tan Pander - limit i Voorzitter Joseph Rottier nam afscheid van de rechtbank slaagde twirling showavond in Aalst Wase CVP: «Voorlopig géén stort nodig in 't Waasland» OLYMPUS OM 10 De «voorzitter van de verzoening» Maria Van Neste nationaal KAV-voorzitster Volgend rendez-vous: nationale showweek in Lokeren Jan Vanwijck nieuwe voorzitter De Voorpost NR. 26 - 32 F Met ZOOM ZUIKO 35-70 of met ZOOM ZUIKO 24-48 of met ZOOM ZUIKO 100-200 i£50o"13.990F jMocrl 4.790F 4.990F Foto ROLAND FOTO-CINE-VIDEO Prins Albertstraat 44B Koopcentrum Waasland St.-Niklaas. 03/776.25.96 03/776.65.03 In zijn sober bureau ontmoetten we de heer Joseph Rollier, gedurende achttien jaar voorzitter van de Dendermondse Rechtbank van eerste aanleg. Op donderdag 30 juni nam hij afscheid van zijn medewerkers tijdens een korte plechtigheid in de grote zittingzaal. Het afscheid weerspiegelde de persoonlijkheid en de ganse carrière van deze plichtsbewuste man: waardig en stijlvol. Voorzitter Rollier werd er gehuldigd door de vooraanstaande magistraten en beambten uit de verschillende diensten en hijzelf dankte voor die jarenlange vlotte samenwerking in een geest van vertrouwen en waardering. mitstekend jurist en een warme persoonlijkheid. De hoogste magistraat van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, wiens be voegdheid zich ook uitstrekt over de regio' Aalst en Sint- Niklaas, blijkt een verwant te zijn van de bekende Emma nuel Rollier die vanuit het na burige Sint-Amands aan het hoofd van de Boeren de wa pens opnam tegen de Franse bezetter. Met «voor outer en heerd» als devies streed hij een wanhopige strijd voor vrijheid en recht, tegen willekeur en machtsmisbruik. Meer dan anderhalve eeuw la ter werd een zijner aanverwan ten geroepen om op een ande re. minder bloedige maar meer efficiënte manier het recht te dienen. Op 9 december 1968 immers legde de heer Jozef Octaaf Reynald Marie Rollier in Gent de eed af als nieuwe voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Dender monde In die hoedanigheid volgde hij wijlen voorzitter Eduard Goris op. amper acht weken na diens overlijden. Geboren te Denderleeuw op 30 augustus 1913. was hij de oudste zoon van een gezin met tien kinderen. Zijn vader, in genieur-agronoom Louis Rol lier was er als brouwer geves tigd. Zijn moeder, mevr. Elia- nc Van Maileghem, stamde uit een familie die van zeer dicht bij met onze rechtswereld ver bonden was en reeds talrijke vooraanstaande magistraten voortbracht. Na lagere studies te Dender leeuw bezocht hij het Sint-Jo- zefskollege van Aalst waar hij het diploma van de oude hu maniora haalde. Men vond het logisch, gezien zijn voorgaan- dcn. dat de jongeheer Joseph Rollier zich als student aan de rcchtsfakulteit van de Leuven se universiteit liet inschrijven. Ilij promoveerde er in 1936 met onderscheiding tot doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat Als advokaat legde hij de eed af te Gent en deed er stage bij Mr. H. Van De Velde, waarna hij een ad- vokatenkantoor hield. Totnogtoe had de heef Rollier weinig banden met Dender monde In 1937 echter trad hij in het huwelijk met mej. Lucie Verbclen, dochter van wijlen Jozef Verbelcn die in Dender- mo/Cde dokter en burgemees ter was. Langs moeders zijde waren er reeds banden met Dender monde en dan specifiek met de magistrayuur. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Meester Rollier de balie verliet en op 13 augustus 1941. bij besluit van de secretaris-gene raal van het Ministerie van Justitie, benoemd werd tot substituut van de Procureur des Konings van Justitie, be noemd werd tot substituut van de Procureur des Konings bij het Parket van Dendermonde. Lees verder pag. 4 Maria Van Neste werd zopas verkozen tot nieuwe voorzit ster van de Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden. Ze volgt in die funktie Wiske De Boodt-Van Weyenberg op die ook al uit Dendermonde afkomstig is. Maria Van Neste, 55 jaar en moeder van vier kinderen, woont te Buggenhout. Zij was 8 jaar verbondelijke