I p5E!r*: met de top II Rooms vlagt een dertiende keer Mi Etienne De Beule zegeviert voor de tweede maal filip Zaman heeft thans lit overwinningen op zak Guy Rooms uit Temse overklast thans iedereen wem win De Bruyne lil op beterschap Dirk De Cauwer kon triomf niet overdoen In junioreskoers te Uitbergen kon men leren koersen Ronald Van Avermaet als prof tussen amateurs Verbraecken i uitmuntende tweedaagse taf Thieleman het eerst als overwinnaar Etienne De Wilde en de kleine kloof Slephan Van Leeuwe eens de sterkste WIELRENNEN De Voorpost - 23.9.1983 - 43 Beroepsrenners te Hamme RrspoFlmlddens van Waas "jH» ai" ■f0°ms- izeker geen onbekenden. I Guy Rooms rijdt zich Knuste weken opmerkelijk ■Sn Hij heeft drie wed- «L na mekaar gereden. BMMBWisI hij te zegevieren. |r( onnrinning in De Pinte K hel recentst tot stand K. had Guy Rooms ons ICW Je moet nu niet BZ| dat Guy Rooms een js Nee hoor. Hij is een Eenvoudige jongen. Maar nendeftk ken je mekaar zo X en door dat je al eens lus omscheren. Guy Rooms Ljjdbereidom een dergelijk Etómee te spelen. Van- 'Eja ik winnen, had hij ons lljnddags aan de telefoon M^ggd. Wij hebben hierop uit- Vg0| helemaal anders ge reageerd. «Je hebt geen kans kereltje- klonk het aan de andere kant van de lijn. «Wacht maar tot vanavond» grinnikte Roomske overtui gend. Wie laatst lacht best lacht. En Guy Rooms voegde het woord bij de daad. Heel ern stig nu laten we de renner uit Temse zelf het verhaal doen over de wedstrijd. «Zeer vroeg probeerden ren ners een afscheiding te reali seren en een aktie op gang te brengen. Dat noopte tot be stendige waakzaamheid. Voornamelijk Jerry Cooman, Patrick Waeytens, en Bruyère lieten zich niet onbetuigd. Vooral laatstgenoemde streef de duidelijk naar een overwin ning. Hij heeft ook zwaar la beur verricht. Telkens nam hij het initiatief wanneer er moest een kloof worden gedicht. Met nog een tiental kilometer voor de boeg sloegen vijf renners op de vlucht. In korte tijd had den zij een belangrijke af scheiding tot stand gebracht. Ik heb toen gedemareerd en ben tot het uiterste gegaan om de vluchters bij te halen. Daar ben ik ook in geslaagd. Ik voelde mij op dat ogenblik fit en bekwaam om initiatieven te nemen. Op vierhonderd meter voor de streep ben ik op de trappers gaan staan. Tot bij de aankomst behield ik een tien tal meter voorsprong. Nie mand slaagde erin om mij voorbij te rijden.» Andermaal heeft Guy Rooms dus zijn kracht onderstreept. Tot op heden heeft hij dertien Etienne De Beuie heeft in eigen Hamme zijn tweede seizoenzege behaald. Door te zegevieren in eigen dorp heeft hij zowel organisatoren als kijkers opge jut. Zij hadden maar weinig te bieden gekregen van 73 renners waarvan de meeste iedere inspanning schuwden. In deze veertiende Omloop Schelde en Durme kwam er na 25 kilometer toch wat leven in de brouwerij. Wielrennen. Guy Rooms lijkt niet meer te stuiten overwinningen tot stand ge bracht. Het waren zeker alle maal geen kermisritten. E.D.M. JfcZaman uit Stekene mag - |is»een 9oed wielerjaar Tot nu toe eindigde W-. |s soaitwintig keer binnen IJifsle tien. Dertien keer V-, j-jj beslag op een plaats vijl en drie keer trad overwinnaar naar voor. gemeente bracht hij maandag een eerste tbij bin jcpoang. Een koalitie van ujrars had tot gevolg dat ate Filip opnieuw tot de d°°r Ea ingeroepen, ïeitversta gezegevierde hij en tcubzone 2jin derde