Verzuip niet in een zee van verveling... Sin Houden van exotische in hel wild levende dieren door gemeenteraad verboden Volgend jaar prijkt standbeeld weer op Dendermonds Kerkplein Aalsterse «Week Vrijetijdsbesteding uniek in Vlaanderen Michel Moerenhout nieuwe onderpastoor te Grembergen Clement De Man gaat, Jozef Hermans komt «rek Drie kursussen in Netwerk Buggenhouts kortnieuws 4 - 23.9.1983 - De Voorpost Een Cruise doorheen de Aalsterse Week voor Vrijetijdsbesteding Vervolg van blz. 1 zichtloze toekomst tegemoet. En het is eigenlijk verwonder lijk dat zij niet méér hun agres sie botvieren op de samenle ving die hen met dat levens groot probleem heeft opgeza deld. Er werd je steeds voorgehou den dat je hard leren moest om later werk te vinden en je hébt geleerd maar er is géén werk en als je dan je schamel stem pelgeld hebt opgestreken gaapt de godganse dag je aan met zijn grote open lege muil. Men heeft je als kleuter wél domme spelletjes geleerd en later sloeg de universiteitspro fessor je zijn geleerde teorieën om de oren, maar tegelijker tijd heeft men je kinderdro men onbarmhartig stukgesla- gen. In je vrije tijd zou je eindelijk dat stukje kinderdroom waar maken, dat je nooit kon waar maken of een leven opbouwen zoals je het altijd al had ge droomd... Toch hopen op een mooie droom? Ja, die Week voor Vrijetijds besteding is een schitterend initiatief. Maar na enkele uren gezellig kuieren sta je terug op straat. Het is een brutaal ont waken en de mooie droom wordt meteen een nachtmer- Aalst. Miniatuurmolentjes brachten een wondermooi spektakel voor de talrijke bezoe- De^homoludens is op sterven zershaUen is opgebouwd eens We blijven hopen, maar het na dood, de «moderne» mens te vergelijken met de alsmaar wordt dan ook hoogtijd dat we is te trots om spelend door het groeiende grauwheid van de ons met zijn allen gaan bezin- leven te gaan. Toch moeten werkelijke wereld erbuiten. nen over het opbouwen van wij steeds het kind in ons le- En eens na te denken over wat vend houden en nooit vergeten de konsumptiemaatschappij dat onze speeljaren de geluk- ons en onze kinderen in haar kigste waren. ongebreidelde zucht naar winst Misschien is het goed de heeft aangedaan. Is het onheil rie. droomwereld die in de Kei- nog ooit te herstellen? De «Week voor Vrijetijdsbesteding» waar op een ruimte meester gezegd De munster van zowat 6.000 m' een honderdtal verenigingen e„ een verheug^ bied: veertigtal individuele hobbyisten hun beste beentje voor- tof aktieve betrokkenheid van zetten en tonen wat Aalstenaars na de dagtaak (kunnen) de toesch0uwers. Niet alleen doen werd verleden vrijdag plechtig geopend door burge- boor het volgen van projekties meester Raymond Uyttersprot in aanwezigheid van minis- allerhande doch ook en vooral ter Mare Galle, volksvertegenwoordiger Jan Caudron, door initiaties en demonstra- schepenen en gemeenteraadsleden, medewerkers uit de ties. Het geheel noemt hij een adviesraad en tal van exposanten en belangstellenden. Als totaal-spektakel waarbij zowa gust gemeenschapsminister vnnr knltnnr Karei Poma. e ™jd^a,,L oS Na de gastminister verwei- De burgemeester noemt deze meer agressiviteit steeds toe- komd te hebben noemt de bur- realisatie een unicum in Vlaan- neemt moeten dieper gelegen gemeester deze tentoonstelling deren waarbij getracht wordt m0geijjkheden worden aange- de vrucht van de inspanningen het wegdoezelen in de luie boord. Zulks met medewer- van verenigingen en enkelin- stoel te doen vervangen door kjng van 0penbare besturen gen gekoördineerd en gestimu- kreatieve bezigheid. Naast de dje voor je nodige begeleiding leerd door het vrijetijdskomi- homo faber en de homo sa- moeten instaan. Met deze tee. Vrije tijd is immers een piens leeft toch in elk van ons tweejaarlijkse realisatie geeft zeer aktueel fenomeen. De tijd de «homo ludens» de spelende Aalst ajvast de toon aan in het van Aristoteles die stelde dat mens die vreugde vindt in het vjaamse jand op dit