Exit Jut Van Boxelaer, Intro Johan De Mol Oudegemse Griek met hasjkaravan opgepakt Op een druk bijgewoonde vergadering besprak de werk- PW-Jongeren Denderbelle organiseerden fietsrally Kindermishandeling centraal te Aalst Zeelse Liberale mutualiteit kreegt ongewenst bezoek Startavond KAJ-Melsele Kinderopvang mogelijkheden in Sint-Niklaas Wase KAJ-VKAJ en ACV-jongeren lichten jonge schoolverlaters en werklozen voor i- lïrprï» a-3.-. «Verkeerd verkeer» in Sint-Niklaas 12 - 23.9.1983 - De Voorpost Gezellige ontvangst te Denderbelle De invitatie werd beantwoord door o.a. senator Walter Pee- ters, volksvertegenwoordiger Daan Vervaat, Europees par lementslid Karei De Gucht, provincieraadslid en schepen van Zele Marcel De Waele en de raadsleden F. Willems. H. Van den Abbeele. L. De Beu- moeten beschikken, wil hij oanjseerd door de PVV-Jongeren Denderbelle. Gezien de Ie (Dendermonde), Karei Uyt- over de moeilijkheden en hel aangename weersomstandigheden hadden de or- tersprot en Clement Vlassen- onbegrip heen. zijn taak naar l t j Gastronomisch geruggesteund door o.a. krieke-lambik en droge worst puur Vlaamser root (Lebbeke). behoren vervullen. Dit alles, gamsatoren s morgens overigens besloten de rally ook kon het niet, temeer daar de Leeuw van alle zijden op de aanwezigen blikte nodigde de besloot Paul Van Grembergen °Pen te stellen voor autobestuurders. Lebbeekse VU-volksvertegenwoordiger Johan De Mol, vorige week zaterdagavond, Zelfstandig Vlaanderen het eerste deel van zijn toe- De deelnemers kregen een tra- 's Avonds, rond de klok van vrienden en sympathisanten zowel als politiek andersdenkenden uit, op een ontvangst in Na zijn welkomstwoord zette spraak, een zelfstandig Vlaan- jekt van zowat 15 km af te negenen, werd de uitsl >.g be de leest schoeien, niet uitslui tend de belangen verdedigen van één groep of één klasse t de maatschappij, maar opko men voor de gemeenschap i haar totaliteit Tenslotte zou volksvertegenwoordiger Ondanks het barre weer kwamen vorige zondag toch nog over uithoudingsvermogen 35 moedigen opdagen voor de eerste fïetszoektocht, geor- zaal Gildenhuis. Dit naar aanleiding van de opvolging, op 1 juni jl. van volksvertegen- Johan De Mo1 de bedoeling deren ten bate T..i n1jj_ t in* uilppn van Hp nntvanoct* nipt Voor Till Van 1 woordiger Jul Van Boxelaer, door de Lebbekenaar, VU-volksvertegenwoordiger het arrondissement Dendermonde. haspelen. Langsheen Belse en kend gemaakt. Winnaa werd Petrus Scholliers uit L vbeke veede uiteen van de ontvangst: niet Voor Jul Van Boxelaer had de Wiezse wegen. Op het pro alleen even gezellig samenzijn. VU-fraktieleider in de Vlaam- gramma stonden naast een (46 strafpunten). maar ook zichzelf beknopt se Raad niets da dan politiek profileren. Tij- woorden. Hij was dens mijn ambtstermijn, aldus Van Grembergen. een der drie praktische proeven. Hier- de Lebbekenaar, hoop ik de zeldzame politici, die met een voor moesten de deelnemers legde beslag op de derde plaats onduidelijkheid te doorbreken zekere rust zijn mandaat over- «'t Vat». «De Stoofpot» en (54 strafpunten). Rachel Ver- hij heeft op een korrek- «Pirkes Bar», bekende oorden donck eindigde Frans Van d Plas theoretische vragen ook uit Buggenhout (52 strafpun ten). Johan De Wolf uit Wieze welke zich sinds geruime tijd in de politiek manifesteert. On