7= -•c 1 Niet te best ÖSU«p" Gasten trekken de lijn door Oranje Erpe diedag over ileid Moeilijker dan verwacht 2e afdeling Zege voor R.B. Dendermonde St tonde van Hamme Stratenloop rijksonderwijs Sint-Niklaas Moerbeke de verrassende leidersploeg Provinciale VOETBAL De Voorpost - 23.9.1983 - 37 I titel doelen we wel Lik op de twee legen ds van zondag want •en Uiig, is zelf kwamen er i en hu 'te.lMrf"'»1''0- orthtiM i Hm Hon het ook 7 J,«iittekilken op t W1 Hie misschien ■tekens ,v, van de goeie wil opport -sslden of nooit wat ion .*_i Jon tpwppn- ien wei vochtii Ja in de vijandige ver- sgstone. étfoetenaars konden sals in voorgaande 0 piat gaan op een afwerking, maar ;(;1 r,9! thuisfront was "®nd6 I centenbuit werkelijk maal mw -^g was na een achtingea u;l]! Van Colman, J'Heen bijwijlen im- «fe Luk Van Osse- ost voldoende was «goal. Peter De Fré jlülzware verdikt wel jjiiaar WB-doelman tffessens redde na i-oefenisj de ms die zich lannen. de kluL club va orzitter Abbeel iet voor, i ook hm de doek. fiche. Zo aande ort avond. 3White Boys: 0-0 Tielrode - Moerbeke: 1-3 isle parade. mcss" toment was de wed- m" f baar laatste kwar- jjsgaan en hierdoor tst moreel van de ta wat aangetast. ■1st dan nog verbazen i botste minuten dui- [icar de groenwitten i en pers staan ei K. ging, met een doelpoging van Van Camp tot gevolg waarop thuisverdediger Alex Van Boxlaer zijn keeper van de ondergang redde door een zelfzekere tussen komst? Dit wat teleurstellende re sultaat betekent dus vooral een gewonnen punt voor de Wase hoofdstedelingen die hun seizoenstart niet heb ben gemist en met vier pun ten uit zes een gedeelde tweede plaats opeisen. Onze zegsman uit het Boys- kamp drukt er trouwens niet zonder reden op dat de hui dige spelersgroep redelijk jong is met niet minder dan zes 20-jarigen of minder. Minder goed nieuws kon hij ons verstrekken over Dirk Rooms die wel degelijk heel wat goeds presteerde in de beginwedstrijden van deze kompetitie, maar zondag uitviel met een gekwetste wervel. Hoelang de heiing- periode van deze kwetsuur in beslag zal nemen kon nog niet gezegd worden medio deze week. Eksaarde heeft zich daaren tegen nog niet kunnen door zetten als titelkandidaat, maar mag wel tevreden zijn over zijn nieuwe elementen. M.N. Een wedstrijd die in de voor beschouwingen gemengde beoordelingen losweekte was voorzeker deze konfron- tatie tussen enerzijds de mannen die verleden jaar bij hun kennismaking in de Belgische Voetbalbond het aardig tot verrassend de den, en anderzijds de sui kerjongens wier opgaande lijn in de eerste twee kompe titiebeurten vaak als toeval lig werd afgedaan. Trainer Roels, die momen teel zijn derde seizoen door maakt in Moerbeke, ver keert net als zijn spelers in een bijna euforische stem ming, maar blijft niettemin met de benen op de grond. «De zes op zes is een kombi- natie van geluk (winst tegen Kieldrecht) en gedegen koun tervoetbal, zoals jongstleden zondag in Tiel rode. In deze wedstrijd kwa men de gastheren bijna nooit in hun welbekende pressie voetbal, ze gaven ons daarentegen alle kans om tegen te breken. Dat we alweer drie doelpunten aan tekenden mag een verdien- lens blijkt tot op dit moment ste genoemd worden van de ideale kombinatie. Of er