GRATIS Weekblad mn Wider- limit - ei Scheldectreek V Verzuip niet in een zee van verveling... R.VERGE ZOON jouden van exotische in het wild levende dieren ^|oor gemeenteraad verboden Volgend jaar prijkt standbeeld weer op Dendermonds Kerkplein r ,rrdr»,r- z°r«de Het jeugdige vuur te Sint-Niklaas ,4 imeur voor Dendermonde Tot en met 16 oktober 1983 Nobels uit het slop dank zij Boelwerf Poststaking: OCMW-Sint-Niklaas slaakt noodkreet De Voorpost IAG 23 SEPTEMBER 1983 36' JAARGANG NR. 37 - 32 F Bontmantel: Manufactuur van Bontmantels Molenstraat 58-60 9300 AALST EEN KLEURVERGROTING 18x18 of 18x24 cm (vanaf negatief 126 of 135) 13x18 (vanaf negatief 110) bij afgifte van een kleurenfilm Foto ROLAND FOTO-CINE-VIDEO Tel. 03/776.65.03 iting. Heter met tokt, verhaa| begint eigenlijk bij een jonge leeuwin die ™ir enkele weken totaal verminkt tracht d ien dierenasie' te Schoonaarde verzeild geraakte. o sneb raadslld ^rdj Wi|!™s bracht de helt' zaak da jong"? gemeenteraad te berde ilbezit tek»"® zonder meer dat me" Paal en Park moest stellen aan het houden van erotische in dt mee.it wild levende dieren door partikulieren. Beren, leeuwen, luipaarden tiigers aakl wurgslangen, krokodillen en schorpioenen, om die maar te noemen, horen niet thuis in rover d»leefkamer maar wel in een dierentuin, aldus raadslid Willems. Zijn collega's »n :,r. e","W instemmend en keurden op slag het voorstel goed om het houden van aeien net «elijke dieren te verbieden. 3' sport, n.iet® ,afelijk leeuwin hadden het jonge dier een stuk «huiselijker» te ma ner in ft9ijj,et asie) van je Blauwe gekocht in een dierenpark ken. Een pseudo-veearts had ten dan Dleidketen te Schoonaarde maar waren al kort daarna tot het dier de nagels van de klau- m en te tod onlangs door partikulie- de vaststelling gekomen dat wen uitgetrokken, zodat de ei- ^grona raaeen J0nge leeuwin binnen- leeuwinnen geen doodgewone genaars al van dat ene onge- sn zowel t^.acht Het dier was een half katten zijn. Wel hadden ze mak verlost waren. Of het dier De eigenaars van de gepoogd om het de leeuwin daardoor veel pijn heeft ge- ddellijk had, daaraan werd niet ge dacht. Bovendien werd ook besloten dat die vreselijke hoektanden ook best konden getrokken worden. En nu men toch doende was, waarom ook niet de andere tanden afge vijld. U begrijpt al onmiddellijk dat de jonge leeuwin deerlijk ver minkt in het asiel toekwam en daar met de nodige zorgen werd omringd. Want wat is nu het gevolg: deze jonge leeuwin zal nooit meer haar natuurlijk leven kunnen leiden. Men moet haar vloeibaar voedsel geven of een enkele keer vlees dat in kleine stukjes is gesne den, Komt daarbij nog dat het nooit meer in een kudde zal kunnen leven en evenmin in zijn natuurlijke omgeving kan worden los gelaten. Zonder klauwen en zonder tanden, is een leeuw nu eenmaal ten do de opgeschreven. Dit verhaal is geen al leenstaand verhaal Het komt haast dagelijks voor dat in die renparken welpen voor een flinke prijs van de hand wor den gedaan aan partikulieren die pas veel later gaan inzien dat een leeuw geen huisdier is en dan op alle mogelijke ma nieren proberen van het dier af te geraken. Bovendien blijft een leeuw nog altijd een wild dier. dat gevaarlijk is. ook al is het «getemd». Niemand doet hier wat tegen en het handeltje is voor vele dierenparken lo nend genoeg om er mee verder te gaan. En België zou België niet zijn. moest er in