i Onzekerheid troef bij Sterploeg Het aanstekelijke entoesiasme bij SK Kieldrecht FBITUL ,r trniSTle,r Juventus haalt fors uit SPEOAUfC VEIR^p hRUKKERU. WWUlt JO 36 - 23.9.1983 - De Voorpost 3'Provinciale Red Star Haasdonk - Lutterzele: 0-1 Het is voor een voetbalverslaggever altijd sneu thuisploeg Luk Vander wanneer hij een verliezende formatie moet Jeught heeft duidelijk kontakteren. Red Star Haasdonk is immers no9 aanpassingsproble- door gelijkaardige redenen als vorig jaar weer men en dat kan groten- naar de staart van de voorlopige stand verwe- dee^s aan c z'in onregel- xen en ziet bijgevolg zijn hooggespannen ver- matige wachtingen vervangen door kleurloze degrada- iHên gevolg val! eöreiging. zijn beroep waardoor Luk De jongste thuiswed- ken zeer onzeker stonden nu eenmaal op minder strijd tegen Lutterzele te akteren. Snelle tegen- vastomlijnde uren vrij is kondigde zich dan wet aktie was inderdaad de dan de doorsnee-arbei- als attraktief aan en vele uitgelezen taktiek voor der. problemen werden even- de mannen van Chou De De kommentaar van de min toegedicht aan de Bleeckere. - Als beste Haasdönkbestuursleden ploeg van Albert Pies- kans kon Lutterzele ook zijn overigens erg gelij- sens. Wat strooide echter een vrijschop van haar kend, daar waar ze sa- roet in het eten? Jawel, speler-trainer voorleg- men met de ganse spe- een nieuwe kwetsuur gen, die juist naast de lerskem een nieuw begin van laatste man Gerry paal belandde. zagen in het puntje dat De Jonghe, een volledig De Haasdonktrainer zag vorige week werd ver- analoge oorzaak als ver- wel in dat er wat moest overd in Berlare, bleef leden jaar toen een verschoven worden op het bij goede vooruitzich- kniekwetsuur van De het taktische bord en zo ten. Door de hoger ge- Jonghe een inzinking van- kon het niet verbazen dat schetste tegenslagen, de Sterploeg inluidde. Verstraeten naar de voor- kreeg de ganse ploeg weer de daver op het lijf Te gast bij een vierde provincialer Voor twee weken waren we in de vriendelijke polderklubgelederen uit 'il wli re zulle, lef) soldaat te mnl.» Hoe digd om de mosselen ('t waren lekkere zulle, Jef) soldaat te maken een en ander een organisatie was van de supportersklub die met Sportfe1* weinig te maken heeft, grepen we de gelegenheid wel gul aan om ietwat in de blauw-witte keuken te kijken. Daartoe hadden we achtereenvuV *r" voorzitter Luc Bosman, trainer Francois Pfaff en speler Mare Van de Pem behulpzame en vooral spraakzame gidsen. Verder laten we ook de sudb» klub zelf bij .monde van Jef Abbeel en Florent Cleys aan bod komen wq hadden de verdienste een gezellige, winderige doch mossel- en vochtj jjsindev jjsione. itvoetem avond (niet voor uw jazzfestivalganger) voor te stellen. Voorzitter Luc Bosman wil nattigheid of dergelijks en eens een extra-oefen' liet zich gewoonweg als lid Ie lassen voor de Z j. taMjk, sp,lm nog willen inspannen. Meer over de Daarbij aansluitend i het kan nu eenmaal new onder de verwachtinga dergelijke van de klub, den ingedeeld, resson de supportersklub en verliep niks meer vol gens plan. De situatie van de kniekwetsuur van Gerry De Jengh is boven- donkse doelman <dw> dien zo erg dat een ope ratieve ingreep niet uit gesloten wordt, en dat meer dat Piessens en Co zou weer tot gevolg heb- zware weken tegemoet ben dat hij tot en met de gaan. Heel wat hoop is terugronde inaktief zal voor de volgende wed- blijven. strijd gesteld op Fons Neem daar nog bij dat de Bosman die dus na lang- kwetsuren van Patrick durige schorsing weer Roets, Johnny Steens- het voetbalplunje mag