smoe jekkers cjih i7'44 Jeugd voor één week in het zonnetje gezet te Sint-Niklaas Nobels Peetman Boeiend gesprek rond jeugdwerkeloosheid te Sint-Niklaas PVV-Sint-Niklaas over Nobels Peelman 7 ('j S Ook Dendermonde heeft zijn Vereniging voor Familiekunde 12 De Voorpost-23.9.1983 «Stad moet verantwoordelijkheid opnemen» Het Sint-Niklase stadsbestuur mag niet lijdzaam toezien op de sociale aftakeling, de ekonomische teleurgang ook van stad en streek. Het zou een schande zijn mocht de stedelijke overheid niks ondernemen om het bedrijf Nobels Peelman opnieuw op te starten. Samen met alle bevoegde instanties moet de bestuurskoa- litie in dit verband een aktieve rol spelen. De oprichting van een nieuw staatsbedrijf gaat niet door de beugel, een privé-initiatief met staatsinbreng is wel realistisch en menselijk. In die trant heeft de PW van Sint-Niklaas haar visie t.a.v. Nobels Peelman geformuleerd. De liberalen herinneren aan de beleidsintenties van het stadsbe stuur en aan de mooie beloften die vóór de gemeenteraadsverkiezingen werden geformuleerd. Zij vinden het ronduit schandalig «dat het beleid nu berust in het wegvallen van Nobels Peelman uit de stad». Een oplossing kan erin bestaan, Nobels te laten overnemen door een bestaand Vlaams metaalbedrijf dat al eerder samen met NP belangrijke projekten heeft gerealizeerd. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen drong de PVV aan op het oprichten van een permanente begeleidingsdienst voor ekonomische en industriële (nood)gevallen. Zo'n instantie kan de nodige stappen ondernemen of richtlijnen verstrekken die bijdragen tot het behoud van firma's in moeilijkheden zonder dat de dienst zich hoeft te mengen in de besprekingen tussen werknemers en werkgevers. De PW is er bang voor dat de huidige opstelling van de bestuurskoalitie in Sint- Niklaas op de lange duur zou leiden tot een «Waas ekonomisch kerkhof». De stad Sint-Niklaas mag de katastrofe dus niet langer ondergaan. »Zonder een grondige aanpak van alle facetten zijn wij als ekonomisch gewest gedoemd tot verval», aldus de Sint-Niklase PVV. (wv) Teveel binnenskamers De «Week van de jeugd» startte zondag jongstleden in mineur te Sint-Niklaas. Amper een vijftigtal mensen, hoofdzakelijk jonge volwassenen en jeugdraadleden, daagden op voor een akademische zitting in het Sint- Niklase stadhuis. Waar was de jeugd, die zondagvoormid dag? Zeker niet in de feestzaal van het stadhuis. Het leek meer op een besloten vergadering met stedelijke ge zagsdragers en leden van de jeugdraad. Die indruk werd nog versterkt door de toe spraak van Lieven Dehand- schutter. voorzitter in de jeugdraad, en de reaktie daar op door de burgemeester. Het was voor nietingewijden moei lijk te volgen. Preken voor de eigen parochie in een officieel en van formaliteit bolstaand taaltje kan men het noemen. Onvoorziene omstandigheden zorgden voor nóg een verras sing. Het 'Vademecum voor de jeugd' kon niet worden voor gesteld. Het stakende stad- spersoneel verhinderde de af werking van deze wegwijzer door het verenigingsleven te Sint-Niklaas. Interessant voor ingewijden was ongetwijfeld de redevoe ring van Lieven Dehandschut- ter. Hij vindt dat de jeugdraad twee doelen voor ogen moeten staan, namelijk een brede maatschappelijke betrokken heid en demokratische partici patie. De stedelijke beleids voerders hoorden ook wat de verlangens zijn binnen de jeugdraad. Die wensen lokten een antwoord uit van de burge meester. Paul De Vidts weer legde of toonde begrip voor opgeworpen zaken. De uitno diging tot receptie door de bur gemeester duurde zodoende wat langer Als openingsredenaar had de burgervader reeds duidelijk de rol en grenzen van de jeugd raad als adviesorgaan bena drukt. Hij verwees naar zijn eigen jonge tijd als scoutslei der. Toen vroeg geen enkele -gezagsdrager ooit om zijn me ning. In zovele landen bestaat hedentendage nog steeds geen vrijheid of mogelijkheid tot in spraak, vervolgde hij. Volgens Paul De Vidts staan adviesorganen de verkozenen bij en hoewel