het VERTAALBUREAU CLEEMPUT DOET VEEL WERK VOOR U... Wase kieskandidaten Hulp in Woningnood Berlare Interpellaties te Aalst Jt rc Een unieke zaak in het Dendermondse Steekkaart VERTAALBUREAU CLEEMPUT Jt E 4 - 8.10.1982 - De Voorpost moeten toch érgens heen nu. De Lokerse SP lijkt ook sterk gehandicapt nu o.m. Aimé Van Lent en Lucien Boussé er niet meer bij zijn. De Sint-Niklase SP moet het zonder Rik Mer- tens stellen, de aflossing is daar echter al een poos aan de gang. Bij de CVP in Sint-Niklaas hebben Ferdi nand De Bondt en Willem Melis afgehaakt, maar ook hier voldoende zwaarge wichten om de kiesdag met vertrouwen tegemoet te zien. Bij de CVP in Kraibe- ke uittocht van schepenen Omer Stuer, Felix Buytaert en de voormalige burge meester van Kruibeke Maurice D'Hollander, de VU loert om de hoek. Géén familie De Paep noch Willy Strays van Doel bij de Beverse VU, maar Fred Jegers is naar het vertrouw de huis teruggekeerd en met Jan Weyers en Toon Pfaff moeten ze daar hun man kunnen staan. Exit bij de CVP-Beveren: Camiel Bolsens en Amedé Van Mieghem, schepen Lam- bers is overleden, Omer De Jonghe komt de rangen aandikken nu hij de Ge meentebelangen de rag toekeerde. De tweede generatie rukt aan. André Bolsens is pre sent bij de CVP nu vader Camiel er de brui aan gaf, Raf D'Hollander is bij de CVP-Kraibeke van de par tij, in Temse daagt bij de SP zoon Carlos Van Hoey- landt op nu voormalig se nator Bernard van het poli tieke toneel verdwijnt. En in Sint-Gillis bij de SP, rukt zoon Arnold i.p.v. vader Pol Vereecken aan. Opvallende afwezigheden nog: de familie Busschaert bij de PW-Beveren, René Nielandt (CVP) en Camiel Verstraeten (SP) uit Krui beke zijn overleden; Albert Van Hecke bij de CVP- Lokeren en Leon Willems bij de PW uit de Durme- stad, Hugo Broeckaert van de VU-Lokeren zijn ver dwenen; in Sint-Gillis een hele resem CVP-ers: dr. Leo Blindeman, Adelin Janssens, Albert Cambier e.a., de populaire Staf Van Landeghem is overleden. Pol Vereecken is er niet meer bij bij de SP-Sint- Gillis, bij de VU in Sint- Niklaas overleed Raf Al- derweireldt en Gilbert Van Bel ging naar het Vlaams Blok, in Stekene geeft Ba- ziel Van der Weken (CVP) de fakkel door aan zijn vrouw Mia Herman, exit bij de Stekense SP Jacques Dierendonck en bij de zéér gehandicapte PW van Ste kene viel Walter Verbrae- ken (nu WD) weg. In Temse staat de voormalige Elverseelse CVP-er Leo De Bock op de lijst Ge meentebelangen, Philippe Saverys verliet de PW-lijst in Temse ten voordele van zijn vrouw. Afwezigen in Waasmunster: schepen Jaak Berthels bij de CVP, Fons Lambrechts bij de VU (hij staat in Sint-Ni- klaas op de lijst) en Omer Rombaut bij de PW. Nieuw: sport en pers e.a. Frappant hoeveel persmen sen de kieslijsten tooien. Het geval OCP, de lijst van de burgemeester, in Steke ne is genoegzaam bekend: Roland De Block en Johan Van Duyse doen mee. Het woelige Temse dan: Luc De Ryck als coming man bij de CVP, Fonny Boes mans, Magda De Meyer en Maurits Bryssinckx bij de SP, de Gemeentebelangen met Luc Carlier en Willy Buytaert, beiden waren vroeger persmedewerker. De Sint-Niklase lijst Snel wordt door Miel Dullaert aangevoerd, de Lokerse SP door Mark De Gryze, voormalig journalist Roel De Jong staat op de Sint- Niklase CVP-lijst, Frieda Groffy en Urbain Vercau- teren staan op de SP-lijst in Sint-Niklaas. Uitkijken ook naar de pres taties van sportvedetten Mare Baecke (Gemeen tebelangen Sint-Niklaas), Robert Rogiers (Gemeen- tebelangen-Beveren), Toon Pfaff (VU-Beveren), Ronald De Witte (SP-Krai- beke). Jan Bogaert (Ge- meentebelangen-Temse) en naar het resultaat dat ex-wielrenners Jan Meers man en Gaston Hoskens boeken bij de Gemeen tebelangen in Temse. Vedetten-in-de-dop zijn mogelijk de Verrebroekse arts Herman Christiaens (PW-Beveren), CVP-disc jockey Luc Vercauteren (Sint-Gillis), Christine Smet, van liberalen huize maar nu op de SP-lijst in Sint-Niklaas, verkeersspe- cialist Mare