IS •C Chris Buydts en Leo Wuytack scoren tegen Jong Sporting Lokeren «Onder het bewind van Etienne Borré is KAVD op korte termijn kandidaat vierde klasse» Etienne Borré plaats zijn pionnen en KAVD mee op kop Geen verontschuldigingen Vijf op zes is goed, maar er zat meer in... m Wat is hierover te vertellen ^=,deItam- VW Hamme krijgt met defensieve tegenstander te maken 32 - 23.9.1983 - De Voorpost VOETBAL e Provinciale KAVD laat uitstekende indruk KAV Dendermonde heeft in een vriendschappelijk treffen deze week tegen Jong Sporting Lokeren een Voetbal. Chris Buydts van uitmuntende indruk gelaten. Paarsblauw liet vaar- KAV Dendermonde dig voetbal bewonderen en liet niets aan het toeval over. wanneer de kans zich voordeed om naar doel zijn kompleet in het water te vuren. Het Lokerse elftal verenigde enkele beken- gevallen en dat was voor de namen zoals De Vriese, De Wachter, Nijskens, jrai"er Borré een geruststel- Mare Brusselmans en Patrick Van Veirdeghem. Voor- „f vaststelling^ i ii i i-.i i «W® hohhon n al laatstgenoemde vertolkte een opmerkelijke rol. Eddy Bellon is er rotsvast van overtuigd Eddy Bellon is er rotsvast van overtuigd dat KAV Dendermonde in de kortste keren naar de vierde klasse zal promoveren. Tenminste wanneer men in kringen van het bestuur voldoende geduld oefent en trainer Etienne Borré de tijd gunt om de kern nog beter uit te balanceren. Zelfs dit seizoen moet paarsblauw bekwaam worden geacht om te wedijveren met de besten en zich als een favoriet te laten gelden. «Dat wil niet zeggen dat ik Merchtem, zowat twaalf jaar werd van het eerste elftal Voetbal. Leo Wuytack van honderd procent op mijn ei- geleden, maakte ik voor het van Sparta Buggenhout. KAV Dendermonde de middenlinie zal Piet Ab- beel zijn kans krijgen. Dat is alvast een veronderstelling van onzentwege die geba- «We hebben ^het tempo seerd »s op het feit dat Piet aangehouden en het bewijs z'cB 'e9en Lokeren honderd aeleverd dat we kunnen procent heeft doen gelden. KAVD won met 2-1 na gehouden. Hij was opval- voetballen op voorwaarde Daarmee willen we niet doelpunten die allemaal tij- end beweeglijk, was bij ve- d d teaenctander er de- vooruitlopen op de selektie, dens de tweede helft tot le akties hetrnkkon ir,«il. 'egensianaer er ae r r dens de tweede helft tot le akties betrokken, infil- stand kwamen. Al vroeg liet treerde geregeld in de Lo- Frank Schepens zijn inzich- kerse defensie en dreigde ten blijken toen hij na vijf wanneer hij daartoe gele minuten uithaalde en de genheid kreeg. Chris Buydts paal trof. Hij zou doelman is een aanklamper die zijn Danny D'hondt - een gewe- opponent het leven zuur kan zen KAVD'er - geregeld op maken. We hebben de in de proef stellen. Langs de druk dat hij gunstig evo- oveizijde moest ook Danny lueert en dra door Etienne Verstrepen bij de zaak zijn. Borré in aanmerking zal ge- Voor de Dendermondse nomen worden om als titula- doelman vormde Patrick ris in vele wedstrijden van Van Veirdeghem de grootste start te gaan. bedreiging. Deze voetballer Leo Wuytack werd auteur met allure torende in het van de tweede treffer. Die of in geen geval een be ïnvloeding doen. zelfde principes houdt.» zegt Borré. «Dat was uiteraard het ge val met Lokeren. Tevens werd het bewijs geleverd Geen sigaretje dat we niemand hoeven uil de weg te gaan Ook Trainer E,ienne Borre. die Sporting Geraardsberger tot voor kort dagelijks een niet dat zondag