Geslaagde Fiftien-feesten te Sint-Gillis-Dendermonde Na de oud-leerlingendag en het familiefeest in het Sint-Maarteninstituut te Aalst... Braderij Kanestraat Aalst ook op zondag r De rar -Lokeron- "°ar is de" dia 10 - 23.9.1983 - De Voorpost Dendermonde. Zaterdag waren de kinderen present voor de poppenkast (c) 't Was 11 september '83... de jaarlijkse oud-leerlingendag en het familiefeest in het SMI, voor allen die er bij het schools gebeuren betrokken zijn of waren: oud-leerlingen, oud leraars, direkties, leraars, leraressen, onderwijzers en onderwijzeressen, ouders met leerlingen en sympathisanten. Een ontmoetingsdag bij uitstek, in het teken van de hernieuwde vriendschap, met een eucharistieviering in de kapel van het instituut, een «klassiek» aperitiefje en een sfeervol jaarbanket met jubilerende zilvervossen en één goudvos (mensen die respektievelijk 25, 50 jaar geleden hun studies op het kollege beëindigden) en een traditioneel familiefeest in dezelfde sfeer en gezelligheid, gekruid met diverse attrakties... De laatste vlaggen waren, maandag reeds, naar droogzolders verwezen, sporen van feestgeneugten waren letterlijk weggeregend en een groepje organisatoren waren, uitwendig nat, physisch gekraakt en moreel gesterkt terug naar huis voor een vroege bedtijd... Ze hadden het ruim verdiend! t talrijk aanwezig. In het midden op de tweede rij staat de mogelijks sedert 25 jaar geen voet meer binnen de kollege poorten zetten, dit jaar zelfs een goudvos, die in 1933 zijn studies op het kollege beëin digde, om in eerste instantie de Heer te danken voor wat ze allen gekregen hebben, te bid den voor hen die ze nooit meer zullen ontmoeten en gewoon weg «pardon» te vragen voor wat het beleven van die vriend schap in de weg zou hebben gestaan... Eenvoudig, intiem, treffend.. Zilver- en goudvossen, een apartje in het gebeuren, zien mekaar na 25, respektievelijk 50 jaar mogelijks voor het eerst terug na het verwerven van hun eindgetuigschrift. zo veel jaren terug... Aarzelend eerst (zou dat Jef kunnen zijn...?): de buikjes ietwat meer uitgesproken, de plooien in 't gelaat zijn dieper gewor den en vermenigvuldigd, de hoofdtooi is veranderd: en dan het weerzien in een blij her kennen en een niet te stuiten vloed van oude herinneringen, doorstane pijn en beleefde vreugden, huwelijk, kinderen, familie, carrière, kleinkinde' ren misschien... Een waterval van «weet ge nog's», een be grijpend en meevoelend hoofdgebaar bij kwalijke her inneringen misschien, eeir schouderklopje en een massa gepraat, gelach en gelukkige gezichten. Dat alleen reeds beloont de organisatoren van deze oud-leerlingendag voor al hun moeite en talloze avonden voorbereiding. Er is nochtans zo veel meer. met zijn nagenoeg 2000 beta lende leden, zijn sedert ruim dertig jaar regelmatig verschij nend tijdschrift «Kontakt». zijn jaarfeesten, zijn familie feesten. wil de oudleerlingen bond een hechte band creeren tussen allen die «kollege-min- ded» zijn. Zo is het aktueel streven en inzonderheid op ge richt het besef te doen ingang vinden dat filialen als Moorsel- baan, Raffelgem. Langestraat. Meuleschettestraat. Haaltort. Sint-Lieven en gefusionneerde afdelingen als Erembodegem en Haaltert een integrerend deel uitmaken van de grote familie van het Sint-Maarten instituut. Verenigd zijn ze sterk, ook om eikaars lasten te helpen dragen met het oude leidmotief voor ogen: in sa menwerking het beste realise ren voor de hen toevertrouwde schooljeugd, hen die onver vangbare waarden mee geven die hen tot schone jonge men sen. gereed voor het leven, moeten maken... En dan, naast dit gamma te lang en te uitgebreid om bin nen het bestek van cén artikel te beschrijven is er de soli dariteit tussen allen die bij dit kollegegebeuren betrokken zijn. De dienst solidariteit, wil in alle bescheidenheid, zonder uiterlijke sier en zodanig zelfs dat de hulpbehoevende niet eens weet wie hem de juiste weg hielp te vinden, de banden tussen oudleerlingen steviger aantrekken, in de overtuiging dat zovelen van zijn leden, ingevolge hun sociale status, in staat moeten zijn