Begrip voor situafie overheidspersoneel kan Dendermondse gemeenteraad niel beletten WrSünsz LTfirtais: Mr*- saxs-i-sae ■S" ££££5"" °°e raaar »-«*■ "m i zilpcnnin wal loch duizende fi nucl Hiel-t hij werd! Dendemw worden om deze bclanp figuur op een passende «ijl herdenken De kulturtie n men bepaalde W iel stadhuis zou u geen rekening gehw bekwaamheid, beslissing. 28 - 23.9.1983 - De Voorpost 25' C A filiaal geopend te Dendermonde «Ik had een droom en die is nu werkelijkheid geworden», aldus de heer De Keyser, direkteur van de C A groep Gent bjj de opening van het 25' filiaal van deze kledingspecialist. De opening van deze «zilveren C A» mocht zich te Dendermonde verheugen in heel wat belangstelling. Niet alleen van vooraanstaanden, maar ook van kijk- en vooral kooplustigen die reeds enkele uren voor de officiële opening elkaar aan de uitstalramen verdrongen. Hun lange wachttijd werd vakkundig opgevrolijkt door de New Orleans Jeggpap die voor het riante moderne gebouw een streetparade ten beste gaf. We waanden ons meer dan eens op de Kroegentocht die Dendermonde inmiddels wyd en zyd naam en faam heeft gegeven als eerste jazzstad van België. De groten hadden elkaar dus ontmoet in Dendermonde en om dat te onderstrepen had C A op de koop toe zijn reus naar de reuzenstad afgevaardigd. Het was allicht de eerste keer dat de C A reus danste. Maar hy moet er danig veel pret aan beleefd hebben aan deze happening, want hy is blyven overnachten in de nabijheid van zyn roemrijke collega's Mars, Goliath en Indiaan, om dan zaterdag en ook maandag weer post te vatten aan de automatische ingangsdeuren. lokale middenstand. Hij was ervan overtuigd dat door de inbreng van C A de binnen stad aan levendigheid zal win nen en dus ook aantrekkelijker zal worden. Bovendien hield hij een warm pleidooi voor een goede samenwerking tussen de handelaars onderling. «Daar om durf ik een beroep doen op de plaatselijke vereniging om de bakens te verzetten en met gekoördineerde akties het win kelen in het centrum van Den dermonde nog aangenamer te maken voor het kliénteel. Ik ben ervan overtuigd dat de direktie van deze nieuwe C A zeker zal willen meewerken aan dergelijke akties en van uit hun ervaringen in andere ste den met goede ideeën naar voor zal weten te komen». Schepen Dierick zei tot slot ook nog dat de stad haar ver antwoordelijkheid niet zal ont vluchten en voor zover moge lijk alle geplande akties finan cieel en materieel zal steunen.» Rondgang Voor de koper is de C A ruimte een paradijs van ver fijnde kleding. Hij heeft geen weet van wat er zich allemaal achter de muren van de ver koopruimte bevindt. Het dient gezegd dat ook hier C A baanbrekend werk levert. Op de eerste verdieping is er niet alleen ruimte voor stijlvolle en efficiënte burelen, maar werd ook gedacht aan het personeel. Een dokter heeft er zijn spreekkamer en ook een socia le assistente vindt er haar bu reel terug. Een leeszaaltje om de wachttijd te doden, een fraaie keuken verbonden met het bureel van de direkteur ontbreken al evenmin. De ge nodigden konden zich van de ze prachtige en kraaknette ruimten niet anders dan lovend uitlaten. De opening Toen dan eindelijk voor de vele wachtende kooplustigen de brede winkeldeuren wer den geopend en schepen Die rick het traditionele lint had doorgeknipt, was er aan de massa geen houden aan. De Jeggpap moest zich een weg sporen tussen de menigte en trok al dansend en spelend de winkelruimte binnen. Onmid dellijk heerste er een sfeer van gemoedelijkheid. Iedereen voelde er zich thuis. De span ning was van hel gdaat J vriendelijke verkoopsiT verkopers verdwenen «H A toonde zijn gelaal-J prijsbewust, m maar vooral gezinwan attentievol voor de [u naar hartelust kan kjJ passen en nergens «3 stoord. Maar als de kul wil krijgt hijwelvanheti cializeerde personeel Z«1 kreet goede raad. Wef, pen dan ook de slogan felle kleuren ettelijke lezen was: «fijn dai g bent». Dat kunnen welkom tot C A Stijlvolle raadszitting Dendermonde. Kijken en vergelijken in de C.