-#C T K.S.V. Temse had een andere seizoenaanhef Zeven anjers zeven rozen in gedachten en dra mosselen asten komen nooit match voor 'rankie De Vos gl altijd op de loer Het Waasland grijpt de macht, voor hoelang Freddy Buyl (Vrasene): «Na een tiental matchen zien we wel verder» 2°Provinciale VOETBAL De Voorpost - 23.9.1983 - 33 „.Pollare 2-2 Moerzeke is in drie wedstrijden vijl keer tot ien gekomen. Opvallend is wel dat die vijf fan telkens door dezelfde spelers tot stand wer- - «bracht. Vorige week lukte Frankie De Vos. wie we het trouwens hebben, een zuivere Kriek. Zondag jongstleden lukte hij tegen Pollare treffers. Dat knaapje is overigens maar zeven- 1enige tijd woonachtig de opponent te ver leest in Grembergen, werven, n is nu op en top Eerst trof Luc Vercaute- tórzekenaar. Hij heeft ren de onderkant van de linstinkt om doelpun- dwarsligger. Later haal de scoren. Bovendien, de Ronny De Beule twee is ook een belang- keer uit, maar diens po- if Bilk schuwt hij (j enkele inspanning, ^verder met de bal 'uden mil |g overweg en wordt gs'e voel jijyi not least door de bee^ Hading geprezen, hlfn dat het een speler is iatikS ook de belangen kreeg i de klub primeren, nog Da Jitmkie De Vos blijft erse, pgB aan de lopende er de vlo* mag Robur Moer- dermondê B BCh in de komende me'd8t tien verwachten aan aamsteii 1^ van "pioimen. te wordei Moeraeke had te- iWlate kunnen wrn- IkdÏÏ .W 's de menin3 atste dvn iübleider Fieddy De ïaken.» sere. is het o illare is met het in gevend ag ti cm een punt te win- Voetbal. Robur speelde thuis gelijk tegen Pollare (vh) Die wissels gaven de het werk wilde plaatsen ploeg in zijn geheel nieu- miste hij. Met wat geluk Voetbal. Luk Vercauteren gingen hebben tot geen we impulsen. Onze offensieve inge steldheid heeft er toe ge leid dat we de gelijkma ker tot stand brachten en een punt aan huis hiel den. Andermaal werd Frankie De Vos auteur van het tweede doelpunt. Valgaeren had er ruim schoots zijn aandeel in, nadat hij de aktie die tot het doelpunt heeft ge leid, op gag had ge bracht. Tijdens het slot gedeelte van de wed strijd zijn we nog dicht bij het derde doelpunt hadden we gerust de vol le inzet aan huis gehou den. Mijn inziens leverde de ganse ploeg een be vredigende verrichting. Ik heb wel de indruk dat we het bij iedere thuis wedstrijd aardsmoeilijk zullen krijgen. Heel wat ploegen beschouwen ons als een favoriet en ne men hun voorzorgen wanneer ze ons irugigen vesting komen bekam pen. Misschien zullen we het buitenshuis makke lijker krijgen om tot sco ren te komen en punten n9- Bi) 6 lopbezoek gekomen» doelpunt geleid. Na de gekomen. Frankie De te winnen: DeMaere. hervatting zonderde Vos heeft nog enkele ke- Robur Moerzeke is in ie- ,r 'eu; itsg je van bij het Frankie De Vos onze trai- ren gedreigd. Later kreeg n TOlgtl in duidelijk aan hun ner Lefevre alleen voor Saerens een mooie kans en koests ^ve instelling, doel. Die nam de kans voor de voet. Hij om- nit ergens! iMn slechte ploeg is n*et *e baat om ons op speelde drie tegenstre- i worden fcie niet. Na één winst te schieten. Tegen vers. Dat was knap werk. ellon aai' dei kwamen zij op de verwachtingen in Toen hij de bekroning op lat hij ees [:-!ong. Dat was wel brachten de bezoekers c zal doen. IHiasSend. Wij heb- een tegenaktie op gang. ti gereageerd