(porten zo«É VOETBALKLUB DE KAMILLEKENS,HERMAN PARMENTIER EN DE VLIEGENDE SPAAK AALSTERSE SPORTLAUREATEN 80 Verdienstelijke leden van sportverenigingen gehuldigd door sportkomité KONINKLIJK ATHENEUM MEEST VERDIENSTELIJKSTE SCHOOL IN INTERSCHOLEN SPORTWEDSTRIJDEN SPORT AALST d DE... GROOTST! SPORTZAAK 14 - 23.1.1981 - De Voorpost liefhebben SCHOOLSTRAAT 54 KOOLSTRAAT 159 (053/21.25.56) iVA GROOTHANDEL SPORTARTIKELEN Zelfs vorig jaar nog, werd het «onbekende» krachtbalteam van Osiris gelauwerd, doch die I spelen ondertussen ook in 's HB lands hoogste afdeling. Nu I met kandidaten als Sparta Aalst, handbal, Kamillekes. 2» voetbal en petanqueklub Alos- BK la waren de kandidaten eerder provinciaal qetint en ook meer Robert Goethats, coach van het suksesnjkeBeveren, boe,de aan eikaar gewaagd. Alleen het publiek met «de funktie van een trainer bij een topploeg». AtlPtiPkkluh Fpnrirarh» Aaict Een speech die misschien wel iets minder lang (60 minuten) trQUW sportlaureaatkandidaat mocht geweest zijn. (Per) en Leomdas, vrouwenbasket Voor een goed gevulde stadhuisfeestzaal, en in aanwezig heid van tal van Aalsterse sportieven, ging vrijdagavond de verkiezing door van de Aalsterse Sportlaureaten. Een verkiezing, die naargelang de kandidaten op een eerder laag pitje dreef, doch die door deze, zeker de karwei van de jury niet gemakkelijker maakte. In het verleden zag men grote namen op de affiche komen, zoals in klubverband: driemaal Atletiekklub Eendracht Aalst, driemaal BBC, Oka pi, de Aalsterse handbalklubs, allemaal kandidaten die Aalst in de belangstelling brachten op nationaal vlak. zorgden voor de nationale eer. Deze hadden echter in 1980 geen noemenswaardige pres tatie afgeleverd, en werden bij na onmiddellijk geschift. Spar ta Aalst speelde wel kampioen in Tweede Landelijke, en kon enkele jeugdspelers selekte- ren voor het nationaal jeugd- team, doch de prestaties van de petanqueklub en de vrou welijke voetbalsters spraken het meest tot de verbeelding. Petanqueklub Alosta kwam wel zonder titel opdagen, maar kon door de eerste triplette te winnen in de ontmoeting Ne- derland-België wel aanspraak maken op een vooraanstaan de plaats. Dat de jury tenslotte de trofee voor de Sport van het jaar 1980 toekende aan de Kamillekes mag meer dan lo gisch genoemd worden. Zij wonnen voor de derde opeen volgende maal do titel in de reeks Oost en West Vlaande ren waardoor zij een kans maakten om door te stoten jaren deel uitmaakt van de speler zou Nora zeker een het voorbije jaar, schoot naar Eerste Nationale. Spijtig Belgische Vrouwenbaskettop grote kans gemaakt hebben iets te kort, tegen het genoeg echter, ondervonden en ongekroonde topscoorster op de trofee, doch daar het bij palmares van Herman zij opnieuw de tol, die dergelijk is van de basketbalklub BBC dergelijke verkiezingen steeds mentier zwaar seizoen eiste, en ein- Leomdas. Als verdienstelijkste gaat, over de prestaties van digde slechts derde in de eind ronde om hun doel te berei ken. Voor de recreatiesport was er geen enkel probleem de laureaat aan te duiden, daar met De Vliegende Spaak, een wielertoeristenklub uit Baardegem, slechts één vere niging kandidaat was. On danks het feit dat zij de enige kandidaat waren, dient er on middellijk aan toegevoegd dal deze bloeiende vereniging heel wat adelbrieven kon voor leggen in het voorbije jaar, zodat hun prijs niet mag beke ken worden als een weggeef- prijs. Integendeel zelfs! Tot slot was er de individuele toe kenning van de Sportlaureaat. Hiervoor waren twee kandida turen binnengekomen: deze van de Eendracht Aalst-atleet Herman Parmentier, die natio naal kampioen werd van de marathon, op 25 mei 1980 te Boom en een puike 23e plaats in de bekende marathon van deelnemers De twcalc^kandf De t3io^raf'e van Verdoodt én de motivering voor de huldiging werd uitvoerig besproken. date was Nora De Luyck, één van de eerste vrouwelijke bas- ketsters in onze stad, die sinds Ter opening van de lange trofeeénuitreiking, ter gelegen heid van de verkiezing van de Aalsterse sportweek kwamen eerst de interscholensportwedstrijden aan de beurt. In volleybal ging de BLOSO-beker, voor wat betreft de heren kompetitie naar het Sint Jozefcollege, bij de dames kreeg Sint Vincentius a Paulo, humanioraafdeling van Gijzegem deze beker. In handbal was de wisseltrofee geschonken door BLOSO in de kategorie scholieren voor het Sint Maartensinstituut. De trofee voor de kategorie kadetten ging naar het H.R.I.