ieuwe zege brengt Volgend Jaar Beter spoor van Opba Adviesraad Toerisme start dinamisch Hoger Handelsinstituut Dendermonde l nieuw werkjaar in Zoeken naar drie reekswinnaars mtMfÉ [tvenliende vogeltentoonstelling te Grembergen we nieuwe wegen op if Aalsterse politie: vastberaden en steeds dienstverlenend IKJrti ?r. "?"7ordi'n!!iri7s™Ss: W «m De Voorpost - 23.9.1983 - 27 KiiiHrnooi Aalst I Volgend Jaar Beter» met een ultieme eindjump dan toch nog voorbij rivaal 5!' Da' 's de vraa8 die het Aalsters kwistornooi tot op de laatste avond zijn 1 tocht geeft. Inderdaad, de onzekerheid blijft. Zeker nadat, op de voorlaatste „nd titelhouder Volgend Jaar Beter met een nieuwe overwinning erg dicht bij iHo DonHormnnHco kwicnlnpp mpt ppn nvprwinninp on de laatste j. opba kwam en de Dendermondse kwisploeg met een overwinning op de laatste ïerkla;,ng klootjesdrogc. „^"nd'eV^ asielraden "al- „d de tornooizege opnieuw uit Aalst lykt te kunnen meenemen. Vrydag, 23 rjj wjst jedereen de zaaj aj |een aanaepasl waar nocjjp Jj, is Netwerk getuige van de laatste kwisschok tussen de twee ploegen die, net als da, de kloot tussen Opba en werden de {eden ter hand X ifceerste editie, het tornooi van begin tot einde hebben gedomineerd. Volgend Jaar Beter nog slechts steid gij een volgende verga- vier puntjes bedroeg. Een goe- dering kunnen ze eventuele M twintig vragen voerden de wens naar de Dendermonde- de kwis van Asdammen dat de op. Qf aanmerkingen of aan- «men was de kwismaster twee rivalen de tussenstand naren, en ook daarna leek fle derde plaats inderdaad aan vullingen voorstellen Drie liALBuggenhout kon, mits aan met vijf punten voor- titelhouder steeds wat beter VAL moest afgeven. Volgend opeenvolgende niet gewettigde nu. pp ,„»i. cm nr, vat dan (inna IJp Krakatan p.n de t„„, d„,„, afwezigheden stellen een einde aan hun mandaat. Dit om kon- tinuïteit in de werking te verze keren. De ondervoorzitter wordt door het college aange duid. In casu is het de heer Robert Vejnneman (PW). De puntentotaal, wel- sprong op FN-Klub en VAL. dan Opba. De Krakatau en de jaar Beter haalde een vierde definitief de derde plaats Opba had toen trouwens met dochter van Demerer waren avondzege, net zoveel dus als bel tornooi grijpen. FN- schrijver Berkenman ook zijn samen met spion Guillaume, Opba. Vrijdag 23 september. De Bende van Jan De solo binnen en reed met Bellini mel loper Coglan. met heli- en nu om 19.30 uur. wordt in 'ig,U „gjesten uitmaken wie ook beter tegen de hellingen kopterbouwer Sykorski en re- Netwerk de laatste rit om het jjjf de rode lantaarn op. Halfweg was er nauwelijks gisseur Terry Jones goed voor Aalsters Kwistornooi gereden. Stonden maar de meeste van enige afscheiding sprake al een pak kwispunten, V.J.B, Na wat we vorige vrijdag mee- fichl gmg Iocb weer U'1 waren er de twee solo's voor raakte er wel een paar puntjes maakten lijkt het of Volgend adviesraac? vergadert zo de destrild tussen Opba en Opba: Paralax en Marie (naast mee voorop maar een kloof jaar Beter inderdaad moet in noodzaak zich voordoet doch «jd Jaar Beter en men Boudewijn, Albert, Leopold, tussen de twee titelpretenden- staat zijn die laatste eindjump tenminste driemaal per jaar.'In kwieuwd of de ploeg van Charles, Axel en Gustaaf als ten kreeg men toch niet. Ook te plaatsen. Met Hoe Grijzer deze vergadering werd geop- -1I ini.-t na i/iiftin x/ranen ntnt \/f e-1 i TT \\r.:«1. 1.