L TAMME GEMEENTERAAD MET DOZIJN INTERPELLATIES STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR VREEMDELINGEN GEÏNSTALLEERD BLIJFT LAMBERl VAN DE SIJPE GEMEENTE RAADSLID? ALS DE KAT. ek- vi i Aalst stemt gastarbeiders «Binnen» Itf llMffF t Ml STREEKNIEUWS Erembodegen STREEKNIEUWS Aalst 6 - 4.4.1980 - De Voorpost Het jongste Aalsterse gemeenteraad, die plaats had gehandeld op woensdag 12 maart i.p.v.; op de klassieke laatste maar nu ontlokte hij juist woensdag van de maand lostte niet geheel de hevige reakties vanop de verwachtingen in die men er kon van hebben. Er oppositiebanken. waren immers zomaar eventjes 12 interpellaties en Een aantal minder be- voorstellen ingeschreven wat ook geen dagelijks langrijke punten, zoals gebeuren is. Denkend aan het verleden, kon men het plaatsen van een geweest, waar U overal afwezig zijt» zo reageerde de Bur gemeester tenslotte nog al boos. om één wagen door te tot de school zelf, die zich beuren laten. Als kompensatie op haar beurt kan wen trouwens vrezen dat het nachtelijk uur ruim zou brandlijn en sanitaire lei- overschreden worden. ding in de Keizershallen, en de aankoop van boe- Dit is niet gebeurt mede gesteld zijn voor het pu- ken werd in een draftem- wegens het feit dat bliek. Dit was volgens de p0 afgehandeld. Hetzelf- raadslid P.P.J. Van der burgemeester echter gebeurde met het Beken (VU) die zelf arts onmogelijk. Schepen De vaststellen van de voor- Bisschop (PVV) bevestig is, erop wees dat een agenta met 120 punten 12 interpellaties overladen was. Volgens dat de Molendries spe- waarden tot openverkla de wat zijn voorganger rjng van 13 verschillende reeds zei, en benadrukte plaatsen van leraar aan hem was vergaderen na ciaal zal verzorgd wor- 12 uur slecht voor de ge- den, opdat het geen hin zondheid. Hij stelde dan ook voor dat men uiterlijk de sluiting van de brug. de stedelijke akademie voor muziek, ballet en toneel. der zou ondervinden van yan ^eze punten maakte tot 12 uur zou bijeenko men, en dat, indien de bijeenkomst langer zou aanslepen men ze op een Leningen Meteen was de raad aan de klassieke reeks lenin- andere dag zou verder gen gekomen. Dank zij de zetten. Deze mening viel tussenkomst van de heer selling was van het niet in al te goede aarde Bogaer; (CVP) heeft deze schepenkollege. Dit kon bij de CVP, die hierin partij bekomen dat in het cert was georganiseert blijkbaar een zekere be- vervolg ook het nummer naa, aan|eiding van de uvan het investeringsplan vjer| van he, 12Q jar| bij het agenda punt zal Etienne Bogaert (CVP) gebruik om zijn spijt uit te drukken over het feit dat er op het concert van het gezelschap Andrée Col- son zo, weinig belang- was van Herenhuis keizershallen Nadat men unaniem het algemeen plan van aan leg voor Aalst en het bou wen van afvalwaterkol- leKtoren goedgekeurd had, alsook het afsluiten het van overeenkomsten met industriële gebruikers, die betrekking hadden op het herenhuis «Keizers hallen» dat op dit ogen blik gerestaureerd wordt. Het ging om de ontwer pen voor de aankoop en plaatsen van de centrale verwarming, de elektri sche installatie en de aansluiting bij de stoom- leiding. In zijn tussen komst wees CVP-fraktie- leider Ghis Willems op de diskussie, die op de ver- Zandberg Een van de topdossiers melden wij nog dat Sche- van de avond was onge- pen van Openbare Wer- twijfeld het onteigenings ken De Neve de mening plan van de Zandberg, Willems (CVP) herinner- toegedaan was dat er dat na heel wat diskus- de eraan dat de suggestie geen probleem bestond sies, en tegen de zin in geopperd werd om een voor het gebruik, van de van Schepen voor Leef- ondergrondse ingang parking door burgers tij- milieu en Grondbeleid De aan te brengen, maar ook dens de vakantieperiodes Maght, voor de vierde hier achtte de schepen de en in de weekends. maal verdaagd werd. realisatie moeilijk denk- Na een resem goedkeu- Hierover hadden wij het baar. Wel deelde hij me- ringen werd nog even ge- reeds uitvoerig in een vo- de