gemeentebe stuurders zijn gekozen door het volk zorgen raadgevende instanties voor een nóg idealer demokratievorm Hij toonde zich verwonderd over de ruime belangstellings- Een gedicht, door Tjen Pauwels Sint-Niklazenaar Etienne (Tjen) Pauwels, die in kringen waar «arbeiderspoëzie» beoefend wordt enige faam heeft verworven en enkele jaren gele den nog door de provincie Oost-Vlaanderen gelau werd werd, bezorgde ons dit gedicht over Nobels Peelman. Tjen Pauwels, ook aangesloten bij de poëzieafdeling van de Sint-Niklase kunstkring Lu- kasgezellen, wordt op 6 november a.s. naar de mu- ziekakademie van Sint-Niklaas uitgenodigd waar hij om 10u30 in de cyklus «Poëzie op zondagmorgen» óver eigen poëzie komt spreken. B at eertijds een nobele onderneming was het slaan van bruggen van hoog naar laag tussen oost en west naar een derde wereld is uitgegroeid tot een gigantisch bedrijf. Een ijzersterhe mastodont waarvan de draagkracht niet eenvoudig meer te berekenen is. De zaak blijft overeind als er maar wordt gewerkt met inzet van alle krachten, overwerk is dus nodig.' Toen metaalmoeheid zich deed gevoelen brokkelde de samenhorigheid af en braken de pijlers. De top viel maar bleef ongedeerd dankzij een planmatig optreden. De werkelijkheid bleek niet langer meer te verchromen, het moffelen niet te harden. g y De verwachtingen werden getemperd en verzonken tenslotte J in heen en weer gedrevel. Toen het voor iedereen duidelijk werd waar de kink in de kabel zat jj| 'irak de spanning. Alle bruggen begaven het. Ach, hoe werkloos moet ik toezien op dit groots verval. Toegegeven i alles verloopt weer volgens plan. Zoals zal blijken 1 wanneer de veerboot is volgeboekt. I En al tracht ik mij in negen bochten nog te wringen, eens haveloos B weet men vanuit de onderwereld I dat ik voor een hand vol penningen I de dodelijkste rivier zal bedwingen. Tjen Pauwels Groot - Lebbeke De organisatoren van manifestaties allerhande hebben vandaag de dag blijkbaar de gewoonte aan genomen, hun geplande aktiviteiten, wellicht met het doel ze enige allure te verschaffen, te voorzien van de meest gekke super latieven. Zo kan je tegenwoordig niet meer op een «panne- koekenbak» terecht, maar word je geïnviteerd op een «rouze»-pannekoekenbak. Of de pannekoeken in kwestie dan van buitenge wone proporties voorzien worden, moet ieder voor zichzelf dan maar uit maken. op z n smalst.... Zo wordt de Lebbeekse en niet alleen de Leb beekse bevolking, op dinsdag 27 september e.k. uitgenodigd een «prachti ge» muzikale show bij te wonen, in een «reuze» tent op het attraktieterrein van de Wieze Oktoberfeesten. Een organisatie van de VW-Wieze. Die VW-mensen heb ben één der medewerkers aan dit blad zoals blijkt uit nevenstaande afdruk een flinke loer gedraaid. Voor die prachtige muzika le show kreeg betrokkene wel een gratis kaart in de bus, maar de WV had daarbij blijkbaar over het hoofd gezien dat. zelfs wanneer je een gratis kaart in een envelop stopt, je in dit landeke van ons, de briefomslag nog altijd moet frankeren. Met of tegen je goesting. Gezien de post toen nog niet staakte, in Lebbeke hebben de fak- teurs overigens niet ge staakt, kon betrokkene 19 ballen strafport betalen. Zo te zien zijn ze in Wieze nog zo zot niet, als vaak be weerd wordt. Als vedette voor die mu zikale show werd Eddy Wally aangetrokken, dé supervedette, de man die met zijn liedjes de diepste emoties in het menselijk gemoed losweekt, de Vla ming die en Amerika en de Sovjet-Unie aan zijn voe ten zag liggen en die nu in Wieze moeder, mijn pree en mijn mes de Lebbekenaars tot tranen toe zal bewegen met kak- sorry kaskrakers als «Mer ci, Chérie» en andere «Tango d'Amore»'s. Slecht en goed nieuws van het voetbalfront. SK Lebbeke haalde in de pas gestarte voetbalkompetie O inderdaad nul op zes. Voor een ploeg die zich voor de kompetitie start toch enige ambities toematlang geen toe stand om markante dingen over te schrijven. Vooral omdat de konkurrenten uit Dendermonde een club die drie letters nodig heeft