„i Jc 1 De VVV «De Faluintjesstreek», Hugo Van den Bossche (Aalst) voor de VVV 'De Genoeg hooi op het vork Denderstreek', Herman Talloen (Aalst) namens VTB-VAB, Frans Schockaert (Aalst) Gedacht en gewerkt, wordt namens Vakantiegenoegens, Walter Van Lierde (Aalst) namens de Horeca-sektor en aan een up-to-date klassifice- Marnix Cherreté (Erpe) namens de Verenging voor Aalsters Kultuurschoon. eethuisjes en restaurants vol- Statuten derzijds evolueerde de «instal- als achtergrond een reuze-ets gens de prijsklasse. Eveneens De statuten voor deze raad, latievergadering», dank zij de dat Opba weer drie solopunten opleverde. Met miereneter i.p.v. de mierenegel ging het weer mis en wanneer V.J.B. juist gokte op seminarie als ongeveer eenvormig met die suggesties en blijkbare presta- van Frits Kiekens. De toeristi- aan de mogelijkheid een ple- sche dienst was ook present in zierboot te laten varen op de Bi)fl weer een deel van voor onze koning), niet na vijftig vragen met Meli- Hoe Wijzer als koersleider en Khtcrstand zou weten ook twee voor Hoe Grijzer ta Bentz als uitvindster van de het trouwe publiek als suppor- Bmaken. Hoe Wijzer met het Aalsterse koffiefilter, met Mark Twain, ter staat het tornooi een bie- lopploegen uit het Lepelrecht en de papfles uit de met wielrenner Leo Van Vliet zonder spannende finale te kwisgebeuren zorg- zeventiende eeuw en tenslotte en met lazuur, tenslotte toch wachten, gjirdaad voor een felle met bioloog Lamarck ook nog een synoniem voor azuur. jt0 de andere ploegen solopunten voor V.J.B.... Al- Voor zanger Lou Reed waren LJaardoor helemaal de leen Mary Quant, Beethoven, noch Opba, noch V.J.B. be- jfeingekwist. het damspel, het schip Vasa en reid de kastanjes uit het vuur atarogen was V.J.B. wel schrijver Baekelmans hielpen te halen. De spanning bleei nöEclopen met Carl von de andere ploegen aan wat over de kwisavond hangen la voetballer Martens, punten. want de eindspurt leek nu wel Mans Quirinaal, de rat- ingezet. Volgend Jaar Beter de Weser en vooral de Nog vier puntjes leek de achterstand van zeven oultn voor de oscillo- Volgend Jaar Beter was veruit punten even volledig te kun- gVlaarOpba kwam in de de beste ploeg bij de zaalkwis, nen goedmaken maar er was pde reeks al terug en na de twee prijsjes gingen trou- het American Patrolnummer teerd voor een vergadering om de twee maand, vakantie maanden uitgesloten. Dan doet men aan ander toerisme. De voorbije werking De stand met nog een avond te Schepen Borms hoopt dat er spelen - 1, Opba 779, 2. Volgend Jaar hecl"l! samenwerking zal zijn, Beter 775, 3. VAL-Buggen- meer frekwent en met meer tiedrang van een aantal leden. boven de ideologieën heen een Aalst. De leden van de stedelijke raad voor toerisme. Ze hebben er goede moed Palugama 509, 9. FN-Klub 482, 10. De Bende van Jan De Lichte 463. de Akademie voor Schone hout 650 4. Asdammen 631. 5. suggesties en inbreng vanwege tot een «werkvergadering». Kunsten en momenteel op de Fiasco 628 6 Hoe Grijzer hoe de leden dat in het verleden. Na een verwelkoming door week voor Vrijetijdsbesteding. Wijzer 581 7 Rossers 540. 