duidelijkheid die erop gericht is de macht te bestendigen. De nieuwbakken volksverte- t Buggenhout rallyde te wijze de afspraak terzake van lafenis, aandoen, zodat zich vierde (63 strafpunten) en Nicole Coppens uit Wieze ein digde vijfde (67 strafpunten). Alle deelnemers mochten, anzelfsprekend rekening hou- binnen de partij nageleefd niemand met een droge keel Wat duidt op .een innerlijke huiswaarts hoefde te keren, grootheid. Hij was daarnaast Bij de kontrole van de ant- genwoordiger had het verder ook iemand die respect en ont- woorden bleken heel wat deel- over zijn streven naar de vesti- zag heeft afgedwongen in het nemers moeite ondervonden te dende met de behaalde uitslag, ging van een zelfstandig Vlaan- parlement. hebben met het bepalen van een prijs kiezen deren en hekelde in dit ver- Politiek, besloot Paul Van familierelaties, band (wij citeren) de schanda- Grembergen, betekent de dia- mooie prijzentafel. waarde van zowat 2n bezat. Elk deeln™«| bovenop nog een rcdJ ket. ter waarde vanSOj handen gestopt en be gen naar Petrus (overwinnaar), Vera jj (eerst gerangschikte U PW-Jongeren Dendl Etienne Van den Abfl Assc (verst gekomen! mer), Madeleine Wjjf uit Denderbelle (oud^ nemer) en Stefanie| (jongste deelnemer), f Onder alle deelncmtt bovendien nog een kt machine verloot, f werd Marleen Van Q Wieze. De orgams PVV-Jongeren afdi zitter Steven VeiremaTtl go De Boodt mo$ vreden terugblikken! eersteling. Besloten «j vendien. volgend jaL voorinschrijving op te! Pierre VanRj lige wijze waarop de Vlaamse administratie wordt samenge steld. Tengevolge politieke be noemingen wordt dat admini stratief orgaan duidelijk ge vormd met het oog op het niet- loog aangaan, trachten te over tuigen. En. voegde hij eraan toe. mochten wij in dit land ooit over de meerderheid be schikken. dan zullen de VU- mensen niet handelen zoals Lebbeke. Jul Van Boxelaer en Johan De Mol, of gaan en komen (pvs) Lebbeke. Ook senator Walter Peelers kwam zijn ex-dorpsgenoot gelukwensen (pvs) functioneren ervan. De regel men al dertig jaar lang handelt van de geleidelijkheid die met de Vlaamsnationalisten. daarbij wordt toegepast. Elke kleur zal zijn kleur kun- noemde Johan De Mol echter nen behouden. Wij zweren gp het grootste gevaar. Vlaande- naast beginselvastheid trou- U ren wordt immers bemand wens ook bij verdraagzaam- ff door Belgische kankergezwel- heid. len. Tot slot van zijn toespraak had Noodzaak te strijden de VU-volksvertegenwoordi- Nadat Jef Verhaeghen, arron- j ger het over de werkloosheid, dissementeel VU-voorzitter, j We bevinden ons in een pre- de opvolging Jul Van revolutionaire toestand, aldus Boxelaer-Johan De Mol uit de de Lebbekenaar. De huidige doeken deed. daarbij bena- toestand zal immers niet lang drukte dat de ex-volksverte- meer aanvaard worden. Het is genwoordiger zonder politieke t dan ook hoog tijd dat we se- bitterheid gevraagd had opvol- j rieus gaan nadenken over de ger Johan De Mol te steunen, j herverdeling van het werk en wenste hij de nieuwkomer alle J dat we onze welstand verdelen sukses toe en rekende hij ver- onder eenieder. der op de ervaring en de werk kracht van Jul Van Boxelaer Eigenschappen van een parle- De afscheidnemende volksver- mentair tegenwoordiger had het in zijn Als gastspreker trad Paul Van toespraak over de noodzaak te