om zich te profileren nu aan de rangschikking prijkt in Eerste Provinciale, voe len wij Lebbekenaars ons «wrieëdaardig ambetent». Dat was het slechte nieuws. Goed nieuws om trent den SK lazen we de ze week in een Brusselse krant, waarin trainer Tas verklaarde van plan te zijn van zondag af niet langer meer beroep te doen op «vreemde luizen» die mannen komen ons in ziens toch maar op de poen af en wie het ooit in zijn bolleke gestoken heeft die mannen te engageren, mag nu wel enkele keren mea culpa slaan maar de puur Lebbeekse spe lers een kans te geven. Als overtuigde Lebbekenaars klinken die woorden ons als hemelse muziek in de oren. Merci, meneer den trainer. sfeer van de jeugdraad en zijn voorzitter. Lieve Dehand- schutter vindt immers dat een jeugdraad meer moet zijn dan een toezichthouder op de sub sidieverdeling. Men moet zich ook aktief inzetten voor de realisatie van een jeugdvor- mingscentrum en lokalen voor iedere jeugdvereniging. Werk loosheid, ruimtelijke orde ning, verkeer, alle sociale pro blemen die jongeren aanbelan gen moeten worden bediskus- sieerd in de jeugdraad. «He laas gebeurt dat nog niet», be sloot Dehandschutter. De akti- viteit gepland voor de dinsdag avond toont echter aan dat daar verandering in komt. Want dan zou een debat rond werkeloosheid plaatsvinden. De burgemeester stelde vast dat de jeugdraad in het vaar water zit van het schepenkolle ge. Allebei hebben ze te ma ken met die sociale en ekono mische problemen. Een filozofisthe kijk Lieven Lenaerts. schepen van jeugdzaken, bekeek de huidige toestand waarin de jeugd ver keert meer filosofisch. Hij hecht veel belang aan de kon testatie in de zestiger jaren. «Wij zijn de erfgenamen van het intellektueel en moreel erf goed dat uit deze bewegingen is ontsproten.» verklaarde hij. Vele kontradikties. de enorme komplexiteit in ideologieën ontstonden in die jaren. Voor al de tegenstelling tussen, enerzijds het besef bij de mens dat wetenschap geen grenzen kent, alles mogelijk maakt en het leven konfortabcler, maar anderzijds de onzekerheid om dat men deze instrumenten niet meer kan beheersen, vormt de kern van grote maat schappelijke moeilijkheden Zon kontradiktie. aldus de schepen, is het goe van revolutionaire j den tot bevrijding in wereld maar terzelfdei wezige ideeën van gi heid en vredesdrang, de mensen. Voor L.*, naerts moet een verwaai menselijke dimensie geherwaardeerd. Hei sp le, kulturele en sociale mens moet men snmulcm bepaalde morele eer herstellen. 1 Teveel binnenskamers De andere sprekers Leen, theunis. Greet PolQiet ea ven Dehandschutter «ijl daarna uit over werking aktiviteiten van de jcugéi en de «week van de jeugd. Met spijl in de stem rtm mej. Polfliet meedelen dat] 'Vandcmecum voor de ja door een staking g«n was. Een eerste nummer bijgevolg niet aan de meester overhandigd ih In het kort werd de gids gesteld. Belangrijk is"het de deel. Daarin stellen renverenigingen zichzelf Opmerkelijk was de uits« van Greet Polfliet dai jeugdraad sinds de jeugdweek in 1978 tew nenskames gebleven voorzitter van de ju stemde daarmee in. De ligt teveel op de georgs. den. wat wil zeggen datje, ren die geen lid zijn van door de stad erkende v ging te weinig aan bod ki En daar moet veranderi komen Ze legden de vin; de wonde en gaven miss« een verklaring voor het feit zo'n zitting niet méér mensen aantrekt. ut-Niklaas, jeugdweek. Greet Polfliet stelde het vademe- tm voor. Maar die gids was nnèt klaar, vanwege de iverheidsstaking (Iv) «Werkeloosheid en de jeugd» was hef onderwerp voor een debat georganizeerd in het kader van de «Week van de jeugd». De jongeren bleven afwezig, er waren nauwelijks 25 mensen. Niettemin vertelden de panelleden zijnde verantwoordelijken van RVA, NCMV, ACV (jongeren) en ABVV zeer zinnige zaken die verdienden door meer mensen te worden gehoord. Een Westduitse gast uit Mülheim beschreef een jeugdwerkelozenprojekt waar aan hij meewerkt in zijn woonplaats. Een debat dus in een periode dat 2991 of 32% van alle Wase werkzoekenden