«S.O.S. Werk Waasland»: noodsignaal uit een gewest in krisis Wase CVP-jongeren sleutelen aan eigen politiek profit,. «Aandacht voor veiligheid mag nooit verslappen» Betoging op 24 september •vïïE SP-Waasland solidair met staking bij overheid LPG-deskundige in De Spiegel te Beveren 6 - 23.9.1983 - De Voorpost Uit protest tegen de zeer slechte ekonomische situa tie in het Waasland zal op zaterdag 24 september een betoging te Sint-Niklaas plaatsgrijpen. Het moet een noodsignaal zijn voor Brussel waar politieke, ekonomische en financiële machtsgroepen de dienst uitmaken. Zeer toepasselijk noemde men de mani festatie dan ook: «S.O.S. Werk Waasland». De Socialistische Gemeenschappelijke Aktie, de ini tiatiefnemer, roept alle Wase arbeiders en bedien den werkeloos of niet op tot deelname. Dele gaties uit andere Vlaamse gewesten worden ver wacht en het ziet ernaar uit dat deze betoging wel eens de Wase kontekst kan overstijgen, gelet op de situatie van het overheidspersoneel. De socialistische Gemeenschappelijke Aktie lichte haar plannen toe op een perskonferentie. Een andere politiek moet, zo luidt het, berusten op het So cialistische Alternatief waarin arbeidsherverdeling, aanzwen gelen van investeringen en koopkrachtherstel de basis- princiepes vormen. De manifestatie der verdeeldheid Men kan zich afvragen of een Wase PW, CVP of enige an dere aanverwante organisatie kan opstappen achter een pro gramma dat een veroordeling inhoudt van de politiek die deze groepen volgen in de na gevoerd door de Kredietbank, teerders aan te porren of ze op De konklusie van dat dossier hun plicht te wijzen, zo besloot luidde dat 2/3 van alle faillisse- Freddy Willockx. menten in België te wijten zijn De investeringspolitiek werd aan wanbeheer door de onder- een fiasko omdat de privé met nemers zelf. Het ABW- over de brug wilde komen met Waasland keek ook naar de kapitaal toen de overheid toekomst. Men voorziet in daartoe wel bereid was, via 1988, twintigduizend Wase Sindinvest, de Vlaamse rege- werklozen. Wat een verschil ring en het Fonds voor Indus- met 1974, met amper 3% triële Vernieuwing, werklozen (van wie dan nog Het Wase metaalbedrijf vormt 45% arbeidsongeschikten), een test-case. Het heeft met Momenteel, in 1983, is der werklozen zeer arbeidsge schikt. Buitenparlementaire aktie TVli «gering De Socialistische Per,,,. Bond fm —d on,jennen SP-vooVzuder Karei Van Uien «1 St. S: voorzitter van He S^ijkkiob Ber, OueUaer, „v, 1 Behoorde de Wase regio lang tot die groep geweesten die het minst met de krisis gekonfron- teerd werden, dan veranderde dit totaal sinds twee jaar. In juli 1983 was reeds 15,8% van de beroepsbevolking werke loos. Een Naoorlogs maar geen definitief rekord, want het jaareinde toe mag men erop rekenen de tienduizende Wase werkloze te kunnen in schrijven. Dat voorspellen de verantwoordelijken van de Wase socialistische beweging. Het besef van de rampzalige toestand groeide met het fail liet van Nobels Peelman. Dit mocht niet blijven duren, be sloot de Socialistische Ge meenschappelijk Aktie, en on der leiding van Freddy Wil lockx wilde men hiertegen rea geren met een manifestatie. In den beginne spraken ze een zo breed mogelijk skala van orga nisaties aan maar ondanks «Het op de knieën kruipen» lukte dat niet. Freddy Wil lockx beschuldigt het knstelijk vakverbond ervan, een veto te hebben uitgesproken. Daar door haakten anderen af, om dat ze veel kristelijke vak bondsleden in hun rangen tellen. Na deze mislukking richtten de socialistische beweging zich tot de kleine linkse partijen. Die verklaarden zich bereid om mee op te stappen. Het platform De basisideën zijn geformu leerd in een platformtekst. Daarmee stapte men naar an dere organisaties. De definitieve versie omvat een Waas, een Vlaams en een nationaal aspekt. Ten eerste moet het snelstijgende Wase werkloosheidscijfer ingedijkt worden; ten tweede zal een andere politiek ten aanzien van ondernemingen in moei lijkheden nodig zijn; tenslotte is het einde maken aan «een nefast inleveringsbeleid» van wege de regering een nood zaak. Samengevat betekent dit platform een ommezwaai in het sociaal-ekonomisch beleid. aktie wilden met alle gezag hebbende Wase organisaties, komt daar uiteindelijk niets van in huis. Nochtans hoopt men dat vele arbeiders, ook van andere strekkingen, mee zullen opstappen. Opmerke lijk is de oproep aan alle Sint- Niklase zelfstandigen om soli