3 PEDILUX Kris-Kras door Aalsterse gemeenteraadszitting met Danny Denayer tsa KERKSTRAAT1 5 AALST «Zou»-tjes. Kruiwagen aktie voor fietspad te Aalst 'gen "Sit* ;„r: Patrick De Smedt: Ringbus Aalst een noodzaak UITSLAG TOMBOLA Ontmoetingsbal De Voorpost - 23.9.1983 - 11 ndieen ontslag zijn. Advo- UK André-Emiel Bogaert, tiwniet te verwarren met Menwedstrijd Aalst torische 1 Kattestrai te», een t met vlecl een van GEEFT MEER KOMFORT YÖÜ AAN UW VOETEN Schoenen in verschillende f\ breedten Voetverzorging Steunzolen 1 Orthopedisch maatwerk Spataderkousen Erkend door alle Mutualiteiten 1 6 32 25 Telefoon 053-21.59 23 blaasinstrumenten Schenke- laers tijdens het voorbije weekend in het Liberaal Huis te Erembodegem was de hele gamma koperen en houten instrumenten te be zien en te bespelen. Opval lend vooral de vele speeltui gen met kleppen in plaats van de hier traditionele ven tielen («pistons»), de wad hoorns in nieuw-zilver voor bitencilinders en lichtlopen- de conische rotors en de staaluitvoering die een lange levensduur garandeert, de speciaal voor marsuitvoerin gen en shows gebouwde speeltuigen met het pavil joen allemaal naar voor ge richt en de sousafoons in fiberglas met metalen me chaniek. Reeds in gebruik in Nederland in vooraanstaan de militaire en beroepsor kesten als bvb. de Mariniers- kapel. De baritons zouden aan het verdwijnen zijn en worden vervangen door tu ba's die op hun beurt door euphoniums vervangen zul len worden. Bij onze Noorderburen, waar aan amateursmuziek maatschappijen ook hoge ei sen worden gesteld, zouden goede maatschappijen zo wat 180.000 fr. jaarlijkse toe lagen krijgen en gewone cir ca 100.000 fr. Plus eventuele biezondere subsidiëring voor aankopen van partituren, in strumenten en uniformen en voor het betalen van de diri gent. De firma Schenkelaers die te Erembodegem expo seerde is gevestigd in Eind hoven waar ze zowat 40 hooggespecialiseerde vaklui tewerk stelt. De «Week voor Vrijetijds besteding» zou de zevende zijn in de reeks. Gestart er mee werd in 1972 in het belfort onder het burgemees terschap van Marcel De Bis schop door schepen Henri Van der Veken. Eerst elk jaar georganizeerd werd dra geopteerd voor een twee jaarlijkse manifestatie en het gebeurde ook al eens dat nog een jaartje langer werd gewacht. Haar huidige vorm in de Keizershallen kreeg ze, zoals de burgemeester in zijn toespraak aanhaalde, onder schepen Eddie Monsieur. Premier Martens zou zijn herstelperiode doorbrengen in een domein op zowat 170 km afstand van Gent. zzz iet eigen itraat, «dea jn er tal va :s: showbus. rge Jobin n te winnen variété W baten n Cardinid* reden. T« rijsse met 18 u. 'st John Mag animatie iten en 'I an Gijzega «braderiji gaarkeuke n «bradéj ot een kent erkoop 'aar ook ge te bcmac :rij aan de| en door 9 te brengen, n lang. Ml De tekenwedstrijd in de Hovenierstraat kende zoals elk jaar een flinke Mangstelling. Op straat konden de jongeren hun talent uitleven (a) iebre.de be>r el. Maar»?' heeft gwff ard. P». Ondanks het minder goede weer was de belangstelling voor de tekenwed- 1 "Ja Voor de ieuvd hiemnder vnpd tp nnpmpn tn Rustig kuierend langs de kraampjes tijdens de braderie in de Hovenierstraat De Ring rond Aalst, lopend door tal van woonwijken, heeft naast de funktie doorgaand Verkeer ook die van verbinding tussen tal van stadswijken onderling. Door de goede bereikbaarheid van de aan de ring gelegen wijken kwamen er tal van nutsvoorzieningen: 4 parochiekerken. 