voórzitster te Dendermonde. Voordien was zij begeleidster van de afdelingen in het verbond, vervulde zij de funktie van gespreksleidster, voordrachtgeefster en lesgeefster. Maria Van Neste heeft ook gedurende 8 jaar de plaatselijke afdeling van Buggen hout geleid. De nieuwe KAV-voorzitster zal haar taak gedurende vier jaar uitoefenen. eens kijken in welk jaar dat was... (v) gavond 24 juni gaven de beste twirlers (majoretfen) van België, met medewerking iFaluintjes Twirlers uit Moorsel-Aalst een sprankelende showavond in zaal Okapi I. Er was nogal wat belangstelling voor dit sportief gebeuren. Meer dan twee uur igden de beste twirlers van ons land, gegroepeerd onder de naam Marpascani de voornamen van de stichters van het team: Maria, Pascal, Anita), geleid door teachers Marja Verdijck uit Antwerpen en Pascal De Cremer uit Brabant, en met twirlgroepen uit Luik (New Light Parade), Borgerhout (Lion Girls) en alle aanwezigen echt te boeien. ren. 3 ovi n in looi elde Tw ft. 'ezigen hadden on- juniores 1982 en tweede bij den enorm applaus. Want twirling is een seniors van het provinciaal Rond elf uur werden de rt. Geen vertoon twirling kampioenschap lichten even gedoofd, e Bl|ortc rokjes en mooie 1983, een solo ten beste: Want... als speciale attrak- Wel een echte, ge- een «free stick routine», tie zorgde het twirlkorps uit sport, met veel Wat een prestatie! Bertem voor een echte dejke en lastige trainin- En daarop volgde de «New «vuurshow», met gebruik no Amerika en in ver- Light Parade» met vier van vuursticks. Europese lan- twirlers, drie meisjes en En tot slot brachten de doled 'tankrijkItalië, En- één jongen (Philippe Gi- «Marpascani's» nog een Duitsland, is deze lard uit Luik. die ex-kam- onvergetelijke eigen show. sport officieel er- pioen is van België in de Deze topmeisjes blijken als nationale kategorie «jongens»). echt in topkonditie en ho- taido ien jat I juli 1983, voor de tiende maal een grote gebeurte nis door: de Nationale Showweek voor majoret- ten en drum majors, dit maal in het Sportcentrum, schril ak. Bij ons nog niet. Patricia Collier. 18 jaar, pen alvast op een goed re- jnPi<* hopen de «Belgian Antwerps provinciaal kam- sultaat in Milaan! "rS Association» en pioene seniores 1982 bracht Voor onze twirling-liefheb- t Belgische en daarna haar «free style rou- bers nog dit: in de majoret- twirling groepen tine» met een puik stukje tenwereld gaat op 5, 6,7 en U!l sporttak weldra gymnastiek en jazz in koör- ertegenwoordigd zal dinatie met muziek. Hier- op de spannende bij bleek lenigheid een zeer Bche spelen... voorname rol te spelen. °ep Marpascani be- En vervolgens kwam op- acht majoretten nieuw de Luikse groep serve, afkomstig uit «New Light Parade» aan de aan de Sportlaan te Loke> alle windstreken: beurt, gevolgd door Bercks ren. Woensdag 6 juli om Cami, Bianca De Patrick. 17 jaar, Oost- 19.30 uur is een «Taptoe- iBerckx Patrick uit vlaams kampioen 1982 en avond» geprogrammeerd, laanderen (Moor- 1983, bij de jongens. En vrijdag 8 juli heeft de torgette Leonard en Twirling bestaat uit een slotavond plaats. Alle Bel- Bergh uit Wallonië konibinatie van stickbewe- gische kampioenen en drie meisjes uit gingen, turnen en moderne «The Flemish Girls» uit Lo- Morre Christine en klassieke dans. Dans keren nemen er aan deel. ;1). Minaert Christel zorgt voor sierlijkheid en De hele organisatie berust ,em). Van Der elegantie van het lichaam in handen van de «Belgian Marga (Aar- Daarom demonstreerde Twirling Association» met en één meisje uit het team Marpascani een medewerking van «Belgian fpen, Collier Patri- grote brok «dance twirl». Twirling Institute», «The 'fgerhout). Al deze eerst zonder en daarna met Flemish Girls, Lokeren- zetten zich volledig stick. Overslag» en «Starline Cli- in goed resultaat te Het tweede gedeelte van dc nies (USA)». Als het weer op de komende showavond werd ingeleid maar wat meewil gaat Lo- ipioenschappen door Georgette Leonard en keren alvast enkele kleur- die op 27 en 28 Muriël Bergh, Georgette rijke dagen tegemoet. 