en dat Dat leidde tot een tweede op het halfuur tot doelpunt. der geval op goede weg om ook dit seizoen een meer dan behoorlijk re sultaat af te dwingen. Nu al stellen dat de tweede provincialer in aanmer king komt als titelkandi daat is te vroeg. Dat hangt bovendien van veel faktoren af. Boven dien worden de prijzen pas gedeeld na de jaar- wende. In afwachting is het uiteraard best geen onnodige punten prijs te geven. Nu zondag onderneemt Robur de verplaatsing naar Kemzeke. René Ver niers is daar trainer. Hij had Robur twee seizoen geleden onder zijn hoe de. Ook Robur kent René Vemiers. Alhoewel Kem zeke als een goede ploeg wordt omschreven, ge ven de Moerzekenaars zich in geen geval bi; voorbaat verloren. Waar om trouwens? E.D.M Tweede provinciale B Voor de weinige keren dat dit in een seizoen gebeurt, laten we het ook niet. We steken vandaag de loftrompet over de uitzonderlijke goeie prestaties van de Wase vertegenwoordigers binnen de reeks. Is het immers toeval dat in volgorde Vrasene, Kemzeke, Melsele en Sint- Gillis (Waas) de klassering voorin bevolken. Bij de enige koploper. Herleving Vrasene, hebben we reeds een wat uitgebreidere bedenking toegevoegd. Naar onze mening wordt hun maximum echter in gevaar gebracht als zondag naar Winnik wordt gereisd. Indien deze konfrontatie door Buyl en gevolg wordt gewonnen, lijkt ons een lang verblijf in het bovenste kompartiment van de afdeling niet onmogelijk. Ook Klauwaerts Kemzeke doet het beter dan verhoopt en heeft zich ondanks twee zware verplaatsingen waaruit een vier op vier werd gehaald, een tweede plaats toegeëigend. Zondag zijn ze in een streekder- by gewikkeld met Robuur, een klus die door René Vemiers steeds met gemengde gevoelens wordt onthaald. René was inderdaad tot voor twee jaar nog in Moerzeke aktief en ziet nu nogal wat elementen waarin hij toendertijd nogal wat jota en zweet s'.ak tegen hem in het geweer kruipen. Wij tippen voor deze wedstrijd op ean geijkte drawnuitslag. Voorgaande beurten kunnen meteen wat kans verlenen aan Sint-Gillis Waas dat weliswaar nog niet zijn speelpeil van vorig jaar benadert maar met een uitpartij op hekkesluiter Wieze toch de volle puntenbuit binnen bereik moet hebben. Svelta Melsele treft het van zijn kant niet zo best, want Eendracht Meldert kan in eigen huis steeds wat meer. Voor Sint- Gillis-Dendermonde denkelijk géén problemen bij het vooral wat skoren betreft totaal machteloze Herleving Sint-Pauwels. De wedstrijd tussen Pollare en Appelterre kan duidelijk alle kanten uit en hetzelfde kan gezegd van de match tussen Standaard Denderleeuw en Heikant. Voor de thuispartij welke Temse mag afwerken tegen Kerksken bestaat nogal wat voorbehoud, omdat de slechte afloop wel eens dramati sche beslissingen in de Scheldeklub zou kunnen teweegbrengen. Onze eigenzinnige pronostiek: Standaard Denderleeuw - Heikant 2 Pollare - Appelterre X Temse-Kerksken 1 Kemzeke - Robur X Wieze - St. Gillis (Waas) 2 Winnik - Vrasene 2 Meldert - Melsele 1 St. Pauwels-St. Gillis Denderm. X Manil St. Gillis - Wieze: 7-2 het si reng te ad de spelen at Tas es [oodwill leren ziji r verwacl' an spelen oor ons op rplicht n. Dem veest. Wij jlden. Ooi eder punt p'ij'- ler post Ie gelijkmaker geleid. Toen hebben we alle leverde Saerens hens aan dek geroepen rbereidend werk en zijn we offensief van ifiankie De Vos die stapel gelopen. We heb- werd van deze ge- ben enkele vervangin- 'i ltog voor het gen doorgevoerd. Jackie F c Wk.