wedstrijd trainer Moens «Het is er een echte afvallings- wedstrijd geworden» zegt Filip Zaman, «Het slechte weer had daar heel wat mee te maken. Op zowat tien kilometer voor het einde bleven er nog negentien renners over. Acht ervan zijn toen aan de haal gegaan. Ik behoorde tot die groep met o.a. Frangois Nauts, Marin Geurs, Caethoven, Frankie Wielandt en Johan De Prest. Op enkele kilometers voor de streep is Marin Geurs wegge sprongen. Onmiddellijk heeft Frangois Nauts gereageerd. Ook ik liet niets aan het toeval over en klampte mee aan. Met drie zi|n we voorop gebleven tot bij de aankomst Daar kwam het tot een sprint die ik vrij makkelijk won Filip Zaman is tevreden over de verrichtingen Alvorens het seizoen ten einde is, hoopt hij nog een paar ereplaatsen weg te kapen, en met wat geluk nog een overwinning te behalen. E.D.M Dat was toen Dirk De Wolf en de Nederlander Jan Aling een aktie op gang brachten en een voorsprong van pakweg 25 se conden realiseerden. Toen volgde er reaktie in de achter grond. Dat had voor gevolg dat de twee vluchters in de kortste tijd tot de orde werden geroe pen. Even probeerde Aling er alleen van door te gaan, maar die poging werd in de kiem gesmoord. Onmiddellijk daar na kwam er een nieuwe af scheiding tot stand. Deze keer gingen Turcksin, Denis Ert- veldt, Eric Stevens, Gijsemans en Hendrik Caethoven aan de haal. Een tiental kilometers la ter werden ook zij gevat door het peloton. Na zowat vijfenzeventig kilo meters sloegen elf renners aan de haal. Ronan Ongena, Frangois Van Vlierberghe, de Hammenaar Etienne De Beu- Ie, de Nederlander Jan Raes, Heddie Nieuwdorp, Vanden- brande, Jozef Van De Poel, de Australiër Peter Besanko, Jo zef Gijsemans, Nico Edmonds en Benjamin Vermeulen. In het peloton bleef toen iedere! reaktie achterwege. Dertig ki lometer verder was de voor sprong van de leiders reeds tot vier minuten uitgelopen. Intus sen gaven verschillende ren ners er de brui aan. Op 75 km van het einde (er waren in totaal 182 km af te leggen), waren er nog 29 van de 73 renners in koers. Wat er nog overbleef van het peloton mocht in de voorlaatste ronde, op zowat dertig kilometer van de finish spurten voor de ere plaatsen. Hun achterstand op de koplopers bedroeg toen al meer dan zes minuten. Intus sen was het uitkijken wat er vooraan zou gebeuren. Op zo wat tien kilometer voor de aan komst plaatste Etienne De Beule een demarage. Hij kreeg Nieuwdorp en Van Vlier berghe als gezelschap. In de kortste tijd realiseerde dit trio een voorsprong van zowat vijf tien seconden. In de sprint voor de bloemen nam Etienne De Beule vanop vierhonderd meter de leiding. Hij won ruim voor Van Vlierberghe, en Nieuwdorp. Jan Raes won de sprint voor de vierde plaats voor Vandenbrande, Gijse mans, Besanko, Edmonds, Vermeulen, Ongena en Van De Poel. E.D.M. Het houdt niet op, de ene zege na de andere Wielrennen. Philip Saman )pdrach te zoek ens, 8 op was niet lef ges P 8 te veisd linuutbij? De Bruyne uit Lebbeke De loka ff moedig renner. Dit sei- is bet hem niet voor de :gegaan. Heel in het begin lnj nochtans behoorlijk 'eelman flt01 Daarna werd hij er ■is niet"wat daar de oor- was» zegt de Lebbe- bij de dokter. Die [sq een onderzoek aan. dat ik geplaagd werd bezoetaf^1 lintworm. Dat had '*«nnstige invloed op de Lange tijd moest ik enten slikken. Ook irpen F"*-"1 de konditie niet ten Verstapp 2 Een Paar weken gele- appen 10 'k getroffen door een ,rt Moens ^king, Daar onder in 0-0 Pe liwige zondag nog wat jrs 4-2, S iBI in de wedstrijd in ei- tmnte. Ik behaalde er ïunster I 1 wentiende plaats. Dat vrijworw '"elom hoog mee van de elman 0 Diazen. Al van in het nerden de teerlingen n 0-6, roVerbraecken uit Sint-Gil das heeft zich opvallend tolgelden. In eigen ge ste reed hij als tweede te finish, Een dag later in teute trad hij als triomfa- i saar voor. Gino Verbrae- teü over de beide wed- tyn: «h St.