I- bij de overwinnaars Met enige weemoed denken aan Chris Ferket Slotminuten fataal voor de gasten ïerri S in d« Baasrode kent wat meer bijval en bij Sparta doen Chris Van Den Berghe en Chris Van Huynegem een uitmuntend debuut 2! :1ste AH - (iBB' m ÊÈM. v- 1 WÊÊ'I JÊ kïla 34 - 23.9.1983 - De Voorpost (2'Provinciale VOETBAL Sint-Gillis - Temse 2-0 Deze derby had ook dit jaar als vanouds de spankracht en belangstelling die hen van bij tevoren werd toebedeeld. Dat er goed voetbal werd gespeeld zou wat overdreven zijn. maar toch mag gesteld worden dat beide ploegen er alles aan deden om uit een overbevolkt middenveld weg te raken en de beslissing binnen de kortste keren te forceren. Bij de gastheren geen wijzi- de ploeg werd gehaald voor gingen ten opzcihte van de Chris Bolsens die zelf mis- ploeg die in Kemzeke een schien wat minder intrinsie- aardige indruk gaf, en bij de ke klasse heeft maar zich bezoekers tegen de ver- daadwerkelijk uitslooft om wachtingen in Gilbert Ver- elke toegespeelde bal bij te berckmoes in de goal en En- halen. gels in de voorlijn ten nade- Het is. en dat beklemtonen Eric Raemdonck, die we, niet onze bedoeling om op de bank moest plaats nemen. eel met stenen naar spelers te werpen maar deze zaken Voetbal. Van de Putte (Sint-Gillis) gaat er met de bal van door. Siccard van Vhtu\ In de eerste helft liep elke kunnen nu eenmaal een alleen maar toekijken (vh) Voetbal. Verheyden wint een kopduel van De Wolf (vh) -(3eProvinciale goeie spelbedoeling biddellijk vast in het mid denveld, waar de v duimbreed rechtgeaarde voetbalfervent niet ontgaan. Grijpen we vervolgens nog even op het PanHrfTrVlt RrT7f*l se opponenten elkaar geen wedstrijdgebeuren zelf te- J-jCliU-lu-v-*A11 UUA|C1 Toch rug. In de 80ste en 87ste Excelsior: 3-1 'a eigen c»*«i list Sport js a hetze tanlBeilar -®en'an ilffl# v mSedStcn wc-i, iuy. «tl jc wuoic 5711 u/aic was op dat moment duide- minuut werd op wat over- L flfl IQ Pu All QQII 11*Q 9 Tl lijk dat een man als Gunther dreven wijze de maat geno- lttiVAË vil vwll LI U/GLik samenwerking men van de gasten met doelpunten van overigens besten makelijk van de voet vol- van de eerder vermelde gens ons ook do reden dal Douwo on Bolsons. Ook vol- De „reugde van plaatselijk trainer Theo Ruymbeke een goeie aanval rmW Sporting in de tweede vn- gens de verantwoordelnken j - j j ™v tscunster fenveertig minuten nog fluk- van de thuisploeg een'wat om de ovemmnmg werd zondag nogal sterk bekoeld ^'Gl - en verrassender aanval- overtrokken verhouding door de wetenschap dat zijn sterke man van de netten verlengde. De U Sle toch een uitaelezen re- beginweken, en tevens ook nieuweling bij Bazel, Luc s egef1 even nad«( «x i- v Kans om de schade ur lijk Dauwe met Mark Pringels gereser veerder met zijn krachten omsprong. En daar len kon opzetten. In de loka-3 le voorlijn liepen dan wel sultaat om bovenin de klas- Cattoir voor weken onbeschikbaar zal blijven. Luc slejjen w Tv Luk Van Lierop en Chris De sering op te dagen. Of het liep nadat hij de match tegen Excelsior in zijn sens strafsch K Cock, maar deze twee als moeizame begin met nul winnende vorm had gegoten, een zware blessure op uit een lachweklmnA gevaarlijke aangeschreven doelpunten uit twee wed- zonder dat daar een fase of tegenstander kan voor meipartij. Mark De Bres verantwoordelijk gesteld worden. De ex-Red Star- gaf de penalty wat speler liep op het zware Bazelse veld een scheuring en schoot over de d. M op van de gewrichtsbanden