A Een natte maar geen matte bedoening Sm Liliane De Smedt of de romantische schilderkunstde muzikanten- we weten \Po in Affligem Firmin en Paul Buelens in Kultureel Centrum Affligem - z S„rrteensl=s Pr sSLHuT SS i m 24 - 23.9.1983 - De Voorpost Muziek- en showfestival te Baasrode De regenmakers waren de Koninklijke Katholieke Harmonie «De Eendracht» brengen Met het ook hier van Baasrode vorige zaterdag, 17 september, niet erg gunstig: ze zorgden akademische te-laat-kwar- ervoor dat de deelnemende korpsen aan het muziek- en showfestival zo af en tiertje stapte het eerste toe een malse bui over het hoofd kregen. Toch kon dit de pret niet schaden, korPs °m kwart over vier evenmin de kwaliteit die door de drie deelnemende korpsen gepresenteerd de brede poort van Scaldis werd. Want op show- en muziekvlak was er wat te beleven op de atletiekpiste buitei\ •*uis*toende eerste aan de Molenberg! regendruppels begonnen wÊÊBEamm* neer te pletsen. Dit muziek- en showfestival werd georganiseerd met j een dubbel doel. de kermis- affiche een beetje muzikale luister bijzetten en vooral de jumelage-gedachte te Dendermonde levendig houden door een muzikale uitwisseling te brengen met korpsen uit de gejume- leerde gemeenten in de Duitse Bondsrepubliek (Nienburg) en Nederland (Geldrop). Dat men op deze manier ook aan de eigen bevolking eèn aangename middag voor oor en oog kon bezorgen, was natuurlijk eveneens primordiaal. Om dit festival te stofferen was een beroep gedaan op de K.W.J -drumband uit het Nederlandse Geldrop. de Spielmannszug Erichsha- gen uit Nienburg en de Ko ninklijke Fanfare De Ware Belgen uit de eigen fusiege meente OudegemDender- monde Deze laatste had het Dendermonde. De majoretten van de Eendracht deden danig hun best (c) echter om onduidelijke re- denen laten afweten, vrij dagavond dan nog Wandelkoncerten Vanaf drie uur in de namid dag was het in de zaal Scal dis en de hovingen errond in de Sint-Ursmarusstraat een drukte van jewelste. De drie deelnemende korpsen met him trouwe aanhang waren er present: een kleurrijk dooreenwneme- len van geel-blauwe, rood zwarte en blauw-grijze uni formen; een amalgaam van dikbuikige maar ook slan ke koperblazers en ranke, frele en oogstrelende majo retten en twirlers. Daarbij een uitwendige kalme Een- dracht-voorzitter Marcel Hermans en een zenuwach tige sekretaris Pierre De Smet. De grijs-zwarte wol ken dreven dreigend boven Baasrode toen de drie korp sen zich opstelden om aan hun wandelkoncert te be ginnen, wandelkoncert dat Dendermonde. Het volk dat was opgekomen voor de muziekshow te Baasrode zocht zoveel mogelijk een veilte. .tam' op de tribune (c) Dlcl 11( op de tribune (c) De K.W.J.-drumband uit drumband uit Geldrop aan. Geldrop bracht een muzika- Een echt showensemble, op le groet aan de wijk Hof ten zaterdag bestaande uit een Rode, de Spielmannszug tamboer-majoor, een tam- Erichshagen verzorgde een boer-majorette, twaalf ma- wandel koncert op de wijk joretten, een grote trom. 14 Broekkant, terwijl de eigen Koninklijke Katholieke Harmonie De Eendracht de wijk Rosstraat met haar vrolijke marsmuziek op fleurde. Vanuit deze wijken werd er trommelaars, een cimba- list, negen trompetten. 2 trombones en een helikon ofte bombardon. Deze «drumband» die in 1952 op gericht werd. behaalde niet minder dan driemaal de van de Band», «Variant», «Coebosmars». «Marinella» en een «Old Folk Song». Een gezelschap dat zijn re putatie alle eer aandeed! Het tweede korps dat aan trad was de eigen Ko ninklijke Katholieke Har monie «De Eendracht» Een streling voor het oog. zoals ze kwamen opgemarsjeerd: harmoniekorps. slag- werksektie, twirlers dan opgemarsjeerd en op- tweede prijs in de Kerkrade (stickwerk), colourguard gemusiceerd naar de atle tiekpiste aan de Molenberg waar de korpsen een rond gang van de piste maakten om zich aan het aanwezige mannszug ErichshapaferfiprS Nienburg aan. DkJ 11 schap bestond zaterdij nwlpUJ 29 deelnemers; di7; 1 tamboer-majoor, 18 Hu ^^368 2 lyrica's, 5 trommel ,s grote trom en 2 curl ten. Hun program nu - Wi stond uit: «Hoch Hatk a 'w berg (waarmee ze km