sens en Franky Van aantrekken terwijl men Leughenhaeghe ook nog ook de stille hoop koes- niet geheeld zijn en dan tert dat Jean-Pierre Ver- hoeft het geen twijfel straeten zijn normale «r van zijn bestuur en _jjf de volle inzet in een hechte van de vereniging uitschrij- sfeer van vriendschap en ven. Deze mindere aanhef 'r';! JW kollegialiteit. Een betrach- meen ik evenwel in samen- ling die hij bij het begin van werking met het bestuur en J de vorige kompetitie bijna vooral de spelersgroep goed °P dezelfde wijze vertolkte, ondervangen te hebben. Ik WÊ/p maar door de waarschijnlijk ga bij SK Kieldrecht nu te iMj te drastische ommezwaai werk zoals ik dat bij mijn naar de jeugd toe kwamen liefhebbersploeg al jaren mindere prestaties en de doe: de basis van mijn trai- =>uFFuuersiciun imw~' daaraan gekoppelde achter- nerschap is daarbij gestoeld Kieldrecht. Voorzitter C i '- (ÊÊL docht in de ploeg een hak op een stevig mondeling en sekretaris Abbeel BlWWi»' zetten. De heer Bosman kontakt met mijn spelers en gen dan ook niet voai - wenst te beklemtonen dat de daaruit voortvloeiende bij ons aan om ook ha deze optiek ten volle is uit- kameraadschap. Zo vond ik staan even uit de d gepraat met trainer en spe- het ook belangrijk om met doen. Naast dit mc Iers en geeft trots te kennen vertegenwoordigers van de per dat voor het game Haasdonk-Liedekerke. Knappe tussenkomst van de Haas- dat nauwlettend zal worden spelers te werken die dan stuur, spelerskem vm jtoegekeken of alles tijdens een brug vormen tussen de stes en juniores en pers het seizoen loopt zoals afge- mannen die het sportieve sen openstond, staan èi ,iS'mC sproken. werk gestalte moeten geven nogal wat andere Een geschikt moment, en de bestuursmensen. Dat gen jaarlijks ondei konditiekurve bereikt en vonden wij, om Frangois uit zijn met name Erik De Witte, jongens als De Rop en De de bi)na internationaal be- Genny Verplancke en mijn Beule door zelfvertrou- kende P/a//-stamboom op de kapitein van de basisforma- rooster te leggen. Gevraagd tie Marc Van de Perre. Zo is err. t n i naar een kort overzicht van het mogelijk om bijtijds staat zijn. De verzuchting zijn voetballoopbaan tot ge onvrede binnen de ploeg van «we hadden bij de dusverre begon Frangois als te konstateren en deze van naam op de affiche Zo er de voorgaande j steeds een sportavoo aan mekaar werd door Theo Lambrechti Éctlfi met een Vlaamse keraj de jaarlijks terugkoi IMOBfS Enveloppeslag en last not least het Karnaval voor het zo nodige zo Marc NAUDTS ^Provinciale rs wat j luiste Haasdonk-Liedekerke. De keeper van Haasdonk in volle bedrijvigheid (dw) Voetbal. Van Mossevelde uit Schot afgerond (vh) naarde plaatst een voorzet die sukses start van de kompetitie volgt: «Mijn eerste voetbal- bij de eerste moment uit te een kern van 34 spelers» schoenen versleet ik bij Een- roeien met een goed ge- is nu eenmaal wat te dracht Aalst, maar door het sprek.» zwak om nog geloof- overlijden van mijn vader U zult het met ons moeten het bakje gezorgd. Mei waardig over te komen. resteerde me te weinig tijd toegeven dat Frangois Pfaff opbrengsten is het dant om me voldoende te kunnen van aanpakken weet en, eerst de bedoeling a trainen en haakte ik af. In- meer nog. hij deinst er zelfs vereniging financieel middels woonden we reeds niet voor terug zijn spelers- springen, zo is het ni in Beveren en had ik op mijn kern te géven voor volgend eerste keer dat nieuw 22 jaar een plaatsje gevon- seizoen. Wel te verstaan de riaal wordt aangel den als libero bij FC Gerda. ploeg waarmee hij de kom- de