Lieihel ibers sp orten zo tf, Vivak - 0, The Jacky Boys 3-2 inhouwerken wint topper ([jefhebbersvoetbal^ ijlivo's wedstrijd van de week SS ÏO-OVERZICHT De Voorpost - 23.9.1983 - 47 14 1 JU :TOnge kampioenschap in Walivo's zaterdagse aideling werd door F.C. Inter Service uit Jaas volledig gedomineerd. Deze ploeg ver ier trouwens de reekstitel met het maximum punten. Alleszins een zeldzaamheid waardoor |«kjiien slechts in aanmerking kwamen voor de plaats. Lang heeft de spanning in verband Kj| liteldebat in die reeks, overigens niet ge- Ei Blijkbaar wordt dat nu helemaal anders, güen ook al omdat er thans in die zaterdagse iaf Van ^aideling meerdere ploegen als titelkandida- wkertaii ^en beschouwd worden, die in alle geval met nduif fal> pities vertrokken zijn en de gelijkwaardigheid jrlorgt dan ook weer een boeiend kampioen ets is hes k?"aar'n ^et team van F.C. The Jacky Boys fhebbers c; een woordje meespreken, een minis iieakele jaren proberen deze mannen de door- hij het y uljjar eerste ta forceren. Telkens vruchteloos aal «ElkZ sRl en de tijd dat F.C. The Jacky Boys tot "hoog fc's zaterdagse eliteploegen behoorde, ligt nu ren w BS^reiaren ac^ter ru9- Indien het nu mocht eemdM 'E,'lomt dat voor deze Sint-Niklase roodwitten obers wel; tót gelegen. Dan wordt de ploeg van F.C. The lal ze ooi htys terug een eerste klasser op de drempel maatschap ktM-jarig klubbestaan. voorzitter Wiele die »We weifeling worden F.C. The Jacky Boys werd het oewcnsea irKes van F.C. The in alle geval verleden week de zelfs duidelijk ge- eerste nederlaag van het sei- AND! nrE'ienne Willockx, de zoen. Deze werd slechts tijdens itovoorzitter. Al enke- de slotminuten voltrokken in fingeert deze ook een match tegen K.V. Vivak. «coach bij F.C. The Blijkbaar struikelde F.C. The *3 hp en door Etienne Jacky Boys reeds voor de derde ■ordt die taak met maal op het einde van een jijt ernst opgenomen, wedstrijd en aldus gingen óut trouwens en de evenveel punten verloren ibij iedere wedstrijd Nochtans loopt een voetbal- iook maximaal. De match voor iedereen over de- F.C. The Jac- zelfde afstand en aan die laat- 3t momenteel ste vijf minuten, zal Etienne aks misschien Willockx nog even moeten :rs. Nieuwelin- dokteren. Op een afwezige Ho- werden Luc noré Van der Heyden na spéél- link. Van Brussel, de zo ongeveer de typepioeg M en Mark Co- van F,C. The Jacky Boys en tedan degelijke aan- daardoor wordt de zege van *juwens voor een K B Vivak, nu nog belangrijk, het beschikbare Een serieuze test trouwens d toch niet als voor een ploeg welke uit een kanworden be- fusionering werd geboren. Spe- a 'l 61 De toekomst zal lersgebrek hadden zowel bij 'teken of dat dit aan- F.C. Vivak en het méér dan 20- enploeg met titelam- jarige F.C. Kabul, naar deze de vlotte land H ets dat hi wordt. Voor beslissing geleid. De voorberei dende besprekingen verliepen in alle geval vlot en tussen die beide tweede klassers, werd het blijkbaar een gelukkig hu welijk. Bij het nieuwe K.B. Vi vak werd er begrijpelijk ook wat veranderd. De samenstelling van het bestuur ondermeer dat momenteel als volgt wordt aangekondigd: Fons Van De Branden (voorzitter), John De Wilde (sekretaris), Frangois Velders (penningmeester), An- dré Aelbrecht_ (coach), Hans De Pelsmaecher (raadslid) en Maria Yzewijn, als een niet onverdienstelijke medewerks ter van