voor Sint-Niklaas f Nationale Limburgers blijven boemannen Sportkringsprokkels .milm m^mÊÊKÊÊÊk. v-WÊrwT den seizoen Georges ben en Deroy tot nog toe geen kraan in het kop- Gerard Deroy: champagne waard Aalst mag Sint-Truiden niet onderschatten De Voorpost - 23.9.1983 - 31 ,|.Niklaas-SC Hasselt 1-3 Counter itie in de voetbalsport niet bestaat: sedert jaren reeds beleven de zwakke verdediging 8 en Hasseltenaren een omgekeerde wereld. In die zin dat de en eerste verlies 3 steevast in eigen huis de volle inzet moeten afgeven en de Wie verwacht had dat Toet de zachte 'g' en de voor ons vreemde intonatie ook in eigen Sportkring in de tweede pe- rtadion worden geklopt door de Klase falanks. Ook zondag was dat na node wel definitief de Has- minuten gerespekteerd - die jarenlange traditie dan - hoewel er n enkele rechtgeaarde voetbalkenner te vinden was die bij de rust zijn panikerende kollega's van de achterste lijn moest bijspringen. Vooraan bleef Jan Simoen ons inziens iets fL duit gaf voor de bezoekende puntenkansen. Vóór de pauze was de Svehlik Iom werkelijk op alle punten superieur maar bleef de veilige voorsprong L, [.O ruststand was werkelijk géén juiste weergave. Oefenmeester jozef JhujI vuurde zijn groenwitten in de rust aan tot beter middenveldspel en PVjrnog bij dat Hasselt de luttele kansen aan 75 procent afwerkte, dan is het middenveld wat veran- Ljiielndelijke resultaat misschien niet geheel te billijken. Ju verklaren. I jijdeaanvangsmi- van Wambeke; die miste to- Pas ir. (jjnen de lokalen het taal. Een daaropvolgende werd duidelijk dat er ook ke bracht. Peter schoot ech- Ljnjowas onze pen corner van Bevers werd aan de andere kant van het ter enorm ver naast. De in- [(siste kwartier ook goed teruggekopt door Noë speelveld een doel stond en stelling van de gasten was papier te slaan, maar Vandenhendes om- het was maar goed dat de inmiddels wel geëvolueerd KD goede tempo- haal werd juist op de doel- kopbal van Dupas juist naar van hoofdzakelijk verdedi- Erik Lacroix lijn weggehaald. In de 14de de linkerstaak van Tervoort gen naar counteren waar JU| een iets te la- minuut zagen we dan met ging. Op het moment dat dat mogelijk was en dal produceerde. De bewondering een werkelijk iedereen er wat raar tegen- werkte dan weer snel spel speelde langs super-de-luxe aanval waar- aan keek dat Sportkring te- van beide elftallen rol voor de bij tien vloeiende passen rugschakelde, viel er een ift, integen- werden rondgedeeld zonder werkelijk uitstekende goal. (oiKasseltback van de dat er één Limburger tus- De bal werd aangebracht keerpunt in de match spre- bsirieelde een hoge senkwam. De afwerking door een geregeld mee op- ken, omdat een snelle uit- voren wat SK doormaakte. i verkeerd en zo bleef echter bij de goede rukkende Leekens, Van braak van Luk Bevers met Een laterale pas in het cen- i» bul vrij onver- bedoeling van Simoen Wambeke was het goeie af- een duidelijke haakfout trum van de verdediging UH de voet van Peter hangen. té onzichtbaar en daarvoor was zijn éne schamele doel- schot binnen de palen over negentig minuten illustra tief. Kwam daar tot over vroeg na kampwis- maat van ramp nog bij dat Georges Leekens die aan de 65ste minuut gekwetst raak te, het wel nog tien minuten uithield, maar niet meer van nut was voor de ploeg. SC Hasselt beleefde daarente gen een gans tegenoverge stelde wedstrijd. Men zag het bij de Limburgers mi nuut na minuut rooskleuri ger in en dan past het heie de gasten was maal om nogmaals de Tsjech Svehlik bij de grote