Huys bij de Sint-Niklase VU en CMO- direkteur André Baetens in de spits bij de CVP-Sint- Niklaas, kapper Dirk De Witte siert met kampioen- allures de lijst Gemeen tebelangen in Sint-Niklaas, auteur Armand Ivens staat laatste op de SP-lijst in Ste kene. bij de OCP in Steke ne is er de komst van Lau rent Geerinck en Felix Van der Steichel. Volstrekte meerderheid? In Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis, Temse en Waasmunster deelt de CVP vooralsnog alléén de lakens uit. In Lokeren bestuurt deze partij samen met de PW, in Sint-Niklaas met de SP en in Stekene deelt ze de macht met de lijst Verbeke. Vorige week stip te ik al aan dat de CVP- hegemonie in Temse aan een zijden draadje hangt, ook in Sint-Gillis moet de CVP er niet gerust in zijn, in Beveren haalt de CVP het vermoedelijk nog net. Hier en daar mag je je ook aan de intrede in de raad van Agalev verwachten; vermoedelijk haalt de mi lieupartij géén zetel in Temse, waar de Gemeen tebelangen, als alternatief voor de CVP, de aandacht opeisen. De kleine linkse partijen maken zich géén illusies, al komt men in Lo keren (VeLo) en Sint-Ni klaas (Snel) enigszins ge bundeld voor de dag, maar de PvdA brengt slechts «twee man en een paarde- kop» in lijn. «Klein rechts» zoals men dat bij de BRT pleegt te noemen is in het Waasland enkel door het Vlaams Blok vertegenwoordigd. Rad speelt niet mee. De opkomst van het VB in Sint-Niklaas speelt de VU ongetwijfeld parten. Over Sint-Niklaas gespro ken. Stel dat de CVP enke le zetels verliest en naar 17 of zelfs 16 tuimelt. Dat ver lies zou dan aan de SP en Agalev ten goede kunnen komen. Niet aan de VU medunkt. hoe «gewichtig» die lijst er in Sint-Niklaas ook uitziet; want de ster van Maurits Coppieters is wat getaand in vergelijking met 1976, toen de voorma lige Europasenator als «machtsbreker» teil tonele verscheen. De aandacht spitst zich in Sint-Niklaas vooral toe op het «duel» De Vidts-Willockx, maar vorige keer had de CVP in Sint-Niklaas meer dan het dubbele van het aantal so cialistische stemmen. Of er een «anti-CVP-koalitie» op de been kan worden ge bracht in Sint-Niklaas lijkt twijfelachtig, tenzij zowel VU als SP elk een zetel of twee zouden winnen. In Lokeren moet de PW haar opmars kunnen ver- derzetten. ten nadele ver moedelijk van de SP. Vori ge verkiezingen was ook hier de CVP bijna twee maal zo sterk als elk van de konkurrenten (PVV en SP), er zou al veel moeten gebeuren vóór de CVP in de oppositie wordt gema- neuvreerd. Volgende week impressies ris-zaakvoerder van de bouwmaatschappijbracht er een boeiende historiek van de bouwvereniging. Op 10 juli 1922 werd de maatschappij «Hulp in Wo ningnood» opgericht. Uit de stichtingsakte blijkt dat het toenmalig «Bureel van Weldadigheid» en de «Bur gerlijke Godshuizen» van Overmere toen reeds gron den ter beschikking hadden gesteld om de woningbouw op gang te brengen. De nieuwe maatschappij sloot onder het nummer 426 aan bij de Nationale Maat schappij voor de Huisves ting en had als doel het bouwen, verhuren en ver kopen van sociale wo ningen. Deze memorabele stich tingsvergadering werd ge houden onder het voorzit terschap van de toenmalige burgemeester senator Louis de Laysnay en be heerders waren de heren Arthur Philips, Jan-Baptist Cooreman, Karei Meire, Camiel Vervliet en Edward De Cleene. Gedurende de loop van de zestigjarige ge schiedenis had de bouw maatschappij volgende voorzitters: van 1922 tot 1943 burgemeester-senator Louis de Lausnay, van 1934 tot 1940 burgemeester Pe tras Jacobs, van 1940 tot 1957 burgemeester Jules Wierinck, van 1957 tot 1961 burgemeester Jean Folchie, van 1961 tot 1971 burgemeester Camiel Ver vliet, van 1971 tot 1977 no taris Alfons D'Hooghe en sedert 1977 burgemeester Jan Willy Van Sande. De eerste sekretaris Leon Van Hoecke werd opge volgd door zijn zoon Jules Van Hoecke in 1941, die op zijn beurt werd opgevolgd door Albert Rogiers die van 1949 tot 1978 sekretaris was. Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Frank Lippens, die deze funktie ten tijdelijke titel uitoefende. De huidige se kretaris is Maurits Van Eetvelde. Sedert haar oprichting bouwde de maatschappij 293 gezins- en bejaarden woningen verspreid over de gemeenten Berlare, Over mere en Schoonaarde. Er werden daarvan slechts 26 woningen verkocht. De eerste tien woningen kwamen tot stand in 1922. Twee ervan werden opge trokken in de Lindestraat, twee andere in de Kerk straat en de zes overigen in de Kloosterlandstraat. Na de tweede wereldoorlog kwam er onder impuls van zaakvoerder Albert Ko- giers een nieuw projekt met de bouw van dertien woningen te Overmere aan de Dendermondsesteen- weg. Kort daarop volgden twee projekten te Berlare. In de Galgenbergstraat, Bunderstraat. Zandberg straat en Molendreef kwa men toen 49 nieuwe wonin gen. In 1970 werden dan in de Mgr. Coppieterslaan te Overmere 36 gezins- en 8 bejaardenwoningen ge bouwd. De fusie van de gemeenten betekende met een de grote doorbraak voor de bouwmaatschap pij. Immers in 1978 werd de wijk Vennepark (76 mo derne gezins- en 19 bejaar denwoningen) gerealizeerd en in juli 1980 huldigde men te Schoonaarde de Constabelwijk in. Hier staan 29 gezins- en 12 be jaardenwoningen. In juli 1981 werd er dan te Over mere in de Boerenkrijg- en 12 Oktoberlaan de bouw van 41 nieuwe woningen aangevat. Daarmee hou den de bouwaktiviteiten niet op: 71 garages waarvan een groep van 48 in de Molendreef te Berlare, 7 in het Vennepark, 10 te Schoonaarde en 6 te Over mere, staan ook op het ak- tief van «Hulp in Woning nood». De toekomst De heer Van Eetvelde on derstreepte in zijn toe spraak dat de bouwmaat schappij ook in de toe komst zal blijven verder werken. Men heeft konkre- te plannen voor de bouw van een 50-tal gezins- en bejaardenwoningen te Uit bergen. Het zullen wonin gen zijn van het type fer- mette stijl. Ze komen in de Kleine Kouterstraat. Bij hetzelfde projekt behoren ook een 20-tal sociale ka vels bestemd voor privé- bouw. Verder zal de maat schappij op korte en mid- (Vervolg van blz. vanuit de meeste hoofd], kwartieren, waar De Voor£ post zondagavond mannetje ter plekke heeft! Wase voorkeurstemmenpiei percentages, foto's, inteiMW views, op 15 oktober zapfcig we beslist van de partij me een brok boeiendk kiesliteln d ratuur. pre kvo Wouter VLOEBERGfer( tap pier par (Vervolg van blz. i)de 1 [te dellange termijn haaf3!1' grondbeleid blijven verdere 1 voeren. Op die wijze wr011 men voorzien in de wooiy?0 behoeften door de aanlernc van groepswerven en h<t?r tot stand brengen van scrie ciale verkavelingen. r11' |aac paei lev< tel (Vervolg van blz. 1)fa"' Per partij waren er volgende interpellaties: 220 door de CVP, 29 door de SP, 23 door de VU en 13 door de PW. Uiteraard komen de meeste interpellaties van de minder heid. Raadsleden van de meer derheid die toch interpelleer den kregen minder gehoor van de bestuursploeg dan die van de oppositie. Fraktieleiders Hebben meestal een minder waarneembare aktiviteiten- reeks. Zorgen voor het cement dat de fraktie samenhoudt en onderling en met het bestuur overleggen om het geheel bin nen de grenzen van de courtoi sie en de efficiëntie te houden. Alleen Gh. Willems bleef de hele bestuursperiode fraktie- leider terwijl bij de PVV An dré Dooms Richard De Gols opvolgde, bij de SP kwam Freddy Pijck na Jan Van der Veken die op zijn beurt A. Van Hoorick had vervangen en bij de VU was Jan Caudron de tweede fraktievoorzitter. Aantal interpellaties Ghisleen Willems spant kroon met 56 interpellaties g(r°' volgd door Raymond Uytteirinj sprot met 39, Etienne Bogaeileni met 22. Chris LievenBorrojan met 18. Robert De Pauw e%;he Willy De Turck eveneens mdjai] 18, Remi Van Vaerenbergb met 14, Lambert Van de SijpP met 11, Jan Caudron met lr°n zoals Gracienne Van Nieuwe»2' borgh. Oscar Redant met ijche Jan Van der Veken, Marc^om De Bisschop en Bert Vajan Hoorick