waarbij heelkundige Excelsior gaf hien ingreep niet totaal uitgesloten blijkt. moed niet op. maar staande spitsen brouwen strijden daarmee totaal ver- momenteel nog géén drank- geten is. lijkt ons wel een je dat van hen wordt ver- andere vraag, hoopt. Geen wonder dan ook dat de Eksaardenaar uit jesL'de eetee! IEÏ9D0! BïfJUllijl Kallo Bazel e-Kn Voetbal. Rik D'flaen (Baasrode) deed zijn optreden met een eerste doelpunt (c) Buggenhout-Baasrode 2-3 De derby tussen Sparta Buggenhout en FC Baas rode heeft een vrij span nend en ook betrekkelijk aangenaam verloop ge kend. Als neutrale waar nemer had je kunnen stellen dat het eigenlijk best op een puntendeling ware afgelopen. Hiermee houden we rekening met het feit dat iedere ploeg zowat een helft voor haar rekening heeft genomen. Voor de rust nam Baasro de resoluut het initiatief. De voorsprong na vijfen veertig minuten leek ons dan ook niet overdreven, alhoewel er toch een tik keltje geluk mee ge moeid was. Het eerste doelpunt bijvoorbeeld. Dat bracht Dirk Van Muylders ongelukkiglijk tegen eigen ploeg tot stand. Vijf minuten later volgde Dré Tumeer haast zijn voorbeeld. Dré had als centrale verdediger post gevat en in die funk- tie voelde hij zich toch wel wat onwennig. Intus sen bleef Baasrode de dominerende ploeg. Halfweg de eerste helft kwam er een tweede doelpunt tot stand. Dat sproot voort uit een vrije trap. Die was omgezet geworden door Van Keer. De afgeweerde bal kwam voor de voeten van de wederoptredende Rik D'haen. Rond het halfuur dreigde de thuisploeg voor het eerst. Sanders kreeg een kans op aan geven van Paul Ver scheuren. Hij nam ze niet te baat. Ommekeer Bij de rust ging de thuisploeg over tot enke le wissels. Wim Gerlo en Mare Wauters ruimden de plaats voor Chris Van Huynegem en Chris Van Den Berghe. Laatstge noemde kreeg een aan vallende funktie toever trouwd. Van Huyneghem nam post in de middenli nie. Deze twee jonge voetballers deden een uitmuntend debuut. Ze lagen ook aan de basis van de aansluitingstref fer die na zes minuten in de tweede helft tot stand kwam. Chris Van Huy neghem bracht vanuit het middenveld de aktie op gc g. Hij bediende zijn rat Van den Berghe. Die bracht de aansluitingstreffer tot stand. Er rees metéén hoop in de plaatselijke rangen. Sparta nam trou wens resoluut het initia tief en drukte bestendig op de bezoekende defen sie. Een eerste kans om de gelijkmaker tot stand te brengen kreeg San ders. Hij schoot de bal gewoon over de dwars ligger. Het was maar uit gesteld. Op het kwartier bracht Sanders de aktie op gang. Hij betrok er Aga in, die op zijn beurt de bal in bezit bracht van Mare De Meester. Deze was metéén in een uit stekende positie terecht gekomen, van waaruit hij met sukses kon toe slaan. Vanaf dat ogen blik dachten velen dat de bezoekers uiteindelijk de duimen zouden moeten leggen tegen een fluks reagerend Buggenhout. Maar vier minuten later werden die perspektie- ven gewoon van tafel ge veegd. Een tegenaanval van de bezoekers zonder Van Keer af voor het Bug- genhoutse doel. Die liet de kans niet onbenut om toe te slaan. Dat bete kende een opdoffer voor de Spartanen die hoe dan ook toch wel moedig op zoek gingen naar de gelijkmaker. Een paar keer hebben ze die bena derd. Voornamelijk tij dens de laatste minuten van de wedstrijd. We onthouden daar twee knappe pogingen uit. Eerst toen Mare De Meester in het Baasroods doelgebied was geïnfil treerd, maar de bal naast het kruis joeg. Daarna toen Chris Van