jonger is dan 25 jaar. Het groter aantal jongeren zonder job en de grotere aan dacht die men eraan schenkt, vindt zijn oorzaak volgens de heer Janssens in demografi sche omstandigheden (naoor logse hoge geboortecijfers zorgden voor een zeer omvangrijk arbeidsaanbod), de ekonomische krisis en de reglementering Vroeger wa ren er ook veel jeugdige wer kelozen, maar verborgen. Sinds het toelaten van school verlaters als uitkeringsgerech tigd zijn jongeren opgenomen in officiële cijfers, verklaarde de RVA-direkteur. Over remedies was hij weinig optimistisch. Of ze hebben geen enkel effekt, of op het eerste gezicht interessante op lossingen geven na verloop van tijd. zeer nadelige nevenver schijnselen. De rol van de RVA is. mensen aan een job te helpen. Helaas zijn administratie, reglemen ten en onderbezetting zeer frustrerend. Een pro je kt als in Mülheim, waarbij men ver trekt uit de basis en men poogt die hinderpalen uit te sluiten juicht hij zeer toe. Op een halucinant duidelijke manier schetste de heer Jans sens. direkteur van de RVA, de jeugdwerkeloosheid als on derdeel van de ganse werke loosheid. «Jeugdwerkeloos heid is géén statisch geheel», verklaarde de sprker. Het eni ge wat die heterogene mensen massa bindt is hun leeftijd, namelijk min 25 jaar. De meeste jongeren verdwijnen relatief vlug uit de cijfers om dat ze werk vinden. Struktu- reel werkelozen mensen die meer dan twee jaar stempelen zijn veel talrijker in andere groepen. Het geslacht is ook belangrijk: meer vrouwen dan mannen zijn zonder job en bezitten minder kansen. Ten slotte mag het opleidingsni veau niet vergeten worden. Hoe lager dit is. hoe kleiner de kans op werk. Die kenmerken zijn echter niet eigen aan de jeugdwerkeloos heid. Men vindt die ook terug bij werkeloze vrouwen. Die vormen een minstens even problematische groep op de arbeidsmarkt. Jeugdweek in Sint-Niklaas. Akademische zitting, met een vijftigtal belangstellenden (lv) «Peters en peterskinderen» De heer Faulenbach gaf nade re toelichting omtrent een konkreet projekt in Mülheim, een stad met 180.000 inwoners in het industriële Ruhrgebied. Een groep volwassenen meen de iets te moeten doen aan jeugdwerkeloosheid. Zij die zich «peters» noemden zouden jongeren «Peterskinderen» bij staan en helpen op hun zoek tocht naar werk. Tevens trachtten ze de jonge werkelo zen meer realiteitszin bij te brengen bij hun beroepskeuze. De jongeren waren min 20- jarigen en laaggeschoold. De «peters» hebben weliswaar géén kwalifikaties als arbeids bemiddelaars maar zij moesten geen rekening houden met re glementen Ze konden boven dien veel meer tijd besteden aan elke jonge mens. Dc RVA blijft cchtcr onmis baar, zei de Duitse gastspre ker. want zo'n projekt beperkt zich tot een kleine groep jon geren. Het Mülheim-initiatief wil geen permanente organisa tie kreëren. Het blijft een po ging tot het overbruggen van een zeer slechte toestand in het heden. De reakties bij syndi- kale organisaties varieerden. Positief voor het NCMV. pa ternalistisch voor het ABVV. -Vanuit hun eigen opvattin gen verdedigden de be roepsorganisaties hun opi nie over jeugdwerkeloos heid, de oorzaken en de remedies. ACV-jongeren en ABW zien deze werkeloosheid als onderdeel of gevolg van een gans ekonomisch be leid. Arbeidsherverdeling en inkomensherverdeling zijn de pijlers in dat beleid. ACV-jongeren zien oplos singen in vermindering van de arbeidsduur, verlaging pensioenleeftijd, een lan gere leerplicht, afschaffing van overuren en het bestrij den van zwart werk en ku- mul. Het ABVV wil jobs gekreëerd zien in de wel zijnszorg, ruimtelijke orde ning, openbaar vervoer, Zoals de heer Janssens drongen ook het ACV en ABW aan op een betere opleiding. Voor André Baetens van het CMO is dit zelfs de grote oorzaak van de huidige toestand. Hij pleitte tevens voor een gro tere initiatiefzin bij jonge ren. «Waarom geen leven als zelfstandige beginnen?» merkt hij op. Niet iedereen zal zo aan het werk raken maar indien het er tien zijn... Is het dan al niet