De grote en de kleine k jlotkoncert n festival van Vlaanderen !et «Pro Musica Köln» Een nacht lang: poëzie in Netwerk Lokeren start negentiende jazz-seizoen festival van Vlaanderen aonze regio: Aalst (24.9) - bkeren (24.9) - Aalst (29.9) in het aperitiefkoncert te Zele opent jazzseizoen Antrakt Aalst kondigt nieuw seizoen aan S V De Voorpost - 23.9.1983 - 23 I de koncerten in Baardegem met het Rias- sen brandend verlangen en 'ümarkoor uit Berlijn en het Ensemble Contrasts moedeloos treuren El feestzaal van het stadhuis wordt de reeks meesterlijk uitgebeeld, '«ten te Aalst afgesloten op donderdag 29 Na Anthem, en fantasia's «fde St.-Maj-tmuskerk te Aalst met het ^envan «Pro Musica Koln». Wegens financie- tesbanden» van J.S. Bach, k en andere beweegredenen moest het organise- noch volledig in de traditie d Dirk Martenskomitee zich inderdaad beper- van de 17de eeuw. tot drie koncerten. Besloten wordt dan met een motet van W.A. Mozart leidde simfonie-orkesten in (<Sancta Maria, mater Dei». ebbai toMusica i in 1969 door Johannes Brasü en was docent m Ba- LI* «sticht en steeds hia. Vier jaar lang leidde De uitvoermg wordt vooraf- Erd vokaal ensem- hij het muziekreferaat van gegaan door een beiaard- fpm Musica» behaalde het Goethe-instituut te uitvoering door stads- T1971 de eerste prijs München en sinds 1969 beiaardier Pierre De Smedt wn Internationaal professor te Keulen. van 19.30 tot 20.15 u. - Kaarten (300 fr. kultuur- ,ds 1974 zong het ensem- Van~Jaak Obrecht worden kaart of+3-pas 150 fr.) bij 10515 d» KultuurdienstKatte- fe wds een belangrijk dne motetten gebracht. Mo- .nc...■ww»'c platen bijeen waar- tetten gekarakteriseerd A Aals' Lutgart Simoens was een van de vedetten op welslag Hij kreeg de pnjs Willem Elsschot. minister ken evenement voor wie het J1.1lOOSlRl ^4.1) OI m nRl lOeriS' r ,nn Ms.n flnlU 1 ...4 m.u.m^ohtu Wht nihl ff 1 lf' De poezie-avond in Netwerk Aalst, aangediend als "de kreem dela kreem» loste de verwachtingen alleszins in. Het werd inderdaad een grandioos gebeuren met een overrompelende belangstelling van vooral jongeren. Ook al konden aanwezigen van elke ingesteldheid of ideologie zich niet altijd vereenzelvigen met het gebrachte. Wat tenslotte ook niet nodig was om van het vele gebodene te genieten. Althans van het meeste want een aantal dichters waren mede door de langdradigheid bij het voorlezen op soms minder attraktieve manier minder boeiend en een aantal werd dan ook vroegtijdig, als je dat dan zo nog kan noemen, weg-geapplaudisseerd. Begonnen werd met een wogen poezie kon worden verwacht de bij poéziewedstrijd met elf ge- Volgde dan een avondvul- de aktualiteit aansluitende selekteerde kandidaten uit lend, zeg maar quasi nacht- Johan Anthierens die in Groot-Aalst maar tevens uit vullend programma het zijn «Li tame voor de geluk- het Gentse, de Kempen en werd halfvier voor men er zalige Grace Kelly» Mone- Buggenhout Deze uit der- «door» was programma gaskische perikelen en es- tig kandidaten geeelekteer- waarin dichters uit eigen battementen op een rijtje den werden op hun presta- werk voorlazen, elk op ei- zette op een sarkastische ties beoordeeld door een ju- gen manier. BRT-mensen wijze zoals van hem gebrui- ry onder