te gast is in pakje sigaretten rookte, Grembergen. We streven heeft nu ten opzichte van naar een overwinning al- zijn speiers gezworen niet hoewel we deze ploeg in „eer te zullen roken zolang geen geval mogen onder- KAVD de leiding aanvoert in eerste provinciale. Wanneer hij stiekem van die belofte schatten.t Het ziet er naar uit dat KAVD-stadion boven ieder- kwam tot stand na een aktie Patrick Poppe aan deze zou afstappen en wordt be- een uit. Na de hervatting waarbij een viertal Dender- wedstrijd niet zal kunnen ,raPl °P een sigaretje, dan kwam Dendermonde op mondse voetballers waren deelnemen. Hij had griep heef! hij honderd frank boe winst. betrokken. Opvallend en deze week, kon niet aantre- te aan het been. Zelfs in Twee spelers lagen aan verrassend was dat KAVD den tegen Lokeren en zal Merchtem, woonplaats van de basis van de openings- tot bij de finish bleef wedij- allicht onvoldoende fit zijn Borré' werden spionnen ge- treffer. Freddy Christiaens veren met een sterke tegen- om tegen Geraardsbergen plaatst om de trainer in het die de bal op een gepaste stander, daar waar velen de een gunstige rol te vertol- °°9 ,e houden. Allicht kan positie had gedropt en Chris fysische teloorgang van de ken. Meer dan waarschijn- trainer Borré dit middel aan- Buydts die de kans met het eerste provincialer in de lijk zal Dirk Catrysse zijn grijpen om voor eeuwig af- hoofd wist te benutten. Van loop van de laatste vijfen- verdedigende funktie over- stand te doen van de Chris Buydts hebben we al- veertig minuten hadden ver- nemen. Een rol die hij ook al sigaret. vast een goede indruk over- wacht. Die voorspellingen tegen Lokeren vertolkte. In (E.1 Olsa-KAVD 0-2 gen klub tip, zegt Eddy Bel- eerst kennis met hem. Als Vier jaar later werd hij aan- lon. Ik veronderstel dat de trainer leerde ik hem pas getrokken door de Brabant- top in eerste provinciaal kennen in Dendermonde. se vierde klasser Hoger Op aan mekaar gewaagd is. Borré is een vakman. Ie- Merchtem. Tien seizoenen Geen enkele ploeg troont mand die je tussen de betere heeft hij daar een opmerke- boven de andere uit. Ten- trainers kunt plaatsen. Bo- lijke rol vervuld en als poly- minste de zogenaamde te- vendien is hij een psycho- valente voetballer opgang noren niet. Maar naar mijn loog en weet hoe hij met de gemaakt. Lonend was hij gevoelen zal niemand een spelers omgang moet heb- als gangmaker in de mid- afscheiding van betekenis ben. Onder zijn bewind tref denlinie van waaruit hij de tot stand kunnen brengen, je zelden misnoegden, afweer van de tegenstrever Er bevindt zich deze keer Naast de ploeg val je pas na kon bestoken en tot scoren geen Denderhoutem in de een uitvoerig gesprek waar- kon komen. Naargelang de reeks die met kop en schou- in hij je de reden van zijn omstandigheden vertolkte ders uitsteekt boven de an- beslissing heeft medege- hij ook een defensieve rol. deren. Wie meest geluk deeld en gemotiveerd. Het Vier seizoenen was hij lid heeft, wordt kampioen. Dat gaat telkens om een aan- van de vierde klasser waar kan Heimis zijn, RC Gent, vaardbare en logische uit- mee hij promoveerde en er- wie weet SK Lebbeke, ja en leg. Borré moet thans vol- varing opdeed in derde. Een zeker ook KAVD. Of even- doende de tijd krijgen om omkoopschandaal heeft er tueel een vooralsnog nobele Dendermonde verder te la- toen toe geleid dat de degra- onbekende. ten rijpen. Binnen de kortste datie naar eerste