K.B. Vivak. Het klublo- kaal bleef of werd gevestigd bij Marcel en Simonne Ost - Van Camp in café Kabul aan de hoek van De Meester- en Lam- straat te Sint-Niklaas. Op een boogscheut daar vandaan en meer bepaald op het stadster- rein aan de Witte Molen, wor den de thuiswedstrijden van K.B. Vivak gespeeld. Aan de toekomst van deze nieuwe ploeg wordt thans met enthou siasme gewerkt. Door iedereen blijkbaar en de verantwoorde lijken van K.B. Vivak, zijn dan ook duidelijk tevreden. Die hebben nu ook de beschikking over een ruime spelerskern. Twintig het toegelaten maximum bij Walivo alhoewel een vijftal daarvan, méér okka- sioneel bij K.B. Vivak aantre den. Een goede mentaliteit wordt bij die nieuwe ploeg als het bijzonderste beschouwd en in verband met de resultaten, tipt Dré Aelbracht de klub- coach op een plaats binnen de eerste vijf. Eigenlijk haalbaar trouwens met die stevige spe lersgroep en voorzitter Fons Van de Branden, denkt heime lijk aan méér. Een overstapje naar eerste zou voor het nieu we K.B. Vivak meteen al een uitzonderlijke stunt inhouden. Daarvoor werd op de valreep tegen F.C. The Jacky Boys een belangrijke winst geboekt. Een noodzaak feitelijk om zich in Walivo's wedstrijd van de week. De Jacky Boys (Iv) Walivo's wedstrijd van de week. Vivak (Iv) tweede tussen de titelkandida ten te kunnen handhaven. Het duel tussen deze twee voor melde ploegen werd een uiterst genietbaar kijkstuk. Technisch werd er langs weerszijden nog al vrij behoorlijk gevoetbald en het peil van de match, stond dan ook redelijk hoog. Noch tans vertrok K.B. Vivak eerder voorzichtig met een opmerke lijke bezetting in het midden veld. Slechts twee puntspelers werden bij de lokalen vooraan gehouden. Voor F.C. The Jac ky Boys werden dan ook de meeste offensieve akties opge tekend en al vrij vroeg, noteer den we een uitstekend schot van Mark Maes. Deze poging van de altijd gevaarlijke puncher van F.C. The Jacky Boys werd evenwel met een gevatte reaktie van Mario Van Remoortele gestopt. De verde diging van K.B, Vivak liet an ders niet veel bewegingsvrij heid aan de bezoekende aan vallers en het doelgevaar, werd trouwens eerder zeldzaam op gemerkt. Slechts na balverlies van de lokale Gilbert Vercaute- ren kwam een verdienstelijke Mark Covents in een gunstige positie en de plaatselijke goa lie, verijdelde toen wéér een bezoekend doelpunt. Langza merhand begon K.B. Vivak ook méér in de eigen mogelijkhe den te geloven en omstreeks het kwartuur, kon het spel- beeld als tamelijk evenwichtig omschreven worden. De gast heren kreëerden trouwens ook gevaarlijke momenten en als Jacky Knaepen een weifelende bezoekende doelmanuitscha kelde, kreeg Wilmer Janssens de bal niet helemaal onder kontrole om het openingspunt te bestellen. Dat stond even later toch op het bord toen Ronny Baetens de nummer één van F.C. The Jacky Boys zich bij een hoekschop nogmaals misrekende en voor K.B. Vivak, knikte een ongehinderde Rudy Van Geem genadeloos raak 1 - 0, 18de min.). De bezoekers werden er niet eens door aangeslagen en F.C. The Jacky Boys, veroverden terug het evenwicht in de wed strijd. Al de offensieve inspan ningen zouden echter geen duidelijk doelgevaar inhouden. Daarvoor werd de plaatselijke verdediging te oordeelkundig georganiseerd en de meeste akties van F.C. The Jacky Boys, werden telkens voortijdig