Sint-Niklaas, de Vlaamsnationalistische stad CVP-Werkgroep Verkeer met alternatief voor Grote Ring Twee Vaka-leden Dendermonde voor de rechter Jij een tentoonstelling. 2 oktober .andelijke hoeve-fietsrally Sint-Niklaas Marie-Claire Stobbelaar en Frederic Meert winnen Grembergse autozoektocht der gemeentelijke school Kostenbesparend en milieuvriendelijk Trekkertrekwedstrijden» te Haasdonk Muziek- en mediakwis in Dendermonde De Voorpost - 23.9.1983 - 5 de eerste officiële, stedelijk 11 juli viering en de dC;ieiveldfeesten in het weekend van 10 september toont 'ueer een initiatief aan dat Vlaamsnationalisme en Sint- keojiklaas meer en meer met elkaar kunnen geïdentificeerd nde orden. Van vrijdag 16 september tot zondag 18 septem ber stelden 16 nationalistische verenigingen zichzelf voor an, „or middel van foto's, stickers, brochures, boeken en Verslagboeken. De info-tentoonstelling kreeg de naam: e Mee op weg voor Vlaanderen». Dit alles had plaats in de u ïalfac van het kollege te Sint-Niklaas. De expositie werd 3» vrijdag ingewijd met een zitting waarop André De- ïidèiedts het woord zou voeren. \t-Niklaas. Flamingantische expo in de kalfac van het Simon Waltens (rechts) en Valere Depauw 'inks). Deze laatste sprak over Leo Vindevogel (Iv) Onder het motto «Eén in ge dachten, één in daden» wilde de jarige (voor de dertigste keer) Gebr. Van Raem- donckkring Vlaamsnationalis tische verenigingen samen brengen. «Wat hen bindt is veel belangrijker dan wat hen scheidt», verklaarde Simon Waltens, voorzitter van de Van Raemdonckkring en eer ste spreker. Deze zienswijze (pluralisme genoemd) leidde tot de aanwezigheid van orga nisaties van allerlei slag. Da- vidsfonds naast Alarm, Wase Jonge Leeuwen naast het Sint- Maartensfonds, Boerken Naas naast het Bormskomitee. Het is wel even wennen. Werk groep Alarm stalde een rij voorwerpen zoals aanste kers of sleutelétuis uit, met erop gedrukt: «V.M.O.». En hoewel er sprake was van Vlaamsnationalistische vereni gingen blijkt het Sint-Maar- tensfonds oostfrontstrijders van beide taalgemeenschappen te groeperen. Zouden geen an dere ideeën deze wapenbroe ders kunnen binden? Andere organisaties schitter den door hun afwezigheid. Of hebben de Vlaamse Volksbe weging of het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Ver bond geen belangrijke rol ge speeld in de Vlaamse ontvoog dingsstrijd de afgelopen twin tig jaar? André Demedts spreekt In een zaal, opgesmukt met leeuwevlaggen, sprak na een inleiding van Simon Waltens en Daniël De Smet (voorzitter van de stedelijke kulturele raad) André Demedts over verleden, heden en toekomst van de Vlaamse beweging en de Vlaamse mensen. Een groot publiek, van de gewone burgerman tot zelfs twee Vlaamsnationalistische parle mentsleden, luisterde met in gehouden adem naar de gast spreker. André Demedts legde veel bezieling in zijn woorden. «Geheel denken» is nodig «Er is een nieuwe mentaliteit noodzakelijk», zo meende de spreker, «waarbij iedereen zoekt naar middelen tot ver zoening tussen mensen, klassen...». Het kernbegrip in zijn betoog was «geheel denken». Dit den ken is zich verzetten tegen die genen die alleen geïnteres seerd zijn in het sociale of het politieke of het religieuze. Volgens André Demedts moe ten al deze aspekten steeds met elkaar verbonden worden bij een aktie van de mens. Slechts als het Vlaamse volk dit verwezenlijkt zal