-Gillis-Waas kwam het bt ra het vertrek al tot een teiding. Die had ik samen geworpen. Het peloton viel in drie stukken uit mekaar. Ik be vond mij in de laatste groep. Ik hoop dit seizoen zo vlug mo gelijk te kunnen vergeten. Twee en drie jaar geleden ein digde ik geregeld binnen de prijzen. Bij de nieuwelingen won ik een wedstrijd. Dat was in Neder-over-Heembeek. Die overwinning heeft zich nadien niet herhaald. Dat was wel spijtig. Ik doe nochtans mijn best voor de wielersport. Vorig jaar vervulde ik mijn leger dienst. Voor de meeste ren ners betekent dat een verloren- seizoen. Dit jaar had ik met een ganse hoop miserie af te rekenen. Nu hoop ik dat dit wel achter de rug is. Ik verlies er echter de moed niet bij. Tij dens de winterperiode zal ik mij in de beste omstandighe den voorbereiden op het nieu we wielerseizoen. Ik hoop mij dan te kunnen laten gelden. Aan wilskracht zal het zeker niet ontbreken.» dat hopen wij trouwens van Ondanks de povere resultaten harte ook, beleven zij er vol kan Erwin De Bruyne in Leb- gend seizoen het nodige ple- beke bogen op getrouwe sup- zier aan. porters. Zij blijven hun renner E.D.M. moreel steunen. Misschien, en Guy Rooms uit Temse is geabonneerd op een weke lijkse bijdrage in dit blad. Kan het anders? Tijdens zes recente wedstrijden reed hij vier keer als over winnaar door de finish. Tussendoor werd hij eens derde en vijfde. Op de kracht van Guy Rooms staat momenteel geen maat. De renner uit Temse rijdt sterker dan ooit. Vorige woensdag in Heist op den Berg nam hij de maat van eenentachtig kollega's. On middellijk na de aankomst zag de Temsenaar er haast nog zo fit uit, dan voor het vertrek. Voor broer José Rooms liep het in die wed strijd minder goed af. Half weg koers kwam hij ten va'l. Metéén mocht hij iedere op tie op een ereplaats laten varen. Over de koers zelf, met tweeëntachtig deelnemers aan de start vertelt Guy Rooms het verloop: «Tijdens de eerste twee ron den er waren er vijftien af te leggen probeerden en kele renners een vroege af scheiding tot stand te bren gen. Ze werden telkens tot de orde geroepen. In de der de ronde heb ik het initiatief genomen samen met Paul Beimaert. Ook dat liep op niets uit. Korte tijd later was de ganse bende weer vere nigd. Halfweg wedstrijd heeft zich dan een kopgroep met tien renners gevormd. Dat was o.a. Philippe Noë, Johan Jeurissen, Jan De Wijngaerd, Danny Van Den Heynden, Paul Bernaert, Leopold Huybrecht en ikzelf. Enige tijd is die groep sa mengebleven. Op zowat dertig kilometer voor de fi nish heb ik gedemarreerd. Ik kreeg Van Den Heynden en Jan De Wijngaerd mee. Onder ons drie realiseerden wij een voorsprong van pak weg dertig seconden. Net voor het ingaan van de laat ste ronde ben ik alleen aan de haal gegaan. Aan de streep behield ik een voor sprong van 150 meters op de achtervolgers.» Bassevelde, Desteldonk. De Pinte en Heist op den Berg zijn de plaatsen waar Guy Rooms recent eigenaar werd van de bloemen. Nu zater dag verschijnt hij in Wach- tebeke aan de start. Zondag is hij favoriet in Brakel-Elst. E.D.M. Dirk De Cauwer heeft In St.