- T.O., terwijl het Sint Maartens instituut deze voor miniemen in de wacht sleepte Het tor nooi voor de damesploegen ging naar het Koninklijk Athe neum. Voor het zwemmen he ren, ging zowel de wissel- schaal van het BLOSO, als de trofee voor de algemene klas sering naar het Sint Jozefcol lege. Bij de dames behaald' het Koninklijk Atheneum de BLOSO-wisselschaal, en ook de trofee voor de algemene klassenng. Voor het onderdeel atletiek veroverde bij de heren, de Koninklijke Atheneum de- fintief de BLOSO-wisselschaal door hun derde opeenvolgen de overwinning. Een afzonder lijke trofee voor de kategoriën miniemen en pupillen werd ge wonnen door het Sint Jozef college Kapacijnen. Bij de da mes ging de BLOSO-wissel schaal naar de Dames van Maria Technisch Onderwijs voor hun algemene klassering, terwijl de trofee voor een af zonderlijke klassering bezit werd van het Sint Jozefinsti tuut voor de kategoriën pupil len en miniemen. Bij basket bal, behaalde het H.R.I TO. de wisselschaal BLOSO, in de kategorie scholieren. Bij de ka detten en miniemen ging de eer naar het Sint Jozefcollege. Bij de dames won het Konink lijk Atheneum zowelin de mi niemen, als in de scholieren- kategorie. Bij het veldlopen ging de BLOSO-schaal naar Sint Aloysiuscollege van Nino- ve. De trofee voor de kategorie pupillen en miniemen werd in de wacht gesleept door het Sint Maartensinstituut. Bij de van het stedelijk sportkomité dames in dit sportonderdeel verbonden is, bleef het Sint ging de BLOSO schaal naar Jozefcollege aan de winst, het Humaniora van de Dames Tenslotte werd de trofee voor van Maria, terwijl de basis- de meest verdienstelijke school van de Dames van Ma- school toegekend aan het Ko- ria de trofee kreeg bij de pupil- ninklijk Atheneum, len en miniemen. Voor voet- A.V.H. bal, waaraan de wisseltrofee Vrijdagavond, tijdens de verkiezing der Sportlaureaten der Stad Aalst, hadden de leden van het plaatselijk Sportkomité er terug aangehouden, tal van leden, die zich om één of andere reden verdienstelijk hebben gemaakt, voor hun klub, te huldigen. Zoals alle jaren werd het opnieuw eenrijk défilé van sportieven, die zich reeds gedurende meer dan 10 jaar inzetten voor hun vereniging en voor hun sport. In alfabetische volgorde volgens de sportnaam kwamen zij aan beurt. Dit zijn ze dan, de sportlaureaten 1980 van de stad Aalst: de damesvoetbalklub Kamillekes[ kompetitiesport per klub. Herman Parmentier, kompetitiesport individueel. Wielertoeristenklub Ope Vliegende Spaak uit Baardegem, rekreatiesport. (Per) De tafel met bekers, medailles, eretekens en degenen die ze vroeger, al lang geleden verdienden. (Per) <amillekes Aalst, driemaal na elkaar kampioen in hun reeks jammer genoeg nog niet in hoogste dasse. sportlaureaat 1980. (Per) Voor atletiek, werd de heer Dirk Coppens van de Koninklij ke Atletiekklub Eendracht Aalst gehuldigd voor zijn reeds meer dan 20 jaar aktief zijn als atleet. Zijn 10 jaar ondervoor zitter, en als staticus van de klubrekords. Hij fungeert ook als afgevaardigde van de klub, en is zeer aktief op gebied van jeugdwerking. Voor Balboog kwam de heer Frangois Buys van de Koninklijke Balboog- maatschappij Sint Servatius aan de beurt. Hij is meer dan 10 jaar aktief lid van de maat schappij. Werd in 1970 koning van de klub. Is sinds 5 jaar ondervoorzitter gekozen van de Nationale Federatie der Balboogschutters, en is tevens de ontwerper van de