onze hele ploeg want nu is dit jaar titelambities mogen het in tegenstelling met vo- gekoesterd worden zal veel rige jaren, niet afhankelijk afhangen van de regelma- van één mannetje of we al tigheid die door de jaren dan niet aan een doelpunt heen zelden aanwezig was raken. Inderdaad, tot bij de bij onze vereniging. Maar ik afloop van het vorig seizoen denk persoonlijk dat het hui- was en bleef Guido Dullaert dige systeem een dichte ere- de enige goalenmaker in on- plaats kan waarborgen, ver- ze formatie. Een welom- geet niet dat we toch oen schreven taak. die als na- kloof van twee punten heb- deei had dat bijna niemand ben na drie wedstrijden anders in de vuurlinie op- Das». dook en zeker niet de verant- Tot daar oefenmeester woordelijkheid op zich nam Roels, die natuurlijk angst- af te drukken. De jonge spe- vallig vermijdt om over de lerskern van Moerbeke met zo dwarsliggende kampag- een gemiddelde leeftijd van ne te spreken. Het is ons en ongeveer 19-29 jaar, voelt iedere voetbalvolger welbe- het geschonken vertrouwen kend dat de Moerbekenaars aan en groeit de jognste we- rond de volle produktiepe- Voetbal. Erpe-Erondegem. Lauwereys ziet zijn schot naast de staak buitenvliegen (per) ken aanzienlijk zijn moge- riode van de suiker een spij- lijkheden. Dat jeugdig as- tige inzinking doormaken, pekt aangevuld met de niet moeilijk te begrijpen 'nieuwelingen' Bonte en De met ongeveer zes jongens Meyer, die reeds meer routi- die op de fabriek hun kost ne hebben opgedaan bij verdienen, tweede provinciale en overi gens in ruil voor Dullaert naar ons terugkwamen, en ouderdomsdeken Erik Stae- M.N. Kieldrecht - Hoogeinde: 2-1 Igische Tafelvoetbal- tenS ikrsbond Oost-Vlaanderen (BTLB) rgd. Mei het dcai' eiing on indeel lijkt ons rijk. .it taïrij! j start de kompe- Ewetbal, heel wat g it de Denderstreek mandeel. i wekelijks de uitsla- de te spelen wed- 3 het niet tïonze regio medede- nieuwn i& manier willen we ïgekochli qvlonbekende sport, sklub. fi eisers propageren, dbg 23.9 ,Ust Patapoef (café lijn, wuu Möl ruidpvt.1 eel geste -felendnes 4 Aalst). ,i i "«1 r.i ieio -— Eendracht (café Ele- reeisf halstraat 3 Haaltert). - Palem (café het veld en reklt ekocht iemand Elegast - Bruulstraat 3 te Haal tert). 2de Afdeling: Zwart-wit - The Joyvrienden (café 't Brughuis - Werf 1 te Aalst). 3de Afdeling: Cosmos - The Eagles (café de den - Sint-Jansstraat te Aalst). Morta - Vicky's (café Morta - Kruisstraat 2 te 9300 Aalst). Bamaks - Werf Aalst (café Ba mako - Strypenplein 35 te Zot- tegem). De derde wedstrijd van het voetbaljaar was voor de mannen én een zuivere mannen van trainer Pfaff een niet makkelijke thuis- strafschop onthouden voor beurt legen de Hoogeindenaars, die in hel tussensei- g» meunen, terwijl de zoen blijkbaar aanzienlijke vorderingen hebben ge- de°r"ebeolJ°°™ïtbal van de maakt en niet langer als zwak broertje moeten verbazing bl) de ggslen pro_ bestempeld worden. 