Neerpelt blijft boeman B.D. Lebbeke HANDBAL Knap resultaat met 7 op 8 Met W. Van Der Borght als organisator LUC Van Cauwenberghe tijdens de laatste minuten leuningen duidelijk»! (evers, spele ovinciale, In ingste eind dl van Kalken ;me cijfers fl 1-3). /as het feesti kan Rapid A weekend z3 lessen zwemij in Lebbeke 8 Ou. -llu.ifl -12ÜÏDitall leer (Lie. L.O.I.] :agt, voor kim (in deze prijs* Vincent De I 3 Lebbeke. strijden veel forfait"! die de koude* Leuk voor I toeschouwers J ge «Stoere» I horen gü'eDJ ,rs en luid pi® en de starter aarzelde om te gevenj ieder dit Wj naand deelt M uit in Aalst. I n worden bloemetjes^ dient de daffl ite pechvogel gewoon ast* ner een pM De Voorpost - 23.9.1983 - 39 22 reerde Ch. Claes kreeg king, zowat gans de scorebord. het bezoekende offensief w 18 het vooral tijdens de eer- tweede lijn maakte on- Aan de nederlaag op af en via 9-6 na 20' werd ste helft te gemakkelijk voldoende gebruik van zichzelf hoeft Lebbeke de rust bereikt met een ^^^^SSSÊÊw^mè>, V •pelt blijft ook dit om doelman C. Vinck het werk van A. Maes en niet zo zwaar te tillen. De 13-9 score. Ajax had toen «boeman» voor problemen te stel- ondanks Lebbeke via 6-3 kompetitie is pas gestart wel enkele doelkansen WBBÊgÊ^ Lebbeke. De len. Trainer Eddy De na 18' langs D. Verhof- en het is nu reeds duide- laten liggen. Tijdens het WP* lÈk mÊjimÊï A m kampioen, die Smedt trachtte tijdens de stadt nog 6-6 gelijk lijk dat een vier of zelfs begin van de tweede 4fÊ0r Wf 5J, Schuermans laatste 15' door zelf op maakte 7' voor de rust, vijftal ploegen aan el- helft maakte een effi- JÉiÉiitós( UjÉÉL lit zag vertrek- het terrein te komen, het werd het nog 10-6 na de kaar zijn gewaagd. Op ciènte De Batselier dan eigen krasselende Lebbeke eerste 30' en waren de verplaatsing punten ver- de definitieve kloof en Mmi „s nog steeds van een totale afgang te Lebbeekse kansen reeds liezen tegen een recht- via 20-15 langs een klaar f/ Wm. mimend effekt redden maar er was toch zo goed als verzwonden, streekse konkurrent is kijkende Van Medegael, JJf mm •bbeekse hand- een sterke doelman Mer- Onmiddellijk na de rust geen ramp, alleen het werd het 23-15 5'voor het ^jmL tl W WÊ SSt je er maar niet tens nodig die geduren- maakte Luc Van Mol er feit dat Lebbeke op zeker einde. Het was M. Hen- f%3ÈÈÊÊm m het Dommel- de de laatste 10' Vinck 10-7 van maar tot veler ogenblik op «drift» sloeg drickx, af en toe met een Handbal. Ajax pivot D. Van Medegael is de Beerse verdediging te vlug af en gaat scoren I normaal niveau verving, om de score nog verbazing speelde Van en ook over geen echte persoonlijk bewaker be- vja een lob jn. Tekenend enigszins in de redelijke Mol enkel een kleine 10'. hoekspelers beschikt is dacht, die de 26-16 eind- jewesde besluite- cijfers te houden. Na een Kort daarna begon het verontrustend. score vastlegde. Gyssels 3. Batselier 7. De de Leb- studieronde die 5' duur- nog maar echt te romme- B.D. Lebbeke: Vinck en Dat belooft voor het Pauw 1, Trienpont 1, Van tweede lijn en de, kon Wilanowski de len bij Boule d'Or. Via 13- Mertens, K. Verhofstadt derby van zaterdag wan- Cauwenberghe 3, St. De in in deze om- stand openen op 7-m 7 werd het 13-9 na 40' en 3, D. Verhofstadt 11, Cor- neer Ajax E.V. Aalst in Swaef, P. De Swaef, Bou- leden het gebrek worp en twee opeenvol- als Wilanowski er 15-9 nelis 2, H. Vermoesen, A. eigen sporthal gaat be- teille, J. Diependaele. hoekspelers gende treffers van Ch. van maakte was de Leb- Maes 1, H. Maes, L. Van kampen. Reserven: H.B.C. Den- jrker laat aan- Claes zorgden voor 3-0 beekse ploeg totaal ont- Mol 1, J. Van Onsem, J. Ajax Lebbeke: Dierick en dermonde - Hechtel: 14- ak men bij de na 9'. Een grieperige Ver- redderd. Er was nu ge- De