provincia- Wij moeten bekwaam zijn keren kan hij KAVD naar de le volgde. Het zou het laat- om de prestatie van vorig vierde klasse loodsen. Het ste seizoen worden voor Ed- seizoen op zijn minst te talent om de promovering af dy Bellon bij de Brabantse evenaren. Onze kern is rui- te dwingen is voor een groot klub. Hij raakte in konflikt mer geworden en biedt meer stuk aanwezig. Kollektief is met trainer Michel Sablon. mogelijkheden. Bovendien de ploeg behoorlijk uitgeba- Bellon gaf er de voorkeur hebben de nog relatief jonge lanceerd, niettegenstaande aan om op te stappen. «Toch spelers meer maturiteit op- er uiteraard nog zwakke Leb ik in Merchtem fantasti- gedaan. Iets wat zeker niet plekken te bespeuren val- sche jaren meegemaakt,» onbelangrijk is, en in vele Jen. De spelers zelf zijn een- zegt de Buggenhoutenaar. wedstrijden de balans in het drachtig en staan als één «Vooral toen Fons Dree- voordeel kan doen hellen. man achter Borré. Bij hen is sen en de Brusselaar Flaam Beslist niet onbelangrijk de intentie levendig en aan het bewind waren. Ik is de vaststelling dat ieder, heerst ambitie. Niemand kan bijvoorbeeld nog altijd die tot de KAVD-familie be- laat maar iets aan het toe- moeilijk begrijpen dat Dree- hoort rotsvast gelooft en val over.sen in Lebbeke plots als per- overtuigd is van de moge- sona-non-grata werd gede- lijkheden van trainer Etien- Buggenhout gradeerd. Ik vond hem een ne Borré. Hij geniet het ver- goede trainer. Tijdens de trouwen van eenieder. Toen Eddy Bellon, momenteel Merchtemse periode heb ik <Ëe oo de 1 Frank ik lid werd van Hoger Op 31, Voetbal. Eddy B,II, ter opgang zouden mol L„ 's lands hoogste v»- deling. Iln.ll k™, h stelling van versc'ü ploegen toen het ni«i se kend raakte dat ïkti stappen. Ik kreeg K.A.V.D. ook nog fill., houtem, Lokerse, f£ Malderen over de vlei a verkoos Dendermonde mits deze klub met dei lei kort werk maakte. Mijn voornaamste el is kampioen te woida Dendermonde. Is het a jaar dan hoop ik dat jaar of ten laatste o» jaar mee te maken Eddy Bellon is hei o iize gens al flink gewend® «om* Dendermonding. Hi] 5 10pbe: er de knapen en .se lu, betrokken bij het jeug leid van de eerste pion Ier. Bovendien volgt t - Heizelschool en koes® ^67e de intentie ooit ergens ner te willen worden ooit Eddy Bellon om weet vooraf dat hij stekende zaak zal doen. ken ve .teoeli Mo i Pollen Dat Xible 5 zestien toen hij lid vele spelers gekend die la- 2°" heteersl'kennis maakten m.t Etien. Tenslotte wisselde ik ne Borre. hielden we onmiddellijk een goede indruk Dirk Cotrysse voor Chris rrs^ «on die man. Toen hij aan het werk ging bij Buydts. Deze laatste KAV Dendermonde, leverde hij aanstonds bewijzen kreeg vooraan de oo- van stielkenms. Vorige zondag op het veld van °lsh dracht mee om zoveel nraKei Bewees de Dendermondse oefenmeester dat hij wel degelijk zijn pionnen kan plaatsen, wat tot een overwinning heeft geleid en het gevolg dat KAV Dendermonde thans mee de leiding aanvoert in de hoogste provinciale afdeling. Zelden is KAVD bij Ol- de Ljn van de verwach- sa in verlegenheid ge- tingen. Met wat meer bracht. Of toch één keer. mankracht vooraan, zijn Dat gebeurde tijdens de ze °P zoek gegaan naar eerste helft. de gelijkmaker. We heb- «Iedereen geloofde in ben onmiddellijk onze buitenspel, zegt oefen- voorzorgen genomen en meester Borré. Behalve getracht de druk van de een spieler van Brakel. thuisploeg