Sint-Niklase Belcantogezelschap brengt Strauss' «Eine Nacht in Venedig» Toneelgilde «Hoger Op» en V.K. Nieuwerkerken Davidsfonds Stekene brengt «Canto General» van Neruda ildhouwwerk ■^tekeningen van ten Heirbaut Filmavond in jk 't Toreken te Lebbeke Wgd en Muziek: i koncerten 1 Sint-Niklaas Festivalkoncert in Sint-Niklaas nu zondag Nieuwe filmklub te Sint-Niklaas >st - 29.9.190S - 2b Liefst 72 uitvoerders op 8 en 9 oktober Zaterdag 8 en zondag 9 oktober om 20 u voert het Belcantogezelschap van Sint-Niklaas «Eine Nacht in Venedig» uit. Zaterdagnamiddag (14u30) is er een speciale voorstelling voor de seniores. Honderd jaar geleden werd deze operette van Johann Strauss jr. gekreëerd. Op 3 oktober 1883 ging de operette «Eine Nacht in Venedig» in première in het Friedrich Wilhelm- stadtisches Theater te Berlijn en op 9 oktober 1883 (dag op dag honderd jaar voor de uitvoering door het Belcantogezelschap) werd ze voor het eerst opgevoerd in Wenen. |deze cartoon (in Bordighera) jfspelde Ernest Metz reeds in li het "EINDE van BEGIN"... %j ^nationale •i* lierscheiding voor onze ■taj «lewerker Ernest Metz d:r. keer werd dit jaar in Bordighera Internazionale dell'Umorismo» met zowel een vrij als een vast <Wie en wat gooi je weg?». Op deze Wereldcartoonale, vergelijkbaar pXgvan Knokke-Heist, bekroonde de inter- jalejury slechts één Belg: onze tekenaar nogal es Metz uit Sint-Niklaas, sedert jaren iterker aan De Voorpost. ixdeze autodidakt is het de derde onder- 0anie ciimgin amper 4 maanden, want hij werd flauwerd in Tienen en in Knokke-Heist. else laatste prijs besteedde de BRT-televi- gjiinieen uitzending van «Kunstzaken». tó' rayaar hoort en ziet u misschien nog sranonze cartoonist want hij stuurde ook detail jsdingen naar Joegoslavië (Skopje) (thema: atievai ~np)i Japan («Water») en Amstelveen ,ml»? tanig.), en nata okel pi De geschiedenis speelt zich af in Venetië, midden achttiende eeuw, rond de karnavalfeesten. Hertog Guido van Urbino komt zoals elk jaar karnaval vie ren in Venetië. Signora Barbara, de jonge vrouw van senator Delaqua, heeft hij bij het vorige karnaval alleen maar gemaskerd ge zien. Dit jaar wenst hij haar echter privé uit te nodigen in zijn paleis en laat haar een uitnodigingsbrief over handigen. Drie senatoren zijn ech ter niet zo gelukkig met het voorgenomen bezoek van de hertog aan Venetië, want de hertog staat be kend als vrouwenverleider. Daarom maken ze de her tog wijs dat hun echtgeno ten helaas niet naar het karnavalfeest kunnen komen. Senator Delaqua heeft zelfs het plan opgevat om zijn vrouw Barbara met een gondel in veiligheid te brengen naar een klooster in Murano. Pappacoda, een macaroni kok, hoort van dit plan en licht hierover zijn vriend Caramello in. Cara- mello, de lijfbarbier van de -hertog, zal dit plan dwars bomen door de gondelier om te kopen en zelf, als gondelier, Barbara zoge zegd naar Murano te bren gen, maar haar in feite af te zetten in het paleis van de hertog. Wat Caramello echter niet weet is dat zijn liefje Annina met haar pleegzus ter Barbara heeft afgespro ken om zich in haar plaats naar Murano te laten voe ren, zodat Barbara de gele genheid zou hebben, gevolg te geven aan de uitnodiging van de hertog en stiekem naar zijn paleis zou kunnen vluchten. Senator Delaqua brengt dus, zonder het zelf te we ten, de verkeerde Barbara, zijnde Annina, naar de gon del, die door Caramello ge leid wordt, niet naar Mura no, maar naar het paleis van de hertog. In het paleis ontdekt Ca