4 parochiecentra, stadion Eendracht Aalst, ziekenhuizen en verpleegster- school, kinderkrib, nieuw zwembad, grootwarenhuizen, stadspark, oud zwembad, rustoor den, scholen, kerkhof, park Terlinden en woonkoncentraties als Etrimo, Park De Blieck, St.-Annawijk. Voor wie over eigen verkeer beschikt is deze ring dan ook zeer nuttig voor wijkverkeer en het bereiken van deze woonzones. Wie op het openbaar vervoer is aangewezen lit het echter anders. Raadslid Patrick De Smedt stelde dan ook in de jongste gemeenteraadszitting dat er een openbare buslijn dient te komen die al deze punten met elkaar verbindt en tezelfdertijd de aansluiting met station en stadscentrum realiseert. Het trajekt van deze «ringbus» zou bestaan uit een achtvorm met twee lussen. Het raadslid vroeg dan ook aan het stadsbestuur dit voorstel dat hij zelf opportuun acht te willen onderzoeken. Hierbij dan de voorgestelde wegwijzer die U trouwens op bijgevoegd plan kan volgen. Station. St.-Annabrug, Pierre Corneliskaai, Zwarte Hoekbrug. Verbrandhofstraat, H. Hartlaan, Leopoldlaan, Albrechtlaan, Brusselsesteenweg, Kaai langsheen Dender, St - Aannabrug, Werf. Achter Begijnhof, Alfred Nichelsstraat, Burgemeestersplein, Parklaan. Leo de Bethunelaan, Kapucijnenlaan. Gentsesteenweg. Boudewijnlaan. Dendermondse- steenweg, Station. Burgemeester Uyttersprot stelt dat de problematiek van het verkeer te Aalst een kompleks fenomeen is dat in zijn globaliteit dient onderzocht. Er zijn inderdaad heel wat problemen die onderling niet te scheiden noch afzonderlijk te behandelen zijn. In sommige straten wordt gevraagd het verkeer in de andere richting te laten verlopen (Zoutstraat, Molen straat). Elders wil men het zwaar verkeer weren. Om het in zijn totaliteit te kunnen onderzoeken wordt een kommissie opgericht met een niet limitatieve opdracht. Haar advies zal dan in de verkeerskommissie aan bod komen en zo verder in de gemeenteraad. Deze kommissie zal bestaan uit een raadslid van elke partij. Mark Moortgat. Luc Moreels en politiekommisaris Buyle, een kabinetsmedewerker, afgevaardigden van rijkswacht, buurt spoorwegen, bruggen en wegen en een vertegenwoordiger van minister Poma. Deze kommissie kan in haar schoot diverse werkgroepen in het leven roepen om de taak te verdelen. Tegen februari '84 wordt haar advies ingewacht. Het probleem van de ringbus, in vorige koalitie reeds behandeld door raadslid Chris Lievens-Borms, kadert in deze totaliteit. MET JOE HARRIS EN CHRISSY EN ORKEST BLITZ BAND '81 in zaal Scaldis te Baasrode op 23 september 1983 te 19 uur (deuren 18.30 uur) Eerste optreden van Joe Harris te 20 uur stipt. Voorverkoop 100 tr. Inkom: 120 F g Agentschap Dendermonde Kerkstraat 66 Kantoorhouders: Block M. - Verbeiren Fr. VOETBALTORNOOI V.K. R.B.S. A.V.C. DE VLASBLOEM 5034 - reservenr. 7281 9955 9680 7731 3469 5544 4003 8420 4945 5291 7953 1927 9406 2499 1262 5804 6480 2216 9855 2942 5903 7985 4618 8212 6978 1911 0040 0735 1227 9646 9504 9055 3933 9966 7931 3977 7973 3619 7446 9635 9069 3983 6942 2914 1836 3627 2952 3951 9992 5915 Al deze prijzen zijn af te halen in café Ros Beiaard te Grembergen tot 15 oktober 1983. UITSLAG TOMBOLA V.C.R.C. JULIETTE 5850 1309 4432 2888 2881 2564 3020 1939 4004 6078 3320 5102 4383 5738 2392 6919 5599 3292 1408 3410 1955 3973 1859 5998 3238 4893 2855 3902 2679 6698 Res. nr. 1881 Prijzen af te halen tot 16 okt. 1983. Door omstandigheden in het nieuw lokaal café bij Juliette, Reinaertstr. 