8. Sinds de installatie van het schepen Chris Lievens-Borms In de benedenzaal van het bel- - nieuw gemeentebestuur werd die hoopte dat de adviesraad fort liep een mini-tentoonstel- reeds heel wat gerealiseerd. zal helpen zorgen om Aalst ling die heel wat belangstellen- De brochure werd aangepast, ook op toeristisch gebied te den naar het Oud-Hospitaal Hugo Aerts Men vond nog 11.700 promoten uit publikaties al- draineerde. exemplaren en dadelijk met ierhande blijkt wel dat er een De binnenkoer van het Oud- een nieuwe starten leek zin- gebrek aan doorstroming was Hospitaal kreeg reeds een loos. De nieuwe komt er alles- werden de afgevaardigden grondige beurt en na enkele zins na uitputting van de van de politieke partijen en de maanden wachttijd de op- «stock». De aanpassing ge- deskundigen «ge-installeerd». gravingen aldaar gingen vele r»o beurde volledig in eigen be- Leden meter diep volgt de verdere T' Z UU' S F eaSv Vkn SK» p,i32gvan S"ten- h«< «i een Voor de politieke frakties zijn afwerking, w! dc ornitologische ckers en Freddy Van Meen. prijsuitreiking van deze ten m|e„blad in het Frans het En- dat voor de CVP Philemon °ok aan de Kunst- en Am- ,De Zandvogel» uit De Zandvogel Tijdens de tentoonstelling zal toonste hng heeft plaats op za- Bels en het Duits_ Te bckomen Eeckhoul (Erembodegem) bachtenmarkt werkte de toe- fcVdjn vogelten- DeGrembergseiclubDeZand- ^weer^enkete prachtige -n >t gebiedshuisje. Jos Muylaert (Meldert). Roos ^i^h^die^me^^^ Dat er geen expo beeldende kunsten op de binnenkoer plaatsgreep maar «eten uierdag 1 en zondag levenskrachtige Grembergse duiven. of ruilen. De prijsuitreiking buitralandt"""en''autocaristën! voorekter" en ^EfienneFfifck i i- u-. nu;„„t r™„l. Pino r>n. Tpr orlpoenheid van de ten- van de tentoonstelling zelf vuurzuil, r cu cucmie rijen Vang jaar'möcht vogeTwe,"J"Spge,ich," in 1965 sinoogcls kunnen bewonde- tijdens de openmgsrecept.e. ^Wd'wöd ooTv"oör"en -mcls insehrij- en telt een 60 tal leden. De ren. Onder mees kleur-en pos- Op zondag 2 oktober .s er van ÏÏ.PrlE t^,1 ,t Vr „m en bij de dub is aangesloten bij de Bel- tnnrkanaries. parldelem &uo; ».W lil» M «j* de versp®eiding via i cr- de PVV G. AdrLnssens-Van oani^alioQ P*n van tn^- Hor, Q.naelr T AulrtT DoKart ,1(1) deelnemers insehrij je in totaal om en bij dt t®li exposeerden. Dit gische Ornitologische Federa- pese vogels, mutaties en s j. ....ri.ii:.» rDom ï/nrvrritinr ton rlb7P cinoptt pYGiton hoendei UCUIS. 1CUC1CCII IVOll UU Ul.ll. - I I ItóTde ttntöönstêlling geTB^TVooSttervan deze irngen. "exoten, hoenders en Stische dkust'e"! oSkTn he! Verinem," (Aate)!' --".I! 1 .r huitpnlanH p.n nntnrariMen uonruittar or, ntinm JThd Parochiaal verenig,„g ,s Frank Ring, Sn- Ter gelegenheid van de ten- van de ten, oonstetting zelf 1 Uamcoctoonivoo -) IP Hprvnnryitip-r is Francois Van toonstelling wordt een teken- heeft plaats op zondag 2 okto- A5V«aisi;, vuui u ^Hamsestee'nweg 'iTe dervoorzïïter is Franqois Van toonstelling wordt een teken- heeft plaats op zondag De openingsu- den Branden, en sekretaris wedstrijd georganiseerd. De ber om 20.00 uur. Zondag om dering van de Aalsterse Ad- Herman Louies (Aalst) en De- okto'ber schatbewaarder^ is Philemon teerlingen de 1^^ 22dt0 „m wojjmde^aars w°S',geS; d^kL-' drinken» in de plaats kwam zal worden opgevangen door een zowat permanente tentoonstel ling beeldende kunsten in Ter linden. Voor volgend jaai Jflj'tol 22.00 uur en op Van Huffel. De leden zijn len van Grembergen kunnen van de steunkaarten uitgeloot, ■('oktober van 9.00 tot Frans De Sitter, Florent De hieraan deelnemen. Het tema finn 15 00 tot 22.00 Keyzer, Antoine Colman, «s natuurlijk «vogels, een bon- bo traditie dat het nieuwe akademiejaar aan het ter Handelsinstituut te Dendermonde wordt inge- - i akademische zitting waarop trlkuns een «sLke'n «spreker wordt uitgenodigd.J)it jaar had men nrn