ialoog tussen kunstenaar Sn machine [EIZER OFTE KONING IER KONINGEN laardegemse scouts op bres voor natuurbehoud .149 KM VOOR «JONG EN OUD» flJKSPORTRAAD MELDERT DERTIENDE AUTOZOEKTOCHT TE MELDERT Theofiel WILLEMS STREEKNIEUWS Herdersem De Voorpost - 4.4.1900 - 9 de aloude St.-Jozefsschuttersgilde daterend uit 17* eeuw te Meldert, in de volksmond de ifkes», was het verleden zondagvoormiddag "logfeest. Niet minder dan zeven koningen, eigen zes en één koningin, uitgerekend de dochter uit lokaal Constant Van den Broeck, hadden er zich igemeld om de Keizerstitel of de titel Koning der Klingen te betwisten. Onder hen reeds twee lau- ten uit Denderleeuw die als familienaam «De -» droegen, maar die het niet waar konden ken. iet teken van de emanci- van de vrouw ware het geweest moest konin- Elodie Van Ransbeeck de inen de baard hebben a|inen afdoen en de kei- ititel op zak steken, maar dit lukte niet. Op de liggende wip in de zaal stond slechts één doel en de eerste vijf scheuten was het raak. leder schutter kon 5 pogin gen wagen en wie meest doelen skoorde zou gerech tigd worden de titel Keizer te voeren. Het was er een parade van uiterst modern geoutilleerde bogen, vizier inbegrepen. Na de 5 beurten werd Flo- rian De Brandt uit Erembo- degem keizer. De andere deelnemers wa ren Elodie Van Ransbeeck en Willy Van den Broeck, een sportief schutterspaar uit Meldert, Mare Bruyninckx eveneens uit Meldert en ver der J. Ghysens uit Erembo- degem, de reeds vermelde Frank De Keyser uit Dender leeuw en diens broer Maurits. Ere-schepen Frans Nuelant mocht aan elk deelnemer een mooie beker ovrhandi- De K.W.B. Terjoden vierde zaterdag een gezellig paasfeest. In het Patronaat waren meer dan 100 leden aanwezig, (per) gen en voor de laureaat was voor het lof zodra de koning gevierd! er uiteraard nog een biezon- gekend was, werd nu gestart De fameuze braak van de der mooie uitgekozen. andere tijden andere ge- Gilde, een uniek stuk, kwam Waar vroeger de konings- bruiken naar een restau- er echter niet aan te pas. Die schieting plaatsvond op het rant waar bij een gezellig wordt bewaard en trotseert Dorpsplein op de staande etentje over dit evenement de tand des tijds, de eigen wip en het kerkklokje klepte kon worden nagekaart. En maatschappij waardig. LH gleden weekend waren de scouts in het hele ^amse land aktief in het verweer tegen algemene jloedering van ons leefmilieu. 'k de dynamische Baardegemse scoutsgroep met 1 zeventigtal leden nam aktief aan deze campagne Iet kader van de «Topdag kelijkheid van valabel re- uur», werd in deze Fa- kreatief bosareaal. tjesgemeente het aksent Reeds van in de voormiddag igd enerzijds op de ver- ging het KKKS aan de slag ing in de vele bosjes en en dit in verschillende erzijds op de ontoegan- groepen. Grote kuis werd gehouden in tal van gedeeltelijk reeds gepollueerde gebieden en met traktoren werd een ware berg vuilnis op het Dorps plein gedeponeerd ten aan- schouwe van de hele ge meenschap die er hopelijk meer milieu-minded door wordt en er de passende be sluiten uit trekt. Ondertussen hield een ande re groep een enquête bij de bevolking om te vernemen hoe die zou reageren moest een verhoging van de belas ting worden voorgesteld met het doel meer bosgebie den open te kunnen stellen. Spektakulair was alleszins de grote kaart van Baarde- gem op het Dorp waarop haarden van vervuiling als waterloopjes en sluikstorten werden genoteerd. Een andere afdeling hield zich aktief bezig met de voorbereiding van de blik vanger van 's namiddags, de Protestmars. Het was een verzamelen en aanvoeren van stootkarren, kruiwagens en dergelijk an der «gerij» en een vervaardi gen van borden en spandoe ken met slogans i.v.m. deze aktie. 