Grembergen, VU-fraktieleider blijven vechten voor de idea- in de Vlaamse Raad aan. Spre- len van het Vlaamsnationalis- ker had het over de kwaliteiten me. Hij citeerde verder de waarover een volksvertegen- waarschuwende woorden van woordiger moet beschikken en pater Dc- Stracke let op citeerde als allereerste eigen- voor verdeeldheid» en be- schap de luisterbereidheid, het zwoer de jeugd respect te heb- kunnen luisteren naar de no- ben voor dc ouderen, die o.a den van de gemeenschap waar- onder de repressie leden en zij in hij leeft en die hij vertegen- die dwalen te overtuigen naar woordigt de ware schaapskooi terug te Vervolgens had P. Van Grem- keren. Een politieke overwin ning voor dc Vlaamsnationalis- besloot Jul Van Boxelaer. immers pas mogelijk wan neer iedereen zich samen- schaart Pierre V Lebbeke. Het PVV Jongerenbestuur, afdeling Denderbelle, dat een fietsrally orgt de. Schepen Germain De Ridder kwam een kijkje nemen (pvs) bergen het over de fijngevoe ligheid waarmee de volksverte genwoordiger de mensen en problemen, zowel in eigen par tij als daarbuiten, dient te be naderen Een parlementair moet ook iedereen over dezelf- De liberale mutualiteit Help U Zelve (What in a name) Veel lef en weinig geappre- gevestigd aan het nummer 33 aan de Lokerenbaan te Zele, cieerde zin voor humor hadden kreeg in de nacht van maandag op dinsdag het bezoek van de dieven zeker Het formulier brandkastkrakers. waarop stond, dat de zieken- bond tot 500.000 fr. verzekerd Dinsdagmorgen rond 9 uur langs de bovenverdieping van was, werd niet meegenomen, toen mutualiteitssekretaris Ju- het gebouw. De inbrekers ee- maar °P een duidelijk zichtba- les Van Miegroet de burelen raakten in het gebouw, door re manier, met de precisie- opende, stelde hij vast dat er over de muur te klimmen van weegschaal als steun, opge- ongewenst bezoek was ge- de houthandel Van den steld op het bureau van de weest. Alle kasten en burelen Eeckhoudt, aan de aanpalende secretaris, werden doorzocht en er heer- Raakstraat. Vandaar via een Nadat de dieven hun slag ste een warboel van jewelste, platform naar de bovenverdie- thuishaalden verdwenen via de Achteraan in het kantoor waar ping van de ziekenbond was toiletten langs de benedenver- de brandkast is ingebouwd, een koud kunstje. De dieping, om via dezelfde weg was zijn ontsteltenis nog gro- deurknop werd doorboord en langs waar ze gekomen waren, ter, toen hij vaststelde dat de de weg naar de brandkast lag te verdwijnen brandkast was gekraakt en de open. Om vanop de straat De inbraak en het daaruit inhoud, een bedrag tussen de geen argwaan te wekken scho- voortspruitend onderzoek was 150.000 fr. en 200.000 fr. was ven de inbrekers de schuif- de oorzaak dat de mutalitcit ontvreemd. wancj dicht zoda, 2e rustjg dinsdagvoormiddag geen uit- Uit een nader onderzoek bleek konden branden en beitelen betalingen kon doen. dat de dieven zich toegang tot Het moet een werk van lange de kantoren hadden verstrekt adem geweest zijn. Heel binnenkort gaat in Melsele definitief een nieuwe KAJ-afdeling van start. Langs deze weg worden alle +14- jarige jongens uit Melsele uitgenodigd om aanwezig te zijn op de startavond. Deze gaat door op vrijdag 30 september as. in de Deken Ivenszaal van het parochiehuis te Melsele. Je bent er welkom vanaf 19 u en het programma start om 