ons land geen weelderige handel inzake in- en doorvoer van wilde die ren bestaan. De bestemming voor de dieren is vaak een groot vraagteken. Vervolg op blz. 4 »i Cruise doorheen de Aalsterse Week voor Vrijetijdsbesteding m. Het ve!:" :ken v de mie inen op de doel oellijnen 1 gebied^ belceft momenteeI een periode van socio-kulturele hoogkonjunktuur. De aktivitei- meter lo^P dit 8ebied vo,8en e,kaar snel tempo op met afwisselend de Keizershallen le breedüiwerk a's dekor. Maar ook elders staan nog interessante dingen te gebeuren... opent morgen zaterdag de «Nieuwe Madeion» zijn deuren met een hoogstaand arieerd programma en biedt het komende winterseizoen voor de Aalstenaar die tuk is een kruidig uitje meteen nieuwe en beloftevolle perspektieven. rd citei*L1,ypC *huisduif>> kan zich no8 tot zondagavond de ogen uitkijken op een resem bedenki^, j I! die de *Week voor Vrijetijdsbesteding» in de Keizershallen hem of haar c voor dejr om de lan8e avonden aan de haard op een zo aangenaam mogelijke manier door ït voor m'.J>renfien' rs. Maai s kerel be™ Pcn In een zee van vcr' een beetje verdrietig als dieren tert of er juist in razende vaart kan verdisf ls er s nu n,'et meer uit de vr'Je natuur worden ge- met motor of auto doorheen lelijk vooirr een c™se, door" Plukt en te kijk gesteld voor de scheurt om opgekropte ener- je moeilijlt a e^se Week voor mens. Het is mooi natuurlijk, gic. ien vindrf,IJ sb"tedm^ openen maar we hebben echt te doen Je ziet ze rondlummelen in ongekende horizonten met een paar weemoedig kij- herbergen waar ze zich rokend beslistheid thans n0®' b'j 8ebrek kende witte pelikanen,. ikken, it daar 1 drinkend urenlang verdie- passend hobby, zijn Naast uitheemse dieren vinden pen in afstompende' en ze uren in ledigheid ver- we ook vogels uit Erpe-Mere nuwslopende videospelletjes. en uit Nieuwerkerken, zwem- Werkloos en door de school mend in een kunstig aangelegd nooit voorbereid op uren-, da- vijvertje. Die prachtige zwem- gen-, maanden-, jarenlange rustig ochtje doorheen vogels kan je bekijken vanop gedwongen vrije tijd die de veleevulde tentoonst-l. een bruggetje. Een schitte- industriële prestatiemaat- rende ouverture. schappij hen heeft bereid. (Ian Co^tijdsbesteding van a [welgevulde tentoonstel- ruimte van de Keizershal- hiwrbt |„J„,| a -ni-uappi I IICII IICC1I ucteiu. Öen ve hïw» h°7 Pnan' da" kon?' het magnum Na jarenlange studies kijken verhelderend. Zesdui- opus: Wagtail met aquariums jonge mensen wanhopig de uit- vierkante meter boorde- vol tropische vissen met de [met werk van meer dan wonderlijkste kleuren, de orni- fflerd vrijetijds-, sport- en tologen van Zwartkop met een de strMpKmturele verenigingen reeks luidruchtige vreemde vo- laat tegt£en veertigtal hobbyisten: gels, World Wildlife Fund met is Van Wachten van de huisvlijt informatie en de onvermijde- duizcnden, door het Aal- lijke petities tegen de nietsont- Medelijk Komitee voor ziende natuurverwoestende Ihjclsbesteding bij elkaar «homo sapiens», icht m één grote, over- Met de man van filmklub Ki- ■Ki- ruimIeHet's cen nova pra(en we over de moge- U*oze e" unieke Presta,ie lijkheid ecn film te maken, een f1)! niet genoeg bij het dokumentaire over karnaval, jiek kunnen aanbevelen. Er bestaat er jhuidig stadsbestuur heeft jaren oud is. Vervolg op blz. 4 ■HHHi Vorige week vrijdag, 16 september, vond op het kabinet van minister Geens een bijeenkomst