2, 9150 Grembergen Dank aan allen die ons gesteund hebben. Namens het Bestuur Wegens zijn minder goede gezondheid zou Gustaaf ech ter niet mee naar de mis gaan. Tijdens die mis over leed hij echter plotseling, gans Herdersem in rouw dompelend. Goed nieuws voor wie het roken wil afleren. Er zou den reeds taksbandjes voor pakjes sigaretten klaar ge drukt liggen met de vermel ding: 78 fr. (achtenzeventig inderdaad). Amylum heeft reeds ma gazijnen op het voormalig Fabeitaterrein. Van afbouw op de huidige plaats is ech ter geen sprake. Wel van milieuvriendelijkheid. Er komt eerlang immers nog een nieuwe bouwaanvraag. Gefluisterd wordt dat elektriciteitsmaatschappijen het gunstig «nachttarief» wel eens zouden kunnen af schaffen... Rostauratie van de St.- Jobskapel zou in totaal 3.100.000 fr. kosten. Specifie ke restauratiekosten circa 2.800.000 fr: 55% ten laste van de Staat en telkens 15% ten laste van provincie, stad en eigenaar. «De Vrienden van de St.-Jobskapel» huren dit gebouw van de vzw Pa rochiale Werken van St.- Martinus. De huurders moe ten instaan voor onderhoud en herstelling. Dit volgens het kontrakt. Werd betreurd dat Victor Steenhaut, Gaston Van den Hauwe en Frans Wauters voor hun 25-jarige medewer king aan de Aalsterse jaar beurs niet even werden be dankt, het feestkomitee had alleszins dankwoorden voor al wie medewerkte aan de Oiljsterse Oaved of aan de W. Capiaukwis. Voor de eer ste festiviteit zijn dat voorzit ter AKV Miel Van den Broeck, sekretaris Roland Merckx, penningmeester Willy Berghman, regisseur Antoine Van der Heyden, conferenciers Karei De Nayer en Johny Cooman en orkestleider Mare De Cock. Voor de kwis Francine De Bolle, Pol De Paepe, Dolf Sedeyn en Kamiel Sergant. Bij een drankje overhandig den schepen Julien Vinck en feestleider ondervoorzitter Albert Cornand hen een te kening op blok van de Mei- dertse hoeve De Coninck aan de Eeckhautstraat van de hand van Frans Wauters. Op de tentoonstelling van het let jaar Hierbij kris-kras door elkaar een aantal behandelde punten uit de jongste gemeente raadszitting. Met «en vedette», raadslid Danny Denayer. Verkeersdrempel(s) De gemeenteraad ging over tot regularisatie van de aanleg van de verkeersdrempel in de De Ridderstraat. Raadslid De nayer vroeg waarom zulks niet eerder geschiedde. Zulks kon niet, repliceert de burgemees ter daar het KB nog niet ver schenen was. Als Edgard Hooghuys de kollega in de minderheid een steuntje wil geven en zegt dat het raadslid wellicht spreekt over komende verkeersdrempels wijst de bur gemeester hem terecht. Het gaat over die van de Ridder straat. Hij voegt er nog aan toe het woord te richten tot de voorzitter wanneer Lambert Van de Sijpe zich rechtstreeks richt tot een mederaadslid. Kassa vergeten Bij de bouw van het nieuw zwembad werd klaarblijkelijk geen kassa voorzien. Prijs werd dan ook gevraagd bij een zestal gespecialiseerde firma's van de streek. De werken kun nen onderhands worden toege wezen op basis van een tech nisch verslag van de technische dienst van de stad. De uitga ven worden geraamd op maxi mum 400.000 fr.. BTW inbe grepen. Raadslid Denayer kan niet begrijpen dat een derge lijk onderdeel vergeten werd waardoor nu meerkosten ko men