wDr. E. De Jonghe, hoogleraar aan de Katolieke I van Leuven weten te engageren om een Bitvoordracht te houden over «de huidige betekenis perspektief 'van "de radikale lnlfflsrxisme». hoop, waarin het eigen falen jeman van het Een andere uiting van deze ter Handclsinstituut wijziging is onder meer de toe- b(j. Vol? en leerkrachten spraak die Kroetsjov hield en itembera *k°°ferentiezaal van het waarin paal en perk werd ge- Hij vroeg hen zich steld aan het Stalinisme. De leer van het marxisme was gesteund op de aliënatie, op het zich bevrijden van. Met de situa- zich bc- billen inleven in de «top die het instituut nkele j# taii tn ging vervolgens oitopde diepere beteke- aliënatie bedoelt «n school met een tie waarin de inslag. «In feite be- to kristelijk onderwijs lit heli ilncraen cn geto zijn t Mb an Li n 6 va, I feï (sèïk. fep; '■ter lpte mlelu, me en brengen daardoor flink wordt vervangen door een uto- wat mensen, vooral jongeren pie van de hoop Professor De Jonghe kreeg gens wordt bij hen gesproken van een konkretizatie en in houd van de kommunistische maatschappij. Zij bieden het voor zijn boeiende voordracht heel wat applaus van de aan wezigen, waarna dirckteUr Roggeman zijn vóórname gas ten uitnodigde op een receptie. een ander verloop dan ver- (Aalst) en Eddy Schollacrt wacht. Van totale installatie (Erembodegem). van deze adviesraad kon geen Als deskundigen zetelen in de sprake zijn omdat alleen de raad Karei Baert (Wieze), aanduidingen van de afgevaar- Koen Liebaut (Aalst), verslag- digden van de politieke par- gever en Hugo Van Steenber- tijen en de deskundigen het ghe (Aalst), sekretaris. fiat van de gemeenteraad had- in het gebiedshuisje zijn daar- den gekregen. Wegens dubbel enboven nog heel wat folders gebruik één persoon werd te bekomen. Ook op de Pro zowel door een partij als we- vinciale dag van de Oostvlaam- gens een toeristische organisa- Se toerist op het domein tie aangeduid kwam er een Puyenbroek te Wachtebeke plaats vakant en in die vervan- was Aalst present met een ging zou niet tijdig voorzien stand die er mocht zijn waar zijn geweest. Deze afgevaar- naast folders en dokumentatie- digden komen dan op volgen- materiaal ook de Faluintjes- ambachtenmarkt nog mindei kommersieel doch meer de monstratief en dinamisch te maken. En de toekomst? Daarmede zijn we reeds aan de toekomst beland. In het Dender, voor scholen en gezel schappen. Herdersem deed het nog onlangs. Ook een schaakbord in grote dimensie zou op de Grote Markt kunnen worden ge plaatst. Verplaatsbaar alleszins en te realiseren i.s.m. de Aka demie. Koning en koningin zouden de Aalsterse reuzen zijn, het belfort «de toren», ajuintjes zouden de pionnen zijn en «lopers» zouden er te Aalst genoeg zijn. Gesuggereerd werd ook dat: het museum Oud-Hospi taal bij vernissages zou «open> zijn op de Grote Markt een ty pische «wegwijzer» zou ge plaatst worden die de richtii g van de belangrijkste bezien ,- waardigheden zou tonen met de oude drukpers in het Oud-Hospitaal bij gelegen heden zou kunnen gedrukt worden en exemplaren meege geven dat de vroegere heraldieke vlaggen die de markt een histo risch cachet gaven terug in ere zouden woiJen hersteld (ver sleten? te duur?) dat een prikbord in de hall het stadhuis toeristen zou Oud-Hospitaal zijn heel wat wegwijs maken qua gebeurte- mogelijkheden doch allereerst nissen, onderkomen, spijshui is de herstelling aan het dak een noodzaak. Een aanwinst alleszins is de