het met sukses het eigen beleid in eigen handen nemen, voorspelde hij. Die idee, omgezet in prakti sche doeleinden betekent: Vlaanderen herstellen binnen zijn historische grenzen (en Brussel met de taalgrensge meenten zijn Vlaamse gebie den) en de sociale nood ledi gen. Over de grote werkloos heid toonde Demedts zich zeer «Alles wat de Vlaming doet moet kwaliteit zijn», aldus de gastspreker. Vlaams moet sy noniem worden van degelijk, knap verstandig, betrouwbaar, eenvoud. Een moreel réveil zal de Vlamingen in de toekomst de kracht geven om voort te werken aan de verwezenlijking van hun eisen. André Demedts was wel wat pessimistisch over het tempo der verwezenlijkingen. «Het is moeilijk om iets te realizeren in een demokratie.» kloeg hij. «wat een geluk is maar tevens een gevaar inhoudt.» Volgens de redenaar zullen Vlamingen pas hun recht verwerven als ze de macht hebben. Sint-Niklaas. Flamingantische expo in de kalfac van het kollege. Men ontwaart o.m. Ignace De Sutter, schepen Anthuenis en dr. Lisaerde (Iv) «Wij hebben gelijk Tot slot nam schepen Daniël Anthuenis. met zelfbewuste stem en rechtstaand, het woord. Sprak Demedts over zijn gelijk proberen te halen als Vlaming maar met weinig hoop de andere te kunnen overtuigen, dan was zulks he lemaal niet nodig, aldus An- theunis. want: «De Vlamingen hebben gelijk.» Waarlijk een nieuwe generatie Vlamingen, die naar niemand hoeft op te kijken. De tentoonstelling is een teken van de leefbaarheid van de Vlaamse beweging in de afgelopen 150 jaar, zo mee nde de schepen. Ondanks de woorden van An thuenis blijft het een open vraag of de verzamelde organi saties zo representatief zijn voor de Vlaamse beweging. Ze maken er wel deel van uit, de ene in meerdere, de andere in mindere mate. Uiteindelijk moet ieder voor zichzelf daar over oordelen. Na een muzikaal intermezzo door Boerke Naas werd de info-tentoonstelling officieel geopend. P.S. Jondag 2 oktober organiseren de landelijke organisaties m Sint-Niklaas (Landelijke Gilde, K.V.L.V. en K.L.J.) ,:n landelijke hoeve-fietsrally. Het betreft een initiatief in 'd kader van de «Nationale dag van de landbouw». fet deze eerste fietsrally wil- n de landelijke organisaties ■- lde eerste plaats de Sint- iklase land- en tuinbouw in daglicht stellen. Betreft het |r géén specifieke 'open af, dan zal de toegang tot neeste hoeven toch moge- Daardoor willen de oren de bevolking dichter tot het moderne en tuinbouwgebeuren organisatoren hadden zich pronkelijk voorgesteld, rally uit te stippelen via hoeven die vroeger aan de naaraktie» (ook al een initia- ief \an dc Landelijke Gilde) an hadden deelgenomen, maar al vedig Week het omwille van 0p Kle grote afstand organisato- nieu# onmogelijk deze allemaal telde J®n ra"y onder te brengen, chiet. Deze eerste fietsrally kan met een een stimulans zijn om bij een volgende gelegenheid ook de andere hoeve(namen) aan te doen. Elke hoeve wil in de eerste plaats een halte zijn, het be zichtigen waard. De naamge ving zelf geschiedde meestal op geschiedkundige basis. Bij elke hoeve wacht de deelne mers een theoretische en/of praktische opdracht. Uiteraard wordt pas bij het vertrek de reisroute meege deeld. Onderweg wordt een extra halte voorzien. Daar ver gast K.V.L.V. de deelnemers op rijstebrij, vlaaien, panne koeken en zelfgemaakte cho- comelk. Bij het einde van de rally zet K.V.L.V. op 'Hof ter