4 fiteerden om een 3-1 stand De jeugdige Kieldrechtena- punten dikken het tot dan °p bord<e brengen, ren kwamen eerst met een verworven puntentotaal aan en beurten strafschop, en na een tegen- van twee punten. De eerste bll'k overigens wel als kon- doelpunt via een own-goal thuismatch werd immers stante de sterke fysieke kon van een bezoeker op voor- ook afgesloten met een 2-1 van de spelers, een sprong en legden op die wij- tegen Herleving Sinaai na SP®6 wijze die trainer Pfaff a t v ze de 2-1 eindstand vast. een wedstrijd die wel bedui- verleden seizoen als scho- Voetbal. Oran,e Erpe-Erondegem. Van Gljscghem (Erpe) gaat alleen op doel af. Keeper Daarbij was wel opmerke- dend anders liep als deze h.r.ntra.ner eek doordrukte Bambus! weeI echter Zl]n schot te stoppen (per) lijk dat de gastheren het fy- van jongstleden zondag. De en. waarm®e "ij de nodige siek gezien best konden kla- marge van twee doelpunten suksessen behaalde. Alleen ren. een aspekt waar de was op dat moment vlug stipt ,df SK-voorzitter nog nieuwe sterke man van de geslagen maar een wat aa" verkenningspe- polderploeg niet voor niets lichtvaardige voortzetting no e nog ,Y° °f AlfAtt^lAC CTAnAlnAn de nadruk legt. Vooral Clan. en ongepaste onderschat maar hi, slelt wel voorop dat f| V ©|H j j V 35 £611010611 dia De Poep en Genny Ver- ting van de tegenstander de ploeg binnen een maand J O f plancke werden als meest werkte nog een aanslui- on.9e,v®e.r organisatorisch ------ 7 A verdienstelijke Spor.krin- tingsireiie, in de hand. Ver- ^pdracWT.j Saa.Ie lmkÏ ClOOr 06 mall 111 t ZW3IT gers genoemd, een zeer jon- leden week liepen de rood- v 1 ge en wat meer ervaren ele- witten dan tegen een over- ï1®' een p oegm b ver" mant vine wrrrerrrsnA Viol- Hrovrort Vir-vmO-rrrKltrrrrro rrrr ir» Weinig kon inbrengen Moerbeke. Volgens voorzit- bouwd. ter Bosmans werd én een De aldus verworven twee goal afgekeurd van zijn goeie weg helpen. groot. itje e reden toen september richt de PW in de feestzaal orlersklui ben, Stationstraat 40 te Beveren een studie- stie een ;mt het sportbeleid. 9°at j! voor deze studiedag ligt bij de kommis- de PW, die zowat drie jaar geleden I Jipgericht door de Lebbeekse PW-senator Oc- ,|j tDen Broeck. welke ge 0p sjs die Voor beide partijen n on s éij rullen behandeld aanvaardbaar is. Alle be- S. verden niet alleen langstellenden worden dan jC ^-»ile zorg door de ook van harte uitgenodigd rWe wpI ®'eden uitgeko- om deel te nemen aan deze imden tevens met studiedag. |Q laken uitgediept «spporten. Het eerste Programma rt''Hetgeweld in de 9.30 u.: onthaal;- ^«cieeraktueel the- 10 u.: begin kommissiever- -j tweede rapport gaderingen; „lletn Mensport» on- 13 u.: lunch; eniging gesleten meestal genomen, ter- 14.30 u.: plenaire zitting, r, vnnil ^de zich buigt verwelkoming door de h. K. "mensport». Van Goethem; "»n studiedag, die 14.35 u.: toespraak door de lïortman en elke h. Karei Poma, minister van reeds sekrelans Voetbalkalender voor 25.9.1983 K.K.S.F.B. Oost-Vlaan deren Nationale H.O.K.E. - V.K. Hamme R.C. Mater - D.H. Welle St. Anna - Elene Overgangsklasse A D.B. Welle - Bevegem Herdersem - Zandbergen zijn mannen verder op de twee kilometer van elkaar, doch de weermaker was niet ontgoocheld waren, hoeft niet - 4 gezegd. Dat het voor Oranje Erpe gemakkelijker werd. is duidelijk. Het werd dan ook 2- 0 in de 24' minuut en nu was het eindelijk Eddy die dc goal maakte. Het spel was voor goed bedorven en menig Eron- degemnaar zocht de weg op naar de kantine. De overige spelers van de bezoekende