's Namiddags trokken dan de vele tientallen scouts, onder het goedkeurend oog voor dit initiatief van de be volking, door de straten van Erembodegemse wielertoeristenklub Jong en I, die vorig jaar zijn tienjarig bestaan vierde, heeft jaar opnieuw een goed gevuld programma. Deze sniging telt momenteel 47 leden en heeft een tuur samengesteld uit een kollege van 11 perso- J, namelijk de heren Van Geit, Plas, De Berlanger, ollaert, Callebaut, Proost, Coppens, Coene, Van Bossche, Mertens en Van den Broeck, allen uit pibodegem lis elk seizoen wordt op- 1 vanaf begin april tot september wekelijks rit georganiseerd. De kiddelde afstand ervan laagt 82 kilometer met |maal als minimum 54 neter en maximum 300 kilometer. Aldus komt men na 26 ritten tot een totaal aantal van 2.149 kilometer. Het hoogtepunt van de we kelijkse ritten wordt, zoals elk jaar trouwens gevormd door de «Ronde van Vlaan deren». Deze rit van 300 kilo meter volgt hierbij bijna het parkoers van de «echte» ronde. Eveneens een zeer mooie tocht is deze in de Vlaamse Ardennen over een afstand van 132 kilometer. Natuurlijk kunnen zelfs de «jongen» niet onmiddellijk aanvangen met het officiële rittenschema. Daartoe werd gedurende een vijf-tal opeenvolgende zondagen een trainingsrit gereden over een afstand van telkens Wielerklub Jong en Oud start met nieuwe moed het wielerseizoen. (per) Antelinks. ongeveer 60 kilometer. Op Elk jaar wordt dan ook een zondag 6 april start men dan kampioen gehuldigd in de met het officiële programma persoon van diegene die met een rit van 48 kilometer zonder uitzondering alle rit- met als doel Aspelare - Sint- ten heeft uitgereden. moest al te lang gewacht worden vooraleer deze Ddzaak zich deed voelen binnen de sociale omge- tg van de arbeiders. ^val of vervolledi- wetenschap werd gehou- (g? Hoe dan ook, het den en kunstliefhebbers (slagen van de cock- kwamen. Maar ook de ar- door de N.V. Wel- beiders waren er en dat i georganiseerd op 29 is veelbetekenend. Wa- uari laatstleden ter ren ze gewoon nieuws- igenheid van de ten- gierig of was hun he istelling van de wer- langstelling gewekt? Ei- van schilder Alice genlijk doet het er niet Sers en beeldhouwer toe: ze waren er? Een af- fistiaan Krekels, is er fiche tussen vele andere J typisch bewijs van. was in hun refter aan de industriezone. Het muur geprikt, een waagstuk. De Veelbetekenend waren ook de uitdrukkingen in het gelegenheidsregis- ter, waaruit we slechts deze pikken: «Welders was zeer mooi en aange naam». Zij waren tijdens het week-end naar hun werk teruggekomen om deel te nemen aan de ontmoeting. Misschien zouden ze in een kunstgalerij niet binnen gegaan zijn. Andere aanwezige kunstenaars die op de uitnodiging waren inge gaan, ondergingen de zelfde estetische ge waarwording. Een nieu we benadering in deze ruimte, heeft aan ieder een ten volle de gelegen heid geboden echt deel te nemen. Andere geno digden, industriëlen dan, bleken ten volle be reid dit boeiend avontuur voort te zetten en hun deuren te openen voor kunst. De molen draait. Een er varing zal hernieuwd worden. Kunst treedt so ciaal naar buiten. En zo is het ook beter. G.D.B. VOORLOPIGE KALENDER RIL: lè 7 THOR: paastornooi kadetten en scholieren 12: EENDRACHT: kampioenenbal pè 17: THOR: voetbaltornooi, 8 