zetterij-drukke rij Pauwels met edukatiëf doch ook teoretisch karakter. Een schakel in de evolutie van de boekdrukkunst. In samenwerking met de Fede- ixve Vrouwkerk te van enige wijziging sprake kan Vijfde editie voor Appels' Kwisverbond verwelkomde zijn. M H de vergadering, woensdag 28 specialiteiten konden geproefd ratie voor Toerisme in Oost- oktober, aan bod. Er is immers worden en de Aalsterse ajuin- Vlaanderen werden reeds drie een gemeenteraadszitting op taart een goede beurt maakte dagarrangementen uitgewerkt 27 september waar alles kan Ajuin en Faluin. Wie had het waaronder ook een in de Fa- geregulariseerd worden. An- kunnen denken? Dit alles met luintjesstreek. zen, vermakelijkheden, verto ningen en uitvoeringen, tran sportmogelijkheden et tutti' quantï. Zonder veel kosten te realiseren en dagelijks aan K passen door de toeristisch, dienst. «Een planton kan oo; niet alles weten». En toeriste die Aalst bezoeken, en naar di- statistieken zouden uitwijzen groeit hun aantal, weten toch ook graag van wanten. LH In café 't Peird leek men bie- werd vorige week al gekwist. pels' Kwisverbond in de Den- dermondse zaal werden gehou- vindt wanneer datgene wat htj m dleskwij. oRsenarmn heelt hem paal t1o- De Korpsdag van de Aalsterse stadspolitie van verleden dan het landsgemiddelde en schoot van het politickorps zonder opgetogen na de eerste Onder letding van Volgend zondag, reeds de 29ste in de reeks, werd zeker door de wordt dc enorme verkeers- maakte vroegere vijandigheid kwisavonden die door het Ap- Jaar Beter ging titelhouder weermaker niet verwend. Toch maakte de politie, onder stroom veroorzaakt door zo- p aa s voor egnp en spor ivi- deze «KJ,ilis de direkteur. die tel is dat «er wel in- a rijn die proberen dc gestalte te ge- geschapen heeft, hem gaat do mineren Marx heeft deze aliënatie op drie vakken toegepast. Op de egodsdienst onder meer. waar kansen willen krecren hij stelde dat dc mens zich fcknsteljjkc kultuurbele- moet bevrijden van een gods- ieeinant fieieren begrijpen en aan- dienst waarin God de domine- tójit |eten waarderen.» rende figuur is, op het vlak van I® «®te hebben hun kin- de ekonomie waar hij zei dat e 75 t dooi sers en ze kunnen nog een aar dig potje verzetten ook», vond de baas. Spinnekop, dc ploeg werd erg leiding van hoofdpolitiekommissaris Aimé Provost, een gewijzigd en kwam onvolledig „oede j,eurt Cn positieve indruk. aan de start, volledig de mist in. Papaver won nipt van opendeurvoormiddag ken- die ook minister van Binncn- Aquila cn sloeg de andere kon- de veei sukses met tal van landse Zaken Nothomb niét kurrenten ook al aardig terug, weetgierige bezoekers doch op vreemd zijn. Op de begroting A TH Inm T/xra VAT p n i rro-, t A„„1. 10.000 pendelaars en teit. Door ook de gepensio- Het Appels' Kwistornooi is dus ATB, Loco, Tora, VAL en bel Beukenhof 22.500 leerlingen in goede ba nen geleid. Rekening houdend met de be perkingen en tekortkomingen an ieder weggebruiker wor de 1982 werd dan ook door de den geen onmogelijke eisen neerden. in te schakelen werd het politie-sportverbond een bloeiende vereniging met 133 leden. Wat alleszins ten goede zal komen aan de uitoefening van hun taak, vastberaden doch steeds dienstverlenend. ook opnieuw gestart. Met nog Wodeismedoadc zijn de ande- sportnamiddag zou doorgaan minister 350 miljoen uitgetrok- door de politie gesteld. Ver- R wedpr7j.tl. meer ploegen dan in het voor- re kandidaten was van politie niets te bespeu- ken