opgemarsjeerd), Pa i^ran Berliner Melodién (wek taleju den op de tribune nop: 'S Met mensen meeneurién). S i»rkei 4nH Dnll T Ti publiek voor te stellen. Een gestolen had («Swinging wereldkampioenschappen. (vlaggenformatie) en rifle- and Roll, Lustige Hana tag Deze drumband trad als 8ek4ie (geweren). Tijdens raner en Kleine Garde. L.ir eerste aan voor een koncert: het eerste optreden van De speciale samenstelüji na een swingend drum- Eendracht kregen de toe- dit gezelschap (enkel p 'rUW' nummer, dat zijn naam niet schouwers en toehoorders lo's en lyrica's als meü :;s ben naar de atletiekpiste Dendermonde. De Koninklijke Katholieke Harmonie De Eendracht maakte aan de Molenberg moest feest van (c) pubhek dat niet zo heel tal rijk opgekomen was, te weinig eigenlijk voor een dergeüjk hoogstaande ma nifestatie; dit was echter siekompositie waarschijnlijk wel te wijten aan de ongunstige weers omstandigheden Wanneer men geen echte fan is van dergelijke blaasmuziek en het erbij horende showge deelte, blijft men bij derge lijke kille en natte weers omstandigheden inderdaad gemakkelijker thuis in de Iuie 28161 06 afwezigen hadden ook hier weer eens ||||jipB«g ongelijk! De optredens een aantal komposities on der de gezamenlijke noe mer «America's History» te beluisteren vertrekkend van bij de Apache-indianen, de cowboys (Un homme, un Dixieland» cheval, un pistolet), de over het terrein weergalm- squaredans, de oliebaron- de. Dit optreden van het nen van Texas, een bezin- ensemble uit Geldrop ken- ne^d My Way (met i Drums») speelden ze «Kem- penland». een kompositie prachtig uitgevoerd werd. Opnieuw een perkus- Aksenten- merkte zich door een sterk gestileerd twirlkorps, erg gedisciplineerd, een per- stekende trompetsolist) en als finale «Starwars». Dit optreden gaf alle leden fekt roffelende drumband de verschillende sekties de en een kopersektie die door gelegenheid hun kunnen te de beperktheid van de be zetting (negen trompetten, twee trombones en een heli kon) uiteraard een beschei den orkestratie bood maar dit dan ook zeer goed ver- er een waar Als eerste korps trad de Ka- tolkte Na de pauze trad dit tholieke Werklieden Jeugd- ensemble aan met «Mars tonen. Het gepland show- opzet zat uitstekend in el kaar; toch waren er in alle geledingen nogal wat schoonheids vlekjes te be speuren, zowel bij de ri fiers, de colourguard als bij de twirlers. Was het de bij momenten felle wind, die de i muzikale klanken parten het niet; maar toch hebben we de meisjes en jongens van Lode Feyter al in betere doen gehoord Toch werd het een kleurrijk spektakel Smedt komen bewonderen dat het bekijken en beluis- i„ u*~,4er. Hoogstraat Het is alle da- een spektakel waarmee De gen toegankelijk van 10 u. Eendracht bewees een van de meest toonaangevende tot 20 u. Dinsdag en zon- muzikale verenigingen te dag op afspraak (053/ zij11 in onze regio. Men ziet instrumenten) zorgt is,™ e een heel eigen klankil vrolijk, i verscheiden door de tea r erg goeie orkestratie nr verschillende kompa Het korps heeft een natf2' lijke maar discipline, wat we trom van Duitse korpsen gen zijn. Het was dan ook A verwonderlijk dat dit kT een flinke beurt n luid toegejuicht went I recht overigens Zaterdag werd in het Kul- om met het penseel. Zij ge- een donkere achtergrond. tureel Centrum te Affligem bruikt een heel speciale tur- hftar Hnno.otr.„, J de tentoonstelling Liliane koise kleur voor de lncht. Technisch zijn hesp werken u te Aalst. Het is ade da- een .neXSTw'IÏÏÏJ'X De Smedt geopend. Gebo- 111 haar herfstlandschap- af. ren te Schoonaarde was me- P611 brengt zij haar eigen vrouw De Smedt reeds ge- Meuren die dit seizoen De tentoonstelling is open grepen door de schoonheid evenaren. dit weekend van 14 u. tot van de natuur in haar om- 20.30 uur. geving. Het landelijke In haa-r bloemstukken is dorp, met heel wat pittores- het kenmerk van de fijne fen unieke kans voor ke plaatsjes langs de Schel- 40018 terug te vinden. Ze kunstmmnend Aalst. Wie de, was voor hakr als kind weet de veelkleurige bloe- ^weekend met vrij is kan te kontrasteren tegen werk van Lihane De 