ploegen B 24: THOR: voetbaltornooi, troostwedstrijden El: 1 THOR: finale voetbaltornooi ft THOR: kampioenschap kadetten ft BERGKLIMMERS: cyclosportieven «THOR: cupido VKM: rally 54 km. 8 1/2 u. D: EENDRACHT: jubileumwedstrijd pa 24: STINNEBOYS: wijkploegen, schifting Dd 1.6: EENDRACHT: Vlaamse Kermis |JNI: EENDRACHT: Vlaamse Kermis f 8: STINNEBOYS: voetbalfinale WTC Faluintjes: rally, 60 km., 9 u. i: Ponykoers, kampioenschap van Brabant BERGKLIMMERS: koers junioren +- 29: STINNEBOYS: kermis Putstraat ^9: GOUDEN WIEL: koers liefhebbers 001 EPTEMBER: S,LBERGKLIMMERS: koers liefhebbers THOR: veteranen tegen Anderlecht-veteranen Wielertoerisme: Ronde Groot-Aalst, 30 km., dienst zo ijetijdsbesteding j OVEMBER: Tlf: KLEIN MAAR DAPPER cross A, C, D olii I Op paasmaandag, 7 april, gaat te Meldert de dertien de editie door van de jaarlijkse autorally die stilaan uitgroeide tot «de klassieker van het voorseizoen». Met de steun van meubelen «Rustica» uit Lebbeke de V.V.V. «De Faluintjesstreek» en ons aller «De Voorpost» kunnen organisatoren rallyklub «De Be zemwagens» en de Meldertse Kulturele Kring weer instaan voor een waardevolle prijzentafel waarbij ook een heel aantal neringdoeners en simpatisanten uit Meldert en omgeving hun steentje bijdroegen. Het wordt een toeristische oriëntatierit zonder uit gekiende moeilijkheden ook doenbaar voor de leek in de rallysport waarbij ontspanning wordt bezorgd en een vleugje spanning niet uit de weg wordt gegaan, leder deelnemer ontvangt een prijs en te vens een lot van de reuzetombola einde-seizoen met fantastische prijzen. Voor de organisatie van deze zoektocht staan in J. Muylaert en Mare Nuelant en voor de kontrole Piet De Coninck. Deze zoektocht geldt tevens als rit voor het Stoc-Kampioenschap. Vertrfik aan het Parochiecentrum Stevensveldstraat 4 te Meldert, tussen 13 u. en 14.30 u. Prijsuitreiking, na een dertigtal km over goed berijdbare wegen in de Faluintjesstreek, eveneens in het Parochiecen trum waar ook de inwendige mens op demokrati- sche wijze kan worden versterkt. Deelnameprijs: 250 fr. Leden VAB, CKM, BZW genieten 25 fr. verminder ing. Houd paasmaandag vrij voor Meldert. U be klaagt het zich alvast niet. Voor inlichtingen en voor inschrijvingen: J. Muylaert. Dorp 63 te 9392 Meldert, Aalst. Prk. 000-0525226-68. Tel.: 052-35.65.16. Knal Paas-T.D. Op zaterdag 5 april, paasavond, Knal-Paas-T. Dansant in zaal Katholieke Kring met muzikale omlijsting door Studio Flash 2000 met DJ's Steven, Rudy en Patrick. Als paasver- rassing optreden van DJ Tony Houston van Ex-piratenzen der Radio Atlantis. Voorverkoop: 29,50 fr. Scherpenheuvel Bedevaart op zondag 18 mei. Vertrek te 9.30 u. Terug te 20 u. Inschrijven bij E.H. Streps begin mei. KVLV Het winnend nummer met de Lourdesreis is nr. 177.551. Reservenummers zijn 100.500 en 244.503. Zich melden bij Mw. Van der Borght, Tinnenhoek. Trouwers Reeds lang op voorhand kan men trouwdag en -uur bespre ken. Dan wordt gevraagd een huwelijkskursus te willen volgen ofwel één dag van 9.30 tot 15 u. ofwel drie avonden. Protestmars De Baardegemse Scouts traden verleden week-end op met een aktie voor een beter leefmilieu. Bij het begin van het toeristisch en wandelseizoen haalden ze niet minder dan twee afgeladen volle kamions vuil uit Baardegemse bosjes waarna ze door het Dorp een protestmars hielden. Een alleszins zeer lovenswaardig initiatief. Kommunikanten Op dinsdag 15 april te 20 u. in de parochiale zaal vergade ring voor ouders van de eerste