en bereid gevonden worden anderen te helpen en hierbij de anonimi teit kunnen bewaren. Dien sten verstrekken, helpen zon der dat de geholpene zich ver plicht voelt een kistje sigaren of een ruiker bloemen te laten afgeven, of zich verplicht ge voelt tot enige syndikale of politieke aansluitingsformali teit, met hierbij de blijvende waarden van de parabel van de talenten uit het evangelie, weet je nog wel? Een van de redenen tot fier heid in hoofde van de oudleer lingenbond is wel het feit dat tot heden nagenoeg 1.400.000 fr. gespendeerd werd aan een al even diskrete hulp aan minder begoede kinderen. Men verhele het zich niet, er is niettegenstaande de uiterlijke De weermanneljes waren de organisatoren zeker niet gunstig gezind maar hun barslechte bui kon toch niet beletten dat de Fiftien-Parochiefeesten te Sint-Gillis tij dens het voorbye weekeind opnieuw uitgroeiden tot een groot sukses. Men moest trouwens al heel lastig doen om in het schitterend programma zijn gading niet te vinden. De Parochiefeesten, en het gaat er hier om de Sint-Egi- diusgemeenschap, zijn in de Dendermondse deelgemeente al jaren op de feestkalender ingeschreven. Voorheen noemde men het de Breughel- feesten maar na vijftien jaar vonden de Chirojongens dat een andere naam en een ande re formule nieuw leven in het gebeuren kon brengen. Het werden toen. 1971 en Alan Shepard en Edgard Mitchell wandelden als nummer drie en vier op de maan. de Fiftien- feesten. Twaalf jaar geleden dus en ondertussen is het gebeuren steeds maar beter geworden. Zaterdagnamiddag startten de organisatoren met een pop penkastvoorstelling en de pa rochiezaal in de Otterstraat bleek zelfs te klein. 250 entoe- siaste kinderen waren aanwe zig om de voorstelling van De Troubadours erg gespannen te volgen. Nadien mochten alle aanwezigen trouwens ook nog deelnemen aan de tekenwed strijd. Zaterdagavond moest het hoogtepunt van Fiftien worden en het moet gezegd. Gene Summer en orkest slaag den er in een goede act en een gezellig bal op te zetten. Zondagmiddag, degenen die er daags voordien al waren bij geweest hadden nog wel kleine slaapoogjes, draaide de keu ken op volle toeren en werden er massa's kip en mosselen klaargemaakt. Men had trou wens maar weinig moeite om de schotels de weg van de verbruiker te laten uitgaan. Zondagavond werden de feesten besloten met een on- evenaarbaar optreden van de Snaar. Een kleinkunstgroep die ook buiten onze grenzen terecht bekendheid verwierf en een heel apart geluid vormt in het Vlaamse muziekgebeu- ren. Hun totaalshow. vol hu mor en teatrale vondsten, be zorgden de Dendermondse jeugd en de ook al wat oudere liefhebbers, een onvergetelijke avond. Sukses over de hele lijn dus voor de twaalfde Fiftien fees ten, Zoals steeds werden de feesten ingericht om de verde re uitbouw van het Parochiaal Centrum mogelijk te maken. De manier waarop deze uitga ve door de mensen werd ont vangen moet de organisatoren duidelijk maken dat ze gerust op de ingeslagen weg kunnen verder werken. De feesten hebben hunpfe den de talrijke Denden feestaktiviteiten, nu noi dan voorheen, duidelijk! Dendermonde. Fiftien fees ten kregen veel eters op bezoek (c) Dendermonde. De werkers achter de Fiftien schermen c) Dendermonde. De tentoongestelde kindertekeningen tijdens dé Fiftien Feesten (c) m nul Aalst. De zilvervossen warer enige goudvos (per) Een «buitenstaander» kan zich hierbij wel een hele rits vragen stellen, bedenkelijk het hoofd schudden of heerlijk geamu seerd. half cynisch filosofe ren... Daarom ook zijn wij er op uit getrokken om wat meer over dit alles te vernemen... Dat die aktieve oudlccrlingcn- bond van het SMI in 1906 reeds werd opgericht, twee be zettingen tijdens de wereldoor logen in dit instituut (met ui teraard verlies aan «histori sche» dokumenten) overleef de, kan in het huidig perspek- tief verder als historische ach tergrond gelden en half verga ne jeugdromantiek en een ze kere weemoed hebben hier mee weinig te maken. Wat die groep, inzonderheid op zijn jaarlijkse oudleerlingendagen, in de verf wil zetten, is vooral het geloof