21.05.69). een inspiratiebron. Reeds van in de jeugdjaren en ook tijdens haar huma- niora-jaren aan de school te Gijzegem, ging haar aan dacht uit naar tekenen en schilderen. De bedoeling van deze ten- en voelt aan alles dat hier mensen aan het werk zijn met een dinamisme en een entoesiasme, dat bij vele korpsen ontbreekt... Na de pauze werd een twee de optreden afgewerkt on der de titel «Try Out» op muziektema's als Les Majo rettes. The Fifth of Beetho ven, Fascinating Drums, Y.M-C.A. en The Show toonstelling te Affligem is SïfTvi Lw d k°men er»g8zin8 anders raust go on (Dit laatste een de kunstenares Liliane De S' e? pa^[ Sens h«t T °ver ^wijzen zijn eigen kompositie van diri- Paul Buelens in het kultureel centrum te konstruktieve onderlegd- gent Lode de Feyter). We Qf heid. In zijn schilderijen beten ons vertellen dat dit Spreker schetste in zijn tief alleen kleur zijn, waar- drukt hij zijn speelsheid tweede optreden van De die steeds getuigt van een °Pemngst°esPf'aa.k vooral bij de sfeer belangrijker is uit, alsook de drang naar Eendracht, dat we spijtig romantiek, maar mens-kunstenaar in het dan het motief originaliteit. Zijn collages genoeg zelf niet meer kon- atuurgetrouw- P®rsPektief van zijn werk. Paul Buelens, zoon van Fir- zijn uitingen van techni- den meemaken, op hoog ni- fotografïsche 08 meeste werken van Fir- min, was student plastische sche vernuftigheid en zin veau stond J?11* Buelens ^J11 figuratief, kunsten te Brussel aan het om iets nieuws te brengen, Als derde en, door het for- doch twee opvattingen Sint-Lukasinstituut en stu- anders dan andere fait van de Koninklijke vloeien er uit samen: de rea- deerde beeldhouwen aan de De tentoonstelling van Paul Fanfare De Ware Belgen uit iicuuicci wc even luiiuwAii* hstische uitbeeldende en de akademie te Antwerpen, en Firmin Buelens is open °udegem-Dendermonde, delen in de tentoonstelling ff ,J uhampreterende. Zijn werken laten een grote van 14.30 u. tot 20.30 u. laatste korps trad de Spiel- bemerken wij een brede Met een helder palet weet aanleg zien. De tekeningen tijdens de weekdagen en za- waaier. Haar landschappen *irnui?. Buelens een rijke getuigen van een gezonde terdag 24 september en 1 zijn geplukt uit ons Vlaam- f1^81.4®14 en een grote au- ongekunsteldheid, van een oktober van 10.30 u. tot durf4 °°k doeken vloeiende vormgeving. toonstelling open van 14.30 schilderen die non-fïgura- De litho's of steendrukken u. tot 20.00 u. Finale Gepland was dat de schillende korpsen als gezamenlijk de mars «ft and Out» zouden uit\ onder de leiding van Baasrood se dirigent De Feyter. - van de onderscheiden zeischappen bleek echt verschelden en typiscè zijn, dat van dit plan afgezien zodat ieder I apart deze mars uitvc Een mooie apoteoee van een geslaagd mm J en showfestival. Vemmjjz* we nog dat voorzitter! cel Hermans, zichtbu. zijn nopjes tijdens prachtige orgams zorgde voor de present tijdens de namiddag kretaris Pierre De koördineerde als een te bij het terreingebeuren Een stuk later dan gepls zelfs met het forfait va Oudegemse band, e jeerden de korpsen al i de zaal Scaldis, waan hovingen de korpsen bonden werden. We i nen ons echter voor» mrftfe mengeling van kleuren (per) Smedt beter te leren kennen aan het pubüek. Zij heeft een eigen stijl gevonden, ook van natuurgetrouw heid, exactheid in de weergave met vooral zin voor elk detail. Wanneer we even rondwan- in Schoonaarde te situeren. Heel vakkundig springt ze dat de meesten na d binding, niet onmidiö_E naar huis getrokken i 1 Er zal nog wel wat a praat zijn, samen met Ie van andere korpsen pintje gedronken, iet? geten.. Kortom een aangename en ook efffl te manier om dejuméi •i.sl gedachte levendig te 1 den en te bevorderen 1 dan officiële plecht en lange speeches! te. d «matei Üteof bsfgeli (Hk 'tegdai Ifeiwlt 5«on tehpp tÉfRee ter op fidele! »en air prij Affligem. Liliane De Smedt weet door haar werk het publiek het a te laten bewonderen (per) Affligem. Vader en zoon Buelens bij een lekening van zoon Paul (per) Firmin Buelens (per) Affligem. Bloemen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 24