voorzitterschap poèzie of kanttekeningen kelijk. Fel genoten alles- van kuituurschepen Chris brachten en een aantal poli- zins. Lievens-Borms met Willy tici van de eigen regio hun Een marathon-manifestatie 1 Courtoaux. Koen Stassijns, geliefkoosde verzen debi- met vanzelfsprekend ups Guido Saey en Norbert De teerden Volksvertegen- and downs, steeds speels en Winne Richard Steegmans woordiger Jan Caudron ludiek die uitgroeide tot 1111 uit Bertem lukte een dub- bracht con amore werk van een niet meer weg te den toestel 245) of in het toeris tisch bureau, gebiedshuis- i en cantates, door him technische !rë Musica (concerteerde in durfdheid, klare periodise- K buitenland o.a. in La- ring, doorzichtige stemvoe- je' Gl?£ ^•Amerika, Italié, India, ring en toekomstgerichte ^?t v ikrijken de Benelux. wendingen in de harmonie. Van Claudio Monteverdi Kreem dela Kreem(a) 068-0500960-79 van Dirk Martenskomitee Aalst. MnStes Hó», volgen drie madrigalen op S^Sf^SnSe Francesco ae steun van ae tieneraie die direktie, sonnetten /an de poëziewedstrijd Mare Galle liet de Chileense meemaakte. Wat niet alle schepen Borms en tevens dichter «zijn gal uitspu- «kreem» op het appel een die voor debutanten. Zulks wen» dixit presentator aantal mensen verkozen met steengoed, nieuw Paul Codde die samen met niet mee te doen er bleef werk. Uiteraard. Rudi van den Daele zorgde alleszins voldoende kreem De prijs van Netwerk zelf voor een originele, spiritue- over om het geheel out- ging naar Ward Mertens le en vaak gevatte presenta- standing te maken, van Buggenhout met goede tie en schepen Annie De Maght las belangrijke din- komoositie' Petrarca. In het derde «Hor Bankmaatsohappij waar Emg m de bijna 19 jaax concert aan .bestaande.int natuurgedichten en die kompositie^ ae reoeptle oude annalen van de Loker- vyf natlonabteiten (USA. stad Aalst naar de jeug- gen uit het werk van Rabin, ie en we- ei oral aejaaaklub ,s dat men nu Frankrijk Italië. Neder- vim Caene^he5, Sranath Tagore en Het En dan was er ook nog, met kreem, de ijsco-man... LH den, reeds aankijkt tegen een land en België) met o.a. Betekom met sociaal be- Nijs. Uitschieter werd zoals schitterende program- John Ruocco en Charles matie, die zich reeds tot na Loos. nieuwjaar uitstrekt. De ver- Op 12 november rasechte beten aanpak en de popula- Engelse oude stijl met The Jan en Louis Pas riteit van deze muzieksocie- Colhn Dawson Jazzband, teit gaat ver over de gren- Op 10 december een volgen zen heen, zodat men nu de de voltreffer, vruchten kan plukken van geerde New Orleans-groep de intense, soms zeer moei- «Roy Kirby Paragon Jazz- Vele zullen zoals wij, het fraai en soms ontroerend portret hebben gezien van zame inspanningen die band» (opnieuw uit Groot- de beroemde pianist John Newmark zoals de Franse televisie (TF 1) het enkele men voor een gediversi- Brittannië) en de traditio- weken geleden inkijken het. We luisterden naar de man die in een zolange fieerde probrammastruk- nele New Orleans-Year par- periode al de grootste artiesten begeleidde, vokale en instrumentale. Hij liet .week vallen er in het kader van het Festival Keulen Vlaanderen drie koncerten te genieten in onze Programma In Aalst is er op zaterdag 24 een Brahmspro- Pro