Supportersklub. Daarnaast was ik aktief in petitie aanvat. Hier komen naast, en dat lijkt o. het liefhebbersverbond van ze in volgorde: doelman minder belangrijk, wc «Het Land van Beveren» met wordt Michel Bosman, ach- klub ook moreel ges name bij de Rode Duivels teraan staan Mario Dupont en dat blijkt uit talrijl waar ik heel wat jaren spe- (18 j.), Jürgen Penneman (23 ken. Zo kunnen we Ier was en daarna, zelfs tot j.). Rudy Thierens (25 j.). Dirk nodige ambiance op deze moment, als speler- De Clerck (19 j.). in het mid- den die op het veldl trainer werd uitgespeeld, denveld: Mark Van de Perre woord, muziek en i Dat was op zijn beurt dan (20 j.). Genny Verplancke (22 boodschappen beste weer een springplank tot j.), Claudio de Paep (bijna der werden dit jaar een sportschool waar ik nu 17). Kris Caluwaert (18 j.). en beeld reeds nogal wat uurtjes slijt en vooraan vinden we dan Erik veballen aangekocht, met hoofdzakelijk bezig hou De Witte (21). en Joris De nu komt het: het m met specifieke keeperstrai- Witte (18). vallende van dat ningen». (N.v.d.r.: Frangois Als vervangers noemt toch het steunfonds wordt niet zonder reden ge- Frangois Pfaff verder noa gekwetste klubspeleü noemd als grote drijvende Bavo Torremans, Patrick De kracht achter het sukses van Kpver en Gino Van Over- broer Jean-Marie. de huidi- meiren. ge doelman van Bayern Een speler aan het woord: München en nog steeds de Kapitein Mare Van de Perre nationale ploeg). riepen we ook nog even ter- «Via mijn vele relaties zijde en voor hem was de L=. auuW.F««, van mijn school, die zich vraag of hij zich niet te jong zoekje Om die ieden dus in Beveren bevindt, voelt als 21-jarige kapitein verleden kwam ik in de loop van vo- en vertrouwensman. Het een pronuau« ui a«. rig seizoen in kontakt met antwoord van Mare klonk geroepen, met welke gil het ambitieuze bestuur en niet overtuigend maar daar dan dit steunfonds de werkelijk uitmuntende zullen de zenuwen van het gespekt spelersgroep van SK Kiel- moment wel voor veel tus- drecht. Het was immers zo sen gezeten hebben «De dat de klub op dat moment sfeer binnen onze groep >m een juniorestrainer ver- momenteel legen zat. Dat sprak me in daar zit onze zoverre aan dat ik daar bij- voor heel wat tussen, na blindelings maar met bij- trainingen worden overi- zonder veel entoesiasme gens beter dan de vorige ben ingesprongen met een jaren bijgewoond en met onverwacht goeie eindklas- ons allen hebben we de va- sering van mijn ploeg tot ste overtuiging en wil om er gevolg.» een schitterend seizoen van «Dit jaar kwam dan het te maken» voorstel van het bestuur uit Als laatste aspekt en dat om met twee trainers de eer- om onze titel en de strekking ste ploeg en juniores onder van het verhaal voor de zo- handen te pakken. Dat was veelste keer te onderstrepen dan oorspronkelijk nog sa- nog dit: Frangois Pfaff geeft men met voormalig oefen- elke week trainingen maar meester Armand Ivens erbij, zit er helemaal niet mee in Deze voelde waarschijnlijk om zaterdagmorgen nog dien er immers iemandi eender welke reden kwetsuur oploopt, dan zo dat de supporters!/ speler in kwestie e< onder de riem gaat met een kadootje en aj rullen In de wetenschap d; volledigheid des is, maar wij bij deze ,I5|jen opperbest en flinke poging in die r:i |Bw. o niomm trainer ondernomen hebben, 3 IjButn we ook nog de volledig! lieve lfidpnliist van des tieve ledenlijst van d< koppige vereniging reeds heel wat gen uurtjes heeft gesleten anderen en meeslal voor anderen. De voon is dus zoals reeds lei Florent Cleys. sekreten welbekende Jef der is Marcel Lcckd l?r/ schatbewaarder en B— Dany Rotthier en Van den Hende het k* vol als gewone leden Voetbal. Schoonaarde speelde tegen R. Lebbeke en won met 4-0. Van den Abbeele schiet hier op doel (vh) Zaalvoetbal Fort. B-Huis ad Dur. Cel.