dat er gewerkt wordt diskustieerd tussen de- rige editie, aan het realiseren van zelfde Schepen en raads- zei de schepen dat er op den tot het Fonds voor dit ogenblik gewerkt Schoolgebouwen. Ver- worct aan een betere sig nalisatie naar de bestaan de parking toe og een overdekte doorgang lid Chris Borms over het tussen enerzijds het he- al dan eventueel afschaf- renhuis en anderzijds de fen van een voetweg te eigenlijke ingang van de Gijzegem. Keizershallen. Dit bood zeker geen mogelijkheid Kerkhoven tot het realiseren van een Het grof geschut van de doorgang én voor wa gens én voor voetgan gers. Terloops informeer oppositie, bij monde van de raadsleden Uytter- sprot, Bogaert en De de hij de raadsleden ook Pauw werd nog even in keerskommissie plaats dat men eraan denkt het stelling gezet toen de knotting van haar spre kersvrijheid zag. Vooraleer aan de eigenlij- vermeld worden, ke agenda te beginnen, vroeg Burgemeester D'haeseleer een punt bij bestaan van de stedelijke akademie. Het oppositie- De voltallige raad hechtte |id wens„e in di, verband dan zijn goedkeuring aan ,e weten of deze afzjjdjg. had over het toegankelijk eerste deel van de Kei maken van de parking zershallen te restaureren achter de Keizershallen i.p.v. af te breken, voor wagens langs de Meteen kon de gemeen- poort van het bewuste teraad overgaan tot het herenhuis. goedkeuren van een aan- aankoop ter sprake kwam Interpellaties Meteen was men beland bij de interpellaties, maar zoals gebruikelijk behan delen wij deze in aparte bijdragen. Voor wie het interesseert. Het ging achtereenvolgens over de verhaalbelastingen, het Stationsplein, het zwembad, de H. Geestka pel en de toeristische folder, de Adviesraad van een aantal machines voor Vreemdelingen, voor de stedelijke dienst formatie van de inwoners van de kerkhoven. Sche- over gemeentebeleid, In- pen van Burgelijke Stand tergem, onderzoek naar Hooghuys (BSP) verde- kansarmen te Aalst, de herziening van de hoogdringendheid op de onroerende voorheffing, agenda te zetten, met na me het invoeren van een verkeersvrij regime voor herziening was noodza- bepaalde wegen in het kelijk ingevolge ministri- stadscentrum, dit met het ële onderrichtingen. Had dit ingevolge de kada strale perekwatie. Deze heid soms iets te maken had met de ruzie tussen schepenkollege en de lei ding van de akademie. Burgemeester D'haese leer ontkende dat het Schepenkollege zelf de Schepen van Openbare tal uitbreidingen aan de digde zich echter uitste- Karnaval oog op het inrichten van PW-er Oscar Redant de oorzaak was van haar af. de tweede topdag op 10 gelegenheid niet te baat wezigheid wat dan weer mei. CVPhER Uyttersprot genomen om terzake het de reaktié van raadslid vroeg in dit verband of de beleid van het stadsbe- Bogaert uitlokte dat hij St. Annabrug op deze stuur te verdedigen, het het kollege niets verweet, topdag reeds zou open- agendapunt was vlug af- <<Wjj zuMen eens nagaan Werken De Neve (VU) openbare verlichting, als- was kategoriek in zijn ook met het plan tot het antwoord toen hij stelde aanleggen van een nieuw dat hieraan niet kon ge- fietspad van Aalst naar dacht worden. Volgens Gijzegem. hem was het onmogelijk om dergelijke doorgang- ar mg te realiseren voor wa- Elet aanbrengen van een gens. Zo wees hij onder- verharding voor een par- meer op de breedte en de king in de Welvaartstraat diepte van de poort naast lokte dan weer kritiek uit steller zelf, CVP-raads Willy De Turck, die st< dat zijn vragen voldol de klaar waren. Wij lai aan de lezer zelf het o deel of deze vragen df" delijk waren. De eerste luidde volgt: Hoever staat Kollege van Burgerne^" ter en Schepenen in gen initiatief of door t m senkomst van het OCI\ ,k met het door de geme F teraad algemeen e vaard punt omtrent rechtshulp in de ruim |d zin voor de bevolking organiseren? De tweede vraag was richt aan de Schei, voor Onderwijs en tuur, de Heer Hem Roels, die trouwens wezig was op de zitt en het Schepenkollege Zij luidde als