Aerte' een grote barbecue op met beulingen, boerenworst enz. De plaatselijke K.L.J. zal er met een aantal volksdansen voor de animatie zorgen. Technische gegevens: vertrek en inschrijving zondag 2 okto ber vanaf 13 uur tot 14 uur aan de Raiffeisenkas. Grote Markt te Sint-Niklaas waar de deelne mers een hoevebeschrijving, reisroute, opdrachten en regle mentering meekrijgen. De deelname is volledig gratis. Aankomst op 'Hof ter Aerte' is voorzien tegen uiterlijk 17 uur. Gelegenheidsprijzen staan volledig in het teken van de «Dag van de landbouw». De organisatoren rekenen op een ruime belangstelling voor dit initiatief, zowel van de lan delijke als stedelijke bevol king. De route zelf loopt hoofdzakelijk langs rustige buitenstraten. Maak er een ge- zins(fiets)wandeling van. Ook jeugdbewegingen en vereni gingen zijn bijzonder welgeko men. Van deze laatsten graag vooraf een seintje (031/ 776.42.02) indien mogelijk. 95 deelnemers namen de start voor de zesde toeristische au tozoektocht georganiseerd door de oudervereniging van de gemeentelijke jongens school te Grembergen. Na een 34 km lange tocht langsheen Hamme-Zogge, Waasmunster, Lokeren en Ze- Ie werd met spanning gewacht op de uitslag van de wedstrijd. Tijdens een gezellig feest in de Grembergse gemeenteschool maakte men in aanwezigheid van schepen van onderwijs Meulebroeck de laureaten bekend. Bij de volwassenen ging de overwinning naar Marie-Claire Stobbelaar. De verdere uitslag luidde: 2. Rudy Van Riet. 3. Mia Van Riet. 4. Liliane Suy, 5. Magda Van Riet. 6. Daniel De Bus. 7. Henry De Bus. 7. Henry Ost. 8. Gaby Spitaels, 9. Martine Mijs, 10. Peter Haegeman. 11. René Delagey, 12. Jo Van Hoecke. 13. Heidy De Clercq, 14. Chris Wuytack. 15. Chris Claerhout. Voor de kinderen was er een afzonderlijke wedstrijd voor zien en daarbij werd Frederic Meert de eerste. De verdere uitslag van de kinderwedstrijd luidde als volgt: 2. Nancy De- prez, 3. Bart Onselaere, 4. Pa trick Berré. 5. Dirk Claus, 6. Ive Van Cauwenberghe. 7. Gunther Van Cauwenberghe, 8. Steven Bonnaerens, 9. Greetje Onselaere, 10. Mario De Clercq, 11. Hans Onselae re, 12. Tim De Keersmaecker, 13. Inge Delagaye, 14. Piet Van Damme, 15. Jan Van Damme. Alle deelnemers werden met een prachtige prijs bedacht. (O.D.) leze veek Mag 2 oktober om 13 uur van;ï(t op de terreinen van de :ld en^ndstraat te Haasdonk een 'rgen öte «trekkertrekwedstrijd» 'ercnijls. waar een zestigtal land- 'cü! '''mwtraktoren hun krachten menteen ionen. Het organiserend i danyillypop Team» heeft in de helft'irkplaatsen van Stuer-Egghe s. Nieuwkcrken een trekker schenji 300 pk gebouwd. Het 5TyP°P Team» pakt ook e' Kjor het eerst uit met een I lensfae sleepwagcn die in pri on |ur zal vertoond worden in isdonk samenwerking met land- bouwverenigingen werd een groots opgezet programma klaargestoomd: 1ste klas van 0 tot 2.500 kg; 2de klas van 2.500 kg tot 3.500 kg; 3de klas van 3.500 kg tot 4.200 kg; 4de klas van 4.200 kg tot 5.500 kg en in de 5de klas van 5.500 kg tot 7.500 kg. Bij al deze traktoren mag voorwielaandrijving niét gebruikt worden en de hoogte van de trekhaak voor alle deel nemers moet voorzien worden op 50 cm. Tenslotte is er een 6de klas tot 5.000 kg; dat is de speciale klas omgebouwde traktoren tot 500 pk. waarmee o.a. het «Lollypop Team» zal uitpakken en waarmee reeds suksessen werden behaald in de Nederlandse Beekse Ber