kwekers geba seerd op de origines van Jules Rijckaert - Raoul Verstraeten en de Jans- sens. Gilbert Van Hassel (Zele): hielp mee bouwen aan het hok Laurent De Maes- schalck en haalde in 1979 goede resultaten uit Bri ve, Angouleme, Poitiers. Raymond Van Holewin- ckel (Zele): het beste hal ve fond hok in 1979 met de titel van algemeen kampioen zowel in het Nieuw Verbond der Den derstreek als in het Schel de- en Durmeverbond. Naast deze kampioenen komen er nog verschil lende andere tophokken op paasmaandag naar de Dijkstraat, met als crack Mare Roosens Leernes, Marcel Englebienne Forchies La Marche, Brasseur Manage, Guillaume Willockx Bug genhout, Remi Volckaert Bambrugge, Van Releg- hem en zn. Puurs, Leon Van Gucht Buggenhout, Gilbert Van den Durpel Zele^ Notaris Van den Bossche Buggenhout, Dr. Platteaux Puurs, Adrien Pelsmaecker Wetteren, Pauwels - Pauwels Bor- nem, Pierre Michiels Buggenhout, Marievoet - Joos Mariekerke, Romain Joos St. Amands, Fer- nand Desbuqois Bornem, Alfons De Lausnay Kal ken, De Corte en zn. Wet teren, Alfons De Cooman Wetteren, Jean De Clercq St. Amands, Jozef Boey- kens Breendonk. BENO. Duifje Lacht-Aalst Klinkende overwinning voor Frangois Arijs bij de oude voor Frans De Leeuw uit de Groenstraat en Robert Vanderbrug- gen. De vierde en vijfde plaats tenslotte gingen naar Etienne Vander- steen. Bij de jaarlingen knap werk van Xavier Van Goethem. Met miniem verschil versloeg hij er kampioenen als Richard Roelandt, Robert Vander- bruggen. Van Cauter-Plas en Albert De Ro. Recht voor Allen - Hel- dergem Eerste zege van het sei zoen voor Petrus Petit, Nieuwerkerken voor Frans Van Poel, Haaltert. Derde plaats voor Frans De Muyter, Haaltert en veel geld voor Cyriel De Neve, Kerksken en Petrus Housaert, Erembo- degem. Bij de jaarlingen een vijf de zuivere eerste voor «coming man» Herman Scheerlinck, Haaltert voor onze nieuwe vrou welijke liefhebber Betty De Cock, Marcel De Cock, Albert De Meerleer, Nieu werkerken en Robert De Neve, Kerksken. Door Eendracht Sterk - Lede In Lede toonde Robert De Winne, Gijzegem zich te sterk voor de andere goe de duiven van Frans Van- derstraeten, Robert Jans- sens 3 en 4 en Maurice Lalmont, allen uit Lede. Bij de jaarlingen beklimt Paul Van Hecke, Hofstade het ereschavot, 1 en 4. Met miniem verschil kre gen respectievelijk Ro bert Middernacht, Lede, Paul Dierikx, Oudegem en Frans Vanderstraeten, Lede. De Kleine Melker - Erem- bodegem Hier een dubbele zege van Jozef Mornae uit Aalst die op de 15e prijs eveneens de serie 4 NA binnenkaapt bij de oude. Mooie uitslag eveneens voor Frans De Leeuw, Groenstraat en Louis Doorns, Erembodegem. Ook hier echter meest geld voor «de ster» van het seizoenbegin: Her man Scheerlinck, Haal tert. Elk zijn Recht - Ede Haaltert Uitstekende start van kampioen Charles Mallef roy uit Haaltert, 1, 2, 11. Jozef Vandensteen, Her- dersem 3 en 4 en Albert Van Neck, Aalst waren de andere vroege prijswin naars. Bij de jaarlingen stond ef geen maat op deze van Julien Van Wesemael uit Nieuwerkerken. In zijn spoor volgden hier achtereenvolgens Danny Blancken, Mere, Roger Redant, Haaltert, Gaston Schutyser, Nieuwerker ken en Omer De Swaef, Nieuwerkerken.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 41