&A op de Oude Vest (vh) dankbaar In zijn welkomstwoord onder streepte groepsdirekteur De Keyser dat voor hem nu een grote droom werkelijkheid is geworden. C A heeft nu zijn 25" filiaal in België geopend en dat betekent een hele mijlpaal. Hij dankte in zijn toespraak de vele mensen die hebben mee gewerkt aan de realizatie van het nieuwe gebouw, dat bo vendien prachtig is gelegen in het centrum van de stad. over ruime parkeermogelijkheden beschikt, en dus alle troeven in handen heeft. De heer De Keyser mocht ook verschillen de schepenen van de stad Den dermonde verwelkomen, evenals de abt van de Sini ster en Paulusabdij, de de ken van de stad Dendermon de. de direkteur van de plaat- ;jke akademie voor schone insten die de panelen van de uten afsluiting tijdens de -rken zo fraai had versierd, :nals vele andere vooraan- -aanden uit de kerkelijke en 'rgerlijke wereld. Het meest vallend was wel dat al deze mensen zich onmiddellijk uisvoelden. Het wachten •or de officiële plechtigheid t start ging werd gewoon c gevuld met het kijken en keuren van de vele fraaie kle dingstukken die er overvloedig voorradig zijn. Kommunikatie Schepen Dierick, die burge meester Cool verving, zei in zijn antwoord dat C A har telijk welkom is in Dender monde. Hij noemde C A geen alledaags bedrijf, want er komen meteen 25 nieuwe ar beidsplaatsen bij. Voor wie vertrouwd is met de miserabe le situatie inzake werkgelegen heid in het Dendermondse, be tekent de komst van C A inderdaad ook op dat vlak een nieuwe impuls. Schepen Dierick onderstreepte verder dat de realizatie ge stoeld is op een efficiënt marktonderzoek en dat het be drijf wordt beheerd door de regels van een modern mana gement. «C A heeft een gezonde financiële basis en volgt de marktbehoeften zeer nauwkeurig op om er op elk ogenblik ook het maximum aan resultaat te kunnen uitha len,» aldus de schepen die ook heel even de geschiedenis van dit familiale bedrijf zou toe lichten. In België werd het eer ste filiaal opgericht in 1963 te Antwerpen. Net 20 jaar later is men aan de 25' realizatie toe. Het zijn cijfers die tot naden ken stemmen. Clemens en Au gust Brenninckmeyer zullen in 1841 allicht nooit verhoopt hebben dat hun bescheiden be drijfje een dergelijke vlucht zou nemen. «C A is uitge groeid tot een wereldbedrijf dat zowel in West-Europa als in Noord- en Zuid-Amerika, zelf in het Verre Oosten is vertegenwoordigd. Dat deze uitgroei te danken is aan een gezond financieel beleid en een efficiënt motiverend per soneelsbeleid, zal niemand verwonderen». C A, zo ging de schepen verder, heeft baanbrekend werk geleverd in de konfektie- mjverheid Onder het motto «zeer aantrekkelijke kleding tegen matige prijzen» werd een wereldmarkt veroverd die men tot voor enkele decennia niet voor mogelijk hield «Hierdoor is C A de specia list geworden inzake heren-, dames- en kinderkleding» Samenwerking Met deze nieuwe vestiging heeft Dendermonde nu plaats genomen in het rijtje van de grote steden. Schepen Dierick twijfelde er niet aan dat de komst van C A ook een stimulans zal inhouden voor de Schepen Dierick weigerde in te ken en dat is met gezond te nijverheidsschool wordt van de gaan op dit voorstel en vond noemen. Schepen Dierick zegt agenda afeevoerd. althans wat het spijtig dat hij met vooraf dat het om een ander punt betreft de" herziening van de was geraadpleegd. Hij ver- gaat. Nu wordt alleen gespro- lessenstruktuur Wel wordt klaarde dat het schepencollege ken over de wegeniswerken terzake een ander punt bespro- alle begrip had voor de situatie daar. Het spreekt vanzelf dat ken: het openverklaren van 4 van het overheidspersoneel en men eerst een grondig onder- vakante plaatsen Men twijfelt ook een afvaardiging van het zoek zal instellen vooraleer eraan of voor deze funkties stadspersoncel had ontvangen, wordt overgegaan tot het bou- enige belangstelling zal bc- Niemand zou wat in de weg wen van nieuwe woningen. staan wa, voleens de onder- worden gelegd, alleen moesten Weer stilte bij het punt van het wijssóhepen Meulebroeck de diensten die wettelijk moe- verplaatsen en herplaatsen van Eued zo„ uitkomen want dan ten verzekerd blijven, ook in de openbare verlichting op de K*d? vS teïkrÏÏhte! Dendermonde blijven funktio- Vlassenbroekdijken ook het d;e nu ,nn de .i„p 7 n hjj neren. Dat werd in deze optiek organiek reglement inzake de cehrck aan kandidaten hun gesteund door de PVV bij uniformkledij van de Dender- monde van