Musica uit Keulen tuur moes't opbrengen. Mu- ty met de «New Orleans Intussen kijken in zijn eigen, bloedeigen leven en daarin kwamen vele te beluisteren; dezelfde avond koncerteert brengt op deze koncerta- sici en kontaktmensen van Train Jazzband», waar- momenten die langs deze fantastische muzikale carrière als hoogtepunten Jo Van Eetvelde op het orgel van de vond een aantel vokalei reli- grepen zoeken nu zelf de schijnhjk de week na konden aangestipt worden, op vele domeinen vanzelfsprekend. Maar wat ons Onze-Lieve-Vrouwkerk met een program- gieuze komposities, zoda- Lokerse Jazzklub op in nieuwjaar. daar vooral in trof was het oude biina eeuwiee muzikale beeld van het eehele Hp familie Bach Het laatste koncert te mg dat de lasteraars zul- plaats van het vroegere een- Maar de spits wordt nu af- aaar v°m ,trot was oude, bijna eeuwige muzutaie c«eia van nei geneie van Obrecht len kunnen kennismaken richtingsverkeer in omge- gebeten door het kwartet gezin dat m vnje momenten aan het musiceren slaat alsof dat het emge was in programmeert ^composities van uoreent, met de evolutie van dit gen. keerde zin Na het Patricia van vokaliste multi-in- dit leven wat nog van waarde was. We dachten vanzelfsprekend aan de Baehs Beyens-gebeuren op 24 sep- strumentiste Patricia Bey- en we dachten toen ook aan het gezin Pas in Zele tember e.k. komt op 8 okto- sens op 24 september om 21 ber in het kader van het uur in de Lokerse Jazzklub, Het is 6011 fantastisch ver- dende inspanning, van har releasen van hun tweede LP Oude Heerweg 38-40 in de haal en °°k een ongeloof- de moea, en er zullen onge- de groep Milkshake Bana- Durmestad. Wie niet komt UI* boeiend beeld om naar twyfeld raids het m elk ge- na. op 22 oktober treedt de ie pas goed gek! te luisteren en te kijken, am van dit soort gebeurt. len kunnen kennismaken - - met de evolutie van dit gen- 1, Monteverdi, Bach en Mozart; ze worden re vanaf de 15de tot de 18de loerd door het ensemble Pro Musica Köln op eeuw. 9 september in de Sint-Martinuskerk. Van Jacob Obrecht (1450- Brahmsprogramma tuur gemeenschap, Toren- 1505) worden drie motetten 24 september straat 1. ook telefomsch fpêter^ostert^e^Své fctser informatie in van9tot 12e»van 14«17 rZr^n op sonetterj van de beroem de Italiaanse dichter Pe- Aalst: vokale meesterwer- trarca, gekomponeerd door ken van de 15de tot de Claudio Monteverdi, «Ohi 187de eeuw me, il bel viso», «Zefiro tor na» en «Hor che 1 ciel e huis. De sonate van Debus- s vrij bekend ook buiten de vroede koncertgangers, het is namelijk een van zijn nl met deze veelbelo- uur °P bet tavond op het 48.28.05. ihuis met het 1 Contrasts artet verwijzen It artikel vi ek in dit blad. fenomenale groep Five in GVA hoe een familie het zover tranen gevallen zijn op het laatste komposities voora- (vh) BlKhool te Sint-Niklaas i het Koninklijk Mu- tonservatorium van Het is p.iep fpirqtpn yngq. i ao c vuiiu van mi u» aau- umwuuww. at tehaalde hij eerste kaal koncert te Aalst, na dit :^hp'v Hp s de St -Martmuskerk brengt koncert door het Baroken- van|tot vandaag. Wij heb- Mocht iemand nu de euvele verkeerdelijk Nanoteiüeer, muziek- in de Baardegemse kerk, de «^e^" H^ 's een mtgelezen blazerskwin- semble «Les ennemis