ramello zijn vergissing en stelt alles in het werk om een tête-a-tête van de her tog met Annina te verhin deren. Ondertussen is Bar bara ook in het hertogelijk paleis aangekomen. Ze draagt precies hetzelfde karnavalkleed en dezelfde pruik als Annina. Op een bepaald moment staan beide Barbara's tegenover mekaar. Ze be slissen van beiden te blijven en de hertog voor de keuze te stellen. Bij het zien van de Barbara's weet de hertog echter niet meer wat hem overkomt. De verwarring wordt nog groter als sena tor Delaqua in het paleis komt en aan de hertog vraagt of hij toch maar zijn vrouw mag voorstellen. De derde «Barbara» blijkt dan uiteindelijk Ciboletta, Dela- qua's keukenmeisje, te zijn, aan wie de senator heeft opgedragen om voor hem bij de hertog een woordje ten beste te spreken voor de post van zaakwaarnemer van de hertogelijke goede ren. Ciboletta, eveneens verkleed als Barbara, maakt van de gelegenheid echter gebruik om bij de hertog te solliciteren naar de post van lijfkok voor haar verloofde Pappacoda. Nadat Delaqua het paleis woedend heeft verlaten, vertelt Annina, als Barbara aan de hertog dat Ciboletta haar keukenmeisje is. De hertog vindt het heerlijk om met twee beeldschone vrouwen in zijn paleis aan tafel te gaan en komman- deert aan Caramello een souper voor drie. Deze ser veert, samen met zijn vriend Pappacoda, zelf het drietal om hen zeker niet uit het oog te verhezen. Daarna laat hij alle gasten binnen in het salon van de hertog. Deze wordt erop ge wezen dat om middernacht alle karnavalvierders ver wacht worden op het San Marcoplein. Terwijl iedereen feest viert, zit Caramello te treu ren en zingt zijn lagunen- wals «ode aan de vrouwen» Ondertussen heeft Delaqua vernomen dat zijn vrouw toch naar het hertogelijk paleis is. Hij loopt op het San Marcoplein achter Bar bara en ontdekt, nadat ze door Caramello ontmas kerd is, dat het Annina is. Wanneer hij even later Pap pacoda met de gemaskerde Ciboletta ontmoet, denkt hij weer dat deze laatste zijn Barbara is. Hij komt ten slotte bij de hertog terecht en beschuldigt hem van de ontvoering van zijn- echtge note. De hertog die Delaqua een klinkend bewijs wil ge ven van zijn onschuld, ver zoekt Caramello om stante pede naar Murano te varen om Barbara naar Venetië te halen en als levend bewijs ook Moeder Overste van het klooster mee te brengen. Wanneer Caramello uit eindelijk met de echte «Bar bara» verschijnt, biedt De laqua zijn verontschuldi gingen aan. Dat moeder overste in feite Pappacoda in nonnenkleren is, heeft Delaqua echter niet bemerkt. Zoals in de meeste operet tes komt op het einde alles goed: Pappacoda wordt op- perlijfkok en Caramello wordt zaakwaarnemer van de bezittingen van de her tog, dit tot grote vreugde van hun respektievelijke verloofden Ciboletta en An nina. Delaqua is gerustges teld in zijn Barbara en no digt de hertog meteen uit voor het volgend karnaval. Niettegenstaande Johann Strauss deze operette voor zag van een overvloed van prachtige melodieën, kon het geheel in zijn oorspron kelijke vorm het publiek niet bevredigen. Daarom werd het in 1923 iets dege lijker gekonstrueerd door Erich Wolfgang Korngold (muziek) en Ernst Marisch- ka (tekst). Deze meest geslaagde bewer king zal in haar volle pracht in de Sint-Niklase stadsschouw burg met indrukwekkende de- kors en kleurige kostumering worden opgevoerd door het Belcantogezelschap van Sint- Niklaas. 