19u30. Na het welkom en een kennismaking wordt er een woordje uitleg gegeven over het waarom van een KAJ- afdeling in Melsele. Daarna wordt de dia-band-montagc «No Future» vertoond, waarna er hierrond een gesprek volgt. Vervolgens wordt de avond afgerond met een gezellig samenzijn tot omstreeks 22 uur. KAJ (Kristelijke Arbeiders Jeugd) is een jongerenbe weging die werkende, werkloze en schoolgaande jongeren samenbrengt op allerhande aktiviteiten van ontspannende en vormende aard. Voor meer informatie kan je altijd terecht bij Ronald Stevens (Schoolstraat 62 te Melsele) of op het verbonde- lijk KAJ-sekretariaat (H. Heymanplein 7 te Sint-Niklaas. tel.: 03/776 39 52). maar slecht gekend p*. ciologisch probleem.! renservice Aalst brengt da «voor een glimlach V kind» van Lydia i Jongerenservice Aalst wil tijdens een film- en debatavond ,„°aJl de aandacht leggen op een veel voorkomend en verzwegen probleem: de kindermishandeling. Deze avond 20.0() uür^m het stcdëiiïl heeft plaats in het stedelijk trefcentrum, Drie Sleutelstraat centrum. Drie Sleutebtt 51 te Aalst om 20.00 uur op vrijdag 23 september. te Aalst. Er is tevenseer film voorzien met als titell Kindermishandeling is een ak- de volwassenen, staat totaal mij tenminste e tief. passief veroorzaken van weerloos tegenover mishande- Na de filmvertoning is erl Rossem lichamelijke en geestelijke ling. De mishandelaar zwijgt; debat voorzien tussenin schade die bewust of onbewust het mishandelde kind moet bliek en een panel Buil wordI toegebracht m gezinnen, zwijgen, dc buitenwereld doet makers van de film bd tehuizen. scholen, als of ee blind, doof en stom is. panel enkele spec die blijvende letsels, ontwikke- Ove, deze onderwerpen werd ke. onder andere een J hngssloormssen en zelfs de een sprekende film gemaakt digde van Kmd en G«X dood tot gevolg kunnen heb. met als titel-vooreen glimlach uit Antwerpen dc dj ben en die het welzijn en de van een kind». Deze film be- ra rechten van het kind bedreigen handelt het onderwerp van het en schenden. gebruik van geweld ten over- Kindermishandeling. omdat staan van kinderen in gezinssi- het kind niet voldoet aan dc tuatie, en in ouder-kind rela- wensen. de eisen, de vcrwach- ties. Door de pregnante kracht tingen van dc volwassenen, van zijn inhoud en van zijn Aktievc kindermishandeling boodschap kan dc film aanzet- ,„^ue van jongeren— ;"8C„bTCn Tr"1' ar an."?'een bewustwording ten Aalst met medewettfl dere veeleisendheid, wreed- opzichte van het begrip gezin.,- Willemfond, Aalst. held en tirannie, passieve km- geweid, in het biezonder ondc, Hak. Jeugdhui, KtejJ dermishandeling onder meer de vorm van kindermishandv- wenhuis Aalst Kmnal door nalatigheid, onverschil- hng Het is echter geen weten- ligheid, liefdeloosheid. Het is schappelijke uiteenzetting ckonomisch, sociaal en juri- maar wel een audio-visuclc be- disch geheel afhankelijk van nadering van een belangrijk van het Medisch Pcda« Instituut van de Staat uit| afgevaardigde 1 NWK, een dokter en cj vokate Iedereen is wi deze film-debatavond, j Deze manifestatie is nizatic van Jongeren® centrum Niemandsland Kind en Geweld Ani«« en het NWK. Dc tocpa draagt 50 F. te Bazel (Kruibckestratfl Beveren maandag 3 fl om 14 u in hef GiUi (Ciamberlamdreef 250) I Temsedinsdag 4 oktotJ Het Volk (Oevf KAJ, VKAJ en ACV-jongeren