en op die van 1983 417 keerssignalisatie en wegmarke- In moeiliike tiiden bye seizoen en me!, na het In tweede afdeling vinden we ren Wellicht het weder. Met miljoen voor aanpassing van ringen leidden tot een opval- en't Peird als plaatsen voor het een ook de kanshebber voor d besioten. cung agenten, vuunupig moei vciKcciauiigcvai.t-u. ev- kunstkoncert on d<= ■m gebeuren. Achtentwintig ploe- de reekszege. verder Alles of Hooedae zou de zondae wor- echter nog steeds geroeid wor- staafd door cijfers, wat ook in dJt, ding agenten. Voorlopig moet verkeersongevallen. Zulks gc- toivertremwd en dat wordt gedomineerd door dc Kn aantal vcrplichtin- patroon en tenslotte een poli- londcrla E.zowel van de school als tieke aliënatie want wanneer De ouders ver- de politiek de gewone mens temmers dat de school gaat domineren, dan moet tags tw 'Weien een opvoeding men zich hiervan bevrijden. "'en die in dc lijn zal Maar er zijn nog een aantal 1J» de vorming die zij andere verschijnselen die het milgezet. Tot slot deed marxisme door de loop der °P"*p tot de leerlin- jaren hebben beïnvloed. Er is dipwPfflfc leerkrachten om sa- onder meer het historisch ma- 'Nllcn bouwen aan de terialisme dat de mensen in ®temecnschap. een systeem wil laten leven. avonden zorgen voor drie Wanhoop, Juventus, en de stij- reekswinnaars. En vooral in gers Antagonisten, Jeugd zon- eerste afdeling lijkt het onge- der Dak en Jonogroots. twyfeld weer spannend te wor- In derde kreeg men ook zijn tiemannen, althans zij den en is het na de eerste avond eerste beurt. Fiasco, ook in meevierden, het er eens kon- al zo goed als zeker dat Spinne- Aalst bievoorbeeld aan het den van nemen kop de titel maar moeilijk kan werk versloeg de Rossers. ook j^a een miiitairc mis in St.- verlengcn. al een ploeg uit het Aalsters Martinus werd met op kop de kwistornooi, terwijl verder As- Koninklijke Politieharmonie Vijlde editie dammen, Zalmkes, Crescen- Van Mechelen een optocht ge- Vijf jaar geleden startten en- d0i Eureka, The Entity, The kele kwisliefhebbers met een stones, Trisjers Appels kwiskompetitic. De dc partij zijn. zonder dat ze daarin zelf gelo- wedstrijden hadden de eerste ven. Het zijn de freudo- jaren steeds plaats in zaal Half Steeds op zaterdag marriten Hi.* aan- Af maar vermjts het aantal Appels blijft kwissen op zater- - ploegen steeds bleef stijgen en dag, telkens om 20 uur. Net al en Keizerlijk Plein vrijding. Zij ijverden voor een zaaj Half Af ook ver van de vorige jaren wordt elke avond vtarirt having van de stad voor één korte riemen. Toch werd de zegd of publikaties maal in de handen van de rijks- kriminaliteit te Aalst terugge- schreven, wacht berustte zodat de poli- drongen tot een lager cijfer Door de sportaktiviteiten 11 deze dag dan afgerond. 'Eanisme jteteaar was professor marxisten geweest die aan- ■•w Jonghe van de Ka- drongen op een algehele be vBvers1- houden door de voornaamste i Beifen van straien van dc stad waarbij bloemen werden neergelegd aan de monumenten of ge denkplaten in het stadhuis, in de rijkswacht, aan het Vredc- 'crsiteit te Leuven, .j.v.vj—, jJ101® meest vooraan- afschaffing van ccn aantal ge- teologen van dit vestigde waarden. Ze kwamen Hij zou dieper in- onder meer op voor abortus, m huidige betekenis homoseksualiteit en andere en «marxisme. Het werd vonden met hun gcdachten- "Mer boeiende en stroming in onze moderne tij voordracht die de den heel wat gehoor. Er was k «leraars een beter en