„ werd d(x,r Eendracht St. Gillis als een collegeploeg van het veld gespeeld. de rust heb- Lefevre ging er uit voor jjet kon „jet eens een vuist maken, laat staan een degelijke kombinatie opzetten. Elf spelers stonden op het veld. Zij vormden geen ploeg. Het was zielig, lamentabel, archi- slecht en nog zoveel meer. Bedroevend voor velen die het goed menen met de klub. Als het zo verder gaat, wordt het een langzaam maar zeker afglijden naar de afgrond. Die gaapt intussen. Eendracht St. Gillis daarentegen heeft zelden zo'n triomf beleefd. En dat Hfill V °P de avoi,d van de Wieze-oktoberfeesten... k Nee voor de voetbalge- te staan met Dré Verhavert waar hij keeper Janssens meenschap: voor Wieze plaatste hij zijn rechter het nakijken gaf. Die was wordt het geen feest, ten- achter de bal. De Wieze- daar blijkbaar niet zo ge- ware... Al van bij het begin doelman kon alleen nog lukkig mee. Liefst had zag het er naaruit dat de zijn kousen optrekken. De Walter zijn heiligdom on- bierploeg een vogel voor de tweede treffer was een rea- geschonden gehouden, kat zou worden. Al tijdens liteit. Wie dacht dat het Tien minuten later was hij de eerste drie minuten daar zou bij blijven, had die tegentreffer reeds ver- moest doelman Verhavert het mis voor. Eendracht geten toen aan de overkant drie keer ingrijpen. Eerst wou nog meer. Wieze Achilles Verheyen intussen «de gelegenheid Eric Valgaeren. De jonge fl tot scoren te Nobels kwam in de iVoorsprong op plaats van Fe Prijcker. Vrasene - iring Sint-Pauwels 5-0 Een drietal weken geleden hadden we het over de verwachtingen van de Wase tweedeprovin- cialers voor het momenteel aan gang zijnde seizoen. Slechts één ploeg stak er in zijn ambi ties torenhoog bovenuit en dat was K.S.V. Temse. Nu, drie weken verder, moeten we konstateren dat de bal in ruime mate niet volgens de Temsese planning heeft gerold want voorlaatste plaats met 1 punt uit 6 kan moeilijk een overtuigende start genoemd worden. at Tas °^!aHsorv?°ral...aan de verk®erde beenzetteen een dreigcje Rik ~Dë Geyter. moest nu"eenmaal een pan- al twee keer had toeeesla- *5 EeTSev™ gStéSSSS** Paa™ toonde Frank,e doering krijgen. Nu dat gen. Janssen, heef, ..Wolf- a k,m o\rjVan Hecke een vuist. Ver- zich de kans voordeed, ken» nadien nog een twee- s? hun'speler-trainer Voor de supporters die wat Van Hecke een vuist. Ver- zich de kans voordeed, ken» nadien nog een twee- ,u --, - - - volgens liet Achilles Ver- Niet veel voor het ingaan de doelpunt gegund. Dat heven zijn intenties blij- van de rust liet Frankie was na een penalty. Om de ^aangedrongen overi- genlijk voor de helft gemist ken. Toen de klok zeven Van Hecke zich bewonde- zaak dan maar metéén af te "i, J, want zowel Betoncelli als De minuten had weggetikt, ren. Hij had de bal aan de ronden, door de St.