volgt: inzichten van de H Schepen van Onderv en van het Kollege Burgemeester en Sc n penen met het ambt sv direkteur van de Aka mie (voltijds en socio-l turele promotie) Schone Kunsten en dit kend, en had dan ook Slechts twee vragen heb- de jongste voetstapj geen moeite om de ben wij^og niet behan- van de heer Schepen meerderheid van de aan- deld, ee'nvoudigweg om koop van dit materiaal te dat het Schepenkollege overtuigen. CVP-raadsleden Vinck en Stockman kwamen elk om beurt even later tus sen, de eerste met de vraag of speciale signali satieplaten konden aan- geen antwoord gaf. Hier bij steunde de Burge meester zich op het feit dat deze vragen volgens hem niet voldoende ge motiveerd waren. Deze lokte natuurlijk de nodige het Herenhuis, die nau- van raadslid Mevr. Chris gekocht worden voor het reakties uit bij de vragen- welijks voldoende was Bievens-Borms (CVP), die aanduiden van koeien op het ter zake bevoegd ns partement. Voor wie |(j. antwoord op dezevra<at' wil kennen, raden wij i aanwezig te zijn op volgende raadszitti'" die plaats heeft op 2 a. vroeg of de stad verplicht was om deze kosten te dragen Zij vroeg meteen ook of het publiek van deze parking zou kunnen de weg, de tweede bij het onteigeningsplan voor de waterbeheersings- werken aan de Paasbeek en Steenbeek te Baarde- gebruik maken. De Neve gem, Moorsel en Herder- preciseerde op zijn beurt sem. Hij vond deze wer- Terwijl de man aan de tapkast de gastarbeiders de schuld geeft van de economische crisis en een pleidooi houdt voor «gastarbeiders buiten» is het Aalsterse stadsbestuur van oordeel dat er nu einde lijk werk moet worden gemaakt van de gastarbei- dersproblematiek in ons leefmilieu. Daartoe werd van stemmen tot onder een Stedelijke Adviesraad voor Vreemdelingen op- voorzitter verkozen, gericht waarin naast vertegenwoordigers van de De start van de Stedelijke een moskee zijn voor i-.a:_iu(1 r» RA vaI nU^VcalüLa nnli. AHwiocraaH \/r\rtr \/rQümmnciimnalrvv/inon tiir dat men enkel de breedte van een normaal voetpad verhardde. Over dit voet pad werd bestendig over gereden naar de parking toe. Hierna ontspon zich een debat tussen beide sprekers over de kostprijs van deze werken. Dit lok te dan op zijn beurt een reaktie uit van BSP-frak- de functie van secretaris De raad kantte zich niet toegewezen kreeg. Tij- tegen het idee van een dens de zitting werd An- moskee, maar wel tegen nie Franchet door de Ie- het idee van «ieder zijn ien ",ei Künuhe'; v*",aa'u den met eenparigheid eigen moskeetje». Als rif» wor en °P e I.' ken op zichzelf fantas tisch, maar trok de aan dacht van het Schepen kollege op het feit dat een sterk verontreinigde beek, komende van het Wijngaardveld te Aalst ter hoogte van de Ham- mestraat de omringende landerijen bezoedelde, Indertijd was hier een tieleider Jan Van der Ve- sluis gebouwd om dit ken die vroeg of de kos- water tegen te houden, stad ooit een moskee mits het hier om de par subsidieert dan moet dit kln9 v5n een alle ten niet konden verhaald maar deze sluis funktio- neert op dit ogenblik niet meer. Volgens de spreker ging het vroeger, vóór de ging. Dit bleek niet het fusie, in het oude Herder- politieke partijen, het O.C.M.W. de plaatselijke poli tie en de stadsdiensten ook een afgevaardigde van de Spaanse, Noordafrikaanse en Turkse gastarbei ders zullen zetelen. Deze vertegenwoordigers van de gastarbeidersgemeenschappen zullen op democrati sche basis worden verkozen door hun eigen men sen. De Stedelijke Adviesraad kwam voor het eerst woord dat de gastarbei- bijeen op donderdag 20 maart in de trouwzaal van der niet meer weg te den- het stadhuis. geval te zijn, want Sche- sem gemakkelijker De Neve zei dat een aantal boeren zelt Adviesraad voor Vreem- moslimgelovigen, turken delingen kan een mijlpaal zowel als noordafrika- pen t zijn in het sociaal beleid nen. De vraag van de openbare besturen me hadden toen een geim- van de stad Aalst. Sche- heer Louafdi tot het in- valle" °nder. ha" sel Provjseerde dam