volksvertegen- mondse politie wordt nu zon- woordiger Verberckmoes en der enige bemerking gestemd, door de VU-fraktielcider Dat geldt ook voor het reele- plaats behouden. De lindeboom en oAmnesty International Burghgrave Weliswaar kon ment van inwendige orde van Vanuit de VU fraktie brachi 33 d wordt ingetrokken, i de SP-motie. maar ze goed- dient vervangen door de tekst, keuren in haar totaliteit was «van elk onderhoor dient pro- toch wel wat veel gevraagd, ces-verbaal opgemaakt dat Hierop verliet de SP de verga- wordt ondertekend door de dering en werd de VU de taak ondërhorende tuchtoverheid opgedragen alleen voor de op- en de onderhoorde van een positie te zorgc-n. weigering het proces-verbaal Zonder veel tussenkomsten te onderteken wordt akte ge werden dan een aantal punten nomen» gestemd. Onder meer de be- Ook komt er een herstrukture- grotingswijzigingen van de ring van het gemeentelijk lager kerkfabrieken, waarbij door onderwijs ter sprake. Met "in de VU wel werd aangestipt dat gang van 1 september 1983 toch moet aangedrongen wor- wordt de wijkafdcling Heide den op een beperken van de straat 57 Appels onttrokken uitgaven en het drukken van aan de Hoofdschool Dender de buitesporige uitgaven. bellestraat en toegevoegd aan Geen enkel bezwaar was er de autonome gemeenteschool tegen de ontdubbeling en het Dr Haeckstraat II te Grem- vernieuwen van de waterlei- bergen. Wanneer het leerlin- ding ingevolge de aanleg van genvervoer ter sprake komt een dienstnool op de Mechel- meent Herman Van den Ab- sesteenweg. De werken hier- beele dat de kostprijs voor een punten naar voor. Een ervan, gedrang komt (vh) het verbod op het houden van cent van kunnen afstaan, som van enkele ken zou zijn die men als gift zou kunnen Dat leek wel in goede vallen, maar een kwam er uiteindelijk Wat de Emmanuel denking betreft jaar geleden te geboren zei schepen dat alles in het werk worden om deze zal dienaangaande gramma uitwerken, nog de bestemming vrijgekomen ruimten van voor werden toevertrouwd aan ritje met de bus toch wel duur Dendermonde. Jean Steeman zit in nesten. Boven zijn stadhuis. Dat wordt een de Stedelijke Waterregie Er uitvalt. Hij vroeg of er geen hoofd hangt het ontslag als leraar aan de akademie (vh) ree' centrum zonder werden ook twee begrotings- alternatieven zijn zoals de aan- ncnt karakter, aldus evraals de"aankoojniif water- Xïï »an niefK "'Il"'"? (^.««gevangenen te meters en van kantoormeu- autobus Tanken h e f oeï> hebbcn.we eJders be" ondertekenen, wat door de beien „^Ii hL„i!H sproken, maar de andere twee meesten ook werd gedaan. belalcn d» ™e vallen binnen dil kader Hel Tekenakadcmie njden. het onderhoud van de eerste had betrekking op de 11.11.11, E. Hiel herdenking Al evenmin problemen bij de kosten SenheTto't''ee^TÏ lindeboom.die aan het monu- en het stadhuis bespreking van het punt ver- duur projekt De oiderkomi Tr 8".ne"velde s,aal °ok Lul8art De Beul had een koop uit de hand van een stuk tees van de verschillende scho- Baasrode. Die boom staat paar punten ter bespreking grond in de Kapellestraat te len zuïen Sin het verle zonder meeroP sneuv^n. wat voorgelegd. Ondermeer de Appels, de kosteloze verwer- den ook nuweereen aantal W fu z.jn. want hij is een 11 1111-aktie en welke de be ving van grond in het Hof ter aktivileilen moeten organize- n?" de^veinige hndebomen die doelingen van de stad zijn ter- Bremtpad. namelijk de ope- ren om deze last voor de eezin asrode "og "'k ls' Alles zake- sPee" men in op deze ning van een buurtweg. Her- nen draaglijker te maken al- HHSSLIT'S" 1°mJ,e 'f ak,ie." vcrle?nI. men steun, man Van den Abbeele van de dus de scheDen redden, aldus Willems die ook wordt er gedacht ook de op- VU had wel een vraag omtrent Warmer k a vermoedelijke oorzaken aan- richting van een derde wereld- de brandveiligheid van de S iL wanneer de geeft voor het wegkwijnen van raad. Schepen Meulebroeck c°"^ Je .