plaats in verband met Nobels Peelman. De curatoren die zich over de nalatenschap van het Sint-Niklase metaalbedrijf ontfermen waren uitgenodigd, maar kwamen niet opdagen. Overlegd werd met mensen van een Waals bedrijf dat gespecialiseerd is in staalplaten voor offshore, met een delegatie van de Eeklose firma Buyck (die vrijwel zeker de Nobelsvestiging in Wondelgem overnemen zal, Wondelgem waar de tewerkstelling op een zeventigtal mensen zou worden gebracht) én mensen van de Boelwerf in Temse. Men vroeg zich af of het geen zin kon hebben, een verwerkingsbe drijf op te richten in Sint-Niklaas. In verband met het procédé dat in zo'n verwerkings- lijn ontwikkeld zou worden werd trouwens kontakt opgenomen met de Gentse rijksuniversiteit. De Boelwerf zou wel wat zien in dat voorstelmaar wil niét in vedette staan, géén hoofdrol vervullen. En de overheid wil ook graag meehelpen, maar volgens haar moet de privésektor dan weer de kar trekken. Volgens volksvertegenwoordiger Miet Smet van de CVP, bij wie een en ander ter ore kwam. moet de overheid gericht zoeken naar een oplossing voor Nobels Peelman. (wv) In een brief aan de direkteur-generaal van de Regie der Posterijen in Brussel vestigt de voorzitter van de Sint-Niklase welzijnsinstelling de aandacht op de gevolgen die de poststaking had, heeft of kan hebben op de financieel zwakken in onze samenleving. Roger Van Ranst wil dat talrijke mensen die moeten ieven van het bestaansminimum «ontzien worden» tijdens zo'n staking. Van Ranst stuurt aan op het nemen van de nodige maatregelen opdat die mensen niet meer in de kou zouden blijven staan. Al brengt de OCMW- voorzitter begrip op voor de motieven die aan de staking ten grondslag liggen. Of de brief, verstuurd op 20 september, de direk teur-generaal tydig bereikt heeft is niet bekend... (wv) Aalst. De treinen reclen wel te Aal ministers Poma en Galle (per) et in miniatuur en onder het oog van de Aktie Pater 0e Smet schiet goed op die al enkele «We zitten binnen de vooropgestelde termijn, zodat we nu uitvoering van het nieuwe het plakket) overschrijven op of iemand reeds met zekerheid kunnen bevestigen dat volgend jaar standbeeld is ook al zover ge- rekeningnummer 783-5317076- (otMMets uil d. 5 van Kmova kan met Katmt het nieuwe standbeeld van pater De Smet weer vordard ,dat «8"» hel "méc 68 van A"dre Püuwels. fd PeJLnt f ud 8emotlveerd worden er een op zj:n vertrouwde Dlaats zal staan» nat vorWiaarrio van bet Jaar de belft ervan zal ^middels werden ook reeds Ien evenals b,j n.euwe te maken, wordt sterk »\a™. fJa* verklaarde k,aar zij„ Bestendi worden flink wat jften van tj. dhm 'f"',garn mag door onze oordvoerder be- T(ells'«Jnrtul dat wch de heropnch- er nog nieuwe konlakten ge- zanten gestort. Alles samen het resuhaat ge- twijfeld. Hij oppert echter zélf "n8 van vong jaar omver gevallen standbeeld ter legd. zowel in binnen- als in heeft men, een jaar voor de »r d.,.