1983 gehouden Leonard is 15 1/2 jaar oud. Laten we samen even een k San Siro in Mi- is Belgisch kampioene se- terugblik werpen in het ver- niores 1982, en reeds twee- leden. Op het eind van de Wmonstreerde dit maal Belgisch kampioen zestiger jaren hadden de •f team ons enkele juniores (1980 en 1981). ''tigsoefemngen. Het korps «Lion Girls» uit 'ng is altijd nood- Borgerhout, 12 meisjes, ge- bij deze sport. Het leid door Patricia Collier, dan vooral om de kwam daarna aan de beurt. °ver de lichaams- En Patricia zelf gaf een ge slaagde demonstratie twir ling met twee batons. Gerda Cami, Oostvlaams kampioene seniores 1982 scheidene plaatsen in ons land kursussen te organi seren. Hieruit vloeide in 1972 de eerste showweek voort die in Nossegem (Brabant) plaats vond Met stijgend sukses werd jaar na jaar verder in die richting ge werkt en Herdersem, Gits, Zolder, Hechtel, St. Job in 't Goor, Baasrode, Hechtel en Oostkamp zorgden reeds voor onvergetelijke dagen Nadat Georges Taps King Azzia in 1974 en 1975 ons land op weg hielp werd spoedig met de Ameri kaanse bron kennis ge maakt en de «twirling» werd als volwaardig ele ment in de majorettenwerel derkend. Er werd verder gewerkt met leraars van het «Internationaal Twirling Teachers Institute». En in ons land onstond het «Bel gian Twirling Institute» dat zich nog steeds inzet voor de vooruitgang van de «twirling» door het inrich ten van kursussen voor in dividuele twirlers, teams en groepen. Kaderopleiding voor in- strukteurs en juryleden, medewerking aan diverse wedstrijden en technische raadgeving aan organisa toren, federaties en korps- besturen behoren mee tot de taak van het B.T.I. D.B. Jgcn en stickbewe- lde snelheid in rela- muziek. de varia ble stick en de li- wwegingen. J gaf Bianca De ■4 jaar, Oostvlaams muziekkorpsen niet zoveel redenen om hoog op te lopen met hun majorettes. Majorettenkorpsen spron gen immers als paddestoe len uit de grond, maar meestal bleef het bij een mooi uniform, enkele dans passen en leuke figuren. en 1983, van de Faluintjes Om hieraan te verhelpen Twirlers was ook van de begon Paul Hofkens, initia- partij. En zoals altijd, tiefnemer van de «Nationa- per) (provinciaal) kreeg ook zij na haar optre- Ie Showweek» op ver een uitgave van UITGEVERIJ DE CUYPER Oude Vest 34 9330 Dendermonde Tel 052/21.40 60 Bankrek KB 442-8601481-36 Prijs voor los nummer 32 F Jaarab. 1.450 F 6 maand 750 F 3 maand 380 F Verantwoordelijke uitgever D DE CUYPER Sedert vorige week donderdagavond is de Limburg se Sint-Niklazenaar of de Sint-Niklase Limbur ger, zo je wil Jan Vanwijck voorzitter van de Christelijke Volkspartij van het arrondissement Sint-Niklaas. De 44-jarige ingenieur Hasselt, 18 november 1938) kreeg 45 van de door de kongresaf- gevaardigden uitgebrachte stemmen achter zijn naam, z'n (enige) tegenkandidaat. Piet Coppieters uit Eversele. 26 en er waren twee blanco's. Problemen zat Vanwijck neemt de fakkel over in allerminst mak kelijke omstandigheden. De Wase CVP moest na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar aan impakt inboeten, dat is bekend. In Sint-Niklaas ging de partij achteruit, maar slaagde erin een koalitie te vormen met de VU. Vrij komfortabel zit de CVP nog alléén in het zadel in Beveren, maar de meerderheid in Sint-Gillis is erg krap. In Lokeren wisselde men van partner (SP nu, PVV vroeger). In Temse. waar men elektoraal klappen .kreeg, speelde men de volstrekte meerderheid kwijt; daar werd de PVV bereid gevonden, mee in de bestuursboot te stappen. In Kruibeke werd na vele decennia een eind gesteld aan het homogene CVP-bewind, sedert dinsdag deze week is het officieel dat VU-SP daar straks de gemeente gaan besturen, nadat de Raad van State enkele klachten i.v.m. de verkiezingen onontvanke lijk heeft verklaard. Na de verkiezingen zat het er plots bovenarms op in Stekene. Er werd tussen de (op het eerste gezicht onverzoenbare) «zwarten» en «witten» een nieuw bestuur gevormd, maar een groep rond dokter Boeykens stelde