ook een kritische richting waar öMi nicuw inzicht gaf in te nemen die aanstuurde op een emancipatie en vcrlich- rteng er vanuit dat het ting. Dc volgelingen van deze l{ «op gericht is in stroming verklaarden dat de 't overtuigen, waar- rede de mens al te veel en al te 77 - - v, Op de Grote Markt koncer- Ideale kwiszaal was werd m hel geleid d»or ccn ploeg uil de B ondc„ussen dc mu!iek. derde jaar al gedeeltelijk ver- reeks. In totaal zijn er dus 28 huisd naar Pachter en wordt nu kwisavonden, negen in eerste, de vijfde editie voor meer dan negen in tweede cn tien in de helft afgewerkt in 't Peird. derde afdeling. De kalender Achtentwintig ploegen dit jaar ligt kapel van de stedelijke brand weer 0-1-v onderluitenant-ka pelmeester Marc De Cock, aiucung. ne ..ueiiue. F ccn zouts gezegd, volledig k hliBdc l Aalst De oudslrijders du- steeds param staan om samen in dc optochten mee te stap;. v> hier aan het monument op het Vredeplein (per) chtentwintig ploegen dit jaar ligt. zoals gezegü vo.tearg rasjeszitters kort bij de kiosk r,s. Spinnekop Rene Vun He. Appels Kwistornooi dus ^Jsldde Tar7e polh'e- Marrkp als schathewaarder cn Gezonder dan ooit. Het aktieve tk.i het bestuur de voorbije weken kwist tweede o.l.v. Juventus aardig dc handen vol. Dat be- voor het eerst in 't Peird, derde stuur bleef trouwens ongewij- afdeling kan daar met De Ros- zigd met Willy Verleysen van sers als kwismasters op 1 okto- de ploeg Loco als voorzitter, ber aan het werk en dc eerste ■tbiinf- iT°Raemdonck van Jono- afdeling moet voor zijn tweede Ibdiih bedoellic dat ,an8 heeft verknecht cn dan is groots als ondervoorzitter. Leo kwisavond op 22 oktober naar bi, elgernoedofgewe- er nog de Frankfurter Schüle. jacobs van Banzai als sekreta- Pachter. we tc ondermijnen gepredikt door filosofen met "IP is om toe te tre- een Joodse kulturele achter- t c fimie schare marxis- grond maar duidelijk marxis- tisch ingesteld. Zij zijn de aan- heeft in de loop hangers van ccn gcseculari- wijzigingen zeerd messianisme. Voor hen denJ de definitieve reeksinde- T. ndermccr in de gelden waarden als rcchtvaar- '°en men de 'digheid, rechtschapenheid, telt e°MVan ^ar' ^arx naastenliefde als de opperste sfj j Maar de oorlog begrippen. Met andere woor- tei Hcvo'ut'c tegenge- den, zij hebben de bijbel in Reeksindeling 1 0(lat het pas in de dienst gesteld van het marxis- Drie reeksen dus In eerste onpas zongen, lawaaiden of in de hahtfen klapten... Voor de overheden waaronder ook leden van de magistratuur S$& defileerden de politiemannen zw keurig waarna aangezeten werd aan een feestmaal. Burgemeester Raymond Uyt- Marcke als schatbewaarder en gezonder dan ooit. Het aktieve Mark De Laet, het brein bij bestuur kan alleen niet begrij- Volgend Jaar Beter, als wed strijdleider. Deze mensen stel- korpsdag de politie korter bij de bevolking brengt zowel pen dat er mw weinig publiek ^or ;TöpentoXtie als nnnr de kwisavonden komt. door de uitgegeven brochure ling vast en maakten de wed- strijdkalendcr voor het volledi- naar de kwisavonden komt. Met de nieuwe, gezellige zaal tjes van de vijfde editie kan ook daar verandering ,n ko- men. Trouwens, het Appels 1 waaruit de talrijke taken van gemeentepolitie blijken. j„ tieve. En zulks met een nog Kwistornooi loont gewoon de slced, niet vol|edjg kader cn Ie m0 Hugo Aerts weinig middelen. Problemen Aalst. Regen noch wind kunnen de politie stoppen (per)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 27