als bvb. elektrische leidin gen. Hij hoopt alleszins dat men ten gepasten tijde niet zal vergeten water in dé zwemkom te doen. «Vroeger heeft men niet gezien dat er geen kassa was. Wij zagen het wél», ant woordt burgemeester Uytter sprot. Elektriciteitspalen Uitbreiding van de openbare verlichting in Baardegem, Herdersem en Moorsel werd noodzakelijk. Uitgaven te ra men op 2.475.946 fr.. BTW inbegrepen. Raadslid Denayer betreurt dat er drie soorten palen gebruikt werden en op teert voor meer eenvormig heid. Ook interessant bij her stellingen. Hij heeft vernomen dat de werken slechts tot in Moorsel zouden uitgevoerd worden en vraagt zulks ook te doen tot in Baardegem. Sche pen De Maght zegt dat overleg met de nutsmaatschappijen noodzakelijk is om werken in eigen beheer met hen parallel te laten lopen. Danny Denayer vindt dat de kostprijs niet korrekt bere kend zou zijn, iets wat schepen De Maght niet neemt. Verwarming voor Moorselse blussers Voor de brandweerkazerne te Moorsel zal materiaal worden geleverd voor elektrische ver warming. Werk uit te voeren in eigen beheer en geraamd op 63.189 fr.. BTW inbegrepen. Danny Denayer stelt dat ver warming met elektriciteit duur is en betwijfelt of dit op ter mijn wel de aangewezen oplos sing is. Anny De Maght zegt dat geopteerd werd voor elek triciteit. In sommige gevallen kan een gewone kolenstoof nog wonderen verrichten, zegt Denayer. Die staat er ook. antwoordt de burgemeester, niet voor niets van Moorsel zelf. Visualisering Vragen om staatstoelage kwa men ook aan de orde voor Keizerlijk Plein. Groenstraat en Rozendreef. Oorspronke lijk werd aan onderhoudswer ken aan stadswegen geen toe lage van staat of provincie ver leend doch uit ingewonnen in lichtingen blijkt dat de nieuwe wetgeving inzake grove her stellingswerken meer soepel wordt opgevat zodat bekomen van 60% plus 7% mogelijk is. Bij dit punt vroeg Dolores Bai- ta wat met de gevraagde visua lisering van de kleine ring. Die zal in de verkeerskommissie besproken worden, zegt de burgemeester, eraan toevoe gend dat het hier alleen gaat om de aanvraag van staatstoe- lagen voor overlaging. Overname Overname van de wegzate en infrastruktuurwerken in de so ciale woonwijk «Horebeke- veld» groot 1.886796 ha voor een grondwaarde van 1.960.000 fr. geschiedt koste loos. Danny Denayer vraagt waar het verslag is dat de goe de staat en het aanleggen van alle werkend konform aan de wettelijke bepalingen garan deert. De werken zijn defini tief aanvaard, stelt schepen Doorns. Grondrestant Hopmarkt Onderhandse verkoop van een grondrestant gelegen Hop markt aan de aanpalende eige naar met een oppervlakte van 65,04 m2 voor 475.000 fr. stuit op een opmerking van... Dan- ny Denayer. Voor hem zit het gevaar er in dat het mooie burgershuis zou worden afge broken om dan op het ruimer geworden perceel een apparte- Ver' den zondag pakte AGA- LE' Aalst in samenwerking mei Groene Fietsers uit met een ludieke protestaktie tegen he' uitblijven van paden voor F ers. de meest kwetsbare -ggebruikers naast de voet gangers. Fietselingen, protest brieven, aanklagen van ge vaarlijke situaties, suggesties aan de overheid brachten nog maar weinig aarde aan de dijk. Heel wat invalswegen hebben geen valabele fietspaden. Daartegen wil AGALEV zich afzetten. Meldert werd als aktieterrein gekozen omdat in de Aalster- sedreef reeds lang een fietspad in