72 uitvoerders, onder wie de solisten A drie Van He- ver. Maria Weyers, Mariene Bauwens, Annie Temmerman, Rudi De Meulenaere, Herman Nauts, Bert Temmerman, Willy Van den Hende en Frans De Pauw, het Belcantokoor, het ballet onder leiding van Josée Nicola en het bijna volledige beroepsorkest staan onder de algemene leiding van Geo De Bondt. RegieEdwin Van Handen hoven. Genummerde kaarten tegen 250 fr. (CJP en Plus-3-Pas: 200 fr.) zijn te bekomen bij H. Nauts, Zamanstraat 49 te Sint- Niklaas, tel.: 031776 07 53 en in de stadsschouwburg, tel.: 031 776 35 75. Voor de namiddagvertonin van 8 oktober kunnen de sc niors genummerde kaarten be tellen op het Stadhuis, ingai Parkstraat, gelijkvloers, dien sociale zaken, tegen 120 fr. a oi\?oortje 3n als s s aars UitVÏ'T- K van BJ E Heirbaut, vooral gekend om zijn beeld heiden stelt tekeningen en skulpturen tentoon k echte fcjt Poortje aan de Zandstraat 74 in Haas- typisch ffldit tot en met 9 oktober, plan affiche werd een scheve marmeren pyrami- uitvce geselekteerd des in enkele vierkante 5der j likening van Heir- ters grasland geplant, sug- ■d men voorstelling gereren een bomenland- Vermei beeldhouw- schap of, misschien beter zitter! "^i81 Dat °P 6611 f?ezegd, het landschap van chtbai' met elkaar Gisleen Heirbaut. De vor- iens d 'VjMiei1 is iets wat men primeren op het onder- rgania i!fme positief naar werp maar het uitgebeelde hist Daarbij doen blijft herkenbaar. Het sim- iddag. van het twee- plificeren van de vormen Qg s Esoile werk wordt nooit tot het volledig ès onder voor die non-figuratieve doorge- leuren. "Olijke en vice- trokken. Dat geldt ook voor de geëxpozeerde conté-teke- Whhis Jan D'Haese ningen. Uit een mozaïek •Sta openen van de van stippeltjes en korte t afgelopen zater- streepjes tovert Gisleen rpsen o vak kent, ningen in schakeringen j, «fog dan voorname- van grijstinten die ruimte irste 'jfMhouwwerken beweging weergeven. 5251 als eenvou- Het ontbreken van afgete- uniddd ®^PP8r' wist hij kende kontouren verleent kken i B®Inura van tijd tot de werken een zacht atmos- [1% steenhouwer en ferisch effekt. Galerij 't Poortje is open op zaterdag en zondag van 10 o, iet' en sleepte dan tot 12 u, en van 14 tot 19 u., eens Pnjzen in de op dinsdag, donderdag en efffl k vrijdag van 14 tot 19 u. jumeiij jjj™i ,8taat 'de tuin Maandag en woensdag is de ie te H ut centraal op- galerij gesloten. bJ 4 en kleine, wat na met lei werken, osen i '«oen bij San- Wantsen Nu en dan pakt de Stekense afdeling van het dracht), Roberto Cordova Davidsfonds uit met een aktiviteit die vér boven de (zang en gitaar) en André middelmaat uitstijgt. AmtltolZito™ f See- Deze «uitspringende» activiteit wordt een uitzon- ramentvolle Ierares derlijke avond met het trio Anita Daldim, Roberto dradht ldl Temse die „*,„3 Cordova en André Duchène die een ruime en ver- vorig jaar te gast was bij antwoorde keuze brengen uit het beroemde «Canto het Stekense Davidsfonds General» van de Chileense dichter-politicus en no- met een gewaardeerd belprijswinnaar Pablo Neruda. herfstprogramma. Roberto Cordova is een Chileen die de levendige vertegenwoor- Links en het tenpubliek) bleek dat over- diger is van deze Neruda- Davidsfonds wegend werd gekozen voor poëzie en André Duchène is Da n f «de liefde tot het land en z'n Canadees zanger en gi- Mensen die weten wat bewoners. Neruda werd taarvirtuoos die helemaal ■Canto General, en Pablo (gewUd) ult de strikt linkse p^j ln de bijzondere sfeer Neruda zijn en betekenen. sfeer gehaald, zodat een de „Can,^ General., zullen toch even de wenk- meer