kommunikanten. het dorp waarmee eens te meer het belang van een degelijke aktie voor natuur behoud werd beklemtoond. «Wie volgende verkiezingen met een «groene lijst» op komt, behaalt wis en zeker sukses», hoorden we reeds politiekers van allerlei plui mage fluisteren. De trend «ijveren voor een gezond leefmilieu» grijpt inderdaad steeds in verwijderende kringen verder om zich heen. L.H. Postadres Vanaf 1 april (geen aprilvis) heeft Herdersem een ander postnummer. Dus niet meer 9381. Het bestuur der poste rijen wijzigde dit nummer en de benaming van Herdersem in 9390 Moorsel. Een adres als 9390 Moorsel - Aalst - Herdersem was wel wat kras. Daarom, wegens praktische redenen als gelijknamige stra ten in Moorsel en Herdersem, heeft het Kollege van Burge meester en Schepenen beslist dat briefwisseling moet worden gestuurd naar 9390 Herdersem-Aalst. Davidsfondsleden Gezinsuitstap Op zondag 13 april gezinsuitstap naar Brussel. Wandelen VTB organiseert een wandeling te Kester o.l.v. Cyriel Kaese- mans. Vertrek op het Dorp van Kester op zondag 13 april te 9 u. Te 12 u. piknik of warme maaltijd naar believen in het Kesterhof. 's Namiddags wandeling te St.-Kwintens-Lennik. Verplaatsing met eigen wagen. Naar de Opera Op vrijdag 18 april met VTB naar de Gentse Opera voor de opvoering van «In 't Witte Paard» Vervoer, fooi en parket plaats: 340 fr. Start te Wieze te 18.30 u. Benediktus Op maandag 7 april in de Affligemse Abdijkerk jaarlijkse bedevaart van de H. Benediktus, dit jaar wegens het jubeljaar speciaal aanbevolen. Plechtige Konventsmis met Gregoriaanse zangen te 10 u. Dwars door Oceanië Op vrijdag 11 april te 20 u. in het K.C. Affligem boeiende diareportage door Marcel en Liza De Smedt over «Dwars door Oceanië», deel I. Dit in samenwerking met VTB-VAB. KVLV Op dinsdag 15 april in het Parochiecentrum kookles: barbe cue en gourmetparty. 25 jaar Klaarhaag Een kwart-eeuw was postbode Frans De Troch, een simpa- tiek dorpsfiguur, aktief als postbedeler op de wijk Klaarhaag waar hij iedereen kende en meeleefde met hun wel en wee. Wegens de reorganisatie op 1 april waarbij Moorsel er Herdersem bijkrijgt worden de tournées van de Meldertse postboden ook enigszins gewijzigd en deed Frans op maandag 31 maart zijn laatste rondgang op de Klaarhaag. Als postman dan want de mensen van die wijk vergeet hij allicht nooit. De korte afscheidsplechtigheid, eerst gepland in café Van de Velde, Achterstraat op maandag 31, werd wegens het vele werk in de post bij het wisselen van maand en trimester, verschoven naar een latere datum. Uitgesteld is alvast niet verloren. VLAAMSE KLUB De Vlaamse Klub nodigt alle sympatizanten uit tot haar paasfeest met eierworp in zaal Maxens, Opwijkstraat 2 te Baardegem op zaterdagnamiddag 12 april te 14.30 u. Voor de kleinen kleurvolle projektie. Goede vrijdag Kruisweg te 15 u. Ziekensakrament vanaf 15.30 u. Zaterdag wijwater te bekomen vanaf 's morgens. Dienst zaterdag te 19 u. Tot vrome nagedachtenis aan de heer weduwnaar van mevrouw Irma KINDERMANS Geboren te Aalst op 1 augustus 1898 en godvruchtig overleden te Erpe-Mere op 1 april 1980, gesterkt door het Sakrament der Zieken. Omzeggens gans zijn beroepsleven was hij verbonden aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Aalst, waar hij zijn loopbaan afsloot als leidend-griffier. In die funktie was hij een toonbeeld van het integere ambtenarenideaal: korrekt, stipt, behulpzaam bij elk ver zoek, afwijzend waar grappen met ernst werden verward. In zijn funktie van griffier van de toenmalige Werkrechters- raad van Aalst was hij een ruggesteun van deze in de gerechtelijke wereld uiterst gunstig aangeschreven rechts instelling: het koncept alsmede de vlugge en verzorgde uitvoering van het werk waren veelal de vrucht van zijn schprpe geest en zijn akkurate pen. Buiten zijn beroepsbedrijvigheid is hij altijd biezonder aktief geweest in de maatschappij. Ontelbaar zijn de mensen die zich de afgestorvene herin neren als de bezieler van «de patronage» van de H.