-Gillis- maoa *kfekei's no9 niet Clerck hadden in de begin- kwam de eerste treffer tot voet. Plaatste die met een se keeper de verkeerde "I v?"do stand. D.e bracht Remi De hakje voor Hugo Tilley. De richting uit. .Wolfken» had 1 i® •erghen'óén van aanwesigln dëmdoelpunten Brandt men een verrassend Buggenhoritenaar aarzelde zijn tweede doelpunt ge- foixhe wandelingen te maken. Het waren wel inzenden tot stand. Verha- met om de 3-0 score op het Wuitproberen en om- stuk voor stuk preitjes door- vert kon metéén vissen, bord te vijzelen. De tijd om hi tot aan de grote dat de ganse Pauwels ver- maar had zeker niet het naar de kleedkamer te gekomen nog geen dediging telkenmale werd vermoeden dat hij zich nog trekken was aangekomen. Btader tegenkwam, beetgenomen door prachti- Zeven keer zou moeten om- Langs de ene kant heerste rodgemoede- ge kombinaties waarbij draajen Den Dré was er er feeststemming. Langs de icéfll*w0p ma<u "J' o t D°ej.man trouwens na afloop niet andere kaht werd er een wiMischoenen schud- Puymbroeck de grote centra- 1 fc instormende Luc listen waren. ëoed van- H,J had 'n z,Jn duchtig woordje gespro et» deed de rest met De Buyl elf waren door karriere heuglijker dagen ken. deze riante voorsprong van meegemaakt. Toch heeft vprunnn 4-0 ook aan verzadiging toe, hij nog zowat twintig minu- ^vernoop liïppie dat kers in de tweede helft niet Geen de minste reaktie zou vol- ijt, de «ploeg» van j 's'ecdl,s no9 l°s maar dat betekende niet dat ten lang zijn kooi weten te Dat er vanwege de bezoe- 8dat speelde natuur- de gasten nog maar een beveiligen tegen kaart van de ster- kans kregen om de spreek- plaatselijk geweld. ^nrrarS' e woordelijke eer te redden. ogenblik mocht hij onop- gen, viel al spoedig te be- P»«s»aal«, verw.1- mh.id - U d bli Andermaal ging het waren langs de lokale zijde tweede treffer verhinderen. Eendracht m het offensief. *S«chap baseerden in niet uit de lucht en dat deed Die kwam dan toch rond Het sneed als het ware de ®™ensektor. Het mocht de tegenpartij beseffen dat het halfuur tot stand, en opponent de benen af. J olleen maar opzien hier toch wel een der sterk- hoe dan nog. Doelman Toen er een vierde doel en rit Franky Herre- ste gehelen uit de reeks in Walter Janssens had het punt tot stand kwam, was 8 dm i V°°r, rus' niet het veld stond- De iohaits- balletje voor de voet van de laatste hoop bij de be- Cftr8! kore werd naar het einde toe Frans peeleman gegooid, zoekers verzwonden. Polle- «'aiTUï ?SaSdV^ed"v1^rPt forse stappen zette ke Van De Putte had de bal 'an zichzelf en aan leverde voor de plaatselij- <<Der Franz>> de rush in m z,'n bez\L HlJ drJ0I?S.1er ken een eerste plaats op in naar het vijandige doel. Hij mee tot m de onmiddellijke «erhaast besluiten ^'lokalevoorhoede. Al- de stand met het maximum nam een paar hindernissen, omgeving van doelman tfei'Iu ^an Puym- van de punten en een doel- maar werd door niemand Verhavert. Toen hij naar «k Solde; I halfuur wanneer hij lÈ9«nstanders op het, voor en 2 tegen. tl de hogw doelgebied was genaderd nog de medewerking van en bijna oog in oog kwam Paul Thoen die het nodig lukt. Mosselen Wat staat dat woord «mos selen» in de titel te doen, hebben intussen heel wat lezers zich afgevraagd. Wel het is het volgende. OP het veld van St.