van het Waasland organi- seren in de komende weken in gans het gewest informatie- 9) namiddagen voor schoolverlaters en jonge werklozen. Sint-Gillis: woensdag 5 Deze informatiekampagne kadert in de werklozenwerking ber om 14 u in de Kalk| voor jongeren. Kring (Kerkstraat 62) r Kieldrechi donderdag 6] 29 september is voor duizen- pelkontrole voorzien. D.w.z. ber om '4 u 'n ',eI 4 den 18-jarige schoolverlaters dat je niet moet gaan stempe- (Beukenlaan 18) immers de eerste stempeldag 'en als de vergadering op de Sint-Niklaas: maandag Van dan af zijn ze officieel urc" van de stempelkontrolc ,ober om 14 u 10 hcl Sroep Vrouw en Maatschappij van Sint-Niklaas, het ingelijfd bij" heïlëgeT van meer valt, maar "jè ömVa^ê? weMe huis, H. Heymanplein f Constantijn Lisoukos, een Griek die in Oudegem aan het meesmokkelt. In Spanje ein- probleem rond de kinderopvangmogelijkheden. Hoewel er dan vijfhonderdduizend werk- normale uitkering. Stekene: dinsdag 11 oU voetbalterrein een herberg uitbaat, zal zijn Spaanse digt dergelijk avontuur stee- heel wat initiatieven bestaan blijft voor sommige ouders de lozen. Hun oudere kollega's om 14 u in het Gild vakantie in de nor kunnen uitdromen. Hij werd bij een ^ast in een geinig aanlokkelij- voor- en naschoolse kinderopvang zowel als de opvang d'enen nog een viertal maan- Overzicht (Dorp 42) routinekontrole aan de grenspost te Rekkem immers in gevangenis waar men best tijdens korte en langere vakantieperiodes nog heel wat den wachttijd te doorlopen Kruibeke: vrijdag 30 septem- Jokeren: vrijdag 14 d het bezit gevonden van liefst 72 kilogram hasj, goed voor jé" kan r" problemen stellen vooraleer ze aan hun eerste ber om 14 u in het Gildenhuis om 14 u Hel Volkl enkele miljoenen. Lisoukos en zijn vrouw zullen allicht die ces ^ordt beeonnen' Lisoukos ,-°C Z'k" u miljoenen nooit zien en bovendien krijgen ze nu tyd zat en zijn vrouw zullen hun va- 1 ï°rlC °P*a"gsPr°ble- Er 'S een ruim aanbod aan Jlong® schoolverlaters "a 'e de"ken °Ver "eZe '°Ch "el r'Skanle "-«^""neringen in de cel ™eT Sia» slempeTh",!™""WeS'S onderneming. van een gevangenis ,n ons land WOe„sdag. en za.erdagnamidP voldoeï gekénd? Ee s~ «agen: Lisoukos en zijn vrouw hadden en zijn Finse echtgenote wer- elk geval ter beschikking"^" daS t'jdcns de shopping of tin- ciaal inlasblad in de Stadskro- alle werk aanvaar- hun vakantie doorgebracht in den 'door de douaniers vel- stelden dé'nd^ beZi*hede" de ou" «n algemeen over- JfWNj Mg het zonnige Spanje. De reis zocht even de koffers te tonen te Kortrijk z,cht van allc kinderopvang- 9 10e sol"citeer ik het werd ondernomen met een ka- mogelijkheden, zowel de ste- ravan. Lisoukos deed dat al te on- Maar daarmee was de kous klnd voelt zich bc,er thuis Olijke als privé, zou in ieder Maar "ok dc andere jonge- Dat is altijd makkelijk gaarne meenden de douaniers nog lang niet af Het zou best m een knus '"Berichte speel- geval nuttig zijn voorde ganse re" d,e al maanden, misschien de Griek vernnHerAtnlH ui i.ruimte dan uren te p zelfs laren aan de Hnn «vm straat 2) moet de Griek verondersteld enTeel vöörzi'chfig "werd" de kunnen'6 'zo redeneerde "de ruinlfe dan u^n te móeten bevolking, hebben, want in Spanje zijn de rijkswacht op de hoogte ge- BOB dat de man niet aan ziin rondloPcn lanBs winkelstraten. ek, en bracht. Die verschenen met