STADSBERICHTEN Stedelijke Onthaalmoederdienst S0CI0-CULTURELE INFO-KALENDER TENTOONSTELLING Keizerkiezing Ophaling Groot Huisvuil 1983 MODEL GEVRAAGD De Voorpost - 23.9.1983 - 19 ne Kegel een Engels Vogelpiktornooi (per ploegen). Er rr m^ie trofeeën aan de winnaars. Het inleggeld wordt in pen verdeeld. oktober is er te Berlare in café 't Zolderken in de ft rikstraat een groots biljarttornooi met 3.050 fr. prijzen en trofeeën. Aan dit tornooi mag iedereen deelnemen. De Linden hebben plaats de hele dag van de wedstrijd. S tornooi te 16 uur. Tel. 052/42.24.19. («atstornooi i daa 24 september te 14 uur is er in de Kerkhofdreef te mm de cafè's Gustaaf Van Der Snickt en Jerome Malin 1 oroot kaatstornooi met ploegen uit Berlare, Mespelare en $gem. Aan dit tornooi zijn 3.000 fr. prijzen verbonden. Bprfstrljd isrdaq 23 september te 19 uur is er in café Tijl bij Hugo in de Em. Hertecantlaan te Berlare een belotwed- Mmet 1 000 fr. gratis plus het inleggeld. Beker aan de Haasdonk. Dolle KU-dagen. Op skiën in de stoet (dw) Haasdonk. Dolle KLJ-dagen, met kindernamiddag, volksspelen, dans, |kerwedstrijd Meidag 23 september te 20 uur is er in café Bommenwerper ■gustaaf Van Der Snickt in de Kerkhofdreef te Berlare een Ie kickerwedstrijd met 1.000 fr. prijzen en inleggeld. |»rtlngwedstrijd !3 september te 19 uur is er grote teerlingwedstrijd Kfvfouwen in café Blondjen bij Bruno Sacré met 500 fr. gratis |is inleggeld. Groot biljarttornooi in café Kerksken Wieg 24 september is er in café Kerksken in de wijk Overheet j 3 een jaarlijks biljarttornooi met gratis 1.000 fr. prijzen plus nleggeld en drie trofeeën, ledereen mag deelnemen. ;n kunnen ten (rulbollingen ber te 19 uva ^8g 26 september te 14 uur is er in café Kapelleken bij voor beginnei Baeyens in de Brugstraat te Berlare een grote krulbolling it 1.500 fr. gratis. Woensdag 28 september is er in café izeren hun ja dotevnenden in de Brugstraat te Berlare een krulbolling met Iksbal anno 1S ,000Ir. gratis en vier verrassingsprijzen. Aanvang te 16 uur, /laamse kers te 17 lüartwedstrijd bieden Ifeandag 26 september te 9 uur voormiddag is er in café Angele Witjes in de Hoekskensweg nr. 5 een kaartwedstrijd bieden georganizeerdfat500 fr gratis, de FaluintjesT eke kast van; m meegenoma 0 september I varels en Melsele, Gaverlundwijk. Officiële opening van de plaatselijke festiviteiten door barge- Haasdonk. De Nachtvlinders organizeerden een shownamiddag voor de derde leeftijd en meester Van der Aa en schepen Bosman én de voorzitter van het buurtkomité (Iv) de bejaarden (Iv) reventief kankeronderzoek jaarlijks preventief kankeronderzoek zal dit jaar plaatsheb- ndag 25vaté ar op 4,11,18 en 25 oktober telkens van 18 tot 20 uur in het jhoeve Aflligp kretariaat van Dokter Coudron, Zwarte Zustersstraat 1 te tnJeimonde. i voor Berlare wenst gebruik te maken van dit onderzoek non van der It naam 0p te geven voor 1 oktober bij Gabrielle Vercruy- Pastoor Christiaensstraat 40 te Berlare, tel. 052/42.28.97. «tón bruiloften It in Galerij t P ton hun vijftigste huwelijksverjaardag: kantian op zalf 3 (30 fr.). juut Frans - Witman Cyrilla, wonende Nieuwstraat 10, te gehuwd op 15 september 1933. iOki Abeele Jozef - De Pauw Maria, wonende Waterlelie- 15te Uitbergen, gehuwd op 18 september 1933. Schooien Kamiel - Clement Constantia wonende Van raat 19 te Berlare, gehuwd op 22 september 1933. ^2°jaargang - nr. 35 DENDERMONDE Jetiglkode Kruis Berlare ëJetjSRode Kruis, een jeugddienst die door spel, opleiding wmg de Rode Kruis gedachte bij de jongeren wil iflwSn, start weldra met een kursus «Helpertje» en een tanior helper» in het Rode Kruis-lokaal, Dorp 96 te Katholieke Krin fr. Voorverkai tdoop. sesteenweg igen: 1 inde armaturen i Kring Rock TD >m 40 fr, •rdag 1 oktober m 40 fr. broederd mei! ar, ook wel een and een tijdrit. I Hendrickx voer in Houdt en meer) werd Florent Rc De Smedt en iusjs «Helpertje» voor jongens en meisjes van 10 tot 12 'fcgint op zaterdag 1 oktober en zal verder gedurende 10 ürwlgende zaterdagen in de voormiddag plaatsvinden in «wrmeld lokaal van 10 tot 12 uur. bïus «Junior helper» voor tieners van 13 tot 15 jaar vangt op zondag 2 oktober met 10 opeenvolgende zondagvoor- ^en telkens van 10 tot 12 uur. 'hetslagen in een peilproef na de lessenreeksen kan men txevet behalen en mag men regelmatig de oefeningen uien. nschrijvmgen worden ingewacht (voor inwoners van groot fee) bij mej. A. D'Hondt, Molenvenne nr. 7 te Berlare, tel. £42.25.44. artwedstrijd bieden ^8 26 september te 19 uur is er grote kaartwedstrijd den) in café Voetballokaal Bosstraat 31 met 1.000 fr. gratis ""'en beker. Isnkg Slotwedstrijden tó fit» 'de Wi' op 26 september te 20 uur is er belotwedstrijd in café taen Ie Berlare met 750 fr. gratis plus inleg en beker, eosdag 28 september eveneens belotwedstrijd in café De stvlaming met 1.000 fr. gratis plus inleg en beker. 'opwoensdag 28 september wordt er belotten gedaan voor café Bommenwerper bij Gustaaf Van Der Snickt. (strijden september te 20 uur is er kickerwedstrijd (alleen inwoners van Berlare) in café Tijl bij Hugo Vercruysen met fr.gratis en beker. "isdag 28 september te 20 uur kickerwedstrijd in café *en met 750 fr. gratis plus bekers. törtinuskoncert op 11 november van de Kuituurkring van groot Berlare is er een ontstaan welke als eerste aktiviteit een 11 november» zal organiseren, a.s. zal er door vermelde koncertvereniging in /an St. Martinus een muzikaal koncert worden medewerking van het versterkt Vlaams Kameror- Van Lysebeth in medewerking met de koren e, «Primavera» uit Berchem en «Ars Musi- Ze zullen ten gehore brengen werken van Haydn en Grieg. >t een hoogdag op muzikaal gebied in de St. n Berlare. livoetbal bij KWB Berlare teatselijke KWB afdeling van Berlare heeft ook een "fetbalklub die graag wedstrijden zal spelen tegen om het wsike andere ploeg. vaste uren en data in de sporthal van Berlare zijn ■Voormiddag te 9 uur en zondagavond te 19 uur. e '"lichtingen zijn te bekomen bij André De Schrijver, Eraat nr' 3' tel. 052/42.27.22 of bij Karei Claus, «feparknr. 