stuk met men moest werken om tijd vrij bevredigend spel van eigen njet jn het mjnst de sportdienst te rkijgen voor eigen gebruik is vindingrijkheid, inderdaad reeds lang voorbij. Felicitaties heeft de burge- De steeds meer en meer ge- meester dan ook voor het hele 'industrialiseerde maatschappij komitee met aan het hoofd de en de technologische vooruit- dynamische voorzitter en se- gang met eraan gekoppeld de kretaris. verkorting van de arbeidsduur Gemeenschapsminister voor bezorgen inderdaad véél vrije kuituur Karei Poma zal tijdens Deze week die het met minder tijd. Plus dan de werkloosheid de toespraak van de burge- geldmiddelen moet rooien trok die voor velen gedwongen meester wel even gerild heb- de eerste dagen althans, ook die een diversiteit van discipli nes aanbiedt aan de mensen met vrije tijd. Want zo zijn er vele al behoren u en ik alles zins daar alvast niet bij. Bont spektakel een vrijetijdskultuur. Nadat we onze afbrokkelende kuituur grondig hebben geres taureerd... Cyriel Temmerman 4 wild levende dieren, waaron- Wat mag niet meer der wor{jt verstaan alle niet- In Dendermonde wordt dus inheemse in het wild levende paal en perk gesteld aan het dieren die geen huisdieren zijn houden van exotische in het en die niet gedomesticeerd wild levende dieren Het is zijn, te doden, te houden, te immers wraakroepend dat de- vervoeren, te verhandelen, ze dieren uit hun vertrouwde kosteloos of tegen betaling af omgeving worden weggehaald te staan, tenzij namens een en na verminking geschikt erkende zoo. dierenpark, pri- worden geacht om rond te lo- vate verzameling, cirkus of pen in een huiskamer, schoon ze een blijvend gevaar vormen. De gemeenteraad hechtte zijn goedkeuring aan onderstaande tekst: «Het is aan partikulicren verboden om dolfinarium of mits toestem ming van de burgemeester. Overtreding van dit reglement wordt gestraft met een gevan genisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en met een gedlboete op het grondgebied van de stad van 26 frank tot 5.000 frank of Dendermonde exotische in het met een van deze straffen al- Vervolg van blz. 1 leen. De dieren, gedood, ge- eenstemming is met de veilig- houden, ingevoerd, verhan- heid en de gezondheid van de deld of afgestaan met overtre- bevolking en met het welzijn ding van dit reglement worden van de dieren.» in beslag genomen en verbeurd De raad kon zich unaniem ach- verklaard, waarna ze worden ter dit voorstel scharen, overgemaakt aan een erkende organizatie voor dierenbe- scherming. Bij wijze van over- Gelukwensen gangsbepaling dienen de die- Inmiddels is er ook een reaktie ren. zoals bedoeld, die voor 1 gekomen van de Nationale september 1983 op het grond- Raad voor Dierenbescherming gebied van Dendermonde ge- die het initiatief toejuicht en houden werde, uiterlijk tegen schrijft «het zou ons verheugen 31 december door hun eige- zo de stad Dendermonde aan naars geregistreerd te worden andere gemeenten van het bij de politie, waarna de bur- land zou aantonen dat een een- gemeester oordeelt of het hou- heid kan ontstaan voor het den van deze dieren in over- welzijn van de dieren Voor enkele weken verliet na schop van Gent. Hij is afkom- twee jaar aktiviteit onderpas- stig van Kerksken en droeg in toor Redant Grembergen. Dat zijn parochiekerk de dag na gebeurde na een biezonder zijn wijding ook zijn eremis stijlvolle eucharistieviering op. Die werd bijgewoond door waarin de sfeer die de onder- een talrijke schare vrienden en pastoor zo nauw aan het hart kennissen die de jonge priester droeg duidelijk voelbaar was. na zijn eremis bedachten met Grembergen zal evenwel niet een oorverdovend applaus, lang zonder onderpastoor blij ven, want vanuit het bisdom Het hele gebeuren groeide in werd nu Michel Moerenhout Kersken trouwens uit tot een van Kerksken naar de Sint- groot feest. De huizen waren Margaretaparochie gestuurd, feestelijk versierd met vlag- Michel Moerenhout werd op 2 gen, spreuken en chonogram- juli van dit