opge- van de verhaalbelastin- richt. De heer Stockman pen Hooqhuys beklem- richten van een Arabi- i_t toonde in zijn openings- sche taalcursus werd »«t. D« bleek echter nt«t vroeg dan ook of de oude De heer Hooghuys, sche- (OCMW), Alfons Van Den pen van sociale zaken, Broeck (adjunct-politie- onder wiens bevoegd- commisaris), Paul Van heid de werkzaamheden Der Veken (maatschap van de Adviesraad val- pelijk assistent verbon- len, zat de vergadering den aan de Stedelijke So- voor. Verder waren aan- ciale Dienst), Annie Fran- wezig: Gracienne Van chet (Amnesty Internatio- Nieuwenborgh (BSP), nal) en Luk Van Lierde Chris Lievens-Borms (Wereldwinkel). (CVP), Daniël De Naeyer Valère Fouquaert werd (VU), Stadssecretaris door het Aalsters stads- Chris Willems, Jozef Cal- bestuur aangeduid als evenwel gunstig geadvi seerd. Raadslid De Win- ken is uit onze stadsge- ter (OCMW) zal onder- meenschap ook niet in handelingen aangaan om een tijd van economische in een van de Rijkscholen crisis. Recente studies van de stad een klaslo- hebben aangetoond dat kaal met taailabo ter be- ook bij hoge werkloos- schikking te krijgen voor heid de gastarbeider een twee avonden in de onvervangbare plaats in- week. Na afhandeling neemt in het productie- van de twee voornoemde proces en dat wanneer punten vroeg schepen kan opgevuld worden. Hooghuys aan Valère Vervolgens schetste Fouqaert om plaats te ne- schepen Hooghuys de men in de voorzitterzetel krachtlijnen van zijn gast- en verder de vergadering arbeidersbeleid. Hij legde te leiden. de mening te zijn van sluis niet kon hersteld PVV-er André Dooms, die worden, wat te oordelen voorstelde de vraag om tussenkomst te richten naar de reakties van het Schepenkollege zal ge- laert (Vreemdelingenpo- voorzitter, terwijl Franky hierbij vooral de nadruk De pas geïnstalleerde litie), Albert De Winter Buys (Bevolkingsdienst) TE HUUP uiterst y/wtutt iTCftr fiimehiincstn» De Draeckenieren waren terug oan de slog, (per) op de integratie van de voorzitter deed meteen gastarbeider in de een paar voorstellen, die stadsgmeenschap en be- unaniem werden goed- sloot daarom elke vorm gekeurd. Een eerste voor van instandhouding of stel betrof het individueel schepping van getto's te dienstbetoon aan gast- bestrijden. Tenslotte arbeiders. Sinds het ver hechtte schepen Hoog- dwijnen van Sodiga kan huys veel belang aan een de gastarbeider met zijn nauwkeurig, grondig en individuele problemen objectief onderzoek van zoals werkgelegenheid de gastarbeiders in ons en huisvesting nergens midden om van daaruit meer terecht. Daarom het adviezen door te spelen voorstel om een paar naar de beleidinstanties. avonden per week in het Na deze intentieverkla- kader van de stadsdien- ring legde schepen sten of binnen het Hooghuys aan de raad OCMW dienstbetoon aan een paar vragen van gastarbeiders te organi- gastarbeiders voor. Een seren. Na het voor en te- vraag tot subsidiering gen te hebben afgewo- van een moskee werd af- gen gaf de raad de wens gewezen. Voorzitter te kennen dat dit dienst- Fouqaert wees de raads- betoon zou plaatsvinden leden erop dat deze in het gebouw dat ter be vraag uitging van een ui- schikking staat van de terst klein groepje marro- eerste lijnshulp binnen kanen, die niet de spreek- het OCMW. De perma- buis vormen van de gan- nenties zouden gehou- se Marrokaanse gemeen- den worden door vrijwil- schap. Bovendien meen- ligers. De oplossing van de hij te weten dat dit' de aangebrachte proble- groepje Marrokanen men zou dan overgelaten vooral bestond uit leden worden aan een maat- van de «Amicales Marro- schappelijk assistent van caines» (Marrokaanse het OCMW-team. Het vriendenkringen), die te- tweede voorstel ging uit gen de zin van de Belgi- van de vaststelling dat de sche regering in ons land gastarbeiders ondanks de onderdrukkingsprak- het feit dat ze sinds jaren tijken van het dictatoriale Aalst bewonen nog regime van koning Has- steeds onvoldoende ge- san willen voortzetten, ïnformeerd