onderbroken. Nochtans knikte Mark Maes eens tegen de dwarsligger en bij een uitste kende vrijschop van Mark Van Landeghem was er wéér een opmerkelijke tussenkomst van Mario Van Remoortele nodig, om voor K.B. Vivak de gelijk maker te voorkomen. Deze ploeg zou ook enkele opwin dende momenten serveren en een goede lokale aktie, werd door Marcel Knaepen rakelings voorlangs besloten. Ook een uiterst attraktief schot van Jac ky Knaepen onderging hetzelf de lot. Tijdens de pauze werd de samenstelling van de beide ploegen gewijzigd. Bij K.B. Vi vak werd Wilmer Janssens ver vangen door Martin Velders en F.C. The Jacky Boys, wisselden Mark Luts voor Filip Willems. Voor K.B. Vivak begon die tweede helft in de meest ideale omstandigheden. Bij een hoek schop van Rudy Van Geem werd de bezoekende verdedi ging wéér verrast en ditmaal knikte Jacky Knaepen sukses- rijk (2-0, 46' min.). Blijkbaar werden de richtlijnen van voorzitter-coach Etienne Willockx toen nog niet hele maal opgevolgd. Het gevaar voor een eventuele nederlaag werd daarbij echter duidelijk aangevoeld en bij F.C. The jacky Boys, werden de inspan ningen verdubbeld. Een uitste kend vluchtschot van Mark Maes werd door een waakza me Van Remoortele gestopt en na een inworp, knikte eerstege- noemde bijna toch raak. Bij al dat vertwijfeld aandringen van F.C. The Jacky Boys hield de verdediging van K.B. Vivak aanvankelijk stand. Tot dat Mark Maes met een hard schot van op een tamelijke afstand, onweerstaanbaar milderde (2- 1, 53' min.). Echter niet meer de zin van een protesterende Martin Velders van K.B. Vivak welke met een boeking werd getrakteerd Niet zolang daar na werd voor de beide ploegen alles terug te herdoen. Een in worp van Mark Van Landeg hem werd daarvoor voldoende en met een achterwaartse kop stoot, skoorde Mark Maes de gelijkmaker (2-2, 55' min.). Meteen werd K.B. Vivak een beetje méér onzekerder en de gasten, trachtten de zaken enigszins te forceren. Zonder sukses evenwel en de plaatse lijke voetbalploeg, mengde zich nogal kordaat terug in het spelbeeld. In de fatale zone werd een opmerkelijke Martin Velders door de bezoekende Dirk Raes van de sokken gelo pen en daaruit puurde K.B. Vivak slechts een hoekschop. Een nogal heftig protesterende Rudy Van Geem keek daarbij naar geel en voor scheidsrech ter René Plaquet die tot dan toe onberispelijk had geleid,1 werden het toen moeilijke ogenblikken. Temeer omdat Danny Smet onmiddellijk daar na weerwraak nam en een doorgebroken Maes Mark, werd op een weinig sportieve wijze aangetrapt. Een aanslag waarbij1 de aanvoerder von K.B. Vivak aan een logische uitsluiting ontsnapte. In al dat tumult geraakte Marcel Knae pen ook nog aan geel en dat zelfde kleurtje, was er ook voor de bezoekende Mark Van Lan deghem voor een foutieve tackling bij een offensieve be vlieging van Ronny Keppens. Met een mislukt dribbelnum mertje bracht deze laatste nog sensatie in het lokale kamp en nadien werd de voetbalsfeer, weer iets beter. Normaal zelfs tijdens het laatste kwartuur waarin de beide ploegen nog beurtelings aan bod kwamen, F.C. The Jacky Boys met mis schien nog de opmerkelijkste kansen en als Luk Van Puyvel- de de deklat raakte, werd de rebound van Mark Van Lan deghem nog door een plaatse lijke verdediger geweera. Spannend werd het matchein de alleszins en een slippertje van de plaatselijke