90, tel. 052/42.25.27. koncerten n sporthal te Berlare teiMMsep,ember 's er 'n de sporthal van Berlare vanaf 18 j ^2skohnceden gegeven door de plaatselijke muziek- h^ttg Berlare rfetoil"9 A6rlare or9aniseert op zondag 9 oktober een VanVeen» Antwerpen voor een voorstelling van «Herman tetarii!!,0c9an9 js 600 ,r-; minder dan 25 faw 500 fr. Men tortel)Hertecantlaan 83, Berlare, tel. 052/42.30.17 14- Overmere, tel. 091/67.55.57: ZATERDAG 24 SEPTEMBER Optreden van de vendeliers van V.V.K.B.Reynout en het Marionettentheater Kalleke Step t.g.v. Altstadtfesten in Nienburg (Duitsland) op za. 24 en zo. 25.9. 8.30 u.: Twee dagen wandelen in Retie, verblijf in de Linde, door V.T.B.-V.A.B. St. Gillis. Vertrek: za. 24.9 kerkplein te St.-Gillis om 8.30 u. Verzamelen: parking van de Linde om 10.00 u. 10.00 u. PI. Huwelijksmis (Wim Baude) opgeluisterd door het Jeko-koor in de O.-L.-Vrouwekerk. 10.00 u.: Sociaal dienstbetoon door volksvertegen woordiger Norbert De Batselier, ingericht door C.S.C.- vormingswerk in zaal Volkshuis te Appels. Tot 10.30 u. 10.30 u. PI. Huwelijksmis opgeluisterd door het St - Jozefskoor in de St.-Margrietkerk te Grembergen. 11.00 u. Sociaal dienstbetoon door schepen Hubert Maes, ingericht door K.W.B.-Boonwijk aan de Gast huisstraat 106 te St.-Gillis. Tot 12 uur. 13,00 u Studiereis naar Antwerpen door de Oudheid kundige Kring van het Land van Dendermonde, met bezoek aan de tentoonstelling «James Ensor» en bezoek aan het museum Smidt-Van Gelder. Vertrek van de autocar op de Grote Markt te Dend<" monde om 13.00 u. 13.00 u.: Fletszoektocht ingerir door A.T.B. De Na tuurvrienden, Inschrijving tussen 13 u. en 14 u. in lokaal Herleving te St.-Gillis. 13.30 u.: Herhalingen van Kunstgroep Nele In de sportzaal van de nieuwe jongensschool, Kerkhofwegel te Grembergen. 16.00 u.: Kunstkoncert door de Kon. Harmonie St.- Cecilia Grembergen, t.g.v. plaatselijke feesten in het rusthuis voor bejaarden, Dr. Haekstraat 11 te Grem bergen. ZONDAG 25 SEPTEMBER 8.00 u.: Fietsuitstap naar Axel (N) over een afstand van ong, 80 km, door W.T.C. Fietsfans. Vertrek: café bij Manske te St.-Gillis. 9.00 u. Familieuitstap met de flets, door fietstoerisme- vereniging club 71, over een afstand van ong. 30 km. Vertrek: café Duivenlokaal, Grootzand 108 te Grem bergen. 10.00 u.: Scheepvaartmuseum is open van 10 -12 u. en van 14 - 17 u. Plaats: oud-gemeentehuis te Baasrode. 10.00 u. Slnt-Aldegonde-Misvlerlng, opgeluisterd door het Jeko-koor, in de kerk te Mespelare. 10.00 u.: Algemene ledenvergadering met goedkeuring jaarprogramma en verkiezing bestuur, door K.W.B.-Keur in de Parochiezaal. 15.00 u.: Deelname aan de Kovekensfeesten en stoet der reuzen te Lokeren, door de Kon. Kath. Harmonie De Eendracht Baasrode. MAANDAG 26 SEPTEMBER 17.00 u.: Sociaal dienstbetoon door minister Jan Lens- sens, in het Sociaal Centrum, Oude Vest 166 te Dender monde. Tot 18.30 u. 20.00 u. Voordracht «Aardgas en andere energiever- bruiken» ingericht door de Culturele Centrale Appels in zaal Volkshuis te Appels. DINSDAG 27 SEPTEMBER 9.00 u.: Bezinningsdag Voor K.A.V.-Grembergen te Dendermonde (Begijnhof) met E.H. P. Redant. 14.00 u Hobby- en handwerknamiddag en overzicht van het voorbije jaar, door hobbyclub 50-plussers en B.G.J.G. in het oud-gemeentehuis te St.