proefstuk toe was en dat de Daarnaast zou een goed uitve je dan een drughond en toen bleek al herberg te Oudegem een een- °ok bet plaatselijk Stadskern- werkte fo|der of bf®ch En boven- spoedig dat het karavannctje trum kon zijn van drugtraffi- samenwerking zelfs jaren aan de dop staan, hebben hierover waarschijnlijk vragen. Voor al deze werkloze jongeren hebben de KAJ. VKAJ en ACV-jongeren een i,,,, r j- "I»"»»" mc iiMugic ge- uai ue man niet aan ziin r hotels vaak overgeboekt en bracht. Die verschenen met proefstuk toe was en dat de [Pufea e a BeleBenhedcn. met een karavan heb je dan een drughond en toen bleek al herberg te Oudeeem een een- -et PlaatsellJk Stadskern- geen problemen En boven- spoedig dat het karavann dien, zo een aanhangwagentje van Lisoukos niet alleen tv- kan je voor duizend en een schenken voor de familie en de Dus werd besloten het ven kunnen nemen ding gebruiken. Je kan er on- vrienden bevatte. Het ding had café eens aan een grondig on- ter beschikkine dienfó'ö«7»'.H ïmaen allc gemeenten dermeer ge^henken m kw'jt, ook een dubbele bodem en derzoek te onderwerpen Dat He« probleem rond de opvang van matèrmteiten schofen en Nikla arrond,ssement Sint- mLzeulen on een S'J, V daari" werd maar liefst 70 kilo- gebeurde maandagavond. va" k'"deren d,e plo/ziek alle sociale Sef die me« aa"gedaan. was geen vuiitie aan de'fuch! f?1"' He' b'"k d'hu,s20ckine l««de ™ll2n. "aa'bij de ouders- het kind iets te maken hehben T]idens de« bijeenkomsten i J5 aan de lucbt dat het spul afkomstig was van geen resultaat op. Ult werken moeten, za in de worden dc vragen en nmhl» wen Ltsouko, het vertrouwde Marokko en dat Lisoukos dus 'o<*otns, een gunstige oplo, De werkeroeo Vrouw rond werktoshmd en mi„ggee„va?dpidïSe S h^wnfon^^dT "vfrgeï.dÏ5 ^rSé^lo'Vrf "TSSSfiSS?'-*, ï5WS£.ï.tS Meestal strandcn »o„dDe'rge^.d-; verwacht. dergelijke riskante onderne- familieleden v,„ het echtpaar. zal kunnen instaan komst in oktober zal hél' "«Hozcnwerking ,„„gc de Frans-Belgische grens na- d k SDaanT/'nakk^msn,!"1" kinderen Va" Z,eke mengci ondarwijs van nabij be- s,te ^erl dlamontage belicht derde te Rekkem begon de 5Pa;ns,: pakkemannen Kinderen. keken worden. dt geplande initiatieven van ellende. Constantijn Lisoukos 8e"P' worden Wle d'u«s KAJ- VKAJ en ACV-jonge- ren. Er is vrijstelling van stem- Vrijwel géén ruchtbaarheid werd tot nu toe gtl aan het feit dat door het Sint-Niklase stadsbt een foto- en cartoon wedstrijd onder het thema >1 keerd verkeer» wordt georganizeerd. Da s jan)I vindt men bij Maatschappelijk Opbouwwerk Iftj land. En daar betreurt men ook dat de wedstrijdm met name tot mensen uit het kunstonderwijs riem Volgens MOW wordt door het stadsbestuur van Sj Niklaas op verkeerstechnisch gebied maar wi m gemodderd. Er is geen beter verkeersklimm verwachten zolang de automobilist zelf niet op t plaats wordt gezet, aldus Maatschappelijk OpM werk. De zachte weggebruikers» blijven voty deze vzw in de kou staan: weldra zullen de voetjj gers in de Hofstraat ondergronds onder een stodti tosnelweg heen moeten; er is nog lang geen sp*i van voorrang of zelf maar gelijkberechtiging vooh bus; en échte fietspaden jietspurkeermogelijM*' zullen er nog niet zo gauw komen. Aldus tenntt Maatschappelijk Opbouwwerk Waasland.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 12