het vooruitzicht werd ge steld, fietspad waarvoor ook de Dorpsraad zich inzet, weg die van het zeer gevaarlijke type is en tijdens de spitsuren in het schooljaar heel wat rïsi- ko's inhoudt. Het. werd een kruiwagenaktie, ook wegens de regen in mini formaat dan. Met een zestal kruiwagens en een vijftiental personen werden te Meldert aan de kerk pamfletten uitge reikt en na de kruiwagentocht gebeurde zulks ook aan de Af- fligemse abdijkerk waar ook Hoogeerwaarde Heer Abt even kwam kijken. Bij het begin van de Dreef zou overgegaan worden tot de «eerste plavei-legging» wat dan wel herleid tot het open- spreiden van een 10 meter lan ge papierstrook werd met een getekend fietspad en de eisen van Agalev erop vermeld. Strook die achteraf ten huize van de schepen van Openbare Werken werd afgegeven. Bij ons bezoek ter plekke, we gens omstandigheden een kwartiertje te laat. vonden we er alleen nog in een bokaal een grote zonnebloem. De Agalev- signatuur. «Een kruiwagen» is blijkbaar ook voor Agalev- mensen nuttig. LH, van de meerderjarige bewoners van BLIJDORP adviesraad ruimtelijke orde ning. Hij had vast gerekend op het ondervoorzitterschap dat hem zou beloofd zijn ge weest. Désiré De Saedeleer kreeg deze «post». A.E. Bo gaert zegt zich nu afstande lijker te kunnen opstellen, nu hij geen lid van deze advies raad meer is, i.v.m. BPA's, struktuurplan, herwaarde ringsgebieden e.d.m. die reeds lang zijn aandacht gaande houden. Ondertussen blijft A.E. Bogaert o.m. de problema tiek van de NMBS en inzon derheid de infrastruktuur te Aalst op de voet volgen, o.m. over de herstrukturerings- plannen van het reizigersver- voer waarover senator Mau rice De Kerpel in de senaat interpelleerde en die bespro ken wordt in de kommissie infrastruktuur van de hoge vergadering. In de marge van de 24- urenloop georganizeerd door KSA St.-Maarten die plaats heeft op zaterdag 1 en zon dag 2 oktober rond het Aal- sters Esplanadeplein lukt de ze dinamische groep erin zo wel Vredon als Alkuone «sa men» al is het dan wel met een paar uur tussen ruimte te laten optreden. Een prestatie op zich zelf. Men zegt echter dat het enfant terrible de vergade ring der vroede vaderen en enkele moeders zou verlaten over een paar jaar om over te schakelen naar het OCMW. Valt dan nog te bezien hoe lang van staf raadslid in spe Arijs van Erembodegem zou zijn. Het echtpaar Jansegers zou zijn gouden bruiloft vie ren o.m. met een plechtige dankmis in de parochiekerk. voor de jeugd in de Hovenierstraat te mentsgebouw of iets dergelijks op te trekken. De stad zou al te veel waardevolle gebouwen laten verloren gaan en hierme de zou moeten gestopt wor den. Schepen André Dooms vindt het logisch dat een grondrestant wordt verkocht, zulks dan aan meer dan de geschatte waarde. Cafetaria in zwembad Aan het nieuw zwembad aan de Albrechtlaan komt een ca fetaria. Danny Denayer felici teert het bestuur met de voor- waardenbrochure. Wel hoopt hij dat het stadsbestuur niet zou dulden dat het een verkap te dancing zou worden. Ver bod zou er moeten bijkomen om frieten te verkopen en elektronische spelletjes te plaatsen. Het mag geen casino voor de jeugd worden. André Doorns zegt dat er geen kans spelen mogen worden ge plaatst zonder toelating. Die apparaten zouden geweigerd worden, voegt de burgemees ter eraan toe. Voeg bij het verbod liefst ook «amuse- mentsspel» toe. vraagt