5SS3r5E-^S^g|3?^£SS— - beeldhouwwerk en grafiek Stedelijke Hopprijskamp nu in Keizershallen te Aalst LEF-Werkgroep Lokeren: Internationale wapenbeurs ATB De Natuurvrienden richten basiskursus EHBO in Francois Geerinckx op kermistentoonstelling te Schoonaarde De zwarte komedie» met «Avonturen van God» n Netwerk sat J" H*~' ÊSSSSMSSS srrxXure» s» z2£r«nTrr2fs?„kiS izszszssssz sir„" ïSLXe't srijSïdTieGix sïïïzsl**.** Xbiauwpxx„s ssjs^srs-js vSSremXg.r'v^ -rmm8eujk^t:de 2Lïï?ss,tonenkonsdat rsssasTz Galerij Maretak te Sehellebelle met Dendermondse akademie leraren exposeren hun werken 26 - 23.9.1983 - De Voorpost De gewonden B spr cig met écht, mm *»Dr Van 23 september tot en met 1 november wordt in Galerij Maretak «Destelhoe- ve» te Sehellebelle een ten toonstelling georganizeerd gewijd aan beeldhouwwerk van Mike Van der Stappen en grafiek van Jan Smitz. De galerij is open van 15.00 tot 19.00 uur op vrijdag, zaterdag en zondag en op maandag van 13.30 tot 17.00 uur. De andere dagen kan men er terecht op af spraak (091/69.76.12). Mike Van der Stappen is afkomstig uit het Brussel se Hij studeerde aan de akademie van Sint-Jans- Molenbeek onder P Delne- ste Hij ging zich vervolma ken aan de rijksschool voor beeldende kunsten te Koe- kelberg. De beelden van Mi ke Van der Stappen worden gemaakt volgens de «verlo ren was» techniek, in een enkel eksemplaar. Hij ont werpt, mouleert en giet zijn beelden zelf in zijn eigen atelier. Hij nam deel aan een 40-tal tentoonstellin gen. Jan Smitz werd gebo ren te Gent en studeerde daar plastische kunsten. Later ging hij studeren aan het Nationaal Hoger Insti tuut voor Schone Kunsten te Antwerpen waar hij in 1980 het laureaatschap grafiek behaalde. Hij maak te verschillende reizen doorheen Tsjechoslovakije. Ook nam hij deel aan ver schillende tentoonstel lingen. De vooropening van deze tentoonstelling heeft plaats in Galerij Maretak, op vrij dag 23 september om 19.00 uur. Het adres is Hekker- gemstraat 3 te Sehellebelle Spektakel in Stekene, waar de brandweer open deurhield, «gered» en dan vloog één van de auto's plots in brand. Gelukkig indrukwekkend (dbr) Ab U dm repfc onder «ge» krijg, k de pluktijd .-au de hop weer eens voori*. «evenele, en begonnen eind auguslus waren de meesle hopkwekers h„ir Sint-Niklaas. Veiling van speelgoedtminen in hotel Serwir. Hammenaar Vercauteren is w karwel klaar- aucuomuor. Tijdens hel voorbije weekend kwam zelfs een BRT-iv-reportageteam een ÏÏS Vroes.er. mcl df l,and ^beurde, «Mkken-ttn». dour de hele buurt. mmfcT knkie nemen (dw) nameen kmderen inbegrepen, ,«1,1 in de -hoplochling, zelf, gebeurt sinds enk* machinaal- Met behulp links en rechts van enkele jobstudenten. rond t Apostelken Het Waasland in beeld te kijk in Hamme De Wase Persclub heeft een voorzitter van de Wase fototentoonstelling gereali- Persclub, Guido De Munter zeerd onder de titel «Het Een tiental persfotografen Waasland in beeld». Deze uit het land van Waas, tentoonstelling doet nu Hamme en Moerzeke tonen Hamme aan en wordt daar op deze tentoonstelling hun opgezet in samenwerking werken Het zijn foto's die met het plaatselijke ge- inspelen op de aktualiteit, meentebestuur. De tentoon- het sportieve gebeuren de stelling is te bezichtigen tot landschappen en het leven en met 25 september in het in de streek Oud-Vredegerecht, ingang De tentoonstelling is toe zijgevel gemeentehuis. De gankelijk vrijdag 23 sep- expo werd geopend door tember van 18.00 tot 20 00 schepen van informatie, uur, zaterdag 24 september Paul Van de Casteele, ter- en zondag 25 september wijl het welkomstwoord van 10.00 tot 12.00 en van wordt uitgesproken door de 14.00 tot 20.00 uur Aan de 12de Prondelmarkl - markl die sceeds gekoppeld gaal aau de