doelman, werd door Ronny Keppens nog op de lijn gered. Ook Jacky Knaepen en Martin Velders van K.B. Vivak werden in die periode toen van een doelpunt gehouden en tijdens de slotmi nuten, zouden de lokale voet ballers nog het duidelijkst aan dringen. Fataal trouwens voor F.C. The Jacky Boys en in twee tijden, kon Rudy Van Geém van K.B. Vivak toen een vrij schop verzilveren (3-2, 89E min.). Een laatste wanhopige stuiptrekking van de bezoekers werd tenslotte nog het ultieme wapenfeit uit een bijzonder at- traktieve match, Roger VAN LAERE en voor sommigen de vierde speeldag I nlledig in het teken van de topper uit de )ks Beenhouwerken - Sparta. Het werd tliiding van Luk Waterschoot een echte topper Mdoelpunten, zeven gele kaarten, en een ^ling voor de Beenhouwersploeg die volgens en 't verslag, licht gevleid mag ge worden. Verder noteren we de eerste over- Volksunie en krijgt Drie Linden dat lor was een -1 nederlaag te inkasseren van ploeg Geywa. VK Fan is wel degelijk het broertje en moest op eigen terrein een 1-3 ag aannemen van Car Center, jwede gaat het met de Rode Duivels, die toch eerste aideling komen, niet zo schitterend eigen plein werd met 1-4 verloren tegen Stal dat goed op weg is om zijn verloren 'ode eerste aideling terug in te nemen. Swterdagploegen noteren we de eerste over man Milano en dit tegen VKW 70 en nog wel '"cijlers. FC Corner had tegen 1000 Appels •jWjchot en Drie Linden liet thuis een puntje pn legen Bondgalm. *t*8ede noteren we weer een puike overwin- y® Puyvelde en behaalde Kabul-Vivak de Sinl-Gw irijaing tegen de Jacky Boys. Boemerang doet WarU8,i9 verder en staat aigescheiden met het Vp der punten aan de leiding. j 1* Doregem vast en zeker de te kloppen - "J Nlaat VK 80 een bijzonder goede indruk. De I taingen Mark Moens en Boudewijn Braem ta uitwijkelingen beslist met sukses ver- 'eelis verliest FC Roma zijn eerste punten na "ederlaag tegen Bristol. Mpe blijft als aan het roer een man is die Zp' steeds de in weet hoe zijn pionnetjes op «de verwachtingen de beste plaats te zetten om Steeds blijft de uit- zo de tegenstrever schaak- l1® Inter Service iets mat te zetten. Als ge dan als ffij&wkeurig volgen, klap op de vuurpijl zelf op P. moesten zij het het terrein komt en het uit- 1 '«gen Raao. Op gekiend spel zelf aan de makkelijk partij- tegenstrever kunt opdringen ta wie Raap heeft zeggen we maar gewoon ■'begrijpt niet dat fantastisch Albert Piessens. "pWiloos zijn. Ta- De tweede goal die hij aan- 11 ze beslist, mis- tekende was er zelfs een van het goede teveel, achttien karaat en een aan- taaker dat de pun- slag of twee op zijn benen 9®® uitblijven. Za- konden hem niet verhinde- tasten ze weer op ren de 2-0 op het skorebord 'lijk Inter Servi- te brengen. Raap dat achter- .'8' i"8 en snel spel kwam via een doelpunt van 4lende overwinning Ronny Piessens speelde te ld. Bij Inter Ser- statisch en hun snelle spit- men dat de man sen werden niet uitgespeeld seerd(o) volgens hun waarde. Raap kreeg nog een handje toege stoken van scheidsrechter J. Vergouwen want deze trok voor Mark De Roeck een ter echte rode kaart wegens na trappen op Gunther Van Huffel. In de tweede helft kreeg Raap de gel-genheid om via een strafschop langszij te komen, maar Wouter Van Puyvelde trapte deze tegen de staak. Dan kregen we die fantastische goal van de Pïe