Driedaagse Wuitensmarsen zijn in aantocht r A.C. Lebbeke -atleten halen meerdere medaille wöifp Geert Pas Atletiek te Aai op de tweeduizend meter Een Hams volksfeest op 22, 23 en 24 september Reeds in de maanden april eft mei starten de organisatoren met de voorberei dingen voor de Driedaagse Wuitensmarsen die elk jaar plaats hebben op de donderdag, de vrijdag en de zaterdag na de derde zondag (grote kermis) van september te Hamme. De Driedaagse Wuitensmarsen die ingericht worden door de V.V.V. Hamme, in samenwerking met de plaatselijke wandelklub 't Hoek- sken, staan onder de leiding van de Schepen van Toerisme. In samenspraak worden de inschrijvingsprijzen bepaald, het programma samengesteld, de balans opgemaakt van de voorbije marsen. De eerste werkzaamheden zijn o.a. het samenstellen van het ere-komitee, waarvan verschillende ministers en legeroverheden deel uitmaken, het leggen van kontakten met de militaire overheid voor samenwerking aan de marsen en het ophalen van reklame voor de reklamebrochure, die gratis van huis tot huis besteld wordt in Groot-Hamme. De overige maanden, die de marsen vooral gaan, moet men konstant bezig zijn met de organisatie van de wandeltochten, en de bijhorige festiviteiten. De inrichters zoeken steeds naar een nieuw motief voor een medaille, dat typisch Hams dient te zijn. Hiervoor wordt dan beroep gedaan op de kunstadviseur van de gemeente, René Tilley. Kunstschilder René maakt elk jaar van de luxe medaille een pracht kunststuk. aangaan voor een organisa tie zoals De Driedaagse Wuitensmarsen. Het is in derdaad moeilijk om de eindjes aan elkaar te kno pen. Het welslagen van de Driedaagse Wuitensmarsen is grotendeels afhankelijk van de weersomstandighe den. Daarom wil men niet alles in één jaar in de weeg schaal werpen door voor pe perdure attrakties te zorgen, om er het jaar nadien de gevolgen van te dragen. De Wuitensmarsen moeten hun eigen volks karakter behou den. Men is aan de twaalfde uitgave toe en de marsen zijn uitgegroeid tot één van de grootste tradities in Ham me. samen met de Wuitens- kavalkade. binnen het Ham- se volksleven. Met een sportieve verwezenlijking, die ook ruime bekendheid heeft verworven ver buiten Hamme, komen elk jaar dui zenden wandelaars naar de streek van groen en water, om deel te nemen aan de marsen. Men wordt tijdens de wandelingen aangegre pen door de prachtige na tuur, gesitueerd tussen de stroom «Schelde» en de ri vier «Durme». in het land dat zo vaak beschreven werd door Filip De Pillecyn en ondertussen reeds meer maals verfilmd werd. Wie nog nooit heeft deelge nomen aan de Driedaagse Wuitensmarsen moet het beslist eens doen. Dit jaar heeft U de mogelijkheid op 22, 23 en 24 september. Eén dag van 15 km om van de sfeer te genieten. U zult dan gauw beslissen om de twee de dag ook maar weer op te stappen voor 15 km en wan neer de blaren achterwege blijven is de derde dag ook voor 15 km nog kinderspel. De ervaren wandelaars kie zen natuurlijk voor de derde dag de 35 km. Het is een niet te onderschatten prestatie voor iemand die reeds twee dagen 15 km heeft afgelegd. Maar de organisatoren heb ben voor elk wat wils en naar ieders vermogen. Men kan één dag, twee dagen of Wuitensmarsen. Opnieuw zullen honderden wandelaars meedoen aan de Wuitensmarsen drie dagen wandelen en te Hamme. (vh) voor de derde dag zelf zijn keuze maken tussen 15 of 35 Deze Driedaagse Wuitens marsen groeien dan ook elk jaar uit tot een waar volks feest. Er worden groepen ge vormd, die hand in hand, al zingend, opstappen in ont- spanningskledij tijdens de marsdagen. Wanneer de zon dan nog van de partij is, wordt het een kompleet fes tijn voor de wandelaars en de organisatoren. De Ham- nenaren houden van deze aarsen en dat bewijzen zij an ook door jaarlijks in ïassa hieraan deel te ne- niet in het bezit is van een deelnemingskaart, wandelt