Overgangsklasse B S.V. Heizijde - S.K. D'monde RC Doorslaar - Lembeke Daknam - SK Eeklo Eerste klasse B SC Doorslaar - RC Destelbergen Groen Sport - Wepogra Dammen D'monde - St. Jacobs Appels - Stekene Eerste klasse D Sparta Royen Lebbeke - Wanzele Mere - TV Herzele Joso - Meerbeke Moorsel - Herdersem II HANDBAL Abbeel ■fcbl' el Loch aanspre- kuituur; on ""'gaat er immers 15 u.: bespreking resoluties; 1(k c®»wel de vrijheid 17 u.: toespraak door sena- het kwi individuele tor Octaaf Van Den Broeck; i j ^'enaar als de rech- 17.30 u.: slottoespraak door 8 k'1^ moeten be- PW-voorzitter Guy Verhof- Mah worden op een ba- stadt. Haachtse E.V. Aalst Eendracht-trainer y verdediging ging en te- 6, Coen 1, C. jq vens op een knappe Van Delsen. Et. keeper botste kon dit een van de parij en zo was de belangstelling niet M.N. Erpe begon onmiddellijk met bal ging naast? de ene aanval na de andere, terwijl Erondegem. met als Tweede helft laatste man trainer speler Paul Erondegem was nog maar Asselman, zich beperkte tot goed het plein op of de plaatse- verdedigen. In de 12' minuut lijke doeiman moest zich rep- was het Van Gyseghem Eddy pen om een doelpunt te voor van Oranje die tegen de doel- komen. Was het daarmee dat man knalde. Deze moest in de spelers van Erondegem iet- club erwarenerimgach£— twee tijden dat hard schot wal zenuwachtig werden of weerden zich foralidabcl zodat stoppen. Tot de 15' minuut was het de man in 't zwart die 2_q bleef moesten we wachten voor de te veel koffie had gedronken, eerste faze van Erondegem; In de 9' minuut gebeurde het een vrije trap doch zonder ge- dan: een speler van Erpe was vaar. Erpe kwam nog een paar door en Baeyens Hans deed maal dicht bij de doelman truitje trek, zodat de bal alleen Bambust van Erondegem, voortrolde zonder gevaar. De doch deze redde steeds erg scheidsrechter floot en attent. In de 34' minuut was Baeyens mocht het veld veria- het zover. Oranje duidelijk de ten. Precies 9' minuten later beste pioeg scoorde een eerste werd er weer gefloten en de ^ereys Guido, Van Gyseghem keer langs Lauwereys Guido, tweede man van Erondegem Eddy deze stuurde de bal in de lin- vloog eraf, nu was het An- Erondegem: Mochten nog kerhoek (1-0). Noteren wij naert. We hadden deze tweede meedoen: Bambust Ivan, Veil- nog een paar pogingen van boeking nog niet goed ver- lefont.De^ Meerleer Erol, Eddv Van Gyseghem doch werkt of nr. 3 vloog van 't Saeys Rik, Burms, Janssens en zonder resultaat. Stilaan gin- plein. Nu was het Ruyssinck Renncboog. De rest was al gen wij naar het einde van de Marc die alleen een opmerking gewassen en gekleed eerste helft met nog een doel- maakte over de plaats van een g.e.m. kans van Erondegem doch de zekere overtreding. Dat de be- De ploegen: Erpe: Goossens Herve, Gallee Patrick, Verhofstadt Mare, D'Herde Dirk. V. Keymeulen Rudy, Bael Patrick, Moeren hout Peter, V.d. Voorde Ed dy, Verhofstadt Johny, Lau- Van Eyghen had duide- borden6 atdeling lijk respekt voor de pres- Aalst nog drie 7_m wor_ tatie van de thuisploeg. pen mjste. Tijdens de In zijn kommentaar on- tweede helft tapte Een- Menen derstreepte hij de knap- dracht uit een ander R.B. Dendermonde pe prestatie van Haacht, vaatje waardoor het trio T vooral tijdens de