en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Nog een vermelding voor gelegenheidsdoelman Ferre Van Royen die door zijn kla re kijk de verre uittrappen van doelman Karei Van Poucke tot nul herleidde. Uitslag 2-0. FC Corner heeft een goede wedstrijd gespeeld, is ver diend gewonnen maar toch heeft de zegen aan een zij den draadje gehangen. Dui zend Appels schoot forsig uit de startblokken en kwam in de 12' min. op voorsprong langs Van Der Vennet. Rond het half uur noteerden we een slippertje van de bezoe kende doelman, hetgeen de taak van Robby Segers ver gemakkelijkte om de stand in evenwicht te brengen. De bezoekers bleven aandrin gen en als beloning een tweede doelpunt, terug langs Van der Vennet. Na de pauze was Corner veruit de beste ploeg en op de 53* min. stonden de ploegen te rug gelijk met een doelpunt van Rudy Quintelier. Met een derde doelpunt voor Corner via Robby Segers be haalde Corner een nipte maar toch verdiende over winning. Voor beide ploe gen viel er een gele kaart. Sparta I - Rodeo 7-2. Sparta heeft zich op overtuigende wijze gerevancheerd voor de mindere prestatie van vori ge week. In een verschroei ende eerste twintig minuten werd Rodeo weggespeeld door een snel en opportuun spelende thuisploeg. Reeds in de derde minuut opende Johan Van Garsse de score voor Sparta na een afge weerd schot van Paul Heir- baut (1-0, 3° min.). Enkele minuten later kon Franky Beirnaert de score verdub belen uit strafschop, na handspel (2-0, 10' min.). Nog voor het einde van dit eerste kwartier tekende Mare Hey- ninck nummer 3 aan, na een voorzet van Danny De Groe ve (3-0, 14° min.). Tegen dit lokale geweld vond Rodeo geen tegenzet, hoewel het even over halfweg terug in de wedstrijd kwam, wan neer Tony Salembier een kopbal van Andre Van Hae- vermaet in doe! verlengde (3-1, 23° min). Sparta bleef echter baas op het midden veld en na een collectieve aanval in één tijd kon Dirk D'Hondt een vierde maal doelman Paul Gorrebeeck verslaan (4-1, 35° min.). Op slag van rusten kon Tony Salembier voor Rodeo een tweede maal doelen na ge harrewar voor het Sparta- doel (4-2, 44' min.). Na de rust probeerde Rodeo, nu met meewind, de bakens te verzetten, maar het stuitte op een secure thuisploeg die met snelle counters nog de beste kansen kreeg. Na voorbereidend werk op de rechterflank vond Dirk D'Hondt op achterwaartse pass van Danny De Graeve met een 25 meterschot voor de vijfde maal de netten (5- 2, 60' min.). De wedstrijd was nu gespeeld en Sparta bouwde rustig de voor sprong uit met nog twee ver dere doelpunten van Johan van Garsse (6-2, 70' min.) en Danny De Graeve (7-2, 73° min.-. Deze stand bleef tot het einde ongewijzigd wat meteen de eerste overwin ning betekende voor een collectief gaaf en sterk Sparta. Habotim, vorig jaar degra datie-kandidaat, prijkt nu aan de leiding met een doel- gemiddelde van twaalf voor en drie tegen. Vorige zater dag behaalden ze tegen RMS een 6-1 overwinning in een vrij aantrekkelijke en sportieve wedstrijd. RMS is ontegensprekelijk kandi daat voor de degradatie. De eerste helft werd volledig gedomineerd door de thuis ploeg met doelpunten van Eddy Van Raemdonck (2) en Etienne Goossens gevolgd door een own goal, zodat we gingen rusten met een 4-0 stand. De tweede speelhelft kreeg hetzelfde spelbeeld als de eerste met in de eer ste minuten een vijfde