medail les, prijzen en minibogen in brons. Voor de Koninklijke Bal- boogmaatschappij De Klau- waerts werd de heer Willy De Clercq gelauwerd. Is sedert 1970 aktief lid en won in zijn eerste jaar de koningstitel. Wat kampioen van 1972 tot en met 1976 Maakt zich vooral verdienstelijk als werkend lid, zorgt namelijk voor onderhoud wip, klubhuis en akkomodatie. Als laatste van de balboog schutters kwam de heer Gas ton Permentier van de Ko ninklijke Balbooggilde De Wa re Vrienden aan bod. Is sedert 1965 werkend lid, sinds 1970 bestuurslid, was éénmaal ko ning der gilde, en werd twee maal kallekoning. Onder scheidt zich door zijn onbaat zuchtige inzet voor zijn gilde. Voor biljart werden twee ver dienstelijken gehuldigd. De heer Jozef Nimmegeers van Biljartklub Sint Anna en Pierre Van de Velde van Biljartklub De Kromme Stokken. De eer ste is sinds 1961 voorzitter van de klub, was medestichter in 1960 en onafgebroken be stuurslid. Is tevens voorzitter van het Aalsters Biljartver bond. De tweede was mede stichter van zijn klub in 1955. Werd kampioen in 1957 en 1958, en was tot 1973 aktief bestuurslid van de klub. Te vens onderscheidde hij zich meermaals als bekwaam jury lid. Voor kaatsen onderscheidde zich de heer Valery Baetens van Liars Kaatsklub. Was van 1965 tot 1972 verdienstelijk speler bij Herleving Houtmarkt en daarna bij de Liars Kaatsklub Heeft zich steeds volledig ingezet om onbetaald in een opkomend liefhebbers- verbond te spelen. Is sinds vorig jaar ook kapitein van de ploeg. De 75-jarige André Criel van Petanqueklub Alos ta, is sinds vele jaren kompeti tiespeler voor zijn klub. is ook vaste deelnemer aan alle zo- mertornooien. Voor voetbal onderscheidden zich volgende verdienstelijke leden. De heer D'haese Maurice van sport- klub Wilskracht Hofstade. Is sedert 1958 bestuurslid van de klub, was onafgebroken be stuurslid van het jeugdkomité, waarin hij tevens de funktie ven/uit van schatbewaarder. Was eveneens gedurende 5 jaar kantinehouder. De tweede in de reeks voetballers is een oude bekende. Nadat hij jaren voor Eendracht Aalst uitkwam, is Jozef Petit sinds 1958 lid van S.K. Terjoden. Eerst was hij er aktief als speler, later als trainer en nog later als be stuurslid. Wat gedurende al die tijd onafgebroken zeer ver dienstelijk als schakel tussen spelers en bestuur. Tot slot kwam de heer Jean Pierre Verleysen aan de beurt van voetbalklub Hoké Erembode- gem, voor zijn 20 jaar aktief speler van de klub. Voor vol leybal genoot de heer Antoine Van Rentergem de eer. Hij is aangesloten bij volleybalklub Kangoeroes, bij wie hij vanaf 1964 tot 1971 als speler fun geerde voor de klub. Is sedert 1971 bestuurslid, was vanaf 1975 tot 1979 coach, en is afgevaardigde voor zijn klub bij de stedelijke sportraad. Tot slot vijf verdienstelijken in de wielersport. De heer Jan Boeykens van Wielertoeris- meklub De Vliegende Spaak. Sinds 10 jaar lid, en sinds vorig jaar ondervoorzitter van de klub Een andere oude be kende was Victor Nuelandt, die voorgesteld werd door de K.S.C. De Denderstreek, was lid-renner van 1960 tot 1972. Werd dan bestuurslid tot 1975. Nadien vaste mekanieker voor het team Cyriel Van Cauter van wielerklub Sint Anna Spor tief. Is sedert 1970 bestuurslid en stond steeds in voor de goede ordedienst. De heer Theofiel Van Extergem van wielerklub De Uiltjesvrienden. voor zijn 12 jaren kernttf" stuurslid van de klub en mede oprichter van de wijksportraaL: te Gijzegem, De heer Hubet Van Mulders sloot de lange rj, °s als bestuurslid van Koninklijks or Wielerklub Terjoden seder - 1949 Voor al hun inspanninj gen, die door hun klub gepnjsïR^ worden, gezien zij voorgedra gen werden ais verdienste^3' lid, eveneens onze felicitaties *er Jtei AvtKr; Zar Herman Parmentier nam zelf deel aan de bekende marathon in New York en eindigde er bij de k eerste dertig. Een prestatie! (Per) 9

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1981 | | pagina 14