- Pauwels de zege van een week voordien niet kunnen herhalen. Dat was wel spijtig voor het rennertje uit het Waasland. «Tien ronden waren er af te leggen» zegt Dirk De Cauwer. «In de tweede ronde nam ik het initiatief en ging aan de haal. Ik kreeg onmiddellijk Hedwig De Thaeye uit St.- Amands in het zog. Onder ons beiden hielden we het een ganse wedstrijd uit. Vanuit de achtervolging volgde er niet de minste bedreiging meer. Met de streep in zicht ging ieder zijn kans. Ik begon als eerste te sprinten. Plots schoot De Thaeye mij voorbij. Dat was die jongen zijn goed recht. Hij bleek duidelijk sneller. Ik heb toen geen moeite meer ge daan om nog met hem te we dijveren. De tweede plaats stemt mij ook wel tevreden» zegt sympatieke Dirk. E.D.M. Zondag 18 september was er in Uitbergen een wieler wedstrijd voor juniores BWB. 26 renners boden zich aan. Bij het ingaan van de eerste rond werd reeds een schif ting doorgevoerd Toen bij het ingaan van de vijfde ronde er op de koop tof nog regen bijkwam, was het spel kompleet. Slechts vier van de 26 ren ners reden de koers uit. Favoriet bij de start nl. Mare Macharis werd reeds drie ronden voor het einde uit koers genomen, gezien zijn achterstand veel te groot was geworden en hij bijna werd ingelopen. Win naar werd Kurt Bal uit He- miksem. Hij was veruit de sterkste. Tweede werd Eric Bracke uit Berlare. Ook hij schijn uit het goede hout te zijn gesneden. Kregen wc dan op de derde plaats streekrenner Frank Van Den Abeel uit Schoonaar- de. Voor hem ook werd alle lof voorbehouden. Nummer vier werd Uitber genaar Benny Peelman. Deze winter verwachten we Benny Peelman in de cyclo cross. Herstprijs te Nieuwkerken-Aalst met Tony Thieleman en Dirk De Cauwer op gang gebracht. Uit de achtergrond volgde niet de minste reaktie zodat we tot bij de streep onbedreigd, voor op bleven. Daar kwam het tot een sprint. Met een verschil van hooguit twintig centimeter moest ik de duimen leggen tegen Tony Thieleman. In Boekhout verging het mij beter. Daar is na tien minuten Klaus De Munck aan de haal gegaan. Op een gegeven ogenblik had hij een voor sprong van pakweg één mi nuut gerealiseerd. Halfweg heb ik samen met Lieven Per soon en Tony Thieleman de achtervolging ingezet. Met nog zowat vijftien kilometer voor de boeg hebben we de vluchter bijgehaald. Het kwam tot een sprint met vier. Het werd ook mijn zevende seizoenzege.» Als tweedejaars nieuweling had Gino Verbraecken dit sei zoen van zichzelf nog meer venvacht. Hij had minstens op tien overwinningen gerekend. Eind maart van volgend jaar stapt hij over naar de juniors. Vooraf zal hij nog zes keer kennis maken met de nieuwe lingen en overwinningen na streven. E.D.M. De 56ste Herfstprijs voor Internationale Amateurs kreeg te Nieuwkerken-Aalst 111 amateurs aan de start. Daarnaast ook een massale publieke belangstelling en het werd, van welke wielergebeurtenis kunnen we dat zonder blozen nog zeggen, een biezonder geslaagd wielerfeest Alle grote namen uit het amateurswielrennen met bijvoor beeld kampioen Rudy Dexters, met Frank Verleyen en natuurlijk alle amateurs uit de streek. Dat het tenslotte Zeienaar Ronald Van Avermaet was