realistische kijk Behalve op de steun van de brauwen fronsen bU het wordt gebracht op het werk stekense hoogstudenten vernemen van deze .affi- van deze grote dichter en kan het Davidsfonds ook ohe.1 Inderdaad, ze weten politikus uit dit omstreden op sen vrij behoor- dat Pablo Neruda een voor- en .bm, moeilijk te be- HJke „p^e van het mi- stander en partijgenoot sturen land. nisterie van Nederlandse was van de door Pinochet- kuituur. Op vrijdag 30 sep- tember in zaal Het Gilden huis, Dorpsstraat 42 te Ste- Uitzonderlijke avond kene. De toegangsprijs is Een ruime keuze uit «Canto 100 fr. Leden van het Da- General» van Neruda wordt vidsfonds en van «De Steke- dus gebracht te Stekene nezen» betalen 80 fr. Moeten (of mogen) we het door Anita Daldini (voor- De BEER Stekense Davidsfonds van «linkse sympathieën» ver denken? Of is het gewoon de bevestiging van de woor den van Molière dat 'De kortste dwalingen altijd de beste zijn'? De waarheid zal wel elders liggen, want het gezegde dat men altijd dè,t werk bewondert, waarin men z'n eigen gedachten kan terugvinden zal hier wel niet van toepassing zijn... Sint-Niklaas. «Volkshappening» achter de «oude kerk». Optreden van harmonie D Kunstvrienden uit de Wase hoofdstad. (Iv) gezinden vermoorde presi dent Allende. Het ligt dus voor de hand dat Pablo Ne- ruda's werken eerder tot de linkse strijdliteratuur j behoren. jhtighecj JBgIWrten voor driehonderd frank. Dat pak- jJWt door Jeugd en Muziek vzw-afdeling Sint- »an scholen en verenigingen aangeboden, feta V00r manifestatie kost honderd frank, rwsmma ziet er zo uit: Lu 20.15 u.Ballet van Vlaanderen in de Witte Molen; Flli' 19-30 u-- fllm «The Jazz Singer» een ifc 8')ren' m0t o.m. Neil Diamond en Laurence 8elect, Parklaan. *lb» m 19-30 u het Kwintet der Jacobij- r8°' l)arokhobo, barok viool, viola da gam- |i®mbel)in de schouwburg. Lj ,Wom 19.30 uur, opera voor en door de schouwburg. Met het Westvlaams 0.1.v. Ernest Maes, Gerda Lombaerts h) en Mare Meersman (bariton). Voor Jl12 wToiaat Mioheline Heyse in; ML. ifl°) 19.30 uur. Clarinet Choir (Walter RB m de ^houwburg, ïJo? om 19-30 uur in de schouwburg: gita- ^wrms, De Wase Lijsters o.l.v. Zuster Rita 15fd°i kaffont o.l.v. mevr. Heeman; tto °i 19-30 uur iu de schouwburg: Percus- jj^hswerkkwartet Walter Vanbecelaere «Uk 'Hfowatie wenst over Jeugd en Muziek 1 naar het sekretariaat in Mechelen (Den- 8). tel. 015/41.12.55. De inrichters hebben hün uitleg. Het betreft een ver taling van Ludo Abicht, die «Canto General» (en dat is de volledige geschiedenis van Chili) in z'n geheel be keek en hierdoor niet een eenzijdige Neruda tot stand bracht. Zowel de lyrische als de strijdpoëzie uit dit omvangrijk werk komen aan bod. Reeds bij de pre mière in Proka te Gent (voor een zeer ruim studen- Zoals bekend kon het voor 17 september geplande koncert van het Nationaal Orkest van België om technische redenen niet doorgaan. Het koncert zgl toch plaatsvinden op zondag 25 september te 20u.30 in de kerk van het Sint-Jozef kollege, ingang Kollegestraat. Op het programma de wereldkreatie van «The Kino Saga»van Camiel Van Hulse en de symfonie nr. 4 in f, opus 36 van P. Tsjaikowski. Reservaties nog mogelijk in de stadsschouwburg a 275 fr In het kader van het Festival programmeert het stadsbestuur op 27 september te 20u.30 in de sporthal De Witte Molen het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Op het programma: «Bolero» - M. Ra- vel/S. Leider; «Symphonie in Three Movements» - M. Christe/I. Stravinsky; «La