con- har. waar drie motetten van J.S. Henry Purceu (1658 ïbaoj lij Willem Ker- eerste prijs tijdens het In- Sustr^rt de vroege canta 'L 1,11tptornationaal Koorfestival in niustreeri ae vroege canta )»d.id»|K-~,°AlmCurti8 m n gevrfjfe behaalde hij een E r- ïkele Prijs kompositie en gaf tórteninalle ye steden ie radiostations. werken Het slotkoncert van ..a. A Aalsterse luik van het Fes- terra» het beroemde madn- orgelrecital Jo tival van Vlaanderen gaat f U1 de KriJss" en e i Eetvelde rond de fami- door in de Sint-Martinus- desmadrigalen waarin kerk op donderdag 29 sep- scherp en pregnant het dra- Jo Van Eetvelde tember Het programmeert ^ntische kontrast tussen 'uiEetvelde werd eebo- een aantal vokale werken verlangen van beroemde komponieten to°edelooB treuren mees- B-Utem. Hij studeerde ais Obrecht, Monteverdi, Jeugd en Muziek Aalst gaat weer van start brengt om een geheel leven instrument dat zelf i lang te musiceren, thuis en gen taal spreekt van vreug- leer veel te jong te sterven en het kijkt even uit naar de elders op het werk, niet al- de en pijn langs het werk oude meesters waarvoor terlijk wordt uitgebeeld. De bescheiden start verle- Op maandag 17 oktober den jaar van «Jeugd en Mu- heeft dan in de feestzaal ziek» evolueert tot een van het stadhuis een optre- reeks koncerten dit jaar den plaats van het «Aerts- van liefst zes. Een sublieme baskwartet» waarbij vier schare musici wordt U dan mensen op kontrabas een ge- vertettal ook aangeboden. nrpt.t.icr nmmmma bren- v v Op donderdag 29 septem- derne tijd. Het werk werd l volle oorlogstijd geschre- 1 1915 en het omvat drie leen de ouders maar ook de van de komponisten. kinderen en samen in een Dat vertelde John kamerorkestje. Want de mark aan de wereld en dat muziek is daar niet alleen was dan ook het gekonden- een stralend en intens amu- seerde verhaal van alle fa- sement, het is ook een taak, milies die zich in hun totali- delen, een Prologue, Sere- een werk, een carrière teit of bijna, aan de kunst nade en Finale. Debussy waaruit men het dagelijks hebben gewijd. schreef dit werk in één trek brood moet eten. Het is bo- Ik wilde dat nu graag even want hij had voorgenomen bij gelegenheid zes sonaten te schrijven prettig programma bren- sprek tussen de leden van van dit Paskoncert. Omdat voor diverse instrumenten, gen met veelal bewerkte het gezin ggn gesprek in men ook in Zele zou begrij- Hij schreef er slechts drie trnmr rnnci i -mu in mine- klassiekers. Een manier om omstandlgkeden van pen dat het een grote eer is alvorens te sterven. De So- Bach en Wolfgang Ama- fd'J^'SrontsS sa™envaU<;nd ™et 6611 k°n' °P speelse wijze kennis te en leed W(j hebben de voor steden en dorpen om nate van Grieg is veel min- deus Mozart. Sr het Se^en vÏi re- SfrVin,het ^er Jan het maken met dit instrument. muzikale tochtJ van families als die van Louis der bekend omdat vele in- het tweede vo- tSn in de wlks- Festival van baanderen m In november volgt dan een Pas gevolgd van bij de aan- Pas aan huis te hebben, strumentisten te Aalst, na dit hgieuze teasten m ae voiks de St.