toonaangevers te citeren, want mannen als Silliard en Fimiani bereikten nooit hun veelgeloofde klasse. Inmiddels zijn we aan de hand. In de 52ste minuut 66ste minuut gekomen selaren zou wegspelen, kwam bedrogen uit. De gevaarlijke schoten van seling, waren dan maar flauwtjes maar gaven wel een aanduiding dat er op het middenveld wat veran- wel enigs- derde. Dat nam niet weg dat Danny Vandenhende even later weer een knappe be weging lukte en het ronde Pas in de 17de minuut kleinood tot bij Van Wambe- mochten we zeker van het daar kwam voor zover dat nodig was schrijnend naar verraste Mark Leroy volko men, een goedgevolgde De ezel f.'l (ji desastreuze wedstrijd hadden we een korte Wset een «objektief» waarnemer, Ton Van (HKnn, de ex-doelverdediger van Sportkring e oners met zijn zoontje vanuit Breda om zijn 'igtklub, waaraan hij nogal wat goeie herinnerin- ilids, aan te moedigen. Zijn oordeel was dan ook ^psaar duidelijk: «In de eerste helft moest alles liislHiklaas' voordeel beslecht zijn en dan had rich tijdens de tweede helft kunnen beper- rerdedigen en konsolideren van de voor- De verdediging was na rust werkelijk te m de kook en liet op bijna onbegrijpelijke Je doelpunten aantekenen». Over zijn opvol- Is Tom milder, in die zin dat hij geen enkele reffer aan een foutje van Tervoort kon Iets waarin we zeker akkoord gaan met e NAC-doelman. Overigens, tussen ons i gezwegen, Van Eenennaam geeft het nog niet op en behoudt nog steeds wat terug naar «de sympatieke entourage bij terug te keren. let meende dat zijn ploeg op flagrante leigen zwakheid had laten blootleggen. «In helft dienden de uitstekende loop- en iten als kamoeflage voor onze organisato- en en dat imponeerde in grote mate de Op dat moment kregen we echter onvol- >n naar werken. Na de pauze legde de !dan nog zijn stuiver bij, wanneer hij een op Luc Bevers onbestraft liet. Daarop- 3i alweer een glad verkeerde arbitrale »t name een fout op Danny, waar Has- dhet balbezit kreeg toegewezen en de 1-2 op idkwam. Een of andere speler eruit halen als urgemt diuldige is na deze match wat al te gemakke- remleiding tot de nederlaag situeert zich meer bllektieve vlak. Denk nu niet dat we in zak en i, want de eerste helft tegen Hasselt was ïh hartversterkend omdat in die periode het werd ontwikkeld dat we dit seizoen reeds eden hebben gelegd. Het is natuurlijk wel mijn itó Leekens' kwetsuur beperkt blijft tot een a verzwikking en dat er geen verdere kompli- s Meden.» h® Leon even later nog terug op de grondige shenlie die momenteel heerst binnen de Kechlersrangen. «Verleden week werd op 'felLeroy voor een kleine overtreding van het Kjestuurd en kregen we een penalty te slikken éde Boomse verantwoordelijken bestempel- wthigtoegekend. Vandaag juist het tegenover- scenario: Vaclavicek krijgt zelfs géén boe ien D 680 zware f°ut langs achteren en in de ,.J é'len van de tweede helft liep het toch wel Niten uit met het niet-toekennen van een wbeeld van strafschop. Nee, als men dit islets onderneemt en vanuit Brussel aandringt We arbitrages dan zullen er later op dit nog rare dingen gebeuren op en rond de zeker? P®ntrt,en.» Iel J?,3®8 an(^ere stemming was natuurlijk de veel fet*36*'enmeester van Sporting Hasselt, Jozef s'°nd ons even te woord in het Duits: t had Mtede serste helft ware het niet overdreven schoten (PS dat Sportkring met 2-0 of zelfs 3-0 de leiding onder S^oen, [n <je rust wees yj mijn mannen erop nblik .'Wonsekwente dekking moest gevoerd wor- i, de W jndehef middenveld lam te leggen en zelf re nchth