die deze prestigieuse wedstrijd op zijn naam kon schrijven was door iedereen best te aanvaarden. Van Avermaet had er trou- vernieling gereden. Zeven ren- wens onmiddellijk zin in en nog n6rs konden daar nog met het voor halfkoers had hij samen bovengenoemde drietal mee met Peter Van Impe en Peter en hoe Belgisch kampioen Van Huff el het grootste pak Dexters zich achteraan ook van de 111 vertrekkers in de weerde, niemand slaagde er nog in terug te komen. Konald Van Avermaet fietste werkelijk heel sterk en alleen op kop sleurde hij zijn gezellen steeds verder van de grote groep weg. En niemand was dan ook ver wonderd om in dé-laatste kilo meters getuige te zijn van het feit dat Van Avermaet ook zijn gezellen in de steek liet, alleen nog even met een aanklam pende Jan Giessens last had maar tenslotte nog 15 sekon- den voorsprong haalde op Leb- bekenaar Peter Van Huffel. Ronald Van Avermaet toonde te Nieuwerkerken dat hij op nieuw bij de top van de ama teurs hoort. Van Avermaet is trouwens een geval apart. Dit seizoen startte hij als profren ner in de ploeg van Van Vae- renbergh en het leek er aan vankelijk op dat Ronald ook zou slagen. In de maand mei haakte hij echter plots af. Le verde zijn licentie in en leek van fietsen genoeg te hebben. Het was echter nog maar juni toen hij bij de BWB een nieuwe ama teursvergunning aanvroeg en deze ook kreeg. Drie maand later haalt Ronald Van Aver maet te Nieuwerkerken zijn tiende zege. En werd hij ge polst om toch maar opnieuw naar de profrangen over te stappen. H.A. k smaak van een overwin- Tony Thieleman uit nog nooit geproefd, teotig weekeinde. Toen Nrdehijvoc in St.- N voordier &teutals der ?Wen. 2»«ietgezagd dat de ™wg uit het Waasland «en is met de huidige van zaken. eerst. Waas. i hij in oor de «Een eerste keer zegevieren is om nooit te vergeten» zegt Tony Thieleman. «Tijdens de wedstrijd waren we vlug met drie renners voor op. In mijn gezelschap bevond zich Dirk De Cauwer en Gino Verbraecken. Geruime tijd be hielden we een voorsprong van ongeveer twintig secon den. Naarmate de wedstrijd naar zijn einde liep, werd de afscheiding nog groter. Ste- phan De Beleyr heeft nog ge poogd om tot bij ons te gera ken, maar dat is hem niét ge lukt. Het kwam dus tot een sprint onder ons drieën. Vanop driehonderd meter nam ik de leiding over. Ik verwachtte mij aan een aanval van Gino Ver braecken die toch de eerste de beste niet is. Maar nee hoor. Tot bij de streep bleef ik op kop. Een dag voordien behaalde ik in Boekhout een derde plaats. Toen heb ik het moeten afleg gen tegen Gino Verbraecken en Gino De Munck.» Tony Thieleman die wel al eens een tweedaagse won, en vaak binnen de eerste tien eindigde, is door deze over winning biezonder gemoti veerd. Hij wil die prestatie in de kortste keren nog eens overdoen. E.D.M. Laarnenaar winnaar van «Belle du Nord» 1983 was voor hem het beste seizoen ols profrenner. Er waren de overwinningen en er waren vooral de knappe ereplaatsen in grotere wielergebeurtenissen. Etienne De Wilde heeft terecht alle reden om tevreden zijn vierde seizoen als prof af te sluiten. De kenners menen trouwens dat de Laarnenaar, vermits hij toch nog maar vijfentwintig is, in de toekomst nog beter moet kunnen. Hij zou dan wel eens erg dicht bij de top van de profwielrennerij kunnen aansluiten. Van Leeuwe heeft nuntend weekeinde «h "J9* 'n Oudenaarde voor de