zo goed mo- Die rukte op naar ons gelijk op te vangen. Ik vorens dat doelpunt tot mogelijk aan te klam pen. Die opvatting heeft tot een gunstige ontknoping geleid. Met nog twee mi nuten voor de boeg was Chris Buydts betrokken in een duel. Net op het gepaste ogenblik schoof hij de bal door naar Piet Abbeel. Die trof raak. Metéén was de overwin ning een zekerheid. Al- Lebbeke-Latem 1-2 sk stand kwam, had ook Wim Waegeman nog een kans gehad om af te drukken. Uiteindelijk lijkt ieder een toch wel dik tevre- doel. Danny Verstrepen Leb toen een paar spe- verliet zijn doel. De Bra- lers met een andere funk- kelse aanvaller wou toen Le bedacht. Eddy Bellon de bal over onze keeper kreeg de opdracht mee lobben. Hij ging gelukkig om Let middenveld dicht naast de paal. Metéén te houden en de niet on- houdt dat weer een les gevaarlijke Roman te d®n Z"®1 de verrichting, in. Buitenspel is het pas schaduwen. Piet Abbeel Lebben buitenshuis wanneer de spelleider Let ik in de middenlinie al twee gevaarlijke klip- fluit, en niet eerder. In °P de rechterflank evo- Pen omzeild. Eerst won dat opzicht moeten we lueren. Hij werd dan ook n®P we in Borsbeke. Niet ons hoeden van risiko's met een ietwat meer de- iedere Ploeg zal dat kun- te nemen. Had de plaat- fensieve opdracht belast. nen reaLseren. Kijk maar selijke speler wat geluk gekend, dan ware dat af gestraft met allicht het gevolg dat we het nadien veel moeilijker zouden gekregen hebben. Nu is het nog goed afgelopen. Hoe dan ook. Tijdens de eerste helft hebben we een behoorlijke verrich ting geleverd. We heb ben een paar kansen af- Aalter - VW Hamme 1-1 gedwongen. Die hebben tot geen doelpunten ge- Na een wedstrijd die nooit boven de middelmaat dag) op het appel en moest uitsteeg boekte SK Lebbeke aan huis de derde oefenmeester Tas het stel- nederlaag van het seizoen tegen Latem dat al len zonder Frank Van den evenmin een grote indruk naliet. Toen ref Tanghe Br°eck. Die ondervond last het einde van de ontmoeting aankondigde, zat de van een oude kwetsuur in de Lebbeekse trainer Willy Tas in zijn dug-out met het U!! hoofd in de handen. Men zou het voor minder! 0 op 6 dat zijn zaken om eens nuchter uit te praten. Dat deed ie dan ook na de wedstrijd met een onrustige Voetbal. Dirk Van der Put- en bijwijlen van woede bevende stem. ten (KAVD) «Ik heb geen excuus in te raker overkwam dan het- brengen voor deze derde ne- geen we hier op papier heb- vorige zondag. Het door derlaag. De bezoekers puur- ben gezet. velen als favoriet voorop- den u't een paar kansen Hoe dan ook. wij begrij- a gestelde Heimis inkas- evenveel treffers, na fazen pen dat Willy Tas een ont- ratie ondergaan. Verder is In elk geval is hel a waarbij doelman Jansegers goocheld trainer is en vooral er Staf Hendrickx. Die heeft tijd om \e streng te ooi niet helemaal vrijuit gaat. dan na die tweede thuisne- de trainingen hervat, maar over bepaalde speles Mijn grootste ontgoocheling derlaag tegen een ploeg die is maar voor 70 procent fit begrijpen dat Tas d e Ias zit in het feit dat de vijf zeker met als hoog moet Het lijstje van de onbeschik- cheld is na drie netó f.?!u!rS_!e _Wer, aangf" worden aangeschreven in bare elementen is dus wel Toch ontbrak bij de a indrukwekkend. Maar ook spelers de goodwill dij. Deze week onderging hij in een ziekenhuis te Bornem een heelkundige ingreep. Een week kliniek, twee we ken gips en minstens zes weken inaktief zijn