Antiekmarkl een week vroeger - we,kien naast de 12 Aalslerse „Aposlelen. rond be, Apos.elken een paa? tientallen verkopers mede Beroepslui maar ook veel ..amateurs. Men kon er dan ook vaak aan een zacht prijsje nog iels waardevols mee naar huis nemen Waar vroeger nogal eens voor de kinderen rond hel Apostelken een en ander werd georganizeerd had KOSI Kuituur. Ontspanning. Sport en Inspraak He organizerende remgmg, gezien de slechte weersomstandigheden supplementaire attrakties weg te laten Niettegenstaande dit alles was er toch heel wat belangstelling en naar een paar verkopers ons in de oren fluisterden, ook heel wat verkoop. verxopers Voor een aantal mensen is het immers nog steeds geen krisis. LH Van 27 tot en met 29 septem ber heeft op de Heizei te Brus sel een internationale wapen- beurs plaats: de «Electronics for National Security» (ENS). Het is de zevende keer dat deze beurs plaatsvindt. Tel kens moest ze naar een andere stad of land «verhuizen», om wille van het protest dat ont stond. Via deze beurs wordt immers het nieuwste vernieli- gingsmateriaal aangeboden, gekocht... en uiteindelijk ge- bruikt. Om het protest tegen de ENS internationaal te organiseren heeft gelijktijdig (van 22 sep tember tot 2 oktober) dc 8C internationale geweldloze marche tegen het militarisme in Brussel plaats. Zoals in de voorbije twee jaren zal het ook dit jaar een kamp zijn van waaruil akties gaan gevoerd worden. Deze akties zullen van geweldloze aard ziin. De prijs schijnt zowat 50% hoger te liggen dan verleden jaar. 1982 was dan wel een dieptepunt qua prijs. «Op brengst van hop moet gere kend worden over een tiental jaar», is een oud gezegde in de Faluintjesstreek Tenslotte helpt de hop de boer ei toch bovenop! Voor Northern Brewer, mo menteel fel in trek. biedt men zowat 7.000 fr. per baal (van 50 kg gedroogde hop). Weten de dat hop door het drogen zowat 3/4 van haar gewicht verliest. Voor andere variëtei ten zou men circa 6.000 fr. presenteren. Heel wat hop wordt echter, lang voor ze rijp (is. per kontrakt verkocht. Zo wil de boer zich veilig stellen en met de rest kan hij dan wat de kat uit de boom kijken. Om de hopteelt in de streek te bevorderen heel wat hopte- lers gaven er reeds een tijd ^geleden de brui aan en kenden dus het «gouden jaar» niet, mede door de rooiingspremies organiseert de stad Aalst, departement landbouw en middenstand, een jaarlijkse hopprijskamp Waar die de laatste jaren steeds gehouden werd in de bloemenveiling «Flora», ideaal aan de rand van de stad en aan de Albrechtlaan gelegen, moest nu uitgekeken worden naar andere behuizing. De tijd dat er in Flora nog een vrije dag in dc week was is immers voorbij. Het zal nu maar alle maal plaatsvinden in de Kei zershallen. Voor de kwekers met hun traktoren en aanhang wagens wel iets moeilijker met I eei meer risiko. Üjltinsl Alle hopplanters uit heltfl ife kp. Aalst mogen aan deze stei t ife j kc prijskamp deelnemen zelf geteelde hop H>ïe iisa ajn Saaz. Northern-Brewer I tijfel wers-Gold en Record Lditkanse aantal deelnemers is a deknste| perkt. Er zal een dceinamAjiertnl mie worden toegekend*~W~. :e fr. voor de eerste baal. voor de tweede en der voor elke volgende 75 fr. Dc prijskamp gaat door Keizershallen op donJ™1 september vanaf 9 - wordt dan de 38ste editie. Balen kunnen daags ter plaatse worden vanaf 14 u. Aan de prijskamp zijn prijzen verbonden en laureaten worden dipt» uitgereikt. Ongevallen vormen nog steeds de voornaamste doodsoor zaak. Mede omdat er geen af doende hulp kan worden gebo- den in de korte tijd tussen ongeval en de aankomst van de hulpdiensten. Die korte tijd is immers dikwijls beslissend over leven en dood. Vandaar deze basiskursus: mensen vertrouwd maken met de eerste