-Gillis, is een nieuw klubhuis in de maak. In Eendrachtkringen wil men dat nu officieel laten inhuldigen. En vermits Leonard Baetens, de voor zitter. ook graag een pint drinkt, zal dat gebeuren met het nodige gerstenat en ook met... mosselen. Met dat laatste heeft de Een- drachtvoorzitter niets te maken. De mosseltjes wor den bereid door de dame tjes van de bestuurslui. Tenware vriend Leonard in het bereiden van dat spul ook thuis is. Feit is dat op vrijdag 1 oktober om 20 uur het klubhuis officieel wordt ingehuldigd. Burge meester Albert Cool en zijn schepenen, en allicht gen Sint-Gillis-Dendermon- de. en opnieuw was een wat onbedachte ingreep van de Temse-keeper oorzaak vdn de gelijksteller uit penalty in de slotminuten (1-1). Zon dag dan bofte men alweer niet met de afwerking in Sint-Gillis-Waas. De voor- lijn waarin dus. zoals reeds weergegeven in een apart matchrelaas, Jean-Marie Engels mocht opereren in plaats van Eric Raemdonck, raakte ook zondag niet in de goede skorebui en dan was de ultieme vervanging van de ex-Melselenaar hele maal op het eind maar een pleister op een houten been. Uit zonze gegevens verg aard via een bestuurslid van KSV, blijkt immers dat Engels niet dat we alle schuld van Israël op zijn Een reden voor deze minde re gang van zaken achterha len is zelfs na enig «bel werk» met verantwoorde lijken en trainer laak Goossens kwasi onmoge lijk, maar we weerhouden uit die gesprekjes toch enige aanduidingen. Als we de drie wedstrijden even over lopen is duidelijk dat blauw-wit niet werd be loond voor het gedegen spel dat het wel afleverde. In Vrasene was een flater van keeper Verberckmoes en een eveneens wankele verdedigingsgordel de on middellijke aanleiding tot het weliswaar minimale verlies van 2-1. Verleden week raakte men op eigen veld niet verder dan een weinig zeggende drawn te- schouders laden, maar het is niet anders eerder in de wedstrijd door thuisverdedi- ger Mark Yzewijn brutaal was aangepakt. Meteen de plausibele verklaring van het feit dat lean-Marie zel den of nooit nog in het ge beuren voorkwam. Ook Edwin Bynoe en Walter Van Haver bleven wat ge ïsoleerd spelen van hun vooral in de eerste helft ak- tieve middenlijn en dat kon dus geen veilige boni te- vond. om zijn eigen keeper ereschepen Pier Ver voor een voldongen feit te ^>aakte ^et moge- plaatsen. Ondertussen was doelman Verhavert al een paar keer voor hete vuren komen te staan. Vooral Achille Verheyen liet zich in dat opzicht niet onbe tuigd. Die man werd trou wens auteur van het vijfde doelpunt, waarin Frankie Van Hecke zijn aandeel had in het voorbereidende werk. Intussen was hij Een dracht de aandacht achter aan wat «verschwunden» lijk dat Eendracht mocht en kon bouwen, zullen op die festiviteit aanwezig zijn. Voor het publiek wordt er dan een mossel- feest ingericht. Daavoor kan men terecht op het veld en wel op zaterdag 2 en zondag 3 oktober. Op zaterdag kan men vanaf 17 uur terecht voor een lekker hapje en een al even lekke re verfrissing, 's Zondags kan men mosselen eten tus- '""hl. Do I e man Verhavert kan net een treffer verhinderen (vh) Dat had Rudy De Wolf «én 12 uur en 15 uur en gemerkt. Hij had al enige opnieuw vanaf 17 uur. Het tijd dat gaatje gemerkt 1S gratis entree voor wie Toen de kust veilig was, «ven wil binnenwippen, rukte hij op naar doel, E.D.M. Zoals onze titel reeds laat doorschemeren nog geen hoera-stemming in de Vrasense rangen. Herleving zo een prachtige seizoenstart kent. Het is inderdaad jaren geleden dat wit-zwart zo uitstekend uit de startblokken wegkwam en voor zover we onze kon- taktmensen mogen geloven heeft trainer Freddy Buyl hierin geen onaanzienlijke verdienste. Hij is er inder