er voor lopig de gevolgen van. Leo Verhulst heeft meniscus en Voetbal. een scheuring aan de ge wrichtsbanden. Normaal de kern gezien zou ook hij een ope- toe niet.» Gregoin nieuwe speler, maar seerde daar een afgete kende nederlaag. Ook bij Olsa zullen de punten zo maar niet te grabbel lig gen. Wij hebben er moe- kocht net renderen zoals eerste provinciale, ten voor knokken, maar vooraf was verwacht. Vooral Laten we echter niet ver- hierachter wil Willy Tas zich hoe dan ook, verdiend van Eddy Clement had ik geten dat de Konkelgoed- niet verstoppen als ie zegt* meer verwacht. Met zijn on- ploeg bij de aanvang van dit «De aangeworven spelers dervinding die hij heeft op- seizoen toch met een resem werden aangetrokken om in gedaan in tweede nationale tegenslagen had af te reke- noodtoestand de zaken weer moetjuj bij machte zijn om nen. Zondag 11. ontbrak Da- in de goede plooi te bren- .-verdediging te orga- ny Vermeir (laatste strafzon- gen. Dat deden ze tot nog er het beste van I1 beslag op gelegd. Wan neer je op verplaatsing een vier op vier behaalt, kan je niet anders dan van een knappe prestatie wagen. Nu moeten we trachten om ook eens voor eigen publiek te ze gevieren. (e.d.m.) (^Bevordering Menig Hammenaar zal allicht tevreden geweest zijn toen leid^ Buiten'dat" e'èrder h'j vernam dat ziJn P,oeS in Aal,er een puntendeling in de aangehaalde feit heeft wacht had ges,eePl- Reining houdend met het feit dat de thuisploeg nauwelijks V,W daar ™riS «eizo,in ""i1 3"° "erd '"feblikt, werd dit gedreigd 0-0 aan de rust alEe™™ "k knaP resultaat ervaren. Maar w anneer je betekende een uitmun- nadien de k°n™«'"'aa'' verneemt, kom je tot het besluit tende uitgangspositie dal er ymr de vlerde klasser meer had in8«M«". Dat om de tweede helit aan betekent dat een overwinning tot het domein van de te vatten mogelijkheden had behoort. Dat is trouwens de mening Omdat we toen van van «Pe'er-Valner Guy Lammens. Wlndvoordeel gmoten «Vooraf had ik inderdaad bal in doel heeft besloten. -™irms uant sujve voor een puntendeling wil- We hebben nadien noe ee- de keePer van VW Hamme verdween, maar dat neemt lel AD- IJii 06 niot ui«« niseren. Maar niets daar van. Ik persoonlijk vind het spijtig voor de klub dat zo veel geld werd gespen deerd». Aldus een duidelijk in de put zittende Willy Tas wiens taal noa harder en Svelta Melsele - Winnik 0-9 Tweede provinciale Gust Schelckens en Brusselmans om ei twee te noemen, spa zich dermate in, maan hebben de nederlaag kunnen verhinderen. ffebea «adat I l»ïan B IjKth Daar waar de aardbeikwe kers jongstleden seizoen met trots het predikaat mochten voeren makkelijk te kunnen skoren. lijken hun kanonnen dit jaar, althans in de beginweken, wat aan revisie toe. Het is natuurlijk wel zo dat topskorer Patrick Voetbal. Johan De Wilde, Waem naar Heirnis Gent - er stond een «Achteraf bekeken hadden allicht de zeee te realise «Qn hnn mnn.i ,i,i,.j Melsele met zijn nieuwe we gerust de wedstrijd kun- ven. Na 'de"^ffmg'tl ^^0^ nen winnen. In alle opzich- ging Dirk Verbustel een naar de tegenstrever. Alge- Het begon dan wel prachtig ten waren we de betere overtreding op Mortier, meen genomen ben ik met een overwinning vnn 9_n Of er zondag in Hamme oogstrelend voetbal zal te bewonderen rijn daarover bestaan er twijfels. Met de komst van FC Denderleeuw verwoei men zich in de Hamse voetbalkringen aan een defensief ingesteli tegenstrever. «Allicht