jaar priester gewijd men en ook in de kerk heerste door mgr. Van Peteghem, bis- er een sfeer van feest. vrije tijd impliceert. Vrije tijd ben. Heel wat van wat hij als waarbij verveling wel een in- minister zou zeggen werd in trinsiek element kan worden, derdaad reeds door de burge- Opvoeding om vrije tijd nut tig, kreatief en inventief te le ren benutten is dan ook een must. Ouders, leerkrachten en openbare besturen vinden hier een interessante taak te meer. Niets is immers meer afstom pend dan voortdurende verve ling. Openbare besturen moeten de nodige strukturen voorzien en kreatief vrijetijdsgebruik sti muleren, zowel voor jeugdigen als voor 60-plussers. Kreatief vrijetijdsgebruik moet een in tegrerend deel worden van on ze huidige levensnormen. De burgemeester feliciteert dan ook schepen Monsieur voor het destijds nemen van dit ini tiatief! Deze tentoonstelling toont wat de gewone man op het vlak van vrijetijdsbesteding kan realiseren in samenwerking dan met het stedelijk komitee dat een titanenwerk leverde. middag reeds de 1.000 sttjf(/ talende bezoeker genoi&. Er is duidelijk voor ieden]8. ding wat te zien en/of te i.leivelatct ven. Sportbeoefenaars k<-ie€r een er alvast aan hun trekkenjlklaas m demonstraties allerhande lorden. V liefhebbers van handweg stelde! vooral vrouwelijke dan, mjdc den er eveneens hun JiClagboe Kinderen kunnen er de s i, v ke stands van Aviomis,de-,5® aquarium van bv. W^"ac..j (wagtail is een visje) beki'P vrÜ°aÉ of spelen met telegeleide tedts het gen of gewoon vissen. Va» meiaars zetten er hun J beentje voor en allerlei i sten, sociale, sportieve, li tische en diensten voor 60; sers tonen er hun aktivitd b.' Sportdisciplines allerhi f worden er gedemonstreeri |f films en dia's geprojekleen K. Uiteraard is er gelegenheid ipl even bij een fris pintje i rusten alvorens de lange i deling langsheen vele sla verder te zetten. Voor ke aankleding en groen en men zorgde de stedi groendienst. U kan nog tot e wellicht onder invloed van het 25 september in de Keiz regenweer, wel minder belang stelling al werd op zaterdagna- len terecht in Sint-N n landeii Et deze e n de lam j de eers lan Aalst. Minister Poma knipt het lint door en leve de vrije tijd (per) r de speciale vlaggestempel werd bij de post gezegd, die organist ronkel tally u tie hoeven jnaam3ktie> iel van de Vervolg van Wieden dee ocdig biet Michel Peleman die opitfc8r0Ie heeft genomen het nieaPonmoS Clement De Man heeft, totaal verrassend voor velen, zijn ontslag ingediend als raadslid te Dendermonde. Schepen Dierick die de raad voorzat deelde het ontslag mee en maakte van de gelegenheid gebruik om hulde te'brengen aan de persoon van het raadslid. Geboren op 22 april 1928 is Clement De Man sedert 1946 werkzaam als bediende bij het ABVV, waar hij een zeer gewaardeerd element is In 1956 werd hij voorzitter van de toenmalige BSP afdeling van Grembergen en in 1964 zelfs voorzitter van de toenmalige Commissie van de Openbare Onderstand. In 1965 wordt hij voorzitter van het opnieuw opgerichte Morgenrood. In 1975 krijgt hij de leiding van de dienst arbeid en recht van het ABVV te Dendermonde. Hij staat bekend om zijn degelijke dossierkennis. Achter het stalen gezicht van Clement De Man schuilt een minzaam man. Iedereen die hem kent zal dat grif toege ven, aldus de schepen die had willen voorstellen aan de afscheidnemende politicus een dankbrief te sturen namens de raad, maar vermits de man in kwestie in de zaal aanwezig was, maakte schepen Dierick de dank mondeling over. Namens de SP fraktie belichtte fraktieleider De Batselier zijn kameraad. «We zullen je missen» zei hij «om je grondig en degelijk werk in de kommissies, waar je moeilijke maar juiste vragen kon stellen» Hij bracht hulde aan Clement De Man die 38 jaar in dienst staat van de socialistische organizatie en staat aangeschreven als een eerlijk politicus. Dat meent ook Herman Burghgrave van de VU die meent De Man te moeten feliciteren omwille van zijn