-Gillis. Tot 17.30 u. 19.00 u. Kooklessen gegeven door Mevr. De Decker, ingericht door de Soc. cult. ver. v. Vlaamse Lib. Vrouwen, in café Welkom te St.-Gillis. Tot 21 u. 20.00 u.: Voordracht «De Postitutie in net Belgisch Recht» door Dhr. N. De Maesschalck, Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent, in het stadhuis te Dendermonde, ingericht door het Willemfonds Dendermonde. 20.30 u.: Voordracht en debat «Op een kruispunt van oude en nieuwe waarden» door pater Van de Kerkhove S.J., ingericht door C.M.B.V.-Baasrode in zaal Scaldis. WOENSDAG 28, SEPTEMBER 20.00 u.: Yoga-les door S.V.V.-Dendermonde, in de Bond Moyson, Noordlaan 21 te Dendermonde. VRIJDAG 30 SEPTEMBER 9.00 u.: Sociaal dienstbetoon door minister Jan Lens- sens, in het Sociaal Centrum, Oude Vest 166 te Dender monde. Tot 11 uur. 10.00 u.: Sociaal dienstbetoon door volksvertegen woordiger Norbert De Batselier, ingericht door C.S.C.- vormingswerk in de Bond Moyson te Dendermonde. Tot 12.00 u. 14.00 u.: Derde Zilverpandfeesten in het Dienstencen trum Het Zilverpand, Nieuwburcht 10 te Dendermonde. Vrijdag 30.9: 14 u.: aanvang van de feesten met opening van de hobbytentoonstelling 15 u.: kaartwedstrijd wippen 19 u.: individueel kwistornooi voor 60-plussers over Den dermonde, vroeger en nu. Gezellig samenzijn. Zaterdag 1.10.1983 15 u.: koffietafel met Ros Beiaardtaart 17 u.: optreden van Frans Jacobs 19 u.: Dendermondse avond met 't Klein Muzieksken, de sjikkebollen e.a. Verkiezing van de beste Dendermondse moppentapper. Doorlopend hobbytentoonstelling, cafétaria, tombola, dia montage over het Zilverpand. 17.00 u. Gezinsweekend in Hengelhoef, Houthalen van vrijdag 30.9 tot zondag 2.10, ingericht door K.W.B.- Appels. 20.00 u.: 4de fllmkwis in zaal Casino te Baasrode, ingericht door het Willemsfonds Baasrode. Ook op 7 oktober. STAD DENDERMONDE wenst over te gaan tot de aanwerving van leraars of leraressen voor volgende ambten in het onderwijs voor sociale promotie: STEDELIJKE HOGERE NIJVERHEIDSLEERGANGEN (cursussen worden gegeven: vrijdagavond, zaterdag- en zondagmorgen) 1. 2,5 u. AV nederlands LSTL 2. 1 u. TV mechanicaconstructies THO 1 U..TV toegepaste mechanica THO 3. 4 u. TV specialisatie schema auto-elektriciteit LSTL 4. 2 u. TV materialenkennis (hoogovens, industriële ken nis) LSTL 1 u. TV materialenkennis (hoogovens, industriële ken nis) HSBL 5. 2 u. TV toegepaste mechanica THO 1 u. TV elektrische motoren THO 1 u. TV organisatie-planning THO De volledige aanwervingsvoorwaarden (K.B. 30.07.75) worden op eenvoudig verzoek toegerzonden (tel. 052 22.08.00 - Dienst onderwijs) De kandidaturen moeten per aangetekend schrijven uiter lijk tegen 1 november 1983 worden ingediend, met toevoeging van de vereiste stukken, bij het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde. Deze betrekkingen worden vacant gesteld ingevolge de maatregelen tot beperking van de cimulatie d.w.z. in hoofdambt uit te oefenen. Kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen doch worden afgewezen, kunnen zich wenden tot het ministerie van onderwijs, bestuur