dair te zijn, want die beginnen ook de gevolgen van een inle veringsbeleid aan den lijve te ondervinden, verklaarde Pros Matthys. De toestand Wat alles in beweging zette was het failliet van Nobels Peelman. Niet het eerste in de rij, want sedert 1981 verloren 2500 mensen hun job door het verdwijnen van 171 Wase be drijven. Die bedrijfsmoeilijk- heden, door velen al te graag op de rug van arbeiders en vakbonden afgeschoven, heb ben heel andere oorzaken. Al dus Freddy Willockx, en hij staafde dat met een studie uit- lijk Aktie vormen, konden niet ook. Aldus de Wase passief blijven toekijken. Dit listen, T LïoT'spS'uTer AU Een Waas metaalbedrijf door volmachten de parlemen- De betoging moet de eis on- taire werking geheel is ver- dersteunen tot het oprichten stoord dan moeten andere van een nieuw Waas metaalbe drijf. De technologie van No bels Peelman mag niet verlo ren gaan voor het Waasland. Waar blijft minister Geens met woorden over technologische De manifestatie keert zich te- revolutie als hij één van de gen een regering die volgens bedrijven die er model voor de SP via volmachten allerhan- staat zo middelen aangegrepen wor den, zei Fonny Boesmans. Buitenparlementaire oppositie is in zo'n situatie gerechtvaar digd, meent de Wase SP-voor- zijn mooie zitter. Vlaanderens laat stikken! vroeg Freddy Willockx zich af. Wat gebeurt er? Om 10 uur zaterdag 24 septem ber verwachten de organisato ren iedereen die bekommerd is om de werkgelegenheid. De samenkomst gebeurt op het Regentieplein. Na een rond gang in de stad zal door enkele Zij weigert om de Privéinves- van Sint van het I ',■10- ens wen In oktoD de Rein n aecen vloer kon dat Etie werkloosheid te maken want 850 mensen verloren hun job; met inleveringspolitiek die niets oplevert, want de Nobels- werknemers hadden financiële ci-.v/iklaas. Vlaginhuldiging bij wijkklub '1 Rode Begijntje in de Begijnestraat, Cf) t/ 'IV til tin KA tort II tureren; met een ver keerde de onrechtvaardige maatrege len oplegt maar terzelfdertijd niets doet om de slechte eko nomische toestand in het land en in het Waasland om te bui gen. De regering mag dan wel niet de hoofdverantwoordelij ke van de kris zijn dat zijn volgens de SP de privéholdings die elk financieel risiko schu- wen ze draagt wel de poli- spreker het woord gevoerd $m(. Niklaas Aan de Begijnestraat werd de vlag van SP-wijkklub 't Rode I tieke verantwoordelijkheid, worden. ingehuldigd. Feest, van aan de Bekelstraat via de Sparrenhofstraat al over defy PS Gillisbaan. Wel honderdtwintig gezinnen zijn lid Iv De SP-Waasland heeft in een verklaring zijn solidariteit betuigd met de stakers in de openbare diensten. De spontane beweging die is ontstaan is volkomen begrijpelijk in het licht van de recente regeringsmaatregelen, zo luidt het. De SP herinnert eraan dat de lonen en wedden in openbare dienst sedert 1974 globaal met ruim 11% zijn teruggevallen in vergelijking met de lonen in de pnvésektor. De afschaffing van de biënnales en de bedreiging van een aantal premies en vergoedingen heeft de maat doen overlopen. De provokerende verklaringen van onder meer minister De Croo bewijzen dat de regering zelfs niet bereid is tot een ernstig sociaal overleg, aldus de SP-Waasland. De SP-Waasland stelt daarom de regering volledig verantwoor delijk voor de ongemakken waarmee de bevolking vandaag wordt gekonfronteerd. «Men kan niet straffeloos de gewone mensen blijven uitpersen als een citroen, terwijl de rijken en sterken voor honderden miljarden geschenken krijgen en de grote fiskale fraudeurs worden witgewassen», aldus deze partij. Méér dan driehonderd leden tellen de Wase CVP- jongeren, 306 om precies te zijn. Jongeren die over de sociaalekonomische situatie in land en gewest, in héél de wereld nadenken. Die zich bezinnen over milieuproblemen. Die uit «het euvel van de besluite loosheid» wegwillen. Een gedegen, duidelijke en herkenbare politiek dringt zich op, zo werd maan dagavond tijdens een perskonferentie in Het Cen trum in Sint-Niklaas gezegd door voorzitter Pieter De Wilde. Opnieuw werken aan het eigen politieke profiel, dus. Tewerkstelling, milieu, vrede, over deze problemen, over de Dat zijn de hete hangijzers van opvangmogelijkheden ook. het ogenblik voor de CVP- kan worden samengesteld. Er jongeren van het Waasland, zou op beperkte schaal een Daarrond wil men zich bezin- job-infobeurs kunnen worden nen, die thema's wil men gauw