-Martmuskerk brengt koncert door het Baroken- gevarieerd pro- fus». zich heel voorstellen ben zijn lieve vrouw zien moed hebben om daar meer dat Grieg niet zoveel te ver- aanschuiven met de kinde- uitleg over te tellen had in de muziekhis- Verschraegen, lechelse Beiaard- Bach ten gehore gebracht zal ^ren^f^et gramma ,van klassiek tot Toegang: 100 F voor -3a ren in de huiselijke kamer- dan is niets makkelijker torie. In de meeste encyclo- werden door het Rias Kam- 0„tv,orv,0 Hot meer moderne muziek. Le- 150 F voor 30. Leden muziek maar ook daarbui- dan hem te verwijzen naar pedieën vindt men dan ook rgei "c-c anthems zoals het *T T muziek maar ook daarom- aan nem ie verwyzeu nam peaieen vuiai men aan ook Ü-ÏT «LJ-SJÏÏ SstemmiS my 2S ten. We hebben Lo„a zowat he, honcert.dat op 20 sept. alleen maar genoteercl ha, hij het uit- - met grote Homberg. Hij stu- bij Michael Keulen, koncert wordt verzorgd aohteW-muge ^.Heitr door Pm Musica uit Keu- ^rd»' J8' len. geleid door Johannes Jtemmtge .Remember not I/irrtn fin I.nrd hnw lono Lord» en Lord, how long wilt thou be angry. Van Johann Sebastian Bach den van het Brussels Ko- 300 F voor -30, 600 F voor ninklijk Koncervatorium 30 en 1200 F als erelid, waar ze met grootste onder- LH scheiding slaagden. Het vokaal ensemble Pm CfraZy BOl Aalst *»0^s in-p^ï Musica Kom werd in 1969 «Maiescu in We- d<*>r Johannes Homberg °P het p g opgericht en reeds twee jaar later behaalde het de hausen-^riode en ontstond J T-nnrf Ivnv.lvriH Hmt. work kantate dateert uit de Mül- rond 1707-1708 Het werk topamma Sebastian Bach v ternationaal Koorfestival in het Ierse Cork. Het koor zong sinds 1974 een be langrijk aantal platen bij een, waaronder missen vanaf het gregoriaans tot aan Strawinsky en kanta- Schütz tot Reger testijl van de komponist is exemplarisch voor de af- fektgeladen tekstuitbeel ding in het vroege oeuvre van J.S. Bach. in honderde gelegenheden te 11 uur plaats heeft in de dit werk bestaat; zelfs horen en zien spelen en ook raadzaal van net gemeen- een boek over Grieg zelf de andere leden van zijn tehuis van Zele en dat gege- vonden wij slechts een paar gezin in andere omstandig- ven wordt langs de Zeelse regeltjes aan dit werk ge- heden, zoals Jan nog niet Koncertvereniging door wijd, maar als wij aandach- zolang geleden in momen- Louis en Jan Pas met een tig luisteren naar deze ver ten van internationaal for- sonate van Debussy en een fijnde Noor met zijn meest- maat. Alles samen een le- sonate van Edward Grieg al kortere werkjes zullen ven gebald over de muziek beide dus voor cello en we de ervaring opdoen dat van alle tijden. Het moet viool. Om te vernemen wat hij in de lange muzikale Morgen zaterdag 24 sep- sektle en uitschietend met «amen een enorme die beide mensen achter de tocht naar de eeuwigheid temlïr onent de Aalsterse mooie soli vreugde betekenen, maar rug hebben vooraleer op de- met verloren zal gaan SSKtaAtaTS Snettist Marc Demoor het is he, resultaat van een ze wijze heeriijke muziekte seizoen voor de jazzliefheb- werd reeds op verscheidene ongemene zware, vaathou- maken, ook m eigen Zeelse bers in Netwerk met B.D.K. Het motet mater Dei festivals verkozen als de band die de harten der aan- beste op zijn instrument vezigen zal veroveren. Hij doet U alvast rechtve- (Sancta Maria, «The Creole Memories Jazz- ren. Is geen familie van de K.V. 273» van