hulp bij ongevallen, technieken, rekening houden de met de diverse omstandig heden waarin de kruciale hulp r moet kunnen worden geboden (op reis, tijdens het sporten, thuis, enz.. Het gaat hier uiteraard om de elementaire beginselen van de E.H.B.O. waarbij het er veel eer op aankomt «te kunnen» eerder dan «te kennen». Dc kursus richt zich vooral tot groepsverantwoordelijken. reisleiders, sportmonitoren. enz. Hoewel iedereen er wat van kan opsteken. Heel wat ongevallen doen zich immers gewoon thuis voor: brand in- toxikaties. In een reeks van tien donder dagavonden wordt het volgen de gebracht: algemene inlei ding, abc van de reanimatie (vrije ademhalingsweg, beade ming, hartmassage, bloedin gen, enz.), evakuatie van de slachtoffers, benadering van een verkeersongeval, verban den. specifieke onderwerpen als sportletsels. brandwonden, slangebeten, brandlusscn, al gemeen voorkomende letsels, verdrinking, hartinfarkt. De mogelijkheid is voorzien om onderwerpen op aanvraag te behandelen. Er wordt dus ge rekend op de inbreng van de deelnemers. De kursus vangt aan met ingang van 22 septem ber en is gespreid over tien donderdagavonden telkens van 19.00 tot 21.00 uur De kursus heeft plaats in nv Huis Heidebloem. Oude Hcirweg 20 te Waasmunster. De kos ten: voor bestuursleden ATB De Natuurvrienden 300 fr voor leden ATB-De Natuur vrienden 600 fr.; voor met- 'eden ATB 1.000 fr Inde prijs is begrepen: een gedrukte en geïllustreerde syllabus, samen gesteld en gedoceerd door Jos Leysen. verpleegkundig do cent aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde te Ant werpen (Stuyvenberg) Alle verdere inlichtingen en in schrijvingen: Jeugddienst ATB De Natuurvrienden. Provin ciestraat 53 te 2018 Antwerpen (03/236.18.61 of 62) gaande van bv. stiltewakes bij de beursopening, informatic- kampagnes. straattoneeltjes tot bv. het blokkeren van dc beurs met je eigen lijf door menselijke tapijten of blokka des te vormen. Voor het goed verloop van deze akties is het belangrijk, dat basisgroepen (bv. bestaan de groepen) gevormd worden Zo zouden ook vrouwengroe pen kunnen meedoen. De vrouwen van Greenham Com mon o.a. tonen hoe belangrijk en leuk vrouwenakties zijn. Het is belangrijk aan deze wa penbeurs zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven. Wij kunnen met op 23 oktober in Brussel tegen de kernbewape ning gaan betogen en tegelij kertijd een wapenbeurs laten doorgaan waar juist zulk geso fisticeerd materiaal staat ten toongesteld. Daarom ook een oproep aan alle geïnteresseer den om zo vlug mogelijk kon- takt op te nemen met de LEF- Werkgroep voor eventuele verkoop van stickers, hangen van affiches of folders uit delen Kontaktadres: Francine De Uki(XujbT"" 28 •M™%fonge"ehlfu?Xt"lChf'Ug''lm" °"d" gW" J.V.L. P reS'e van Edn<t"l De Rnysscher (vk) haaSt WOr?' f"™ kermis met doende inspiratie om er heeft zijn betekenis in net stormachtige terug, maar oe opening van een tentoonstelling. Zo ook in weer iets moois van te ma- werk en wordt erin opgeno- tevens het kalmerende een bchoonaarde, waar men in het oud-gemeentehuis ken- Geerinckx bezit trou- men. Het zijn zovele staal- zonderling samengaan van de kunstenaar Francois Geerinckx had uitgeno- wens een piepklein boekje tjes van vakmanschap, twee verschillende werel- digd om zijn jongste werken te expozeren. De waarin zijn schatten Maar ook in zijn schilder- den die toch een eenheid kunstenaar werd ingeleid door de heer Van Uyt- verzam pareltjes van mi- ijen is Geerinckx te genie- vormen, vanok die dit zoals steeds op een biezonder knamm SS!?2i'fï Sï? da(!; P« e8brudtt geen óver- Vermelden we nog dat de en ook vlotte wijze deed mezonder knappe kcht zien en alleen bestemd vloed aan kleuren, maar opening van