„.Aad!!".ie .V°?' de boom: n«htelijk plassen die zich met deze problematiek Maes die het niet vond dat len van het wijzen aan bepaalde gen. Ruzie in het Het allerlaatste punt i •tinii i endermonde. Geef toe, wie kan aan deze verleidingen weerstaan? (vh) sporthallen die eigendom zijn „h" Jï voor van de stad. Het is eigenaardig £n Suprake ïf." mf"s ?n d,er- bv Schepen bezig houdt, verklaart bezoek te noemen, dat een paar maan- Hair i '"ems breekt Dierick belooft dat zal gewerkt te hebben ontvangen van het den nadat die sporthallen in Rai.?LV°° 6 ,W'J f' worden,aan een oplossing die kernkomitee van de aktie en gebruik zijn genomen, men tot wet® of dj T,..|raag zou kun"en bestaan het nu doende te zijn met het uit- de vaststelling komt dat er een etaan cl b,lJf' be- perkje rond de boom te ver- werken van een voorstel. Of er extra beveiliging moet ge- nat chePen Maes, groten, zodat de wortels meer een begrotingswijziging inzit, plaatst worden. Het is toch d* kU"nen adcmcn Met zi'n daarover durft hij zich niet uii normaal dat de brandweer ,P vin h» 6 °P 8' V00rsIel om een mo,ie ten gun- te spreken Wat schepen van voor de bouw al zijn fiat moet materie en vraagt ste van Amnestie Intematinmi o„,i geven over die brandveilig heid. Schepen Dierick ant woordt hierop dat de Dender mondse brandweer zeer stren ge normen hanteert. De mee- woon"'óm een uifhreidtnl JT raaa. wei werden de raadsle- om de Derde Wereld landen den Abbee'le in zijn merken >m hel administratief eCns nla.li.eh.ek i„ hLuI t? HBSH!1 ko. te toten staan, woord -maar «reeg ol geleid door Herman Abbeele. Hij wenste te welke normen door het pencollege worden bij de benoeming van krachten in het onderwijs. Volgens meert de partijpolitici WOrdt °»»n rnlnnino privy*-. 1 met plaats, staat van dienst, gens de betrokken beurt die collegiale leerkracht die zich voelt had aan de o haar leerlingen petitie te willen gaat hier niet om een cnnnia - ran ucii nuuec- «ik aanvaaru aai uc centrum worden ook door de Volksunie goedgekeurd, maar gens plaatsgebrek in de hoofd- tot universele amnestie school. Dat is een totaal ande re situatie dan een wijkafde- De raadsleden zouden 1 pro- wreekt zich dat». a de I fa de Pfd Dendermonde. Na de koopjes moet men natuurlijk de kassa passeren (vh) dat belet nog niet, aldus Ferdy iing Hi venv.is, r!ï=?lï,' d'.par"'he' "°5 slruktuurplan en agTda,"e" v gedaan. Willems herhaalt dan Kwam dan de restauratie van nog eens dat de betrokken het Dendermondse begijnhof, leerkracht allesbehalve geluk- Een gelukkig initiatief volgens kig is met zijn huidige situatie Herman Van den Abbeele die en dat de man duidelijk wordt dit alleen maar kon toejui- gevizcerd. Omdat men nu al te chen. Hij feliciteerde de stad sterk op de persoonlijke toer trouwens met deze gang van gaat. verzoekt de voorzitter dit zaken en drukte de wens uit hele punt opnieuw te behande- dat men deze ingeslagen weg len in de besloten zitting Wat zou blijven bewandelen. Bij de door de interpellant ook wordt bespreking van de tweede fase aanvaard. Herman Burchgra- van het Hagewijkpark te ve vindt het dan eigenaardig Grembergcn wenste VU-frak- dat de kommissie van advies tieleider Burghgrave te weten van de akademie nog met is of er voor deze kavels belang- bijeen geweest. Schepen Maes stelling bestaat. Vermits de op- zegt dat dit eerlang zal gebeu- positie steevast wordt vermc- ren. De samenstelling van de we alleen maar gissingen ma- Het punt omtrent de stedelijke Schepen Dierick. die burgemeester Cool met vakantie, verving heeft duidelijk gemaakt dat ook in Dendermonde de raadsvergaderingen biezonder stijlvol en korrekt kunnen verlopen. Van schimppartijen was er dit keer geen sprake en bovendien kreeg iedereen de kans geboden om te zeggen wat hij te zeggen had. Met vaste hand leidde de schepen van openbare werken de vergadering en liet zich niet van de wijs brengen door randbemerkingen. Werd eerst het ontslag aanvaard van SP-raadslid Clement De Man en diens opvolger Jozef Hermans uit Baasrode in zijn funktie bevestigd, dan poogde volksvertegenwoordi ger De Batselier namens de SP fraktie de raadszitting uit solidariteit met het stakende overheidspersoneel op te schorten. Maar er stak weinig overtuiging achter zijn vraag, wat ons liet vermoeden dat er wat anders op til was. Ons vermoeden was niet ongegrond, want nog dezelfde avond en dat kort nadat de SP-fraktie de vergadering had verlaten, moest de fraktieleider het woord gaan voeren voor een Dendermondse serviceclub.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 28