Huyne- Voetbal. Een beeld uit de derby Buggenhout-Baasrode (c) anzelfsprekend een aan een sterk wedstrijj deelte met snelle ul van Luk Janssens e de Eendracht formatie die v°°r De Breucker als e beersels. Inmiddels j zeker en vast op de goeie Luk Cattoir. steeds w weg leek en door een twee- zijn ploegde, Het tal overwinningen op rij Roedt do (verleden week ging men lwMde d warempel de volle inze ha- sehie,e„, Even naPd, len in Baasrode met 0-1), de mindere beginmatch van ting lukten de bezo het seizoen (met 2-4 verloren groenzwarten de tingstreffer omdat een] tegen Oudegem). totaal verstand in de thu,«Ui deed vergeten. aan De Breucker Voor deze gang van zaken verschd„e blj J was met in geringe mate de vno,hii V™il inbreng van nieuw bloed verantwoordelijk, hoewel trainer Ruymbeke overtuigd is dat enkel Cat- voorbij doelman Trod thuisploeg slaagde e nieuw in alle Sinf-NL ervan pogingen te verijdelen maakte de beslissii toir tot dusverre zi,n ganse goed als rand met een kunnen liet bewonderen doeipu„, Luc Caltoi, Mannen als Smet Giovan de feltoegejuichte m Sciacca en Jacky Denijs bewerker, spelen dan wel bevredigend Wo, nadien gebeurde maar kunnen zeer zeker be- telden w„ ^,de[ r i "5? '°f P'*™" dus d«! Eet hebben laten zien. Vooral voor vol d, laatstgenoemde komt nog dracht tegen Be,lor. met totzt,n volledige sterkte seg.zeke?als verwed,.*" omdat h,j een looner als De Kom, m Dijcker ontbeert. Enk De geelblauw slecht opta I Dticker ,s toevallig long,tie- de aanstaand, t, I» - M( den weekend teruggekeerd sUl„d<„ omdat gen de aanstaande hj wt-M( - istander omdat deze I I™?® Ti l!?_Zl)n kombinatie van stevig! en snelheid uitspelen voornaamste wapens. Mare NAOt Oudegem 0-2 Voetbal. Welke voel gaat het hoogst. Die van Dirk Van Muylders of die van Rik D'Haen? (c) ghem een vuist toonde. De Baasroodse goalie de Sportief Stekene - bal nog wist te ontzetten. Toen die in de voeten van Dirk Van Muylders terecht kwam, dacht iedereen dat de gelijk maker een feit was. Dirk besloot echter naast. Lut tele sekonden later floot de spelleider het einde van de wedstrijd. Bug- Volgens Wilfried Persoon was het zondag wer- prestatie bij de reserven Iaat verhopen dat hij vol gende week tegen Berlare kan aantreden. Spijtig ge noeg in de plaats van Cat toir en niet in kombinatie met Luk. een duo dat ik een grote karrière voorspelde, maar dat gaat dus voorlopig nog niet door». Het matchverloop Zondag had de Eendracht formatie aanvankelijk eer wat onbesuisde start geno men maar dat veranderde algauw omdat Rudy Stuei t fefeont. Derde provincit te" r «tel inbr kw, E 14 toegek ï5pecn m 'kt een k ^•doell -"•»<•» tegenstelling met vorige eken als grote inspin *0.Metee genhout had meer ver- kelijk frappant hoe de vele kansen werden gelegenheden. Mathieu ver- blijven dan wel deg?1 ^cttrd, ma; na. slechts 1 op 5 is verkwanseld, daar waar de tegenstander in de sierde wel een goeie kans maar voorin komen mam een pover resultaat, zeg- persoon van een Van Ransbeeck een mannetje m?!f doelma" Van Mossel- als De Boom. Van Stap? de klubsekretans De Bis- had dat de wedstriid 1 TT velde za' in de )uisde hoek. en De Cock onvoldoende j aaV wedstrijd deed kantelen met twee De einduitslag was dan wel skoren. Neem daar nog 1 sl' gevleid voor de Filosofen d°t nieuweling 'S10 feu maar de ijzeren wet 'wie niet Deckmijn zich niet io M r scoort, niet wint» is nu een- aanpast als verwacht, t raie logi- slo<J'de" de voor "de geï^ g'iSie"^',.'