De nayer. «Dat doen we» beaamt de burgemeester. Het vierkantig wiel Met recht van opstal wordt een perceel grond verhuurd in de Albrechtlaan tot oprichting van een fitness-centrum. Een princiepsbeslissing. Na advies van stedebouw en schattings- verslag wordt dit punt dan voor definitieve beslissing aan de raad terug voorgelegd. An dermaal roert zich Danny De nayer. De inplanting is ver keerd. zegt hij. 16 bij 36 m kan daar amper in geplaatst wor den, de aanleg van de begroei ing kan niet meer gebeuren zoals gepland, het zicht op de zwemkom wordt verhinderd en de kapaciteit van de parking zal onvoldoende blijken. Bo vendien is er ook sprake van een cafetaria dat dan in kon- kurrentie zal komen met dat van de zwemkom. Er is even eens sprake van een «kleine shop». Voor Denayer is dat een «kleine winkel» en wan neer achteraf het woord «klein» vergeten wordt blijft er nog enkel «winkel» over. Vol gens het dossier zou het fit heidscentrum komplementair zijn met het zwembad Dat neemt Denayer niet. Wiskun dig zijn komplementaire hoe ken, hoeken waarvan de som 90° is. Wanneer men ter plek ke gaat samentellen kan het gebeuren dat te Aalst het «vierkantig» wiel werd uitge vonden... André Dooms zegt dat de in planting verantwoord is in een BPA dat sportuitrusting voor ziet. Van Mossevelde vraagt hoe men zou reageren moest iemand hetzelfde willen doen aan het Osbroekcentrum. Schepen Doorns zegt dat aan vankelijk de vraag juist het Osbroekcentrum gold doch dat zulks daar niet mogelijk was vermits het BPA het niet ver oorloofde. En als iemand an ders zulks elders vraagt, dringt Willy Van Mossevelde aan, wat gaat ge dan doen? Dat hangt gewoon af van het vige rende BPA. antwoordt sche pen De Maght. Er is te weinig sportinfrastruk- tuur. zegt André Doorns en waarom zouden we dan een privé-initiatief niet aanvaar den? Dergelijk initiatief is wel kom. beaamt de burgemees ter. De stad kan het zelf niet aan en uiteindelijk wordt het toch eigendom van de stad (recht van opstal). Op Beu kenhof zijn er drie cafetaria's, zegt Eddie Monsieur en naast het zwembad kunnen er nog komen. Het is een medaille met twee kanten, zegt André Doorns. Fitness-klanten is po tentieel kliënteel voor het ste delijk zwembad. Meerderheid tegen minder heid wordt ook dit punt goed gekeurd. LH UITSLAG TOMBOLA STEUNKAARTEN 2013 1410 873 703 1217 1533 1119 366 912 758 1583 1603 Als stadsbediende zijn niet voorbijpraten kan alleszins nodig zijn. Het zo- drijven dat persjongens geen formulier te zien waaraan zeker niets is, is wellicht wel goede te veel. «Ik j«g niets zoggen», zegde ze. I ilk mag alleen zeggen dat ik 1 niets mag zeggen»... I - Bij Georgette en Roel kan IU terecht in «de Nieuwe Ma- :n», Grote Markt 25 te at Op de opening op za- |ag 24 september te 19 u voorzien van m karnavalfi- een kleine school fr. betalen als ver voor één jaar mee- met een schoolbus is een zware kost. Of van een ei- echter goedko- zal de toekomst uitwijzen, aan diabetes had- week een bui- in de feestzaal van stadhuis. Pedia- het over het kind en psycho- Keirse over opvang en diabetespa- specialisten het AZ Gent werden onder door een panel met internisten met Heuverswijn en waarbij gega- wellicht meer infor- bekomen. worden di- adviesraden geïnstal- Er zou echter ook Etienne Bogaert, ■esten (c) zog vtslag nemen uit de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 11