gen en in de Vlaamse gemeen ten Stekene, Kieldrecht. Lisse- wege, Waterlandkerke. Oude man. Waregem en Essen. Vanuit Essen zullen op de «Trekkertrek» van Haasdonk heel wat favoriete teams uit Essen aanwezig zijn. Alle deelnemers ontvangen een prachtige herinneringstro fee. Maar de deelnemers moe ten wel vooraf inschrijven. In lichtingen, tel. 03/776.81.46 en 03/776.21.51. Het lijkt enigszins stiller te zijn geworden rond de plannen voor de aanleg van een Grote Ring, maar achter de schermen wordt wel degelijk gewerkt. Het aktiekomité bespreekt de stand van zaken maandag 26 september in het KLJ-lokaal achter de kerk van Haasdonk. De CVP- werkgroep Verkeer van het Waasland heeft op haar beurt een alternatief tracé voor de Grote Ring toegelicht. Dat gebeurde tijdens een persontmoeting op het gemeentehuis van Kalio in aanwezigheid van verkeersdeskundige Roel De Jong en senator De Bondt, voorzitter van de senaats kommissie «Infrastruktuur». Rijksweg 617 en de Kennedy- laan tot autoweg voor. Tijdens de persontmoeting maakte Roel De Jong duide lijk dat men voor de laatste mogelijkheid het meest is ge wonnen. Op die manier zou de Liefkenshoektunnel zinvol kunnen ingeschakeld worden in een noord-zuid-verkeers- stroom. Het zou hiervoor vol staan, de route langs Zelzate naar Gent met aansluiting op de E3 tot autoweg om te bou wen. Het alternatief zou niet enkel kostenbesparend zijn, het verkeer zou ook efficiënter kunnen verlopen en milieu- Het is niet de eerste keer dat een alternatief tracé voor de Grote Ring ter sprake komt. Leden van het aktiekomité en de werkgroep Verkeer werden in augustus op het kabinet van openbare werken ontvangen. Bij die gelegenheid zou atta ché Cauberghs de belofte heb ben gedaan, een grondige stu die te laten maken over de vervanging van de nieuw aan te leggen autoweg tussen de omgeving Kallo en Haasdonk, die volgens Senator De Bondt zeker niet mag doorgaan. Als alternatief stelt men de uit bouw van de Krijgsbaan of van vriendelijk. Toch allemaal fak- toren waar men niet zo meteen omheen kan «We moeten be hoedzaam zijn voor abstrakte konstrukties» vertelde ver keersdeskundige De Jong. «Lijnen zijn snel getrokken en in het verleden is al meer dan eens gebleken dat grote ring wegen onderbezet zijn. De kredieten zijn voorzien en die willen we uiteraard in ons ge west houden. Maar dan wel liefst centen aanwenden voor een projekt dat nuttig kan zijn voor de regio». Is het alternatief nu te doen? Om op die vraag een antwoord te krijgen heeft de verkeers- werkgroep alvast een aantal faktoren grondiger onder de loep genomen. Het voorgestel de alternatief zou wel een vijf tal kilometer langer zijn, maar volgens De Jong is dat niet meteen een bezwaar over een totale afstand van zowat 45 kilometer. Wat het financiële betreft komt het alternatief er op het eerste gezicht gunstig uit. Het verschil in kostprijs is nog niet precies bekend, om dat nog te weinig elementen voorhanden zijn. Wel kan een raming worden gemaakt door het aantal te bouwen bruggen te berekenen. Ook de terrei nen die men voor het alterna tief zou moeten onteigenen zouden slechts een fraktie uit maken van de zowat honderd hektare die men voor de ge wraakte Grote Ring nodig denkt te hebben. «Hoofdgedachte achter ons al ternatief is het ombouwen van rijksweg 617 en de Kennedy- laan tot autoweg. De verbin dingen van de uitrit Liefkens- hoek