n waar dat kon. Men kan dan wel r deed ll - we S^lukkig aan de leiding kwamen, 'och niet dat het merendeel van doel- ®!'aal ui< flaters van de tegenpartij. Natuur- 11 't3Keg(* worden dat de Waaslanders zielig f L.51 S'igen na het uitvallen van Georges lie een w 1 n Vaikt! *,8 °°k nog even stil bij de andere acht tus» schotvt oei m er kanslo tenspel d ^""gwlblauwe stal. De reserven hielden „iiül f», °°k de bestaande traditie in ere door i bleef nkor. kon de id te gaan winnen. Het werd dan ter'die Aïè7'wumkng me' Bet minimale verschil, ij ,as h°e dan ook verdiend. De Uefa's kant een niet onverdienstelijke "erp FC op bezoek. De tegenstan- usto, tul ij 61 bijna uitsluitend tweedejaarsjuniores op loeksdirf w dus de ploeg die verleden jaar maar de bal of ,e kort kwam om de titel te pakken. Bij pak «'f waren twee certitudes uit het elftal zijn gd® l'iïhj!j°°d9edwongen inaktiviteit. Joris Cornet i n0 moesten inderdaad hun kollega's jWnde kwetsuren in de steek laten, t nnchtll 'isMlkï C"e "dubb®!6 afwezigheid verdedig- k M nloh jW9n Zlckl meer dan behoorlijk en li i ln 6 'aa,ste twintig minuten, met twee m Vj' de boot in' taat. Dj bs'-.^n ,e °Pdracht ligt voor de fanionploeg idel - "breeds in Henegouwen te wachten. De rktittw., La Louvière kan zeker alle kanten jongste uitgave van deze konfrontatie, M9 lrainer Vandenbergh op 0-4 uitdraai- "I denkt van zijn kant dat de Henegou- -Ab j"""°el toeval zullen overlaten. Het is I ll '^ieiina i okven u't de drie beginmatchen 10 J W»»! j 6011 Puntje puurden, en dat rd er 0« v jja9 op Sint-Truiden. De eerste be- meer f ij^ a'jo SK-geïnteresseerden is natuurlijk toen 0^ 5'Jem ''baarheid van Georges Leekens. ;veren-A»^(r,0I^8zon°"eidstoestand konden we tot op 1), of erf 96en Commentaar krijgen, cel-blaf l M.N. Hugo A{| lossingspunt en nadat de werd afgebroken. De eerste pas van Peter door penalty was dan ook begrij- Vandenhende onverrichter- zake werd teruggelegd, loodste de oud-Zelespeler die een hoekschop meer dan Moermans miste grandioos, flankverdediger Laroy op de voldoende vond. pelijk en logisch, maar niet Zutter ging aan de haal voor Scheidsrechter Magerat maar de totaal vrijstaande De strijders van het thuis- Sint-Niklaas-Hasselt 1-3. De vuisten v van Lacroix (dw) i de Hasseltse keeper zijn sneller af dan het hoofd rechtervleugel. Diens voor- Zo raakte de thuisploeg front waren n bele eerste helft-helden ge degradeerd tot zandstui- vers, maar zelfs dat belette niet dat Erik Lacroix bij het zet op maat was meteen een niet aan een te verantwoor- makkie voor Vandenhende, den, zij het smalle voor de oververdiende openings- sprong maar werd even na- treffer in te knallen (28' 1-0). dien de gelijkmaker aange- De wedstrijd, die even te- voren op apegaaien lag, was meteen springlevend de killer van Sportkring, bal juist over doelman Her en dat was goed ook voor werd nauwelijks verhin- Lacroix, Van Wambeke en derd. En wanneer zelfs de tekend. Een overduidelijke ingaan van het laatste aanvalsaktie van Svehlik, kwartier een prachtige lob mans kooi stuurde. SK trachtte dan wel met Leekens die zelden zo agres- voorzet door Leekens slecht de moed der wanhoop iets te sief, in de goeie z i het werd beoordeeld, kwam Du- doen, maar ging vooral op woord dan, opereerden. De pas met misschien iets te defensief gebied af als een tegenstander bleef daaren- hoog geheven been tegen zonder gevolg naar prikte hij de bal naast Ter- enige samenhang zoeken en voort binnen. gieter. Vervanger Moer mans mocht in de 80ste 87ste minuut twee