zal Denderleeuw van stapel lopen met een gordijn van spelen tien nc voor zijn doelgebied,» stelt veldtrainer Eddy Maes. «Het zal er voor ons of i aankomen om vlug tot scoren te komen. Dan worden zij verplicht ou initiatieven te nemen en dat zou de wedstrijd ten goede komen. Dendei leeuw is voor ons nooit een gemakkelijke tegenstander geweest. Wj herinneren ons de opvattingen die ze er vorig seizoen op nahielden. Ooj hebben we deze ploeg ontmoet tijdens de Helanio-beker. In ieder ge™ opteren we voor een overwinning. In Aalter gaven we een punt prij* Meteen lieten we de gelegenheid onbenut om alleen als leider post vatten.» VW Hamme vertrekt met dezelfde opstelling waarmee het al vijf punten uit drie ontmoetingen heeft behaald. Sedert vorige week heeft ook On# Van Praet de trainingen hervat. Verwacht wordt dat hij dra lid zal word® van de kern. De ploeg: De Wilde, Maes, Van Buyten, Verbustel, Mahn. Schuddinck, Lammens, Vermeir, Baert, De Malsche, Vanhaecke, re* Amelinckx, Smet, Boone. (E.WtJ h< Buang ktoi ■fe gek ■tade Eddy *f«sce teftals Be ie tósn de Lppie es was 'Baee :sdat Üka We,-scha haiddense kt alle, le do ■idekikal, 13 Herbe; •yltiolc halluur tegens weet dat Piet makkelijker op doel besluit wanneer hij de wind als bondge noot heeft. We hebben toen de aanvalsregisters opengetrokken en heb ben verschillende hoek schoppen afgedwongen. Op één ervan kwam de bal in de omgeving van het penaltypunt terecht. Daar bevond zich Dirk Van der Putten. Hij nam de bal op de slof en kwam tot scoren. Dat de thuisploeg hier op ging reageren lag in ploeg. We kombineerden Da, gebade Zn^nlgoöchdTovè' - ««T^wïïï! ZFf£!?£*j£. Kenny Gerin uit. plaatsen. Hun goede *1 heel wat vlotter, hadden het strafschopgebied" De' ^'verrlchti^^^Tevre^n maar de bier)ongens wa^h! oSTo/ïïï» Seïten'dan fwÜÏS da" wel ,de di,° inz®' ook^de kanseZoiZeen liTat^ZT^ SSSSffitff !rr"ooDgvlneddWing<? ""n vf" de watrheid- De haald en meTZm'^mnn, KCkT dTk^ S„veU™"'- In de loop van de eersle spelleider sanktioneerde aan punten de leiding aan- mei 0 punten Zd™l ZT J' li' s,?ch'°'- aan de V® P«p4 helft zijn we op voorsprong meteen penalty. He, leid- gevoerd. In de volgende punlenverhonding vm 3 !L Daa, nmk T'" leun wellicht gekomen Luc Schuddinck de tot de gelijkmaker. wedstrijden mogen we ,v,°°r en 13 tegen!). le dikke vliea t Wöer moest men den aan he' bracht het doelpunt tot Daarna zijn we minder geenszins aan onze moge- Vervol9ens, en dat was vori- eerste beSlend Melslie 5° a,eren j' het bijzon" van de <dwerk,ng* stand. Het was het gevolg goed gaan voetballen en hjkheden twijfelen willen 9® week' hepen de blauw- naar Marc Van StrÜ verrassende van vorig het hoeft geen h van een korte kombmatie ontbrak bij velen de lef om we dit seizoen in de vierde W,t'en te,ge" een s,erk ge- reeds uitviel na sights f P 9 Zat" he' doktersdu.° gr°te re?-fenvuiremaken Ikbe» klasse een vooraanstaande Potw^s 0p da'do "ntn tweS ÏSJTSb ïuc 1 thoek Het is vanop die toen andermaal tot de vast- rol vervullen --P' wel de bezoekende doelman Do n„r,»i,®w.a. afstand dat Schuddinck de stelling gekomen dat ver- wog dat Van Nieuwenhove tt het geschikte 1 J j «luimen ais L*U ?re®'?!ie !eyer Sadeleer eTn gra^diozTp^r ?.Un,ber Storms en Di* Van vindt. E.D.M. de maar overeind bleef door j Mieghem alles in het werk tij speelde. Verder viel ook stelden om de bakens te ver-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 32