de moeite waard geweest», besloot hij zijn betoog. Dit debat had beter ver diend. Maar het is te hopen dat de draad die hier werd opgenomen door andere or ganisaties vastgehouden zal worden. Ook in andere sporttak- ken ontstonden er in de loop van vorige week «kweddelen». De donder dag na kermis was im mers, op de Klein Plaats, een kaatslutte voorzien tussen het personeel van de Gemeentelijke Jon gensschool en het Sche pencollege Die wedstrijd ging echter niet door. Op zoek naar de oor zaak van dit gebeuren, kwamen we aan de weet dat het schepencollge ge-' woon forfait gegeven had. De oorzaak? Onenigheid werd ons verteld. Waar om? Wellicht zijn de sche penen het niet eens ge raakt wie als «roeë-man moest aantreden er zit ten trouwens geen SP-ers in het college en wou niemand van de heren, uit schrik zijn imago deels te verliezen, als «achterman» fungeren Een andere oor zaak van het wegblijven van het college-team a mogelijk een twistgesprd— zijn tussen de leden M de kleur van de IruijB rr waarin gespeeld moat worden. Moesten dal n puur blauwe of puuroraniEj" zijn? Of blauwe met "Erj oranje «colleken» en w regenboogband? j De i i'fOv 0 It schrift (eerste deel parochifi Op zondag 16 oktober e.k. om 10.30 uur wordt op het r stadhuis van Dendermonde de officiële stichtingsvergade- g'ste,rs)' 9 Pï ring gehouden van de Vlaamse Vereniging voor Familie- <<der,ien eenera" kunde, afdeling Dendermonde. Feestredenaar op deze bij eenkomst is mevrouw Martine Vermeire, medewerkster aan het archief en museum van het Vlaamse leven te Brus- sel, die een lezing zal houden over «Hendrik Conscience, (tweede deel parochiën^' genealogisch bekeken; Dit naar aanleiding van de hon- ters)' °P 12 aPHI voordr* derste verjaardag van het overlijden van deze grote "h'" h",Qn'' van h" Vlaamse auteur. Het bestuur van de Dender- Men kon er ook gegevens uit- mondse WF afdeling bestaat wisselen en genalogische pro- genal°g|sche *e.rl uil voorzitter Rene Van As- blemen leren plossen. Tevens met lcs O"0"**""- 10cïï» sche, de ondervoorzitter me- werd een les in oud-schrift ge- °P het no,anaat en "P vrouw Roos Heymans-Dom- geven Paul Behets. be- voordracht «het ontstaan pas en Luc Mihiels. sekretaris stuurslid van de WF Meche- geschiedenis Jozef Verhaegen, penning- len, maakte de aanwezigen "U: meester Lieve Van Heule-Van wegwijs in de burgerlijke «a Daele, redakteur Hendrik Da- stand. De volgende bijeen- Voor mecr inllch"nM vid, persverantwoordelijke komst heeft plaats op 13 okto- forma,ie kan men Regine Van der Eecken en de bcr. Dan heeft er een voor raadgevers Luc Tecqmenne, dracht plaats met dia's Het Angele Tecqmenne-Verberck- onderwerp is «onze voorou- moes en Raymond Iliano. Alle ders in de legers van Napo- aktiviteiten van de WF Den- leon». Spreker is Eugeen De dermonde hebben plaats in- Lelys, kommandant en afge- dien niet anders vermeld op vaardigde beheerder van WF de tweede donderdag van de Brussel. Op 10 november vindt maand om 20 uur in de boven- er een genealogische werkver- zaal van 't Peird, Kasteelstraat gadering plaats met les oud- te Dendermonde. schrift (tweede deel burgerlij- zo kon men reeds een eerste ke stand); op 8 december voor kennismaking beleven. Daar- dracht «het kadaster» door op werd uiteengezet wie de Jaak Ockeley, WF lid uit As- Vlaamse Vereniging voor Fa- se; op 12 januar. genealogische miliekunde is en wat zii doet werkvergadering met les oud dertien generaties Pit» fa door Luc Michiels, onderra zitter WF Dendermonde. 8 maart genealogische «d bp,, ergadcring met les oud-sch «het belang van hel notm archief voor familiegesclv nis» door de heer de Gh notaris te Aalst; op on de oude |H chieregisters» door Albert® bots, voorzitter WF A* tot de heer Rene Van Ai Roosevaalstraat 74 te Lebbe (052/21.62.23). «Oorlog en propa. wapens voor de opinie* J titel van een nieuwe 'en sage 44 te Brussel, hel meu» tentoonstcllingsseizoen w wordt. Dc tentoonstdll loopt van 15 september oktober.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 52