van het secundair onderwijs. BERICHT AAN DE BEVOLKING Betreft: ophalen huisvuil De opbrengst van de verkoop van huisvuilzakken en van de belasting op het huisvuil is de voornaamste ontvang- stenpost waarmee de kosten voor het ophalen en verwer ken van het huisvuil dienen gedekt te worden. (Deze kosten omvatten de personeelskosten, de werkingskos ten van de ophaaldienst, alsmede van de voertuigen, de delging van de leningslasten, het aandeel voor de venwer king door de D.D.S.). De vermelde tarieven werden dan ook in het licht van het voorgaande aangepast. Bovendien zijn de vuilzakken van een zodanige kwaliteit dat ze afbreekbaar zijn. Vermits ons bestuur opmerkzaam gemaakt wordt dat meer en meer gebruik wordt gemaakt van andere huis vuilzakken, waardoor de kostendelging in het gedrang komt en het verwerkingsproces verstoord wordt, zal voortaan geen huisvuil meer worden meegenomen dat niet is opgeborgen in zakken welke door het stadsbestuur worden aangeboden. Wij rekenen dan ook op de medewerking van iedere inwoner. Koninklijke A kademie voor Schone Kunsten Dendermonde Burgemeester en Schepenen, Commissie van Toezicht, Syka en Directie, nodigen U uit tot een bezoek aan de «Werken van leraars: Rik Bettens, Walter Brems, Hugo Clocheret, Christian De Mangel, Jan Hauwelaert, Roger Van Bulck, Cornelia Van Dijk, Miki Van der Eecken, Marcel Van Driessche, André Van Schuylenbergh, Paul Vermeir. De tentoonstelling is toegankelijk van 17 september tot én met 2 oktober. Open: weekdagen (niet op maandag) van 17u30 tot 20 u. Zaterdagen van 14 tot 17 u, zondagen van 14u30 tot 18u30. Karnavalkomitee Dendermonde in de sporthalle van Dendermonde-Appels op datum van 4 februari 1984 Orkest: Big Band Studio 10 Bent U als buitenhuiswerkende ouders op zoek naar een opvang voor uw kindje(s) van 0 tot 3 jaar, in uw onmiddellijke omgeving, vraag (vrijblijvend) inlichtingen bij de Verantwoordelijke van de Dienst Onthaalgezinnen van Dendermonde, Mevr. Ver- vliet-De Mol. Adres kantoor: Blauwe Steenstraat 1, 9330 Den dermonde. Tel. nr. 052/21.32.80. De verantwoordelijke is te bereiken op kantoor: Op maandag, woensdag en donderdag van 8.45 u. tot 12.30 u. Op dinsdag en vrijdag van 13.30 u. tot 17.15 u. Elke derde vrijdag van de maand van 13.30 u. tot 18.30 u. Indeling Dendermonde centrum: Deel 1Kant Vlasmarkt Keur Blauwe Steenwijk Deel 2: Kant Grote Markt wijken Donckstraat en Dammenlaan. Indeling St.-Gillis: Deel 1Kant van de kerk Boonwijk Deel 2: Kant van de Burg. Poitaulaan. Donderdag 22 september 1983: St.-Gillis 1 Donderdag 29 september 1983: St.-Gillis 2 Donderdag 6 oktober 1983- Baasrode Donderdag 13 oktober 1983: Dendermonde 1 Donderdag 20 oktober 1983: Dendermonde 2 Donderdag 24 november 1983: Grembergen Donderdag 1 december 1983: Oudegem Mespelare Donderdag 8 december 1983: Schoonaarde Appels (naakt) Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Dijkstraat 91 9330 DENDERMONDE Zich aanbieden op dinsdag, woensdag, vrijdag tussen 18.00 en 20.00 u. Zaterdagvoormiddag tussen 9.00 en'11.00 uur

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 19