^voetboldagen is hel duideli)k dal scher geweest. We loten KSfó S I"™51 Ook U®»»" Cock akluel« da" °°"- echter de moed niet zak- SelThet Sfom d.'lï. i - bal?"s ™"el' i Tj k z,e' un net "J1 om d© beslis- ten, znn schot aina imm^r* ken. Heb je gezien welk sing te bewerken. Bij de al- voorlangs, voortreffelijk debuut Van lereerste aanval puilde Ou- Na de citroentjes appeleer den Berghe en Van Huy_- degem er voor het eerst uit den de Hagemnaars voor type-counters. schop. «We hadden van daag meer verdiend. Mijn kollega van Baasro de gaf dat grif toe. Een V1OOI(^ m, de helft weg, maar Patrick schoot puntendeling ware logi- voor de 9°©de positie nog hopeloos Jonge Stekenaar leeuwenkuil voor niets naar wisselo^ singen uitkijkt binnen witgele gelederen. de De oplossing leek trouw in dichtbij met jonge spel» als daar zijn Hugo M Tl J ,-1 Rooms nnsH worrl rnnbn.1, L TT «ue leiding in de klassering Overloop, Mare ue ni»..» k noem dergeltike spe- Tm Gefukkia v^,dS f" d°rp d°°' G"ys" we'd da° "igsstacn d„ onlangs bovc« Iers beloiten. Ik denk dat èlEsoSna Van Gn™ de°™»«d gestopt, maar door dit wat verrassind ver- Mathieu Michelsl. ze in de volgende weken bif om 3.n^ ES d°™±,n.t?,b" d? '™- maar dat neemt niet laatste kwam tot t*© opnieuw hun kans zullen bord te houden In de tiendi hehkl "k® me' nodi9 ,e weg dat men in de Stadion- toe in de ploeg bij de«0 krijgen en hopelijk de be- minuut stak Eddy Van Rans- te verd^bb^le^De0^'0"^ ,evreden 18 met ma,chen en dr,aa Rftf J. vestiging brengen.» beeck voor het eers. zhn S T r deZe seizoen^nhef. Men dadelijk mee als .nenP; «6! ÜC het venster Hn In™ L v d ?eerl,nckx weet immers nog maar al te ten». Tegen Grembergtó» LI?.?® 1 knaP b') Van Ransbeeck ge- goed dat verleden jaar kende deze 16-jarige b*- vijf punten na vier zelfs een r- naam niet toevallig de """""J In de Baasroodse voet- neus i balkringen was men te- omspeelde op makkelijk wij! legd! Deze"draaide zich be- sledits viir ounten n, vreden met het resultaat, ff ,we® messen vechters en kwaam om zijn as en lukte wedstrijden arhtpr dü Vier op zes kan ais een wieie°ï htriLijJen mï "wamchUnUjlc hard stonden, en in de wékten- g^'l.Of"'helechter a®» behoorlijk resultaat wor- een gepiaatste schuiver Het werd^n w l' d j schap dat volgende week de raden is om zulk® den omschreven. Baasro- Sportief bracht tot dan t^ er v£r de Stêken^r 9 verplaatsing bij Baasrode mensen zo vroeg in f de krijgt thans Stekene weinig van terecht, maar een nuntii 1®"°° ®-°™..?.°? meestal wel enig puntenge- wenkuil te werpen. 3 Stekenaars om i op bezoek. Een ploeg kongelanceerd geweest zijn te verkrijgen De^match^p waar het moet kunnen md.en Edilbert Saman op dan ook naar ham einde tegen winnen. De Spar- f^J^aftj©' ©©n voor hands met onder andere kansen doelpunt aan, 8 W Wei - «BorH de le* win doet verhopen, is men andere vraag, bij de ploeg van voorzitter jeugdige bank blijkt Ut is {daag at in ten 1 te; Me 'axten pbpel, i 'si voor He loka te metee fco-Dev m de te die geleg ,R9aee! ..v. I ""f ue P'oeg van voorznier ïeuqdiqe Dam ids met e„de"™,di°<n1.""ï °P"' hoaUxjar. i»J»« v«,",p"0"SkDé"^m"Srn° neem^nie,Een_ St.kens. kluhWh- Voetbal. Dirk Van Muylders (Buggenhout) scoort tegen eigen ploeg (c) irUT^mïLtHj'k opdedeklgtkp-gïï-- ^tTpgk',?SXhTd t krijgen van het Sint-Ni- ,ype„T v«, L {a'K ïf' wat afgebot 0 Etceleter. schutte,.. Zo zond Van Itap Sok ffitmtu 5"" °PZlch"' ™n vsrl0" pen even iate, De BooPm ^i.ttt'^ "dh t !»rste(

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 34