eerste Simal, Wijnant en Coen helft en T het 9 Robuco Buggenhout 12 2 8 verrassend Robuco Buggenhout 18 or tpvpnq li v'i j ii sterk spelende Menen Tijdens de eerste helft op dat de Eendrachf goce 0^ heet, Dendermonde een speelde Robuco II opvat- lie Van Den Borro zijn de Bo^on tijdens'he, ïiStóSS S ^"«Istnjden was de Coulier-Plaza 1-3 1 onbeslist. Straf- Stille Vrienden-Osmanli 4-1 Mesten dus uit- Vlasbloem-De Snuffel 2-4 «tongen. Den Trap speelde tegen Ap- 1 toitoe zich met 6-5 p.oeg voor groter onheil laatste wedstrijdgedeel- heeft behoed. Aan de te een knappe partij tus- T"' rust leidde Haacht inder- sen lat en palen, daad met 4-2 en aange- E.V. Aalst: Van Den Borre zien de Eendracht aanval en Bomon, Bascour, Cl. te diep in de Haachtse Simal, A. Buyl, Wijnant totonppen. VK Post VK Post bekeren n penalties "tojklBwel dat Cou- - 'ooi de tweede 0«n Trap, Appels Grambergen, ^■VK Hamme, FC H Plaza, Stille onuiiei. t*6 schiftingen Pwats op IE neldeboys 5-0 Hamme Rally «12 uren van Aalst» evenmin in Erpe-Mere gewenst Als administratief hoofd van de politie besliste burgemeester Uyttersprot midden juni 11., gezien de vele klachten en rekening houdend met de verkeersveiligheid, races als de «12 uren van Aalst» in de toekomst niet meer te laten doorgaan- De kulturele raad van Erpe-Mere deze tocht werd ook gedeeltelijk op het grondgebied van Erpe-Mere gereden heeft zich unaniem bij deze beslissing aangesloten. De raad stelt dat de ongemakken die in Aalst werden aangeklaagd ook in Erpe-Mere duidelijk voelbaar waren als onveilig rijden van deelnemende piloten buiten het geplande circuit en schade aan wegen en milieu. De kulturele raad stemde dan ook in dat verband een motie waarin gevraagd wordt deze rally ook in Erpe-Mere te verbieden LH Meer dan 2.500 leerlingen uit de verschillende rijksscholen in Sint-Niklaas doen mee aan de «stratenloop» die maandag 26 september plaatsvindt in het kader van honderd jaar rijksonderwijs. Jongeren vanaf het derde leerjaar in het basisonderwijs tot het laatste jaar middelbaar onderwijs kunnen meedoen, ook de leerlingen van de normaalschool worden verwacht. Gelopen wordt maandagnamiddag van 14 tot 15.30 u., van het komplex aan de Parklaan tot de vestiging aan de Noordlaan. Het parcours wordt verkeersvrij gehouden; het gaat via de Parklaan naar de Grote Markt, de Stationsstraat, het Stationsplein, de tunnel onder de spoorweg, naar de Noordlaan. Er zijn een twintigtal groepen: per leerjaar, jongens en meisjes afzonderlijk. Elke drie minuten ongeveer wordt gestart. Bij aankomst krijgen de deelnemers een erelint als aandenken. (wv) ten volle verdiende over- de rust het scorebord 3-7 winning behaald. Vooral aanwees. Het tweede wedstrijdbegin wedstrijdgedeelte dreef bracht Ros Beiaard in het duo Bleyaert-Verest problemen zodat na 10' dan de score op. spelen het scorebord am- Scoorden: Rubuco II: Van per 1-2 aanwees en 5' la- Zeebroeck 4, Caluwaerts ter steeds dezelfde situa- 2, Sens 1, Van Gucht 1, tie met een 2-3 score. Moens 1. Robuco I: Langs een bijzonder Bleyaert 6, Van Damme goed afwerkende H. Van 3, Roman 2, Verest 4, Ver- Boven slaagde een stappen 1, Caluwaerts 1, wilskrachtig spelend Sanders 1. Dendermonde er dan toch in twee doelpunten