zich dissident op. Leo Tindemans werd naar Stekene genodigd, massaal kwamen de CVP-sympathizanten luisteren naar zijn toespraak, de CVP sloot de niet in het partijgareel lopenden buiten en poetste haar blazoen op in de noord-Wase gemeente. Voorzitter De Vos zei dinsdagavond tijdens een perskonferentie over zijn Stekene: «Diktatoriale neigingen worden tegen ons uitge speeld als het erop aankomt, de mandaten uit te delen. En dan verwijt men ons een diktatoriale houding...». Stekenaar Raf De Vos is als nieuwe plaatselijke CVP-voorman vast van plan, orde op zaken te stellen. En het arrondissementeel bestuur steunt hem volop, hebben we kunnen konstateren. Dat gewestelijk bestuur had nog andere katten te geselen, de jongste maanden. Er was het overlopen van René Temmermans, nu OCMW-voorzitter in Temsenaar de oppositie (SP en VU). Hij zou afspraken niet hebben nageleefd, maar de CVP kan aan de situatie niks meer veranderen: Temmermans blijft voorzitter van het welzijnsorganisme. Al werd hij door de CVP, uiteraard bijna, voor z'n diensten bedankt. Minder onherroepelijk is het voorzitterschap van Vincent Foubert uit Sint-Niklaas van de interkom- munale Miwa, in de volksmond «de huisvuilmaat- schappij». Bij wonder bijna werd de voormalige schepen, die naast een nieuw schepenmandaat pak te, tot voorzitter verkozen. Men had in Sint-Niklase CVP-VU-koalitiekringen Volksunie-er Oswald Op- genhaffen aangeduid, maar ook al omdat mensen van buiten Sint-Niklaas meestemden haalde Fou bert het. tot verrassing van velen, tot ergernis van CVP en VU natuurlijk. En Vincent Foubert houdt voet bij stuk. De benoeming kan wel ongedaan gemaakt worden en naar verluidt zou de gemeente raad zich ten vroegste in augustus over deze «affai re» buigen. Werk op de plank De CVP moet zich in het Land van Waas niet enkel inlaten met het naar de verkiezingen toe versterken van de eigen formatie, er is dus ook nogal wat gemaneuvreer (geweest) op persoonlijk vlak, en dat laatste licht gevoelig, is een broze materie. En dan zijn er de problemen waarmee de Wazenaren gekonfronteerd worden. De Christelijke Volkspar tij kan het zich, als sterkste Wase politieke partij, niét permitteren, niet voor de Wase belangenbehar tiging op te komen. Ze doét dat trouwens, ze laat haar standpunten horen (in samenspraak met de afdelingen, met de parlementairen, etc.) in verband met de Liefkenshoektunnel en de Grote Ring, Nobels Peelman. de stormstuw aan de Schelde en andere hete hangijzers. Voorzitter Vanwijck wil dat de Wase CVP zich, meer dan tevoren het geval was, richt naar de basis, naar de aktiegroepen in de diverse gemeenten. In september start men met de uitbouw van de werk groepen voor onderwijs, leefmilieu, enz. De me ning van de leden zal gerespekteerd worden, zegt hij, getoetst aan het partijstandpunt. Samenkom sten met arrondissementele parlementsleden zullen vaker belegd worden, de uitbouw van de vereniging van CVP-raadsleden moet geaktiveerd. En Jan Vanwijck is van mening dat na vijf jaar een Waas ledenkongres rond aktuele items noodzakelijk is. De ledenwerving dient te worden geaktiveerd; er worden geen papieren leden meer geduld, althans: men zal trachten, de leden te motiveren om zich ten bate van de CVP in te zetten. Kategorisch werd gesteld dat men «overlopers» uit de partij zal weren. Jan in 't kort Na een kort interregnum van Gilbert Bosman treedt Jan Vanwijck als leidsman van de Wase CVP aan. Men weet in welke dramatische omstandigheden Gilbert Bosman uit Beveren voorzitter werd, node voorzitter moest worden. Mark De Nil en z'n twee kinderen verongelukten in Zwitserland, de partij leek onthoofd. Het duo Bosman-Lockefeer. de twee Gilberts, loodste de CVP door de verkiezin gen, werd gekonfronteerd met de vorming van schepenkolleges en OCMW-raden. Van een leien dakje liep het niet, maar Bosman en Lockefeer spreidden werkkracht tentoon. Bosman, schepen in Beveren, wordt nu opnieuw ondervoorzitter. Lees verder pag. 4

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 1