deze tentoon- zyn voor ingewijden en van elke kleur weet hij een stelling werd bijgewoond We hadden het seluk Fran- in hot haoh t, vrienden. aantal tinten aan te wenden door enkele schepenen van ois toXSXn. in fJSl mXï 7 Wlsl tot uitzonderlijk ge- de stad Dendermonde, eertlTÏSto ontaït 5 v^LTÏc g geweest. Geerinckx te verrassen met heel. Zijn voorkeur gaat uit evenals door een paar ge- ebben on een tentoonstel .al >r a 8n zlJn verfijnd tekenwerk op naar de zee Die staat voor meenteraadsleden Tijdens ng OnSer m^??Soïï: Siï pwoon "P^Papier Met hem gelijk met de open de duur van de tentooistel- .ng^ demuLtesten^e „5?"SL""6": f(,°e S'r8p8n '°vert de ruimte' de vr«heid' de Francois Gee- aasrode wSÏ M eSe e S72ÏSU W" ""f verras?ende «kenin- vnjding en de rechtvaar- rinckx heel wat bezoekers m zijn prachtige Schelde- tekenen pp„ feF te v°°rschijn: een paar- digheid. Hierin kan hij zich ontvangen wat meteen be- ndschappen sx^seerde eenieders aan" ten volle uitleven. En dat is wijst dat kunstminnend re weten van hem dat het Fn een 'hoi ï^P161" dackt trekt en een wonder- ook merkbaar, want in elk Dendermonde zijn werk jkenen en schüdereiT hem k T m°°ie kerk" Zelfs de kni" die aan de zee is ook naar waarde weet te schilderen hem werp is goed en biedt vol- ermg van het inpakpapier gewijd, vindt men het schatten. j'.werkcentrumKidderstram 'm Aahc^wL^ het kiru schrref ^ranco'is^Ca" W8tend baasje dat Jaak. Radeer en Hans kom- twerkeentrum samen met het Humanistisch Vriizin- vanna m dTvn^^rFn an«" vanuit Z!J" ke™e zaak" P°neerden de muziek en ■g Vormingswerk Denderstreek ..de avonturen van God. veringen van een bdbeiror- len Bakende tafere- spelen ze ook zelf: stevige langt uitgevoerd door „de zwarte komedie.. Een spel sifkJT daariSe b T Van de iaren '80 "P" aar ideeen van Francis Cavanna en Alfred Jarry in 1 of onbevmTt ^Tde Sren Z ï?J2f a 7, Se" Arablsche "Ostalgte. irtaiing van Pie, Phyns en regie va» Bert Verhop StS' 3S°"t^oXdeW^? ^bSS'/aSXr 5SÏÏT 4 ïslhs, S Toegang: aoo fr voor- Anno 1983 is God de vader vanetocht. e.d.m Akademie voor Schone Kunsten verfijnde breed gepenseelde uitvoering ervan voorna- We besluiten onze recensie TTi1116 engt momenteel een tentoon- doch rake manier van melijk van «de koe» in de met het werk van de beeld- f.. ng met werk van enkele leraren. De persoon- akwarellen, geraffineerd weide, de vervoerwagen en houwer Chris De Mangel. 1 ujkheid van ieder kunstenaar komt in de smaak- S^voehg werk André Van het slachthuis. Zeer sober Het meest opvallend en volle ingerichte expositie biezonder goed tot haar Schuilenb«rKh, een van de werk. zonder handteke- naar onze mening ook zeer recht. jongste deelnemers, brengt ning, een uitvoering per geslaaed werk is het naak- vier overwegend groene IhSis met subtiele oneï u naar nieuwere vormen aan de akademie. We hopen schilderijen brengt waarin dig uiteepuurde tekênS" f ®n rengt m deze tentoon- dat dit initiatief in de toe- de oneindige variaties van gen, klein van formaïï* kaSrS rn ^Sf mat stelling.dne uitgezaagde fi- komst zal herhaald wor- licht geel, turkoois, eme- doch getuigenissen v™ïn mSe aSselS^e^fn ma fZ™ g>f" den, De tentoonstelhng B^lck volg, met een recks J akw„eilen van Paul ïlSS* Z*t T doeken waarm een groot Vermeir, portret, figuur en naar zii ons vertrfdP net Ilguur 14 30 tot 18 30 uur, m de gedeelte zuiver wit blijft: landschappen, tonen een komt de inspiratie en- de S^vÏÏlÏL^TS kUn" Sint-Niklaas. Achter de oude kerk» vond voor het eerst een Het regende, maar toch way het gezellig aan Den Eglantier (Iv) Sint-Niklaas. De socialistische harmpnie De Toekomst was van de parui vlagmhuldiging bij SP-wijkklub 't Rode Begijntje (Iv)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 26