Peri» - J. Butler/P. Dukas; «Venusberg» - A. Leclair/R. Wagner. Reservatie: Stadsschouwburg 150 - 125 fr. In april jongstleden werd te Sint-Niklaas filmklub De Scène opgericht door de Culturele Centrale van het ABW. De Scène is een initiatief zonder winst oogmerken, en beslist autonoom over haar wer king en de doeleinden die zij beoogt. De benaming filmklub is enigszins misleidend omdat een ruimer terrein dan het louter filmografische zal bestreden worden. Ondermeer door het organiseren van thea tervoorstellingen en tentoonstellingen, en dit af hankelijk van de beschikbare financiële middelen. De Scène zal trachten om gestart met «The Atomic een stimulerende, kriti- Café» van Rafferty en Loa- sche, algemeen-emancipa- der. De programmatie voor torische invloed uit te oefe- het laatste kwartaal van nen op het soms enge of 1983 ziet er als volgt uit: op zelfgenoegzame kulturele 28 september «Yol; van Gü- leven te Sint-Niklaas. ney, op 26 oktober «Light De filmvoorstellingen gaan Years Away» van Tanner, door in de Stedelijke biblio- op 30 november «Ook dwer- theek (H. Heymanplein) gen zijn klein begonnen» van Sint-Niklaas, om 20 u. van Herzog en op 28 decem- telkens op dé laatste woens- ber «Het Land van de Grote dag van de maand. De in- Belofte» van Wajda. komprijs is 100 fr. per De eerstvolgende film, voorstelling, de abonne- «Yol» van Güney, werd mentsprijs 320 fr. voor vier zoals bekend in 1982 be- films. In juni werd reeds^kroond met de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Güney beschrijft het Turkije dat in reisfol- ders zorgvuldig wordt ver zwegen; politieke onder drukking, vervolging, het verhinderen van vrije me- nigsuiting. De regisseur dompelt deze specifieke on- derdrukkingsvorm onder in de algehele kontekst van eeuwenoude, onaantastba re familiale tradities. Dit al les tegen de achtergrond van een veeleisend klimaat en onplooibare bergland schappen. Het is vooral de vakkundige ineenstrenge- ling van puur fusieke on derdrukking met de mis schien minder sensatione le, maar schijnbaar even onbuigzame sociaal-kultu- rele tradities die de film zijn beklemmend karakter ver leent. Woensdag 28 september, om 20 u. in de stadsbiblio theek. Hoe boeiend de sportieve as pecten van Chariots of Fire ook mogen zijn, het zou verkeerd zijn van een sportfilm, laat staan van een sportdokumentaire te spreken. De loopsport wordt hier eerder gebruikt als een leid motief en vooral als meta foor. Doorheen dc sportprestaties leren we de atleten als mensen kennen en de ontwikkeling in de sportwereld kunnen we doortrekken naar de hele evoluerende maatschappij. Toch kan de film ons aan het denken zetten over de betekenis van de sport zelf voor de individuele beoefe naar en voor de maat schappij. De Oscar voor beste film van het jaar mag dan al lichtjes gevleid zijn, 't Tore ken meent dat het met «Chariots of Fire» een dege lijke en typische forumfilm brengt. Bovendien is het wellicht de meest gelauwer de en beslist de meest recen te film die het ooit in de zaal kon draaien! De film begint in Londen in 1980, waar Lord Andrew Lindsey in een rede de na gedachtenis eert van Ha rold Abrahams, een over winnaar van de Olympische Spelen van 1924. In de kerk luistert ook Aubrey Monta gue, een vriend van de over ledene en net als Lord An drew, zelf een lid van de toenmalige Britse ploeg. In gedachten keert Aubrey te rug naar het strand van Broadstairs waar de hele ploeg zich oefent voor de Olympische Spelen van Pa