met de Rijksweg 617 en van deze laatste met de Kenne- dylaan moeten vloeiend en ui teraard kruisingsvrij worden aangelegd», verduidelijkte Roel De Jong. «Alle gelijk- grondse overgangen worden uitgeschakeld. Langs de ex- pressweg zijn aan weerszijden al exploitatiewegen voorhan den, die mits verharding, ook als fietspad kunnen dienen. Onteigeningen zijn alleen ver eist voor de bermen van de wegen ""die over rijksweg 617 moeten geleid worden, en voor qnkele op- en afritten, waar voor wij een bescheidener Hollands model verkiezen bo ven het klaverbla. Met ons alternatief zou het verkeer effi ciënter kunnen verlopen». Tewerkstelling, nóg zo'n be langrijk aspekt, zou volgens senator De Bondt even gun stige perspektieven inhouden. «Het komt er volgens ons op aan, meer aandacht te beste den aan de instandhouding dan aan aanleg van nieuwe wegen. Trouwens: voor de bouwsek- tor is deze oplossing ook beter. Er zit een groter deel aan ei genlijke werken in het alterna tief, want in de Grote Ring zitten teveel onteigeningskos- ten vervat waar de bouwsektor niets aan heeft». Senator De Bondt blijft erbij dat het Land van Waas maximaal ruimtelijk is aangetast, een standpunt trouwens dat recent in het weekblad «Het Bouwbedrijf» aandacht kreeg. In die bijdra ge stelt Dc Bondt dat in elk geval moet vermeden worden dat een stuk autosnelweg zou worden aangelegd, waardoor ten minste twee of drie deelge meente van Beveren volledig op hun kop zouden worden Op de vraag of ook het aktie- comité bij het alternatief is betrokken vertelde Roel Dc Jong dat de standpunten nage noeg dezelfde blijven. Volgens De Jong kan het aktiekomité uit het alternatief beslist een aantal argumenten putten om zich nog sterker op te stellen. Luc Van Broeck Op 21 maart van dit jaar, begin van de lente, startte VAKA-Dendermonde zyn aktiviteiten. Deze organizatie wil de bevolking bewustmaken van het gevaar van atoom wapens. Vaka zet zich in tegen de opstelling van kernra ketten in ons land. Een organizatie die zich dus inzet voor de vrede en aan deze organizatie, zo zeggen de Vaka- leden, wordt nu de oorlog verklaard. (Beveren), Statiekermis. Mevrouw Vits-Van Ooste is de oudste inwoonster van ntnitf wijk, want 99 jaar. Hand in hand stapte ze met schepenen Smet en De Meulenaere estijAgorheifeest, dat ook haar te beurt viel t.g.v. de wijkfeesten (Ivj i L f e (Beveren). Gehuwde paren van meer dan vijftig jaar. of gehuwd in '58, '53. '48. ^bi ,i en mtuurliik 1933 kregen van het komité Statiekermis een koffietafel 1 0"e"- De mensen werden thuis afgehaald door «het klein muziek» (Iv) Wat is er gebeurd? Een beetje voorgeschiedenis is vlug mee genomen. Op dezelfde 21 maart wilden de leden van VAKA-Dender- monde (Vlaams Aktiekomitee tegen de installatie van Kern wapens) tijdens de druk be zochte maandagvoormiddag- markt een aktie voeren voor dc vrede. Als protest en ter informatie van de bevolking wilde Vaka een aantal span doeken tegen het plaatsen van kernraketten in ons land op hangen in de stad. Tegelijk werd geprotesteerd tegen de aankoop van F16 vliegtuigen. Een eerste spandoek werd op gehangen aan de Bogaerd- brug. Maar het spandoek was nog maar net opgehangen, of de politic van Dendermonde verscheen op het toneel en nam twee leden van VAKA mee naar het politiebureel. Dit gebeurde, zo zegt Vaka, zon der het minste verzet of ge bruik van geweld. Een proces