op eigen risico. Daarom ver melden wij dat iedereen zich kan laten inschrijven voor 30 fr. per wandeldag. indien hij het niet nodig acht om de mooie luxe-me daille in zijn bezit te hebben. De organisatoren hebben de inschrijvingsprijzen niet willen verhogen, niettegen staande de stijging van de uitgaven. Deze inschrij vingsprijzen zijn de laagste had voor één van de twee eerste dagen aan het lle Ge nie uit Burcht gevraagd om duikdemonstraties te geven in hun grote aquarium. Deze onderhandelingen zijn op het laatste moment afge sprongen. vooral omdat de legeroverheid besparingen dient door te voeren, waar van nu ook de Wuitensmar sen het slachtoffer zijn ge worden. Voor de rest is men dan maar noodgedwongen bij het traditionele program ma gebleven, met één uit- Wandelen te Nieuwkerken. En toch waren er honderd zwartwandelaars die niet betaalden maar wel genoten van de versnapt onderweg. Voor de 75 km boden zich 360 deelnemers aan. voor de 10 km waren er dat 450. (dw) 15 km: 30 fr. Beloning: Brevet. Onkosten - Gezinskaart: 2 x 15 km 1 x 35 km of 3 x 15 km: 280 fr. Beloning: twee luxe medailles en herinne ring overige leden gezin. Speciale prijzen zijn voor zien voor de grootste burger lijke, militaire en wan- delklubgroep, alsook voor scholen. Talrijke nevenaktiviteiten gedurende de drie dagen. Afstempeling /wandelboek jes I.V.V. stempel. E.H.B.O. op alle afstanden. Voorinschrijving kan ge schieden door overschrij ving van het overeenkom stig bedrag op bankreke ning nr. 068-0647950-17, Wui tensmarsen, Markt 1. Ham me, of op het sekretariaat: Gemeentehuis. Markt 1, Hamme. Inlichtingen: Gemeentehuis Hamme. tel. 052/47.80.81 Wandelen te Nieuwkerken. Zaterdagmorgen rond 7u30 werden er diploma's uitgeral post 45. (bd) aan enkele deelnemers van de 75 km-wandeltocht. (dw) ATLETIEK Nationale kampioenschappen kadetten en scholieren Wandelen te Nieuwkerken. Ook een groep deelnemers uit Dendermonde maalde de Nieuwkerkse 75 km af. (Iv) men. En dat de regen hen niet afschrikt hebben wij vo rig jaar kunnen meemaken. Het is zoals Burgemeester Baert in zijn voorwoord schrijft: «De marsen zijn te rug dagen van rustig rela xen in een jachtige tijd van steeds grondiger verkennen en herontdekken van de ei gen schone streek. Wie be ter dan de wandelaar zelf, beseft dat samen wandelen in een gezellige sfeer, te midden van grootse natuur, een unieke ervaring is en blijft». Vernieuwing Voor de eerste maal is er een gezinskaart ingevoerd voor de afstanden van 2x15 en 1 x 35 km of voor 3 x 15 km. Vorig jaar had men vastgesteld dat het aantal ingeschreven deelnemers verminderd was, maar dat een aantal mensen meestapten zonder zich te laten inschrijven. Vooral voor de gezinnen wordt de individuele inschrijving een dure aangelegenheid. Op initiatief van de Schepen van Toerisme, Paul Van de Casteele, die zelf ook vier kinderen heeft, en hierover zeker kan meespreken, werd •Tie gezinskaart ingevoerd, om zodoende de onkosten voor deelname aan de mar sen voor het ganse gezin te beperken. Men betaalt voor een gezinskaart voor drie dagen 280 fr. en men krijgt hiervoor 2 luxe-medailles en een herinnering voor de overige leden van het gezin. Wie zich inschrijft is ook au tomatisch verzekerd, doch wie meestapt zonder zich te laten inschrijven, dwz. wie tot ver in de omtrek voor dergelijke wandeltochten. Het uitstippelen van het wandelparcours voor deze klassieker van de wandel sport is de taak van de wan delklub 't Hoeksken. Men krijgt soms wel eens de op merking dat het bijna steeds dezelfde straten zijn die worden aangedaan, maar men mag niet vergeten dat bij het opstellen van de rou tes, men in de eerste plaats rekening moet houden met de veiligheid van de wande laars, de toestand van de wegen en veldwegels en de af te leggen kilometers. De eerste dag, donderdag 22 september, blijft men voor een groot gedeelte in Ham me en de deelgemeente Moerzeke. Vrijdag 23 sep tember, de tweede wandel dag, stevent men naar Waasmunster en zaterdag 24 september kan men kie zen tussen 35 of 15 km. De route van de 35 km is uitge stippeld van Hamme-Cen- trum, naar St.