in de kristelijke waarden van het vrij onder wijs, de dankbaarheid voor wat ze er mochten ontvangen, aan kennis en vooral aan schoonmenselijkheid en ka raktervorming, de vriendschap onderling als afgestudeerden, individueel en groepsgebon den, bekommernis voor de jongeren en minder geslaag den in het leven, die. zoals in iedere familie, ook in de grote SMI-familie, te weinig aan bod kunnen komen... Dankbaarheid en vriendschap zijn inderdaad zeldzame bloe men van schoonmenselijkheid geworden, de huidige leefge woonten en ekonomische om standigheden die tot indivi dueel en kollektief egoiïsme aansporen zijn hiervoor inder daad niet de ideale voedings bodem. En dan ziet men ze terugko men, beginnend met de intie me eucharistieviering voor de- "k™™"f„e,"d|goS Aalst. Di, jaar was er een goudvos: Maurice De Sutter. Hij word, hier omringd door getrouwen, de zilvervossen die voorzitter Keppens van de oudleerlingenbond en superior Van Speendonck (per) indiciën van welvaart, nog heel wat verdoken miserie en het is taak deze. de echte, verdoken, miserie op te zoeken en in de mate van het haalbare hierbij soelaas te bieden. Of dacht men dat medemenselijkheid, solidariteit, en ja naastenliefde dan wel volkomen uit de we reld waren... Voor dit alles moeten de bij dragen van de oudleerlingen, de abonnementsgelden op «Kontakt» de winsten op de oudleerlingendagen en familie feesten worden gemobiliseerd De lezer vergisse zich niet, de diepe motivatie van de mensen die zich jaar in jaar uit, voor de Oudleerlingenbond SMI inzet ten ligt precies in het realiseren van deze kort geschetste doel stellingen. «Het vergt veel in zet. veel begrip van die men sen. veel grootmoedigheid ook om de niet altijd spontane me dewerking van het eigen lera renkorps en de soms uitgespro ken onverschilligheid met de mantel der vergetelheid en vergevingsgezindheid toe te dekken... En toch, er wordt verder gewerkt en een jonge generatie biedt zich, gelukkig maar, aan om de wacht af te lossen: jonge universitairen, sociale werkers, bedienden, die normaal voor zichzelf de zaak voor bekeken zouden kunnen beschouwen, maar die de basisideeën hebben begre pen en zich wensen in te zetten voor de anderen binnen de grote kollegefamilic. waarbij, het hoeft gezegd, vooral die jonge mensen, die voorheen in de jeugdbeweging aktief wa ren. thans weer op de bres te vinden zijn wat dan meteen ook weer het nu van een aktie ve deelname aan een goede jeugdbeweging ten volle in de verf zet» zei ons dhr; P. Kep pens. voorzitter van de oud leerlingenbond. De sporen van de feestgeneug ten van zondag 11 september in het SMI zijn weggeregend, een relatieve rust is terugge keerd. maar er wordt nu al weer geëvalueerd, gepland en voorbereid voor het volgend oudleerlingenfeest van de tweede zondag van september Wie nog wat voelt voor dit werk, wie zich er voor wil inzetten of financieel bijdra gen, kan steeds terecht op het sekretariaat van de OLB, iede re donderdagavond tussen 20 en 22 uur, in het SMI. Espla nade 6 te Aalst, tel. 053- 21.13.86. Op vraag van een aantal leden van de Dekenij Kattestraat wc verlichting met kaal wil men met de bradery ook op zondag uitpakken. Een Pen- karnavalhumor ral proef om te zien wat het geeft. Wellicht geeft de 24-uren- seksboetiek. het plan» loop rond de Esplanade van KSA St. Maarten een ^Lk.apV hVÜT bijkomende stimulans om ook 's zondags eens langs daar stoct de3 historische te wandelen. Er wordt trouwens een speciaal feestpro- Van de wijk. Kattestna|| gramma op touw gezet. U kan op de braderij terecht op van «de catte», een il vrijdag 31 september van 14 tot 22 u., op zaterdag 1 dam'versterkt met vlcdJ oktober van 9 tot 22 u., op zondag 2 van 13 tot 22 u. en op de gedenksteen van tj maandag 3 van 10 tot 22 u. lekei Aalst De versiering t.g. ristisch Kongrcs de start van een Kelders, de tentooai van werken van prins K» hei Eucha- seerd do<" de naulurllJkc char" uiteindelijk cchler telfjj 1928 werd mes, van Madame Cécile, stuurde en het eigen h ut sum van ccu eerste han- s^', r- middel in de straat, «dec delsdekenij te Aalst. Die