doel punt voor Habotim geskoord door Eddy Van Raemdonck. Af en toe een counter van RMS, hetgeen in de 75° min. een doelpunt opbracht maar in dezelfde minuut nog kon Leon Baert met een zesde doelpunt de eindcijfers vast leggen. Wijnveld - De Zwervers: een wedstrijd tussen de twee ge promoveerden met een blits- start met in de 2* min. en 4° min. doelpunten langs Ste- faan Schelfaut en Boude wijn Jonkers, zodat vrij vlug een 1-1 stand op het skore bord stond. Voor de rust kwamen de Zwervers langs Luc D'Hollander op 1-2. Na de rust zijn de Zwervers de betere ploeg en met doel punten van Ivan Stroobant en Roland Poppe behaalden de Zwervers een verdiende 1-4 overwinning. Geel voor Jacobus Dieleman (Zwer vers). Allucona behaalde zijn eer ste en tevens een verdiende overwinning tegen een met tien man spelend Dino Boys. Rond het kwartier noteren we reeds een doelpunt via Karei Verhoeven wat tevens de ruststand was. Na de rust een tweede Allucona-doel- punt op strafschop geskoord door Jacques Descamps. De bezoekers ontmoedigd moesten zelfs langs Roland D'Hondt en Luc Van Uyt- fanghe een derde en een vierde doelpunt toestaan hetgeen resulteerde in een 4-0 einduitslag, wat beslist overdreven cijfers waren. VK 80 behaalde tegen El Aiyoune een verdiende 1-3 zege. El Aiyoune was ge start met negen spelers, een gelegenheid voor VK 80 om uit te lopen tot 0-2. Daarna was het al Marokkaans wat de klok sloeg, maar een su per doelman Eddy Jochmans wist met alles raad, moest zich slechts éénmaal ge wonnen geven en VK 80 skoorde zelfs een derde doelpunt. Zondagreeksen VK Fan - Car Center was een wedstrijd met veel over tredingen zodat we voor bei de ploegen elk twee gele kaarten moesten noteren. VK Fan: Danny De Donder en Dirk De Reyser, Car Cen ter: Franky Janssen en Mar cel Knaepen. De eerste mi nuten van de wedstrijd ver liepen in het voordeel van Fan, maar het was aan de overzijde dat een doelpunt viel langs Mare Nijs. Enkele minuten later was alles te herdoen, want de elftallen gingen rusten met een 1-1 stand. Na de rust windvoor- deel voor Car Center en op de 70° en 75° min werd het via Franky Janssen en Wou ter Van Puyvelde 1-3, wat de eindskore was. United heeft tegen een jeugdige Wijnveldploeg een gevleide 0-0 behaald. De eerste helft speelde United met een sterke wind in de rug en dan zelfs waren de aanvallen van Wijnveld niet van gevaar ontbloot. Na de rust was het windvoordeel voor Wijnveld. 45 minuten lang hebben ze geprobeerd een gaatje te vinden in de uiterst secure verdediging van United, hetgeen hen niet gelukt is, zodat de bril- skore op het bord bleef. Beenhouwerken - Sparta: 4- 3. Het was dankzij het op portunisme van de thuis ploeg (4 doelpunten uit 5 kansen) en het falen bij de afwerking bij de bezoekers dat de twee punten in de Breedstraat bleven. Been houwerken leidde aan de rust met 3-0, en dat was niet echt het resultaat van een overwegend meesterschap, want Sparta was ruim zo veel bij de bal maar miste de kansen. Beenhouwerken kwam snel op voorsprong toen een tweeschot tussen Patrick Baluwé en Alex Da- man een verre lob werd over het hoofd van een verraste Sparta-doelman Werner Heirbaut (1-0, 3° min.). Enke le minuten later kon Walter Thierens de score verdubbe len na pass van Baluwé (2-0, 10° min.). In dezelfde minuut kreeg Sparta een ideale kans om de stand te