zijn. Om dit Vorige zondag kwam volksvertegenwoordiger Jan Caudron de aftrap geven bij de overwinningswed strijd van FC De Nieuwe Wijk te Hofstade. Daar ze kampioen werden werd er kwistig met champagne omgegaan. Maar soms waren er wel een paar technische verhelpen. En daar kon Jan Caudron wel iets aan verhelpen. (per) fl be kt- In een persmededeling reageert de Aalsters CVP op een artikel dat onlangs in dit weekblai verscheen, en dat de mogelijkheid opperde vai een ontslag van raadslid Lambert Van de Sijp als gemeenteraadslid. Volgens het artikel is er onverenigbaarhei tussen het mandaat van raadslid en de aanstel ling tot produktieleider van de TV-Jeugduitzen dingen bij de BRT. Volgens de CVP is het niet deze aanstelling, di onverenigbaarheid meebrengt. Het dekreet va 4 februari 1980 voorziet wel een onverenigbaai heid tussen een journalistieke funktie en eei politiek mandaat. Daarom heeft trouwens BRT journalist Lucien Boussé ontslag genomen al socialistisch raadslid in Lokeren. Met betrekking tot funkties die niet recht- v streeks onder de nieuwsuitzendingen ressorte, ren, wijst de Aalsterse CVP erop dat het aan hej Vlaamse parlement toebehoort om uit te ma ken of er onverenigbaarheid bestaat. Vermei den wij nog dat de heer Van de Sijpe op d raadszitting van 12 maart jl. afwezig was, oir dat hij een ernstig heelkundig ingrijpen ondei ging. VEHI Kluizenwandeling V.T.B.-V.A.B. Erembodegem Vertrek zondag 13 april 1980 te 14 u. aan het K.S.A.-ha| Btedustraat 37 te Erembodegem. Onderweg bezoek a vliegveld «De Kluizen» en mogelijkheid tot het maken I luchtdopen (300 fr. per persoon), terugkeer langs de Kl kapel met deelname aan Kluizenkermis. De deelnam gratis. Onder de deelnemers zal een gratis luchtdl verloot worden. Boeken - Poster- en Platenbeurs Davidsfonds ErenJ degem Op zaterdag 5 april (van 14 tot 18 u.), zondag 6 april (van 10 tot 13 en van 14 tot 20 u.) en op maandag 7 1980 (van 10 tot 13 u. en van 14 tot 18 u.) nodigt het iedereen uit op hun Boeken, poster- en platenbeurs. C gaat door in het Oud-Gemeentehuis te Erembodegem. zondagnamiddag om 15.30 u. en 16.45 u. zal Karei Verle uit eigen werk vertellen en doorlopend krijgen de jonge kans om deel te nemen aan een prijsvraag. De prijsuil king hiervan zal maandag 7 april te 17 u. gebeuren. 0 beurs gaat door in samenwerking met Eufoda, Fr. Temn man-VTB en Heidebloem. A.V gebrek aan informatie te ondervangen werd be sloten een verkorte uitga ve te verspreiden van de brochure «Aalst: het be stuur dichterbij» in de landstalen van de gast arbeiders (Frans, Spaans, Arabisch en Turks). Deze voorstellen spreken voorzitter hoopvolle taal voor de Fouquaert, toekomst van de gast arbeiders in onze stad. De Stedelijke Adviesraad voor Vreemdelingen ver gadert opnieuw op woensdag 16 april om 19 u. Vrijwilligers die wen sen mee te werken aan het dienstbetoon aan gastarbeiders kunnen hun naam opgeven bij de Valère De Keyzer- straat 28 te Aalst. Observator Toneel wijziging De Katharinisten In de feestzaal van V.T.I. Vakschoolstraat Aalst gaat Oh zaterdag 19 en zondag 20 april telkens om 20 u. het blijinii door «Het begin in 't Paradijs». Regie: Roger De Wi n Kaarten te bekomen op het sekretariaat De Smet, H Lefèvrestraat 2, Aalst. Org. Kon aloude rederijkerskame katarinisten. W.T.C. Den Blok te Op zondag 6 april de 50 km naar het Dendermon he Vertrek te 8 u. aan lokaal. Spinnersstraat 22, Aalst. P.V.V. Wijkklub Schaarbeek Op zaterdag 12 april in het lokaal van de P.V.V. Wijkl Schaarbeek, Welvaartstraat 92, Aalst, kaarttornooi belo om de beker Volkvertegenwoordiger Willy Van Rer ghem. al: Reinigingsdienst v Gewoon huisvuil en huishoudpapier, regeling paasm dag 7 april 80. Er is geen ophaling te Erembodig Hofstade, Moorsel en in de kleine straatjes. Klein bedi W vuil: er is geen ophaling op het ganse grondgebied Aalst. Grof huisvuil: in Gijzegem wordt de ophaalro iv verschoven naai dinsdag 8 april 80

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 6