rijs. Vandaar dwalen zijn gedachten nog verder in het verleden, namelijk naar Cambridge in 1919, toen hij Abrahams voor het eerst ontmoette. spot. In het aristokratisch milieu van de Engelse uni versiteit neemt die diskri- minerende houding alleen een meer verfijnde vorm aan. Eric Liddell is als zoon van een protestants zendeling in China geboren, al is hij tegelijk een echte Schot. Zijn religieuze instelling is het fundament van aijn hele leven en de belangrijkste motivatie van zijn sportcar- rière. Muziek van Cangelis Hudson heeft ervan afge zien historische muziek te gebruiken omdat die waar schijnlijk al gauw zou ver velen en om nogmaals het verband met het heden te leggen. Hij gebruikte de hypermoderne muziek van Vangelis en dat blijkt een zeer geslaagde keuze. Het werd immers een emotione le, soms bijna een romanti sche soundtrack die de ge voelens van de personages krachtig onderlijnt. Vooral de pijn, de angst en de vreugde van de lopers wor den erdoor geaksentueerd. De gedragen, plechtige klanken helpen ons ook de heroïsche dimensie van de menselijke inspanning aanvoelen, «Chariots of Fire» zondag 25 september te 19.30 u. in JK 't Toreken, Lebbeke. (nb) De Aalsterse gemeenteraad behandelde in de jongste zitting o.m. het ingebruikgeven aan Toneelgilde «Hoger Op» van een gedeelte van het stedelijk ontspanningscen trum «Beukenhof» en de verhuring aan vzw Voetbalklub Eendracht Nieuwerkerken van percelen grond tussen Bredeweg en Schoolstraat. Harold Abrahams was de zoon van een financier van Litouws-joodse afkomst en uit een zeer bescheiden mi lieu wat sociaal aanzien betreft. Het antisemitisme, dat heus niet alleen in Duits land bloeide, was ook in En geland tot in de hoogste kringen verspreid. Harold kende dan ook de vernede ring, de misprijzende glim lachjes en de misplaatste «Hoger Op» kreeg de toneel zaal kosteloos in gebruik sinds 23 augustus 1979 en betaalt sinds 23 augustus 1982 1.000 fr. Het voorstel van het stadsbe stuur is dit te verlengen tot 22 augustus 1984 aan 1.000 fr. De huurprijs van percelen grond zou tot 14 juni 1982 940 fr. per jaar bedragen (geïndexeerd) berekend op 50% van de pachtprijzen (kadastraal inko men x 1,63). Raadslid Danny Denayer kan ermee akkoord gaan doch vraagt of die lokalen kunnen gebruikt worden door andere verenigingen op dagen dat «Hoger Op» ze niet nodig heeft. Ook of de verwarming in die prijs begrepen is. Gra- cienne Van Nieuwenborgh vraagt zich af of toneelkringen die niet op een zaal beroep doen op andere wijze kunnen gesteund worden. Wat betreft de voetbalklub vraagt Willy Van Mossevelde of er ook een aanpassing komt voor de andere «Eendracht». Die van Aalst. Schepen André Doorns zegt dat alles zal wor den herzien voor de begroting 1984. Oscar Redant vraagt zich af hoe men zal reageren als de andere 12 provinciale voetbal ploegen een oefenterrein ko men vragen. Burgemeester Uyttersprot zegt dat dezelfde vraag destijds gesteld werd door het toenmalig raadslid Robert De Pauw. Met de voet- balklubs zijn afspraken ge maakt. Eddie Monsieur ver klaart altijd akkoord te zijn geweest om aan V.K. Nieu werkerken een toegeving te doen en schepen Gilbert Bour- lon zegt dat ook andere ploe gen er twee maal per week aan bod komen. Oscar Redant, die zegt de énige te zijn van de raad die (nog) voetbalt vindt dat aan één ploeg een ge schenk van een miljoen geven oneerlijk is. Uiteindelijk worden beide punten goedgekeurd. LH

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 25