-V. Winkel 2' Prov. A: Sporthal VDV - Reeks B Devema Lokeren: 3-6 Momentopname uit Haasdonk-Liedekerke (dw) Vervanging voor De lijn verhuisde en Damen Jonghe is dan wel voor- van zijn kant in het mid- zien maar nu niet be- denveld ging postvatten, schikbaar omdat Mark Dat belette niet dat de Verhelst met een menis- bezoekers rond het uur cusblessure opgescheept een doelpunt aanteken- zit, Rudy Beerens als ei- den: een hoekschop over gen jongere wat te wei- links werd goed voor nig ervaring heeft en de doel gelepeld en daar andere en eigenlijk laat- stond het lange gevaar ste wisseloplossing in de Luk Van Acker klaar om Schoonaarde-Rp. Lebbeke 4-0 daardoor Kris Stevelinck tier tot driemaal toe erg Schoonaarde vorige zondag Bart Van Keer op een aange- de. Hij nam een voorzet over Doelpunten: 0-1 Verschraegen Paul 0-2 De Bruyne Mare 0-3 Van Landegem JM 0-4 De Bruyne Mare 0-5 Verschraegen Paul 1-5 Van Puyenbroeck Raf 2-5 Van Puyenbroeck Raf 3-5 Lapeire Hans 3-6 Verschraegen Paul Lokerse Liga Reeks A Spoele B-Sporth. VDV B De Boets.-Den Duvel Trap.-Dr. Linden Staakte-Interc. Veldstr.-Stam. Cambr. -Topsp. Cup.-Jeans Cl. V. Damme-Lokra Rangschikking Reeks A 1. Celtic De Boetsers 3. Huis a/d Durme Spoele B 5. Van Winkel Den Duvel 6-1 7. De Schrijver 6-2 Karlapper 9. Sporthal VDV B Fortuna B Rangschikking Reekil 1. Staakte Drie Linden Veldstraatje 4. Topsport Cupido Van Damme 7. Trappist 8. Jeans Club 9. Cambrinus Stamineken Intercommunale Lokra lü^(vh)°0naarae'KP' LebbÉke VOn Vün Schoonaarde knal' op doel, zonder MARcNï4w;to[dt op de positie van laatste goeie doelschoten uit man, maar dit is nu een maal een plaats waar zijn pas aan zijn tweede kompe- ven van Marc Van Hauwer- doelvlak geranseld. Aan htiematch toe- In vierde pro- meiren. Daarna heeft van Den Abbeele. Al bii al p.uu.o wuul- de overzijde bleef het be- 1SK^e .zo at iede^e Schoonaarde nog een paar een verdiende zege voor de mee men op zijn minst sluit bijna steevast uit, jl'^g^'lcriiat1 aeaund^DiP ,ans®n gehad om de thuisploeg die zondag in Id- wat vertrouwd moet zijn zo kwam Erik Schelfhout rustpauze vie? bijzonder S.X l!,6 maken- D,at dergem de nederlaag moet en dat kan de rijzige Be- alleen voor de gastmuit vroeg voor de Juventusboys. hervatting Toen^erdubbeL liens'6" °n,lopen en mjn" verenaar nu eenmaal maar schoot hij onbegrij- In ieder geval hebben de mÏ?mKiSSSK» Ungstreven Ra^idethS" met hard maken. pelijk naast. Ook zijn zich allicht beter kunnen de score en dat op aangeven ke kriiat Baard^™? De partij zelf stak keurig vervanger Eddy Maes voorbereiden om de wed- van Bart Van Keer. Lebbeke deur. Dat moet <5n aeWn® van wal, in de beginmi- deelde in de malaise strijd tegen Rapide Lebbe- reageerde toen als een ver- heid worden om zich te r* nuten, voor de roodgelen door een goede diepte- hadden ze rnaar slagen ploeg. De schaapjes habiliteren. maar de bezoekers had- pas van Damen slecht 2"SLÏiï*bTJSS'JT"6" T'. ,huispl?Teg (E j__„„i ..1i r- *e speelde biezonder zwak zeker op het droae toen Hu- 'E,D aan te nemen. De andere en kon maar nauwelijks bert Adam met een kopstoot motje dat de plggtsejij-zwervende, spits van de enig onheil aanrichten. Ju- een derde treffer tot stand Voetbal. De gewestelijke miniemen van Eendracht Aalst (per)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 36