Pauw, E. De Smedt. Van Bosbeke, De Batse- 17 is van een ont- moesen ging een paar woon geen lijn meer te Reserven: Sp. Neerpelt - lier 12, M. Huyck 4, D. Na een gelijkopgaande tode prestatie, maal zijn kans, zonder herkennen in het Leb- B.D. Lebbeke: 14-15 Huyck 1, Van Geel, Van wedstrijd werden via een ïfitdedigend klopte sukses evenwel en ver- beekse spel. Met De Na een bijzonder hard- Medegael 2, Luypaert 1, 5-7 ruststand de 14-17 (bij Lebbeke. Wi- dween dan naar de rech- Smedt en doelman Mer- nekkige wedstrijd, waar- M. Hendrickx 5, Van Bie- eindcijfers bereikt, i werd welis- ter vleugel waar hij zo- tens op het terrein nader- in H. De Smedt driemaal sen, Quidé 1. Scoorden: De Smedt 6, j scoren belet wat onzichtbaar bleef tot de Boule d'Or nog tot 16- twee minuten kreeg en Reserven: Ajax Lebbeke - Asaert 2, Grijp 2, Bouteil- Élduo André en het einde. 13 en 20-16 maar de vier Verguit werd gediskwali- Fr. Beerse: 20-12 le 2, Van Ranst 1, Hoorel- ficeerd, kon Boule d'Or Knappe wedstrijd van de beke 1. een 9-6 ruststand omzet- Ajax jeugd en van de c transfereerde P. Heir- man. Na dé eerste helft leidde Ajax reeds met 10- 5. Ajax Lebbeke: De Bruyn tens, E. De Smedt, Ver- en Van Bosbeke, Wese- gult, De Pauw, De Ridder mael 2, Jacobs 2, Luy- Anderlecht 6, Parijs 1, H. De Smedt 2, paert 4, Van Biesen 1, Hofman 2, Van Vooren 4, D. Bosteels, Heirman 7, Hendrickx 2. ten in een 14-15 overwin ning. Jo Van Onsem speelde een efficiënte tweede helft. B.D, Lebbe ke: Vermeiren en Mer- Van Onsem 6. EVA 3e afdeling De vier streekploegen Robueo Buggenhout 22 15 W. Van Der Borght heeft zeker zijn entree niet ge mist bij Robueo Buggen hout. De ex-E.V. Aalst speler bleek gewoonweg de speler waaraan Robu eo zich kan optrekken en die dank zij zijn ervaring het hoofd koel houdt als het dreigt mis te lopen. Dit bleek vooral tijdens de tweede helft toen Ro bueo even aan het zwal pen ging en Anderlecht H.B.C. 12' voor het einde voor Dendermonde 16 het eerst gelijk stelde in Ar. Hechtel 16 de 2e helft. Van Dei Na de verrassende over- B°r3h< organiseerde toen Handbal. Ondanks de bezoekende verdediging Erik De Batselier hier foutief stopt, lukte de Ajacied toch een vol dozijn treffers vier die in derde afdeling spelen lukten een bijzon der positief weekend. Naast Buggenhout en Ajax Lebbeke, die over tuigend wonnen, omzeil de ook E.V. Aal3t de moeilijke klip te Maas- «a ae verrassenae over- zijn~ploe^ en leidde hen Der Bor~ht daar om op_ Scoorden: Vereecken 2. mechelen en speelde winning een wee ge e nQar een Spetterende 10' nieuw lijn te brengen in Merckx 2, Cassiman 4, H.B.C. Dendermonde „„Jidie resulteerden in een het spelpatroon van de' Macharis 1, De Mayer 3, knaP gelijk tegen hiizondpr hard- ruime 22-15 zege. Bug- thuisploeg en als Van Verbelen 1, Vrijders 2, zenuwachtig en via 13-12 vallend goede De Mayer, en 14-13 kwam Ander- bereikte de rust met 7-4 lecht op gelijke hoogte en Cassiman en Co dre- 12' voor het einde (15-15). ven daarna de voor- Gelukkig was toen Van sprong stelselmatig op. Efficiënte E. De Batselier Ajax Lebbeke 26 Fr. Beerse 16 Na de eerder ontgooche lende nederlaag één week geleden te Kortrijk, heeft Ajax alle twijfe laars de mond gesnoerd. Inderdaad, tegen Beerse speelde Ajax vooral tij dens de tweede helft op een bijzonder goed niveau. genhout kende een vlotte Gucht er 16-15 van maak- Vercammen 3. ...9 ,j tQ start en met doelpunten te en Van Der Borght zelf Maasmechelen 16 sprokkelen teqen Hecl^ van I" Van Damme' Bo" VOOr 1745 ZOr9de beg°n E.V.Aalst 18 til Ho» «rorrl rtoon orht ruillard en Van Der Buggenhout aan een Ondanks vele pogingen aoede wedstrhd maar Borght- werd het 3"°- prachtige 10' die resul- zijn wij er ditmaal niet in heide nloeaen streden De thuisPloe9 