inzet, om zijn eerbied voor eenieders opvatting. «Ge zijt een man met een groot hart,» aldus spreker die hem nog een goede gezondheid en veel geluk toewenste. Voor de CVP fraktie dankte Jan Van Damme die hierbij jeugdherinneringen ophaalde en De Man beschreef als iemand die geen overhaaste beslissingen zou treffen, maar pas na wijs beraad zijn mening te kennen gaf. En voor PW fraktieleider Verberckmoes betekende het verlaten van de politieke arena door Clement De Man afscheid nemen van een sympatieke, vriendelijke, maar harde politicus. Daarop zou De Batselier aan zijn fraktiegenoot als geschenk twee kunstboeken overhandigen. Clement De Man wordt in de raad opgevolgd door Jozef Hermans uit Baasrode. Die staat bekend als een zeer aktief man, die onder meer doordat hij vaak met toeristen in het buitenland verkeert, wordt beschouwd als een breeddenkend man. Hij is een stille werker, die steeds bereid is zich honderd procent in te zetten. In Baasrode staat hij ook bekend om zijn sociaal engagement- Veel plezier zal hij evenwel aan zijn eerste raadszitting niet beleefd hebben, want nauwelijks had hij de eed afgelegd en plaats gevat op zijn stoel, of zijn fraktie verliet de vergadering. - komt er beslist bij gelegenheid beeld te maken, vertélde »^n ra"y inhuldiging. Het zijn werk goed opschiet Er staan nog andere initiatie- redevoering te geven ven op het getouw. Onder figuur pater De Smet. meer de uitbouw van een ten- Vermelden we ook nog dat er toonstelling bestemd voor kontakten zijn gelegd met de scholen en verenigingen, een Regie der Posterijen. De uit- spreekt vanzelf dat ook de Fi- dokumentaire film die eerlang gïfte van een speciale postzegel latelistische kring van het Den- druk gemaakt van de arm in première zal gaan. Pater voor 1984 en gewijd aan de dermondse zich achter dit ini- het oude beeld Windey werd ook aangezocht figuur van Pater De Smet zit er tiatief schaart om tijdens de plechtige inhul- niet in. Wel bestaat die moge- diging van het standbeeld een lijkheid voor 1985. Maar een Het beeld zelf Dendermonde. De arm van Pater De Smet wordt uit het gips gehaald. Men heeft nü een gave afdruk en aan de hand daarvan gaat men nu een nieuwe arm maken. rd de laatste dagen eenr operatic is wonderwel f slaagd. Volgende week ftdag 2 c men in het bezit zijn van 4 op (j( maquette van het beeld cn4dstraat dank zij de goede zorgen „tre het museum van Hercnuf^ waa. Rond Nieuwjaar, zo zegt Mfawtrakto cel, zal het derde segmenten toner het beeld klaar zijn en men zeggen dat de h het beeld in orde is. Nal Nieuwki men reeds eerder een schellij had gevonden voor het sm^ollypop ijzeren hek rond het beefcr het i (VTI Dendermonde) ietr%c sleep bereid gevonden was om fcur zal v arduinen sokkel op te kusjaasdonk (pvba Huis van den Nestj samenv Schoonaarde), de tuinaati van het perkje rond het ba kon gebeuren (bloemir Vincent, Luc EeckhoulJ Dendermonde) en het sc ren van de gouden letters! worden uitgevoerd (Pil Veldeman uit Denderm heeft men nu ook kantffl gevonden om de sokk» zandstralen. Twee firma's| ben zich voor dit werk ai meld: Perdaens e Dendermonde. Michel Moerenhout wordt de r derpastoor te Grembergen (per) Verleden jaar werden in het Netwerkcentrum, De Ridderstraat, liefst vier kursussen georganiseerd waarop 75 mensen inschreven. Twee kursussen filosofie, één ekonomie en één NCMW-kursus. Waar verleden jaar deze diverse kursussen werden georganiseerd door mensen buiten Netwerk wil Netwerk nu zoveel mogelijk in eigen beheer werken Ook en vooral om beter op de plaatselijke situatie in te spelen. Kursus filosofie Met dezelfde lesgeefster als verleden jaar, Catherine Wijckaert, komt er nu een nieuwe reeks die vooral zal handelen over vervreemding. De kursus filosofie kende verleden jaar heel wat sukses. De lessen worden gegeven telkens van 20 tot 22 u telkens op woensdag. Eerstvolgende les: woensdag 21 september. Kursussen teater Hiervoor is zeker publiek gezien het hoog aantal verenigingen