--/?, burge- het uitstekend idee om eens ^ar'c neemt. Enkele maanden geleden lanceerden Andre buitenland. Niet zelden leve- oprichting van het standbeeld, Pauwels, pater Bernard Daeleman en Michel Pelentan een ren deze kontakten ook reeds 70% van de nodige som aktie met als doel het heroprichten van het vernietigde vruchtbare resultaten op. geld binnen. Een sukses dus. standbeeld van «De Dendermondse Grote Zwartrok». r. De personen die inschreven Financiering voor een van de beeidjeSi de Nu staat men reeds zover dat van het vooropgestelde budget Om de heroprichting en de plakketten of de grote zegels niet alleen zeventig procent binnen is, maar de praktische aanmaak van het beeld te fi- en deze nog niet mochten ont- TllfflUT'"'--f-ijf-'---""THnancieren werd gedacht aan de vangen hebben, zullen eind iter Raymond Uyttersprot een filmpje te maken jn openingstoespraak te- karnavalwagen in opbouw en I ei. het is een unieke met de vurige wens dat het wel „,'en's 'n Vlaanderen, eens zal lukken, nemen we al omdat het bewust uit de afscheid. "nerciële sfeer wordt ge inen het hele gamma van Smaakvolle rustpunten rDa Stedelijke Dienst Leefmi- sport it t°t fweetviiegen, et lieu is in de Keizetshallen niet dient, (n ordigd is». alleen vertegenwoordigd met emoedige witte Delikanen een sobere- informatieve de inVnmK.n d stand, ook de Groendienst is fer vïS Ti de be" nadrukkelijk aanwezig. Zij 1 «ek anï°" ,,islln« van de «"toonstelling, ihe ctrp»^ en smaakvolle rustpunten in een lPganzen, Een ek- kunstig opgebouwd geheel. De hele sfeer is trouwens om duimen en vingers van af te likken. Zelden hebben we zo opgetogen een tentoonstelling de rug toegekeerd. We hebben er urenlang rondgekuierd en gepraat met een aantal vrien delijke mensen die het spon taan en vol geestdrift over hun hobby hebben. Je voelt waar achtig de kriebels om zelf wat te gaan doen in die uren na vijven, die straks zo koud en donker zullen worden. ischc groet van dieren ach- gralies. Het stemt o »n uitgave van BEVERIJ DE CUYPER Vest 34 Dendermonde 052/21.40.60 rek KB 442-8601481-36 'oor los nummer 32 F delljke uitgever CUYPER Lange lege uren doelloos moe deloos tegemoet We kunnen ons echter jammer genoeg niet van de indruk ont doen, dat tegenover het leger tje mensen dat er in slaagt zijn vrije uren een zinvolle en vaak kreatieve inhoud te geven er een indrukwekkend leger staat dat iedere morgen de lange lege uren van de dag moede- Het 'is^vonrafde icusd die Michel Pelentan legt uil wal er nog alle- doelloos door de stralen slen- maal moe< gebeuren verkoop van een aantal beel- oktober in het bezit worden den, zegels en plakketten. De gesteld van het stuk dat ze bedoeling was om op die wijze aankochten. 350.000 fr bij elkaar te bren gen. In dat opzet is men nu Kontakten voor een groot deel geslaagd. De voorbije weken werden De 15 prachtige bustes die ook drukke kontakten gelegd, werden gemaakt en 10.000 fr. onder meer met de Ameri- het stuk kostten, werden allen kaanse ambassade en met de verkocht. Twaalf ervan zijn Jezuïeten. Wat deze klooster- reeds betaald, de andere drie orde aangaat, heeft men een zijn besteld. Er waren ook 100 diepgaand gesprek gehad met beeldjes van 1.000 fr. per stuk. de paters Bouts en Windey die Hiervan werden er 45 betaald, verklaarden dat de Jezuïeten Nog 29 anderen werden bes- graag de aktie zouden steunen teld. Dus ook hier zit men Bovendien is gebleken dat pa- goed. Blijven dan nog de grote ter Windey een expert is wat zegels van 250 fr., waarvan er het leven en werk van pater De 400 werden aangemaakt. Op Smet aangaat. Hij heeft heel de braderie heeft men gepoogd wat opzoekingswerk dienaan- deze zegels zoveel mogelijk te gaande verricht en bereidt mo- verkopen. Helaas, de verkoop menteel een boek voor over vlotte niet zoals voorzien, zo- het leven de «grote zwartrok», dat men besloot nog tijdens de Hiervoor