van Deke" Frans Sleenhaut Op zondag zijn er tal w de Kattestraat Jozef Arijs die orte oncierbrekmg cialc attrakties: showt» later de eerste deken zou wor- te na gesProken het roer |eIjes met Sergc Jobin, den en karnavalist bij uitstek ,aar ang ha"'dc" hield ,al va" prijzen te winnet Pierre De Winter zetten reeds kwa™en e.r C'f n.hand,g ge" Te 15.30 uur variété toen hun beste beentje voor. "aa,de r°od;^."e dekenjjvlag- met f,etsakroba.cn ene Onder impuls van Alfred Kei- h ten L" Benson en CardmiM dermans-U ziet zijn gedenk- Jozef Van den Steen de scepter te 16 u optreden. T plaat aan de achterkant van ,recdI E' MariJsr het stadhuis - en André »ch op doch de middelen ont- ,en op en te 18 Blancquaert kwam de eerste *£a^n' f verbod v°or,aan sterkste man John Mi_ braderij tot stand. Geopend deli^alstoetnog langs de Door,0pcnd animatie met liefst drie kanonschoten. Ka,,es,raat te laten gaan v°nd straatmuzikanten ei Kreeg de Kattestraat ook de T respon* f,n ,was, d.C Muzieksken van Gij eerste straatverlichting van de vonkje van de Kattestraat de Betekende «brade., stad, ook op vele andere ter- meCS' akIl,eve. van de *tad spronkel.jk «gaarkeuë reinen waren het dc bewoners £3.h straat, van Fred het Frans van «b„J| van deze straat die de kat de u mC- °V~ lucerde het tot een ke bel aanbonden. Een bloemen- worden geZK;n °nder tieve wmkelverkoopl corso volgde, er kwam een zwarte protestvlaggen en (re) prijzen waar ook g zandtapijt in het toenmalig °J de symbo1liscbe ,lJkb?" hcidskoopjes te beM jongensweeshuis, er kwamen geschfrd ontstonden hechte zijn. 1 geplaveide voetpaden, een de- vnendschaPsba"den' noB "au" Of deze braderij aanjefj kenijvlag, verder oranje-rode W.fr„ t0CS^haa,d tijdens het dc verwachtingen voldoij bevlagging en welkomstspan- ^at,e™aa|w U best merken doo( doeken. ?e realisaties van dc Dekenij piekje aan te breng De periode dat men «op zijn aatste jaren zi|n zeer uit- keuze 4 dagen lang. lappen» kon gaan bij Mathilde eenlopcnd. Er kwam een mcu- van den Boerenhandcl, «zot doen» in de Ritz. de «tuin van LokCrCII Valencia» bezoeken bij Louis en Angèle waar effektief bo- Revue «Lokeren, woar is den tijd...» met de familie De Mot «de ?®worden ,er gelegenheid van hel éénjarig bestaan ^artenflikkers» van de «raat L°,kerse Kul,ureel Cen,rum is een onverdeeld en ifc die eens met bed en al door het sukses geworden. Eigenlijk hadden wij dat wel verwacht] plafond waren aezakt De sïo dal ,eks,enen reg.e in handen waren van Eddyfj ven^nkel binnen Van den Ber9he had n°9 h0< S23 Op al deze esbattementen zet- 00,3 9edaan werd °P vPen van de beste krad* te de oorlog een demper doch dlverse 'oneelmilieus. Wij willen hier geen uitgebreidetertl in 1951 kwam er via^Deken w,n9en over maken. Dat komt elders of later wel Maarafl P Jozef Van^feT Vorst weer le ,0Ch Z099en da' d® revue veel aan waarde heeft ge-jl ven in de aktivheSn v»„ sedert we hem de laa,s,e keer zagen. Te langdradige4 Dekenij Verzette men zir-h zi'n in9ekort en enkele nieuwe zijn ingelast, zodat hel StrtnT opgewarmde schotel is geworden, tingsverkecr des te emter u/a« Het was ie,s nieuws, en het was af! De revue heeft a! de leute toen voor de eerste mï,Jakken..Nu zijrter nog drie vertoningen vooiwl L maal een muziekmaatschappij MTA door een feeëriek verlichte 9^, bUI,en kunnen en 000 °P dieze"deE| Kattestraat trok e" dan n<?9 een °P zondagavond. Maar men lw| Toen de oude vroumies het da' de kans 9r0°' 's dal er n09 een na™ddaS pand verlieten in 1961 kLam „r bijkomen op zondag 18 september. Al wie de revue^ vernl nóg geïksem^erd ?6Zien heeft' mO0t daar 20ker naar ,00' Het zi'" door de brand van de H 9 v®^log®n dagen; Beelden uit dien goeden ouden* aniiM' vergeeld, verkleurd door al die jaren, opgediept uit de Geestkapel in 1979. Een «nie- beid®, Voorlopige» parkeeree Iepen' Dus: wie n°g niet geweest is, gaat er naar toe. Hij lacht er heï Jèfn hooggekwoteerde d! !pelers m00' En hiJ za'da« Lok0ren van ,O0n DB/PK handelsstraat. Nilf gekompen- e®nS be,0ven- Het ls meer dan de moeite waard AtlstR (0)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 10