die toneel brengen en de vele individuele belangstellenden. Alhoewel gegeven door professionals zal er gestreefd worden aandacht te vestigen op door amateurs realiseerbare methodes en werkmiddelen. De kursussen worden georganiseerd i.s.m. het Interfederaal Centrum voor Vlaams Amateurtoneel en behandelen regie, grime, belichting en geluid. De kursus heeft alleen plaats zo er 12 deelnemers zijn. Het kursusgeld varieert dan naargelang het aantal deelnemers. Begeleider is André Vermaercke. De kursus start op 21 februari en het kursusgeld bedraagt 360 fr. Inschrijven voor einde jaar op rekening 001-0987137-77 van Netwerk, De Ridderstraat, Aalst. Gestalt Netwerk brengt ook in samenwerking met Aalsterse verenigingen een kursusreeks waarvan de inhoud nog niet duidelijk is afgelijnd. Wel is hij gebaseerd op «Gestalt» waarbij je via verschillende kreatieve uitingsmogelijkheden aan je zelf kan werken. LH De gemeente Buggenhout zit uit de financiële nesten. Tijdens de maandelijW ontmoeting van het schepencollege met de pers, kondigden burgemeester De Landtshm en financieschepen Godelieve Van Praet aan, dat de gemeente de eerder door de overh» toegekende saneringslening 21 miljoen 745.000 fr. op haar rekening gestort kreeg. I We zullen er nauwlettend op toekijken, beloofde burgemeester De Landtsheer, dal dt| komende begrotingen in evenwicht zullen ingediend worden. De burgemeester voegdeW verder nog aan toe dat de inwoners van de Krokkebaasgemeente wel 8, maar geen ÏOW gemeentebelasting op de personenbelasting moeten betalen. Laatstgenoemde cijfer ut verkeerdelijk door radio en televisie gemeld. De goeie zomermaanden hebben de Krokkebaas geen windeieren gelegd. Het recreatie- c ee centrum, aangevlijd tegen Buggenhout-Bos, heeft een piekseizoen achter de rug, wantnifij Wllj, i minder dan 74.600 bezoekers passeerden de kassa. Een record werd hiermee niet gevestigd het f omdat in 1976 wie herinnert zich die fantastische zomer niet? zich 95.000 bezoekt Krokkebaaswaarts begaven Sportschepen Mare Heymans toonde zich echter tevreden. Temeer, benadrukte hij, om® mei 1983 barslecht was Toen noteerde men amper 800 bezoekers. En gelukkig werd in® maand nog een zwemfeest georganiseerd, anders lag het aantal nog lager. De sportschepen pleitte overigens voor een meer rationele aanpak van de exploitatie. IsW immers verantwoord, vroeg hij zich af, de Krokkebaas te openen op barslechte dagen, zw we er in de voorbije meimaand talloze meemaakten? Ter illustratie voegde Mare Heym® eraan toe dat tijdens de gehele openingstermijn van de Krokkebaas vanaf 1 mei to"1 met 31 augustus 20.000 liter stookolie verbruikt werden. In de meimaand alleen ediW reeds 7.000 liter... Sinds maandag 19 september zijn in het kader van het Derde Arbeidscircuit, gcm«t zaam «Plan Lenssens» genoemd, te Buggenhout drie milieuwerkers aan de slag. Zij krijgf de taak de gemeente te verfraaien, via o.a. het onderhoud van wegen, parken en plein* Schepen Van Malderen deelde mee dat dit projekt voor onbepaalde duur loopt. Zowat twee jaar geleden werd ter gelegenheid van de opening van de Gemeentelij'' Sporthal een tentoonstelling opgezet met werken van de Buggenhoutse kunstscWw Hector Van Mulders. Het lag toen in de bedoeling om op regelmatige tijdstippen in brede gang tussen de polyvalente zalen en de sportzaal tentoonstellingen te organiser* Alras bleek echter dat deze ruimte zich minder leende tot expositiebedoeningen. Daar® werd besloten een deel van het cafetaria aan ruimte is daar geen gebrek om te bou*<| tot galerij. De «Vierhuizengaler(j» zo werd de boreling genoemd wordt op vrijdag 23 septemM officieel geopend met een expositie van werk van Tuur De Rijbel. De openingsp!echti|M heeft plaats tc 20 u. De tentoonstelling blijft geopend tot en met zondag 7 oktober,'®] werkdag van 18 tot 20 u, op zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 u. en van 14.30 tot 19 U Pierre Van Rosa*

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 4