- Hartparochie in de periode na de eerste wereldoorlog. Velen hebben zich in die tijd aan hem geïnspireerd om richting, zin en inhoud te geven aan hun leven Later was hij als sekretaris van de «Katolieke Midden standsbond» de werkspil van een nooit geziene bloei van deze bond. Hij leidde ook vele jaren een trouwe vriendenkring van de vakschool van Aalst, nu V.T.I. En hij heeft zich altijd zeer grondig en daadwerkelijk aan het politieke leven geïnteres seerd. Al was het van meet af aan duidelijk dat hij als ambtenaar nooit een eervol of winstgevend doel kon nastreven in de politiek, het heeft hem nooit weerhouden zonder berekening en met een ongemeten ijver, doorzicht en werkkracht zich met de politieke werking bezig te houden, zowel als wijze raadsman als bij nederige en louter uitvoerende opdrachten. Hij was bekommerd om het goede beleid van de stad en het land. Hij ijverde ervoor dat dit kon gebeuren volgens de rechtvaardigheidsbeginselen en andere beproefde waarden waarop de C.V.P. haar werking steunt. Hij is de raadsman geweest van honderden mensen, niet omdat hij zich bekleed had met macht of rijkdom, maar omwille van de veel grotere verrijking die de mensen van hem meekregen door zijn woord, zijn oordeel en zijn raad. Op het voste trajekt van zijn huis naar het werk en terug, dat hij iedere dag als het ware telkens op dezelfde horlogestand met voste tred aflegde, stonden de mensen hem aan de straathoeken op te wachten om hem hun vragen te stellen. Zij deden dit door met hem mee op te stappen, want wie hem kende wist dat hij van stiptheid en regelmaat hield en dat hij deze deugden liet prevaleren. Zo ontstond uit de verscheidenheid en de omvang van zijn inzet al werkend en in dienstvaardigheid een uitgebreide vriendenrelatie. Maar hij was vooral een bewonderenswaardige echtge noot en vader van zi|n gezin van vijf in leven gebleven kinderen. Zorgde zijn wijze vrouw vooral voor de zachtzin nigheid in de familiekring, de mildheid, de opofferings geest, de nederigheid en het optimisme, hijzelf hardde zijn familiegenoten in scherp doorzicht, onwrikbare wilskracht, sociale inzet zonder berekening, strijdboarheid en nooit falende eerlijkheid. Geen orkaan kon deze eik kraken. En toch was hij erg geliefd, omdat onder zijn stoer uiterlijk echte liefde, warmte en een grote dosis humor schuil ging. Hij had een onwankelbaar en op de daad afgestemd geloof. Hij had dit van jongsaf en kon er op volwassen leeftijd uitdrukking aan geven als eerste sekretaris van de kerkfabriek van de H. Hartparochie, toen het huidige kerkgebouw werd gezet. Dit geloof is verder zijn ganse leven blijven bepalen. Wij prijzen ons echt gelukkig en zijn God dankbaar om zijn leven te midden onder ons. De uitvaartmis zal plaats hebben in de Sint-Jozefs- kerk te Aalst, op dinsdag 8 april 1980 om 11 uur. Begroeting in de kerk vanaf 10u30. De gebedswake heeft plaats in dezelfde kerk maandag 7 april om 18ul5.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 9