flagrante verborg de onkunde achter Deze gelijkmaker was een flaters in de defensie van de resem fouten waarop eerste waarschuwing, maar gastheren afstraffen met scheidsrechter Matagne, on- Sportkring had op dat mo- evenveel honderd karaats voldoende reageerde. Zo ment niet meer de kracht in doelpunten en voltrok zo- was een fout van Vaclavicek huis om op gepaste wijze doende het veel te strenge op Vandenhende een een tegenzet te bedenken, verdikt, schoolvoorbeeld voor min- Vooral het middenveld was stens een boeking, maar dat onthoofd omdat Lacroix en deed de man in het zwart af Van Wambeke duidelijk hun met een weinig avertuigen- eerste helft moesten beko- de terechtwijzing. pen. en Noe meerdere keren ■HH Voetbal. E. Aalst ging op Charleroi een gelijkspel uit de brand halen (per) ■PE|P J.P. Borremans, de nieu- zen Kingambo en Yanga- scheidene tests viel mijn we trainer van E. Aalst, ra van de hand werden keuze op De Bolle. Die IK» %illl' is blijkbaar gelukkig met gedaan. Aalst zocht zijn mist misschien als laat- BHf verrichdngen van zijn heil in het aanwerven ste man wel de excen- HESn - nieuw team. Nadat verle- van jong talent w.o. Teu- trieke snelheid en is Heylens onverwacht op- de meest toonaangeven- spel, maar langs de an- oÊÈÊmJr -w. I IPPPP stapte en nadien werd de akteurs blijken te zijn. dere kant is er zijn erva- t s§Pl gegrepen naar het heil- Voor Borremans werd het ring, zijn uitstekende middel Ivic, was Een- dus een zoeken en tasten plaatsing en de goede dracht naar het einde bij het samenstellen van pas waarover hij nog m van het seizoen duidelijk een zogenaamd type-elf- steeds beschikt. Met de- uit de kadans geraakt, tal en de pionnen op de ze libero-oplossing kan J.P. Borremans werd aan- juiste plaats te laten evo- ik Teuben in de spits la- W! fW geworven, maar die lueren. Tijdens de voor- ten opereren. Die Fries is 0 stond voor geen gemak- bereidingsperiode liep een allroundspeler en kelijke opgave vermits het nog allemaal mank een ideale ruggesteun om financiële redenen de en vooral na de beker- voor Geert Van Roy die Sint-Niklaas-Hasselt 1-3. De Limburgse keeper in paniekal gaat de kopbal van Van den spelers Steyaert, Glazer, wedstrijd op Eeklo stel- hiermee de gelegenheid Hende net naast (dw) Gerard Deroy, de van Andcrlecht aangeworven middenveldspeler, bewees zaterdagavond 11. op Sp. Charleroi dat hij wellicht voor Eendracht Aalst van goudwaarde kan worden. Als steunpilaar voor Van Roy ontpopte hij zich tegen de Karolingers wellicht als de beste Aalsterse akteur. Misschien ook wel omwille van het feit dat hij zich tegen zijn oude klub (twee jaar geleden speelde hij inderdaad nog voor Sp. Charleroi maar nadien werd zijn optie niet gelicht) wilde overtreffen. In ieder geval waren zijn maats zo opgetogen over zijn verrichting dat hij op champagne werd getrakteerd, Als uitschieter in het Aalsterse kamp mag tevens doelman Horvat geci teerd worden. De jongste weken kreeg de Zuidsla- viër wat kritiek te slikken en insiders beweerden dat hij minder traag in vorm kwam dan vorig jaar, dat de jaartjes gingen doorwegen enz. Wei Franjo bewees in Charleroi dat met hem nog rekening zal dienen gehouden en dat hij ook niet als afgeschre ven moet beschouwd worden. Hoe dan ook die wedstrijd te Charleroi werd een hoogstaande partij voetbal. Een wedstrijd op hoog niveau voor tweede nationale zoals oud-ref Jourquin verklaarde tijdens een gezellig praatje. «Wat ik hier gezien heb stond op het niveau van eerste nationale. De twee ploe gen gingen vrankweg