achtste keer eigenaar van de 1 lebbeke reed hij J9 door de finish. De «oer uit Lokeren zelf over ^wedstrijden: zijn al kort na oun hS n, r0nners voorop tol J? i 'J*5 d0teorde tot ««rK p' 0p zowat "8 wiometer voor de aan- 'srrieru LV" die groep vii' 8 'ot bij de streep voorop gebleven. Daar kwam het tot een sprint die door mij makke lijk werd gewonnen. In Lebbeke had ik pech. Heel in het begin van de wedstrijd rukte ik mijn remkabel stuk. Ik moest dus voorzichtig blijven. Toch raakte Ik met een groep van zeven voorop. Vanuit de achtergrond volgde er niet de minste dreiging. Toen de wed strijd naar zijn ontknoping ging, sprong eerst Patrick Van Wetter en later Van Den Bos sche weg. Ik, noch iemand van de drie andere renners, heefL de afscrifeiding kunnen dichtrif" den. Ik kon dus alleen nog voor de derde plaats sprinten, waarop ik trouwens beslag legde Voor Stephan Van Leeuwe is het wielerseizoen zo goed als afgelopen. Hij mag er tevreden op terugblikken. Dit weekeinde neemt hij allicht slechts aan één wedstrijd deel. Waar schijnlijk zal dat in Schoonaar- de zijn. E.D.M. WielrennenStefaan Van Leeuwe, weer een overwin ning meer (arch.) Belle du Nord Na de Grote Prijs van Isber- gues staat het trouwens bijna vast dat De Wilde winnaar wordt van het regelrnatigheids- kriterium «Belle du Nord», een klassement dat door de Noord franse 'La Voix du Nord' wordt bijgehouden en in het Noorden van Frankrijk erg veel belang krijgt. Niet alleen Etienne De Wilde lijkt zich op de wegen van Westhoek. De Panne en Ledegem, en Noord Frankrijk goed te voelen want als tweede in de tussenstand, op 22 pun ten van zijn streekgenoot, vin den we Zeienaar William Tac- kaert. Met nog alleen de wed strijd te Templeuve op 2 okto ber te rijden lijkt De Wilde ech ter zeker van de eerste prijs. Herfstklossiekers De eerste wedstrijden van het seizoen 1983 haalde De Wilde enkele opgemerkte ereplaat sen, nadien werd het weer wat stiller maar in de Ronde van Frankrijk was er zelfs wat on- kans nodig om hem van een verdiende ritzege weg te hou den. Dan liet De Wilde de fiets een week opzij. Recupereerde en lijkt nu weer in de beste konditie. Ook in de kriterium- dans bleek dat De Wilde steeds meer naar het beste vormpeil groeide. Nu zijn er nog de herfstklassiers. De Wilde wil er zich nog eens tonen. Niet om, zoals dat met sommige van zijn kollega's het geval, zijn werkgever te overtuigen, Etien ne kon trouwens al erg vroeg in het seizoen een verbintenis voor 1984 ondertekenen. Neen, De Wilde meent dat hij met de reserves die hij eind september nog heeft een toon aangevende rol moet kunnen spelen. En ergens hoopt hij op een zege. Na Parijs-Brussel volgen noq De Ster der Belof ten en de herfstprijs te Blois. Pistewerk Het is ook al van langer gewe ten dat De Wilde een voorliefde heeft voor het pistewerk. On middellijk na het wegseizoen stort hij zich dan ook op het houten ovaal. Met als hoofd doel daar goed presteren in de Gentse Zesdaagse. Daarna een kleine maand rust en dan, misschien opnieuw met een zesdaagse, het seizoen 1984 voorbereiden. Etienne De Wil de wil duidelijk zo snel mogelijk de, nog maar kleine, kloof die hem scheidt van de top dicht werken. Hij wil er hard voor werken. H.A. Wielrennen. Nog een ronde en Ronan Onghena probeert het op zijn eentje. Het mocht evenwel niet baten vh

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 43