daad in geslaagd om de bestaande elementen en de nieuw aangeworven spelers op korte tijd te laten «akkorderen» en er vooral een kameraadschappelijke spirit in te steken. Hét grote probleem van Herleving heeft hij overigens ook opgelost in een mum van tijd als weet dat Vrasene momenteel al evenveel doelpunten heeft gescoord als verleden jaar na tien wedstrijden. Dienaangaande is de oud-speler van S.K. Beveren natuurlijk in de wolken: «Het meest geruststellende betreffende onze goedgesmeerde afwerking is wel dat we hiervoor niet op één enkele speler moeten bouwen, maar overwegend doelen met middenvel ders. Herbert Van Puymbroeck heeft er zo al drie, net als Luc Daelemans. Verder is het toe te juichen dat alles wat op de taktische besprekingen wordt verteld ook in de praktijk wordt uitgevoerd, en iedereen zich nauwgezet aan de opdracht aan hem toevertrouwd houdt. Het voorgaande maakt dan ook, gekoppeld aan de goeie resultaten, dat ons elftal momenteel blaakt van vertrouwen en dat we in die stemming voor een goeie uitgangspositie moeten zorgen bij het afsluiten van de heenronde. Geruchten over een nakende titel vind ik op dit moment uit den boze maar wel deel ik de overtuiging dat het materiaal waarover onze ploeg beschikt, toereikend moet zijn om een plaatsje binnen de eersie vijf te ambiëren», M.N. de slotminuten gaven een duidelijke vertekening van de ware machtsverhouding met twee plaatselijke tref fers op momenten dat de Temsespelers reeds in ge dachten aan de douches toe waren. Wat gebeurt er nu aan de Schelde? Op die vraag kon ons dins dagavond nog geen sluiten de kommentaar worden ge geven omdat het bestuur zich nog eens in verbinding moest stellen met speler trainer Goossens. Toch zegt onze gesprekspartner dat er wat dient te gebeuren om dat de huidige stand van zaken voor hem werkelijk een situatie van 'vijf voor twaalf' betekent. Zo moet het niet uitgesloten worden dat van de vervanging die vorige week reeds in het vooruitzicht werd gesteld, werk wordt gemaakt Die vervanging betreft dan keeper Verberckmoes. De nu 22-jarige Temsenaar en spe ler uit eigen KSV-Yemse- jeugd gelicht, beleeft w lijk een ondermaatse a van de kompetitie. Hijzelf weet beter dan wie ook dat men hem met recht en reden reeds twee kompe- titiepunten aanwrijft maar daarvoor heeft hij wel het ekskuus dat hij, in tegen stelling met voorheen onder Pol Van Genechten, geen aparte keeperstraining meer krijgt. Gilbert is nu eenmaal een man die vooral op karakter speelt en zich onder voormalig keepertrai ner Pierre Bogaert moreel sterk wist en zodoende ook prachtige prestaties leverde. Dat de beide laken (Goossens en hulptrainer Leeman) ten lange leste de keuze zullen laten vallen op reservekeeper Frank De Rechter is dan ook bijna ze ker. Frank is een jongeman, pas 18 jaar oud, die in het tussenseizoen werd overge nomen van SK Sint-Niklaas. Zondag wordt het dus een prille match van de waar heid voor de scheepsbou wers. die het thuis tegen Kerksken moeten klaren en daarvoor is een hopelijk deugddoende overwinning met duidelijke cijfers het enige soelaas. Latenwe als laatste gegeven wel schrij ven dat de Aalstenaars vooral op verplaatsing een zware dobber zijn. Vraag dat maar eens in Sint-Gillis! Mare Naudts

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 33