hun kans en de beide doel mannen wisten door briljante tussenkomsten de 0-0 score te bewerkstelligen» aldus Jourquin. «Laten we aannemen dat de juiste uitslag op het scorebord prijkt» zei Eendrachtbeheerder Roger Van de Wae- ter. «We kregen misschien wel de beste kansen, maar uiteindelijk bleef het bij een logische uitslag, een rechtvaardig resultaat voor beide teams». Al bij al kent Eendracht Aalst, tegen alle verwachtingen in een uitstekende seizoenstart. Een 4 op 6. en met twee uitwedstrijden op Berchem en Charleroi, die tenslotte niet tussen de Miekes en Jannekes moeten geklasseerd worden. Dat puntengewin betekent natuurlijk een flinke stimulans voor de ploeg en voor trainer Borremans, die na een moeilijke voor bereidingsperiode plots kan vaststellen dat het alle maal beter gesmeerd loopt dan aanvankelijk werd verwacht. Ook het reserveteam poeierde tegenstan der Charleroi af met 5-0. In deze formatie maken tal van jonge spelers opgeld. Ondertussen vernamen we dat Rudy Haleydt werd geopereerd aan de gewrichtsbanden aan de knie te Pellenberg. Hij nam die zware beslissing na een grondig geneeskun dig onderzoek Gerrit Muylaert van zijn kant zal over een veertiental dagen de oefeningen kunnen hervatten Groenendijk en de Zaïre- den zich grote vraagte- krijgt vanuit de tweede kens in verband met de lijn gemakkelijker uit zijn aanvang van de kompe- 'startblokken te kunnen titie '83-'84. Na drie wed- schieten. Verheugend is strijden is nu plots een ook het feit dat de spe- gunstige kentering geko- Iers ook op het fyzisch men in de prestaties van vlak klaar zijn om de Eendracht. J.P. Borre- -nieuwe kompetitie met mans hierover: «Het het volste vertrouwen werd geen senicure om aan te pakken. Al bij al in de eerste plaats een kan gezegd worden dat vervanger te zoeken van het team thans meer ge- Desanghere. Na ver- stabilizeerd is» aldus J.P. Voetbal. Charleroi-Aalst. Teuben was te Charleroi weer moeilijk aan banden te leggen (per) Voorzitter Frans Daeleman is gelukkig met de gang van zaken. Eendracht Aalst doet het uitstekend bij de aanvang van de nieuwe kompetitie. «In de eerste plaats ben ik blij dat aan de supporters, die al gaan twijfelen waren aan Eendracht '83-84 werd bewezen dat geen verkeerde politiek werd aangewend bij het aankopen van nieuwe elementen. Op Charleroi heeft vriend en tegenstander kunnen vaststellen dat ons team echt gesmeerd loopt en op het fysisch vlak reeds op punt staat. Neem van mij aan dat hiervoor hard werd gewerkt en de gevolgen van Borremans' inzich ten zich vroeg tonen. Goed. Het draait perfekt rond maar niettemin staan we zondag a.s. voor geen gemakkelijke opgave, ofschoon Sint-Truiden tot nog toe geen scherven maakte in de kompetitie. De Bolle en Co mogen echter deze tegenstander niet onder schatten met in het achterhoofd de redenering van... ook dat varkentje zullen we wel wassen. Sint-Truiden heeft punten nodig en zal misschien al te Aalst willen bewijzen dat het heel wat meer in zijn mars heeft. Zulke ploegen zijn steeds gevaarlijk als men ze onderschat», aldus voorzitter Daeleman. Ondertussen werd Rudy Haleydt geopereerd aan de knie en die steekt voor zes weken in het gips. Voor de rest wordt hetzelfde team aangekondigd dat op Charleroi een uitstekende verrichting weggaf: E. Aalst treedt derhalve aan met: Horvat, Peeters, De Bolle, Van Kemseke, Dierickx, Sergeant, Limpens, Deroy, Ferrera, Teuben en Van Roy. Wisselspelers: Van Wilderode, Cornelis en Schets. (ml)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 31