Q.S.K. Hamme 12 voorsprong te nemen (4- R B Dendermonde 2 2 6) en bij de rust bleef D D deze twee punt.nkloot op Tegen het pmpionge R B. het scorebord. Ook no de dendermonde II boekte rus, bleef Menen sterk p-S K- H™" aandringen maar de tek»nd5 .fSe- ,Mf«° weer juist werpende I. d»'d«l'lk .d«< d« Hei,man zorode er noch- thuisploeg na een set- zoen kompetitie reeds heel wat verder staat Heirman zorgd_e er noch tans voor dat Dender monde op voorsprong bleef. Na driekwart wed- dan het debuterende Dendermonde dat nu aan strijd was de situatie nog A Jn m het betalen van leergeld niet gewijzigd (7-9) maar 6' voor het einde werd het 8-11 en meteen was de Dendermondse zege binnen. R.B. Dendermonde: toe is. Bij de rust het scorebord 9-1 aan. R.B. Dendermonde II: N. Pouiliart, Ceupens 1, Van Cauwenberghe, Wauters, Foubert, D'Hae- Van Hove, J. Heirman 5, se, Mathysen, Heireman Van Der Jeught 1, De Dec- 1. ker 1, H. Van Boven 4, EVA Tas 1, Hofman I, M. Her mans, A. De Witte. Wase vierde provinciale De kloof van groenwit ten opzichte van de naaste achtervolgers is zelfs aangedikt tot twee eenheden. Omdat Klein Laar op Meerdonk bij een 3-3 bleef steken en de White Stars zich zodoende specialiseren in de drawns. Zou hun trainer Hugo Marin daar voor wat tussenzitten? Verder mocht Gerda Sint-Niklaas voor het eerst in dit seizoen de vlag uitsteken na een heftige partij voetbal tegen Olympia Rupelmonde, wel een stap in de goeie richting dat Barthier en kompanen zulke moeilijke uitpartijen tot een goed einde brengen. Ook de White Boys deden het goed zondag in Eksaarde, niet iedere ploeg zal tegen de elf van trainer De Schrijver punten halen! De wedstrijd tussen Sombeke en S.K. Lokeren loste weinig van de hooggespannen verwachtingen in en de 1-1 eind stand mocht daar dan ook als meest logisch resultaat worden bestempeld. SK Kieldrecht schoof van zijn kant eveneens naar een gedeelde tweede stek na een weinig inspirerende partij voetbal tegen Hoogeinde. Maar voor ons mag de verrassing wel op het laatst komen van de uitslagen Herleving Sinaai lukte warempel de heksetoer om met 2-3 te gaan winnen bij Eendracht Verrebroek. Een toch wel opmerkelijke prestatie van een elftal dat tot grote ontsteltenis binnen eigen rangen en even grote zekerheid van de buitenwacht, was gebrandmerkt tot een plaatsje bij de onderste ploegen. Trainer Vandenbossche houdt er zodoende de goeie sfeer in en slaagt er zelfs in zijn jonge spelers op te peppen tot goeie wedstrijden. Voor zondag dient Moerbeke thuis te winnen tegen Verrebroek, al is een puntje ook genoeg om zondaga vond nog zeker te zijn van de kopplaats. Gerda Sint- Niklaas moet het op eigen veld klaren tegen Eksaarde en de White Boys krijgen het bezoek van Sombeke, een konfrontatie die in het verleden steeds hoge ogen gooide. Kieldrecht mag op Straatje Stekene geen problemen hebben (hoewel). Hetzelfde zou moeten gezegd worden van Klein Laar, voor de thuismatch legen Rupelmonde, maar als er iets op te merken valt bij de Laarploeg is het wel de wispelturige begin- matchen. Blijft dan nog Herleving Sinaai over dat in eigen huis Meerdonk te gast krijgt en bijgevolg op minstens één puntje mag hopen. .j

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 37