-Anna, Zogge. Moerzeke en zo richting Kas tel. waar men tussen de gla- zenhuizen zal wandelen om zo terug te keren naar Ham- me-Centrum (Tweebruggen- plein). De omlopen zijn gro tendeels vernieuwd, vooral in Waasmunster werd een totaal nieuw trajekt uitge werkt, evenals in Kastel. Spektakel Aan het programma is dit jaar zeer hard gewerkt. Men heeft getracht om spektakel te brengen op de markt tij dens de eerste twee dagen en om de stilte te breken tijdens de derde dag op het Tweebruggenplein. Men zondering. Vroeger verge zelde op de zaterdagmorgen bij de start een Hamse mu ziekmaatschappij, de wan delaars. Dit leek de laatste jaren nergens meer op en daarom heeft men geop teerd voor deze muziek maatschappij (beurtrol) een koncert te laten geven op de vrijdagavond op de Markt. Dit jaar is het de Socialisti sche Harmonie «Recht door Zee», die haar beste noten zal blazen. De laatste dag, vooral de zaterdagnamiddag, was het te stil op het Tweebruggen plein. Er was enkel de aan komst van de wandelaars en de bijzondere prijsuitrei kingen door de genodigden. Nu is er verandering in ge komen. Zo zal vanaf 14 uur de Happy Sound Jeugdbond uit Kastel optreden. Tevens is er een volkssporttentoon stelling, met mogelijkheid tot het beoefenen van de verschillende volkssporten, in samenwerking met de volkssportcentrale. Ook de Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen zal drie dagen aanwezig zijn te Hamme. Zij zullen hun info- car openstellen voor het publiek. Opnieuw verlenen de vier Hamse Centrumzaken, De Plezante Slang, H.K.H., Hoogstraat-Geemstraat en PKN, elk op hun manier een bijdrage tot medewerking aan de driedaagse wandel tochten. 22, 23 en 24 september Schepen Van de Casteele wees er tijdens een perskon- ferentie op dat men geen financiële avonturen wil september Start en aankomst: Markt plein Hamme. Start vanaf 17.00 tot 18.30 u. Afstand: 15 km. Vanaf 18.00 u.: concert op de Markt door de Muziekkapel van de binnenlandse strijdkrachten. Gratis tombola aangeboden aan alle deelnemers van de marsen, ingericht door de handelaars en de nering doenden van het winkelcen trum «De Plezante Slang». Gratis kaasbedeling met Hamse mosterd vóór de aan komst aan alle deelnemers. Vrijdag 23 september 1983 Start en aankomst: Markt plein Hamme. Start vanaf 17.00 tot 18.30 u. Afstand: 15 km. Vanaf 18.00 u.: Concert door de Socialistische Harmonie «Recht door Zee». Schuimwijnaktie ingericht door Handelscentrum Geemstraat-Hoogstraat, gratis voor alle deelnemers. Vanaf 19.00 u.: reuze visbak in de Kerkstraat, aangebo den door de handelaars van het Winkelcentrum H.K.H. Zaterdag 24 september 1983 Start en aankomst: Twee bruggenplein Hamme. Afstand: 15 of 35 km. Start: voor de 35 km vanaf 09.00 tot 11.00 u., voor de 15 km vanaf 09.00 tot 14.00 u. Optreden vanaf 14.00 u. van de Happy Sound Jeugdbond uit Kastel. Volkssporttentoonstelling en mogelijkheid tot beoefe ning van verschillende volkssporten vanaf 14.00 u., in samenwerking met de Volkssportencentrale. Slotceremonie: uitreiking groeps- en individuele prij zen door de aanwezige per sonaliteiten. Gratis versnaperingen tij dens de marsen aan alle deelnemers aangeboden door de Landelijke Gilden. Infocar van de Federatie voor Toerisme in Oost- Vlaanderen zal opengesteld worden voor het publiek tij dens de marsdagen. Blarenbal in zaal Roxy van af 19.30 u., ingericht door P.K.N. Praktische inlichtingen Onkosten - Individueel: 2 x 15 km 1 x 35 km: 120 fr. Beloning: Luxe medaille. 3 x 15 km: 120 fr. Beloning: Luxe medaille. 1 x 35 km: 100 fr. Beloning: Medaille. 