band» brengt ongekompli- basplayer. Over vallen en opstaan, prijzen en programmatie Michel Simons wordt rcrsjgg SSïrSto Mare Deval die te- vangen door Patrick Mor- zeer muzikaal be- bracht werken van moder- richte stemvoering lokali- vens banjo speelt verdiende tier die na het °ude :tc num» m ,„_Kaal ,™i« ziin werken direkt in reeds zijn sporen in oude- uitgeblazen te hebben nu - stijlbands «New Orleans ook het nieuwe inblaast. ■SB Pro Musica Köln koncer- Wolfgang Amadeus Mozart ceerde sfeervolle muziek Pbiiip Desmet is de jonge f «net i wat muziek aangaat teerde in het buitenland besluit de koncertavond. De <üe ons terugvoert naar Gentse drummer, zoon van i van w ™keen uitgebreide waaronder in Latijns-Ame- instrumentaal gerichte Nex Orleans en zijn Creool- zyn^adfflr^JPen ^pe^ Kmnpn meeste van ziin "ka, Italië, Frankrijk en de schrijftrant van de vokale se muziek. "innen I. Ujjj nmwlenAon Uet Jividiielcjj H 'n ü,i en komDonëërden ne komponisten zoals wlidaMi WBferJJ|°hann Sebas" RenZ' Genzmer' h.el Classicistisch stijl- ^baj^band!Wen ^Ragtf- A^van^^u" Toegang: seizoen 1983-1984. Net als de voorbije zes jaar wil men 'nf 0 en enkele van zijn zo- Baur en Schroeder. idioom. In het hier gepro- Koot Jazzbana» en «nagu nanvangx^«i u.u al Jo Van Eetvelde od Johannes Hömber studeer- grammeerde motet schrijft me Band», 2^00 fr Lede f «ptember in de Onze- de in Freiburg en München Mozart een bescheiden be- Bassist Etienne Demoor is koop: 15U ïr. ^Vmuwkerk van Lo- ^ektie, kompositie, geleiding van strijkers en de met de jazz vergrijsde Reservatie via 05!3- - continuo voor Oudenaardse politie-agent, 77.92.32 of 053-78.89.81. We. geloven dat liefhebbers steunpilaar van de ritme- van de «oude» vokale, reli- Op 11 september startte Antrakt zijn nieuw Daknam enkele kom- kerkmuziek, muziekpeda- toties vertolken. gogie, muziekwetenschap- v&der Bach, Johann P611- en Germaanse. Van wtlan, vertoikt Van 1959 tot 1964 leidde hij Welde drie koraalvoor- simfonie-orkesten in Salva- Kb («Allein Gott in der dor Bahia, Brazilië, en was meeslil 86'Ehr - BWV 7ii» docent orkestdirektie en wordt 4 toh hab' ich ge offet muziekteorie aan de uni- cen ken' ^"^712 en «Christ versiteit van Bahia. Johan- jrdoor ko» Todeabanden - BWV nes Hömber leidde vier jaar ivaarmef" 'p'6® «Bewerking van 'ang, van 1965 tot 1969 het lagkanhfi no0rtonr. 7 in F» van muziekreferaat van het graadd j,™10 Vivaldi en de «Par- Goethe-instituut te Mün- m,.fCl'Waa 8011 ich sünder chen. Sinds 1969 is hij pro- jjdj «Ben» fessor aan de Staatliche wrl Philipp Emanuel Hochschule für Musik in en ka* nid0iPe€lt de organist de «Senate nr. 4». k-eggetrokü *m^nedemanii is anticyd® ^®w°°rdigd met de LH ook nu weer een aantal films brengen die in het Aalsterse weinig of zelf niet in het commerciële circuit werden vertoond. Voor Antrakt betekent deze organizatie jaar lijks een dansen op een slappe koord. gieuze muziek met dit kon cert zeker aan hun trekken moeten kunnen komen. Wie interesse heeft voor de ze koncertavond kan hier voor kaarten bestellen bij de Aalsterse Culturele Dienst, Kattestraat 33 te 9300 Aalst; telefonisch op het nummer 053/77.11.11, toestel 245 en dit van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Kaarten kosten 300 BF eve eens driede- ont'fl GirLe? c" en Johann W* E*'«UB.Ariamet ui- **ccua urieae- gdf L van orgel houdt, n lichte op zaterdag 24 Maandsi naar het Lokerse ariêren i® f de Onze-Lieve- ïï'k. De toegang,- van volpB 8'echts 50 frank, lakeien m kunnen besteld E.D-' raen by de V.V.V.