verbaal werd opgesteld. Maar het bleef niet bij een proces-verbaal. Na een viertal maanden kregen de twee opge pakte VAKA-leden een bevel tot dagvaarding in de brieven bus. Dit betekent dat zij zich voor de korrektionele recht bank van Dendermonde zullen moeten verantwoorden op maandag 3 oktober om 9.00 uur. Ze worden verdacht van het aanbrengen van opschrif ten op de openbare weg zon der schriftelijke toestemming. Vaka neemt dit niet Vaka vindt dit toch allemaal een beetje overdreven. Ten slotte, zo wordt gezegd, ging het om een vredevolle en sym bolische aktie voor de vrede. Dat kan je bezwaarlijk een misdrijf noemen. Over het feit dat men spandoeken aange bracht had op eigendommen van de staat, rept Vaka in zijn persmededeling nauwelijks. Men vindt het blijkbaar nor maal dat er zonder meer kan gedemonstreerd worden zon der dat daarvoor een toelating en ook een begeleiding is voor zien. En dat zijn de wettelijke bepalingen. In zijn persmededeling zegt VAKA verder dat de Dender- mondse gemeenteraad vorig jaar de stad kernwapenvrij verklaard heeft. Maar dat is lang niet voldoende, al is het een niet te versmaden stap in de goede richting. Men moet In de schoot van het Appels Kwisverbond is een nieuwe kwis ontstaan die op 21 en 28 oktober 24 ploegen rond de tafels zal brengen in de feest zaal van het Vrij Technisch Instituut, Emiel Van Winckel- laan te Dendermonde. De man achter deze kwis is Leo Jacobs die voor deze organizatie de naam «Muziek- en Mediakwis» bedacht. De vlag dekt wel he lemaal de lading, want muziek en aktualiteit vormen de ook een aktief vredesbeleid voeren, zo zegt Vaka en wijst erop dat daar in Dendermonde geen sprake van is. Met de slogan «vrede is een zaak van iedereen» en «beslissingen mo gen niet in handen blijven van enkele politici, militairen, in dustriëlen of het gerecht» por- beert men 'in de persmedede ling alles goed te praten of te weerleggen. Vrede betekent echter ook dat men zich kan scharen achter een aantal wet telijke bepalingen en blijkbaar wil Vaka zie de aktie daaraan ontsnappen, In zijn persmededeling doet Vaka tenslotte nog een beroep op de solidariteit van de indivi duen en organizaties met de twee beklaagden. Dat kan door op 3 oktober aanwezig te zijn in het gerechtshof, door het sturen van een briefje dat je je solidair verklaart met de beklaagden, door eventueel aktie te voeren. hoofdbrok. Het gaat hem in deze kwis in hoofdzaak om de popmuziek vanaf de jaren 50, de klassieke muziek, radio en televisie, film en filmmuziek. De B-onder- werpen hebben betrekking op minder gekende muziekgen res, op muziekgeschiedenis, li teratuur en teater, personalia, aktualiteit en varia. Tijdens de pauze van elke kwisavond wordt gezorgd voor een zaalkwis met als hoofdprijs een minitrip naar Parijs. De organisatoren beklemto nen dat een algemene kennis en een alerte kwisgeest in rui me mate het sukses van de teams zullen bepalen. Inschrij ven kan nog tot 30 september bij Leo Jacobs, Vlotgraslaan 36 te Dendermonde (052/ 22.00.06). De inschrijvingen worden afgesloten uiterlijk op 30 september, of van zodra er 24 ploegen op het lijstje staan. Sint Niklaas Twee initiatieven vloeiden ineen: Wase middenstandsweek en de aktiviteiten voor seniores. Wel vijftienhonderd mensen woonden Jan Theys' «Tijd van toen» bij in de stadszalen (Iv)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 5