met 6, Floris De WiiL-je ter en Willy Van Mossevelt met 5, Freddi Pijck en Pat Stockman met 3, Willem Wj lems. Arden Carlier, Isidoi Van der Borght-Carlé, DiPrae Goossens, Juliaan Vinclfbn Louis Saerens, Eugeen der Biest en Marcel Lorie m< 2 en André Doorns, Richai De Gols, Pierre Breckpot Antoon Blommaert met 1 De overige raadsleden int« pelleerden niet. lae Mevr. Maria Cleemput Vorige week vrijdag waren burge meester Cool en schepen Fons Her mans te gast in het nieuwe Vertaalbu reau Cleemput, Veerstraat 24 te Den- dermonde, waar tijdens een gezellige bijeenkomst de opening van de zaak werd gevierd. Maria Cleemput en Ron- ny De Brandt, beiden afkomstig van Baasrode, startten er een zaak die totnogtoe uniek is in het Dender- mondse. Het zal vooral Maria zijn waarmee de klanten in kontakt zullen komen. Maar wat heeft zij zoal aan te bieden? Zoals de naam van de zaak het zegt, zijn er vooreerst de vertalingen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits in beide richtingen. Vertalingen van tech nische teksten, brieven, verhalen, ge wone teksten, woordenlijsten en zelfs handleidingen. Die vertalingen kunnen volledig zijn, maar kunnen eventueel ook bondige samenvattingen of vulga riserend zijn. De snelheid waarmee deze prestaties kunnen geleverd wor den, hangt natuurlijk af van de lengte en de moeilijkheidsgraad van de aan geboden teksten. Naast deze vertalingen, die voor velen onder ons een hele opluchting kunnen betekenen, de schooltijd is immers al ver weg, doet men er ook alle type werk, om het even welke hoeveelheid. Zowel voor de handelaars als de scho lieren, af en toe voor verenigingen en dikwijls voor partikulieren, is het inte ressant te weten dat men er terecht kan voor het typen van lijsten, teksten, brieven, thesissen, eindwerken, spreekbeurten, tabellen en kursussen. Hoeveel verenigingen zijn er niet die verlegen zitten om stencils, hoeveel klubbladen, worden niet opgegeven De h. Ronny De Brandt wegens het eindeloze type- en korrek- tiewerk? Maria Cleemput zorgt echter voor stencils in om het even welke hoeveelheid voor kursussen, reklaam- brieven, thesissen of allerlei ver slagen. Fotocopies zijn er natuurlijk ook te krijgen en nieuw is dat men die zelfs fel kan verkleinen op schalen gaande van 1/2 tot 1/8 en verder. Het inbinden van kursussen, tijdschrif ten, thesissen, verslagen, enz. is werk voor een vakman wegens de delikate afwerking. Het Vertaalbureau Cleem put bindt voor u alles in tegen een bijzonder gunstige prijs. Naast alle diensten kan men er ook terecht voor bijlessen in het Neder lands, Frans, Engels en Duits, ook voor volwassenen. Het zijn immers niet alleen de scholieren die best wat Je vindt er ook alle schoolbenodlgdheden hulp kunnen gebruiken. Veel volwas senen kunnen via dergelijke lessen in hun beroep beter uit de verf komen. Druk wordt het er zeker want naast al deze aktiviteiten verkoopt Maria Cleemput ook nog allerlei schoolbeno- digdheden, zodat de vele studenten uit Dendermonde en omgeving die er dagelijks passeren, gemakkelijk aan hun materiaal komen. De zaak zelf is heel netjes en verzorgd en je wordt er hartelijk ontvangen, ook als je alleen maar enkele inlichtingen moet hebben. Die kan je trouwens ook krijgen via tel. 052/21.75.67 en vanaf 15 oktober op nr. 052/22.16.02. Het Vertaalbureau Cleemput brengt dus iets totaal nieuw in deze streek, een zeer uitgebreid dienstengamma op vlak van schrijf-, korrespondentie- en vertaalwerk, écht een unieke zaak. Burgemeester Cool en schepen Hermansbij de opening van het Vertaalbureau Cleemput, samen met de zaakvoerders en hun familie. Maria Cleemput en Ronny De Brandt Veerstraat 24, 9330 Dendermonde Vertalingen, typewerk, stencils, fotocopies. inbinden, bijlessen en schoolbenodigdheden. Tel. 052/21.75.67 en na 15 oktober 052/22.16.02 2673S-AS-HD In ■III (ff I h, P" fho \ed Wht l'Jt Pp pel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1982 | | pagina 4