milde ren, maar de strafschop, voor fout op Dirk D'Hondt, werd door Willy Marin over geschoten. Ook Beenhou werken kreeg zijn strafschop als de voor fout op Dirk D'Hondt, werd door Willy Marin overgeschoten. Ook Beenhouwerken kreeg zijn strafschop als de bal onge lukkig op de hand van Alex Daman botste. Alain Baluw' kon daaruit de 3-0 op het bord zetten (3-0, 30° min.) Sparta kreeg nog enkele goede kansen, maar ofwel stonden de kanonnen slecht gericht ofwel redde de thuis- doelman. Na de rust kregen we evenwel een volledig an der beeld. Sparta zette nu alles op alles en plaatste Beenhouwerken onder zwa re druk. Dat resulteerde on middellijk in een tegendoel punt van Willy Marin (3-1, 48° min.). Sparta bleef nu aandringen, maar liep rond het uur op een counter van Beenhouwerken door Pa trick Baluwé afgerond (4-1, 60° min.). Sparta bleef er evenwel nog in geloven en scoorde snel tegen (4-2, 65° min.), langs Franky De Bock. Beenhouwerken werd mei de rug tegen de muur gedrukt, maar bleef gevaar lijk op counter. De aanslui tingstreffer kwam er 8 minu ten voor tijd, na vrijschop binnengekopt door Dirk D'Hondt (4-3, 83° min). Maar ook dan weer herviel Sparta in zijn falen van voor de rust en een tweetal goede kansen werden naast en over besloten. Uiteindelijk bleef het bij deze 4-3 winst, die voor Beenhouwerken misschien wel verdiend was voor zijn opportunisme, hoe wel Sparta voor zijn inzet en strijdlust best op een punt aanspraak kon maken. Goed begonnen en de wed strijd gewonnen dat was het geval in de wedstrijd Habo tim - Bonaparte waar het enige doelpunt reeds viel op de 4° min. via Etienne Goossens. Hier vielen drie gele kaarten maar de 1-0 bleef behouden. Centrumvrienden kwam te gen Klub 65 verrassend vlug op voorsprong. Reeds na 2 minuten was het 0-1. Klub 65 liet echter niet begaan en trok resoluut ten aanval, wat na ongeveer 10 minuten uitmondde in een doelpunt via Luk Vercauteren (1-1). De thuisploeg was echter not niet tevreden en wilde haar eerste overwinning beha len. Ze bleef de betere ploeg en kwam dan ook op voor sprong na 25 min. via Dolf IJsewijn. De vreugde duurde echter niet lang. Een minuut later waren de bordjes 2-2, tengevolge van gebrek aan concentratie in de verdedi ging. Klub 65 ging echter verder op zijn elan en kreeg een heleboel kansen. Doch voor de rust kwam geen wij ziging meer in de stand. De thuisploeg trof wel nog 2 keer de dwarsligger en één maal werd redding gebracht op de lijn. Na de rust op nieuw 2 ploegen in het veld die aan mekaar gewaagd waren. Klub 65 kwam wel eerst terug op voorsprong via Luk Van Puyvelde, doch enkele minuten later was het reeds 3-3. Hierna tracht te Centrumvrienden nog wel de wedstrijd in hun voordeel te doen beslissen, doch een T uitstekende doelman Van Wiele stak hier een «hand je» voor. Vrij logische uit slag behaald door 2 goed voetballende en sportieve ploegen. Eindstand 3-3. üames Eindelijk eens een verslagje van onze dames: Zillebeek- girls - De Strijdsters was een goede en tevens sportieve wedstrijd met als uitblink sters de verdedigingen. De tweede helft is Zillebeek de meest aanvallende ploeg en via Leo Heyrman werd een doelpunt geskoord wat te vens het enige van de partij was. Te vermelden de puike verrichting van de bezoe kende doel vrouw. GUIDOG

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 47