ging ech" teerden in een uitgespro- geslaagd een Aalsters mQ, ter te vlug op de lauwe- ken 22-15 zege van een bestuurslid aan de tele- vcórïïï "«ten en via 5-3 kollektief sterke thuis- toon te krijgen die over en voor elite Pal, voor eiic i-*i i 1 1- kwam Anderlecht gelijk ploeg. de nodige gegevens be- na het eerste kwartier. Robueo Buggenhout Cop- schikte om een wed- De bezoekers plakten pens Vermeir, Brouil- strijdverslag door te sei- toen een mannetje op lard 4, M. De Proft 1, Van nen. Jammer, maar voor Van Der Borght maar Nuffel 7, P. Vermeir 1, De ons niet gelaten. Wij ver- doelpunt werd er ge knokt zonder uit te mon den in echte brutali teiten. tocl1 leidde Buggenhout Vuyst 1, J. Van Damme 1, namen wel dat het er te t oan de rust nog met 9-7. Ven Gucht 2, Moyer- Moosmecheien bitsig dat Dendermonde de bei de punten kwijt i de rust nog Na de rust begon het ech- Moyer- soons, Vercammen 1, Hechtel leidde met 14-16 «rkeerdte Von Der Borght 4. aan een hoog percentage en het ziet er naar uit dat de ex-Avanti speler nog en niemand zag nog V4V" goed in hoe Dendermon- Hoburo staa?de er ww de hier nog iets kon aan m dikwijls de boluns in he verandeIen. Toen kwum gen, voordeel van Ajax zal doen overhellen. Ook M. Hendrickx bewees tij lopen bij de thuisploeg. Reserven: Robueo Buggenhout - een kloof te sla- Anderlecht 18-11 werd duidelijk Buggenhout met een op- niet i bitsig aan toe ging wat resul teerde in diskwalifica ties van Steeman (3 x 2') en Van Herreweghe. EVA echter plots Luc Van Cauwenberghe aanval- lend op het voorplan, dens de korte tijdspanne Va[] Cauw9nbeIghe had verdedigend weliswaar dat hij op het terrein stond, dat hij niet zoveel trainingstijd zal nodig hebben om opnieuw een toonaangevende rol te gaan vervullen. Klasse verloochent zich inder daad niet. Ook M. Huyck speelde voor wat hij waard was en als Dirk Huyck er wat meer zin in heeft moet ook hij tot de een goede wedstrijd ach ter de rug maar tot de 54e minuut was hij er niet in geslaagd de bezoekende doelman te verslagen. En toch was hij het. die praktisch zuiver op kracht, drie opeenvol gende treffers lukte waardoor H.B.C. nog een onverwacht maar ver- bijzonderste afwerkers diend Duntjo ln de wacht van Ajax w°,den geie- s, Q DendoImondc kend. Van Gee1 en vooral wasHnochtans slerk aa„ D. Von Medegael bewe- de wedstrljd begonne„, terwijl A. Quidé als ver- L Balselier, was het de Robueo Buggenhout speelde een knappe laatste tien minuten en versloeg dediger zich erg attent ,bujËp|oeq 'dle geduren- toont. De jongeren, Van de 25- leidde Vig M on Biesen en Luypaert kun- 6 werd he, dtm 8.7 nen dit seizoen uitgroei- maaI dan b]eek ,och da, en tot volwaardige dc van ,(ainer Wi. fanionspelers en doel man F. Dierick bleek weer een opvallend goe- lanowski beter de in spanningen had verteerd zodat Hechtel met 8-11 de doublure te zijn voor leidde Qan de ms, fanion-keeper D. De Jn de tweede hel{t bleVen Bruyn. Op de rechter- beide p]oegen er anes hoek ontbrak, om voor uitpersen> H.B.C. met ons onbekende redenen, Holbrecht (gekwetst?). Groot- Bijgaarden uitpersen. een steeds betere doel man K. Van Renterghem, Ajax begon dan ook bij- naderde tot 12-13 na 42' zonder sterk en langs de langs een bijzonder effi- gebroeders Huyck en De ciënte Batselier maar 10 Batselier werd het 4-0 na later leek het pleit toch amper 6' spelen. Enkele beslecht (13-16). Hoe Den- dubieuze scheidsrechter- dermonde dan foch nog lijke ingrepen remden de situatie klaarde dan toch Ajax af zodat schreven wij reeds. Beerse tot 4-3 naderde na H.B.C. Dendermonde: 12'. De Batselier en Van Van Renterghem en F. Medegael remden echter Van De Velde, De Bock 1, Volleybal. Adec Baasrode (pvs)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 39