-Cul- Harmonie De Verbroedering Mazenzele viert feest Naar jaarlijkse gewoonte viert «De Verbroedering» Mazenzele feest ter gelegenheid van hun eetfestijn in hun lokaal «De Geleerde Man» te Mazenzele, Het gelegenheidsrestaurant is open op zaterdag 1 okto ber vanaf 18.00 uur en zondag 2 oktober vanaf 11.00 uur. Men kan er terecht voor biefsteak aan zeer demokra- tische prijzen. Iedereen is er van harte welkom. n batig saldo. toningen komen kijken. Het streefdoel is voor dit jaar om elke zondag 50 tot 60 toe schouwers te mogen verwel komen. De kombinatie van een lage inkomprijs, een verbeterd komfort en een boeiend pro gramma, moeten dit zeker mo gelijk maken. Een avondje uit met Antrakt afgesloten met e betekent in Aalst nog steeds een avond boeiend filmkijken. Weliswaar niet veel. Al een paar seizoenen werkt vergelijking met vorige jaren de vereniging met een eigen toch een gestage verbetering. Prn„rgmma projektor. Het was een zware Aandachtige Antrakters zullen 6 investering maar men was er ongetwijfeld gemerkt hebben <?P 25 september de Turkse een flink stuk afhankelijker dat precies de laatste seizoe- ^!m v,an. °ren"G„un^y mee geworden. Het hield ook nen een belangrijke deel van d* uit 1982 dateert; om 9 ok- in dat men langere films kan de programmatie bestond uit tobe^ «Irrezumi» uit Japan, draaien dan tot op het moment ietwat oudere films. Ze heb- een fl,nYd,e 19®2 w"d 8e" van de aanschaf mogelijk was. ben het voordeel dat ze kwa !Jlaal^ door Takabayashi, op Nieuw voor dit seizoen is de huurprijs goedkoper zijn dan 23 °ktober <<.Llcb'>£ars awa?" herinrichting van de stads- de recentere produkties. De Zwitserland in 1980 gedraaid schouwburg Dc ongemakke- kombinaties van de «oudjes» door Tanner> °P 13 novem- lijke zetels van vroeger werden met wat meer kommercieel ge- ber «Heavens gate» een Ame- eindelijk vervangen door meer tinte prenten, laten Antrakt dit rikaanse film die in 1980 werd komfortabele en ruimere fau- jaar toe een groter aantal he- gemaakt door M. Cimino; op teuls Meteen krijgt Antrakt dendaagse films te program- 27 november de in 1979 door de gelegenheid extra-lange meren. In het programma tot de ®r'1 K. Loach gedraaide speelfilms in haar program- Nieuwjaar dateert de minst re- «Black Jack» en op 11 decem- matie op te nemen, wat vroe- cente film van 1979. ber wordt de reeks afgesloten ger door het geringe zitkom- de vertoning van de Ne- fort onmogelijk was. Maar ook het aantal kijkers derlandse prent «Casta Diva» moet meegroeien, zo zeggen van Kuyper. Deze film Sint-Niklaas. Enkele kreatieve seniores. Ze stellen tentoon Ook dit jaar blijft de toegangs- de Antrakt mensen. Gemid- dateert van 1982. in de stadszalen. Aan de akademie leerden ze de stiel, op prijs behouden op 75 fr. De deld heeft men nu een 45 men- latere leeftijd dus (Iv) laatste twee seizoenen werden sen die naar de vertonmge ver-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 23