2 x 15 km: 60 fr. Beloning: Badges. De nationale kampioen schappen voor kadetten en scholieren zijn, ondanks het beginnend herfstweer en de strakke wind, een echte meevaller geworden. De uitblinker was uiteraard Mamix Bijl, aangesloten bij Meetjesland, die. naast een dubbelslag op hoog en 110 m horden, tevens de beste scholierenprestatie aller tij den in deze disciplines lukte. Op 100 m scholieren behaal de Nicole Philips van AC Zele een bronzen medaille in 12.83. Haar klubgenote Katja Merlin deed het even goed op 1500 m, afstand die ze liep in 4.44.07. Lebbeke haalde een van haar vele medailles in het speerwerpen voor kadetten- dames. Nadia De Wolf kreeg het tuig 31.60 m. ver, goed voor een derde plaats. Bij de kadetten 800 meter ging het er spannend aan toe. De moedige Annarel (Opac) won tenslotte voor VS-atele- te Ria Baeyens (2.16.14). Lebbekenaar Geert Hey- vaert scoorde ook twee maal. Hij won prachtig goud op de hektometer in 11.09, wat overeenkomt met een handgestopte 10.08 10.09. Daarenboven haalde hij zil ver in het verspringen met een wip van 6.67 meter bleef hij slechts op 5 centimeter- tjes van winnaar Claus. We hopen Heyvaert binnenkort bij het groepje 7 m-springers te mogen begroeten. Dat was voor Lebbeke. dat over een pak beloftevolle jongeren schijnt te beschik ken. nog niet het einde van het feest. Scholier Dirk Vanverre pikte eveneens een derde plaats mee op de 1500 m. Met 4.08.36 moest hij Pauwels en Angonese laten voorafgaan. Ook Johan De Feyter liet zich niet onbetuigd en pakte de zilveren plak in het speerwerpen. Alsof dit nog niet voldoende was. werd Tom Peeters tweede in het kogelstoten. Indien deze jongeren de moed opbrengen om zo ver der te werken dan zien we in Lebbeke-binnen enkele ja ren een der beste klubs van het land. Een mooi wedstrijd was ze ker de 1500 meter kadetten jongens. Aalstenaar Bart Meganck was uiteindelijk de sterkste en zette 4.21.79 achter zijn naam. Speerwerper Steven Libert duldde geen tegen stand en haalde voor Vlier- zele de gouden medaille met een worp van 53.24 m. Belangrijkste uitslagen: Scholieren meisjes: 100 m. 3. N. Philips. Zele 12.83. 1500 m.: Katja Merlin, Zele 4.44.07. Scholieren jongens: 100 m.: 1 Geert Heyvaert. Lebbeke 11.09, 1500 m.: Dirk Vanver re, Lebbeke 4.08.36, ver: 2. Geert Heyvaert, Lebbeke 6.67 m.. speer: 2. Johan De Feyter. Lebbeke 54.86 m.. polstok: 1. Dirk Ledegen. E. Aalst 4.55 m. Kadetten meisjes, Ira Bayens. VS 2.16.14 Kadetten jongens, 1500 1. Bart Meganck - E. Aa 4.21.79, speer: 1. Steven bert - VS 53m24, kogel II"i Tom Peeters - Lebbeke. Tegen het einde van het pis teseizoen werd te Aalst aan de atleten de kans gegeven om zich nog eens te tonen. Geert Pas deed het duidelijk over de 2 000 meter die hij afhaspelde in 5.30.7. Paul Adriaens, nog een Aalsterse atleet, werd tweede. In de snelheid, de 60 meter, werd het een zege voor Etienne Berckmoes van Vlierzele die 7.5 als krono kreeg. Mare wde Rick van dezelfde klub werd tweede. Er stonden ook een paar kampnummers op de affic he. Toen Chris De Ridder uit Lebbeke arriveerde was er geen twijfel over de zege in het polstokspringen. Chris haalde het met een jump over 4,90 meter. Etienne Berckmoes werd tweede met 4,50 meter. Stefan Vanderstichelen pak te uit met 10,19 m in kogelstoten wat hem de ge opleverde voor Mare Rick die 10,15 liet opm Het verspringen was voor Mare Ledegen (E.A.lt 5,95 meter haalde. Veerle Pas de beste op de 1.000 meter Voor de dames stond i duizend meter geaffic Veerle Pas van AC werd eerste in 3T7"2.1 Devuyst ook al van werd tweede. Op de meter was Martine De Pr de snelste met 8". 2) Katinka Pottie achter die 8"6 liet aantekenen. Van Der Biest prikte speer 28.18 meter ver tinka werd ook hier tw met 27,82. 8*5 eei Ha Jogging Een beeld op de eer,te Geole Peij, van Grembergen (wee)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 50