bazeerde hij zich op braderie ermee op te houden, een eerder uitgegeven biogra- Het ligt immers in de bedoe- fie, maar hij kwam tot de vast- ling van de initiatiefnemers zo- stelling dat deze sterk geïdeali- veel mogelijk mensen te berei- zeerd was. Het boek dat pater ken die bezield zijn door de Windey hoopt uit te geven zal geest die pater De Smet be- ruim 250 pagina's tellen. Daar- zielde. naast wordt gewerkt aan een Wie nog een van deze zegels meer gevulgarizeerde bio- wenst aan te kopen elf op die gfafie, die meer gedoeld is wijze de aktie «Pater De voor de jeugd en dan ook rij- Smet» wil steunen, kan zich kelijk zal geïllustreerd zijn. steeds wenden tot André Pau- Beide werken hebben als ach- wels. De Dammenlaan 97 te tergrond de boodschap van pa- Dendermonde of het verschul- ter De Smet kenbaar te maken digde bedrag (250 fr. voor de aan een ruim publiek, grote zegel en 1.000 fr. voor Vervolg op blz. 4 Zorgelijke jeugdweek. Deze week had te Sint-Niklaas de «Week van de jeugd» plaats. Geringe belangstelling, slechte weers omstandigheden, gebrek aan samenwerking en het stakende stadspersoneei zorgden voor een feestweek waarrond heel wat vragen kunnen gesteld worden. Op de eerste dag daagden weinig jongeren op voor de akademische zitting en het debat rond werkeloos heid bij jongeren bereikte nóg minder mensen. Zélfs niet de verantwoordelijken van jeugdverenigingen. Naast het informatieve aspeki kende de «week» ook een ontspanningsdeel. Voor de wandelzoektocht op zondag 18 september was meer belangstelling maar weinigen eindigden de tocht. De deelnemers zakte de moed in de schoenen toen regenbuien die middag uit de lucht kwamen vallen. Er was bovendien konkur- rentie. Het Rode Kruis organiseerde de «Regentoch- ten» dezelfde dag. Woensdag 21 september werden de allerkleinsten verwend door het poppentheater Pomponneke en Poepoel. Drie dagen voordien was dat reeds te zien tijdens het feest van jeugdhuis «Het Centrum». Ossaert-speelschaar trad ook op tijdens de volkshap pening van Het Centrum. Nauwelijks een week later zouden ze aanwezig zijn op de apotheose van de week van de jeugd» op de Grote Markt. Het gebeuren van het jeugdhuis had plaats op het plein naast de hoofdkerk. Het gras voor de voeten weggemaaid dus. «Het Centrum» maakt nochtans deel uit van de jeugdraad. Samenwerking is er blijkbaar niet. Niet te voorzien was het feit dat het filmforum «Looks and smiles» op vrijdag 23 september diezelfde avond te zien zou zijn op televisie via Nederland 1... En het Vademecum? Er moesten nog enkele bladzij den gedrukt worden toen het stadipersoneel in sta king ging. Gevolg: het prestigéobjekt van de jeugd raadm het water gevallen en ze stonden voor joker. Is het tijdschema niet al te krap als twee dagen vóór het voorstellen van het Vademecum nog pagina's moeten gedrukt worden? In het begin van de week leefde ook nog de vrees dat staking de apotheose van zaterdag 23 september in gevaar kon brengen. In een tent op de Grote Markt moest een volkshappening plaatsgrijpen. Die tent moet door stadswerkmannen opgeseld worden. Men vreesde in de jeugdraad dat ze zouden staken. De laatste berichten; duiden erop dat de tent zal opgesteld zijn tegen zaterdag. Hét is eerder een week van zorgen geweest voor de organisators dan een feestweek. Dat hadden ze zich wellicht anders voorgesteld. P.S.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 1