georganizeerd. Er moeten mo- en intens onder de loep ties op punt worden gesteld ter nemen. attentie van alle mogelijke be- Inzake tewerkstelling sugge- leidsverantwoordelijken. reert men dat een brochure Overleg is nodig met werkelo- De ingebruikstelling van de Antwerp Gas Terminal ter hoogte van het zuidelijk insteekdok te Kallo is niet ver meer af. De eerste tanker zou volgende maand al verwacht worden. De inplanting van die gigantische terminals heeft voor nogal wat ongerustheid gezorgd in het Waasland. Het centrum van het dorpje Kallo ligt volgens Agalev op zo'n 1900 meter van de terminal verwijderd en hoewel men daar al een en ander gewoon is kykt men de gang van zaken met lede ogen aan. Toen milieuambtenaar Mark De Pauw een tweetal maanden geleden het dossier op het Kallose gemeentehuis kwam verduidelijken hebben een veertigtal inwoners de kans gegrepen om over een aantal zaken opheldering te vragen. Voor Agalev-raadslid Ludo De Block is het wel een uitgemaakte zaak: die ongerust heid had men kunnen vermijden, indien de gemeentelijke overheid rond de inplanting een meer open politiek zou hebben gevoerd. Wat voorlichting betreft zou De gemeentelijke en provin- men dus schromelijk in gebre- ciale overheid moet zich over ke zijn gebleven en Agalev mogelijk nieuwe aanvragen heeft daar zelf dan maar iets goed beraden», aan willen doen. Tijdens de vakantiemaanden hebben le- Kerncentrales den van de frakties uit Beve- Volgens Agalev wordt géén re- ren, Zwijndrecht en Antwer- kening gehouden met de in de pen een brochure samenge- omgeving van de terminal ge steld, waarin nagenoeg alle as- vestigde bedrijven, zodat het pekten die met LPG te maken risiko van het betrokken ge- hebben aan bod komen. Net bied groter wordt. De brochu- als voor de veiligheidsstudie re: «Voor Kallo is dat de aan- van milieuambtenaar De Pauw wezigheid van Bayer en Progil, heeft ook Agalev aanzienlijk voor Doel is dat de aanwezig- geput uit Nederlands onder- heid van de kerncentrales», zoekmateriaal. De veertig De h. Potemans heeft een paar bladzijden tellende bundel, die maanden geleden, ook in De de titel «LPG terminal in Kal- Spiegel, verklaard dat een lo, een tijdbom?» meekreeg kerncentrale best aan een werd vorige week tijdens een neerstortend vliegtuig kan perskonferentie voorgesteld, weerstaan. Wat het wordt in- Twee dagen later was er in het dien er vlakbij een LPG-tan- socio-kultureel centrum een ker zou exploderen is niet be- informatie-avond met LPG- kend. Agalev is in elk geval deskundige de h. Bannink. niet gerust in de zaak en steunt Zijn verhaal kwam in feite in zich daarbij op een onderzoek grote lijnen overeen met het uit Nederland. In Vlissingen materiaal dat in de brochure ligt op zo'n tweeduizend meter werd samengebracht. van de haveningang Vlissin- gen-Oost de kerncentrale van Waarschuwing Borssele, vlak achter de zee- «Wie meent dat wij tegen LPG dijk langs de Westerschelde. zijn, heeft het beslist verkeerd De Kernfysische Dienst zou voor», stelde Ludo De Block verklaard hebben dat deze tijdens de persontmoeting, kerncentrale geen piekover- «Wel zijn we bevreesd dat Kal- druk kan weerstaan die groter lo tot een grote LPG-opslag- is dan 150 millibar. De Agalev- plaats zou uitgroeien. De be- brochure stelt dat het duidelijk langstelling van Panocean en is dat bij een aanvaring met Distrigas is immers bekend, een grote gastanker ter hoogte van de kerncentrale, bij explo sie, belangrijke schade kan worden aangericht aan de ge bouwen van de centrale van Borssele. Komt hier dan nog bij dat de schokgolf van een explosie zich op die plaats on gehinderd over het vrije wate roppervlak verplaatst, zonder enige afremming. De situatie is niet identiek, maar volgens Agalev zijn er wat Doel betreft' toch een aantal belangrijke konklusies te trekken. Inspraak «Een ander belangrijk punt is dat de inwoners van Kallo, Doel en Antwerpen zich niet hebben kunnen uitspreken over de vestiging», vertelde De Block. «Een kleine groep van mensen beslist daarover. Er is natuurlijk wel die veiligheids studie die De Pauw in op dracht van de gemeente heeft opgemaakt, maar de grote fout van vele van die studies is dat er van tevoren van uitgegaan wordt dat die vestiging er moet komen». Tewerkstelling De tewerkstelling zou impul sen krijgen, de vestiging zou ook een aantrekking kunnen hebben op nieuwe industrieën. In de bundel wordt een en ander weerlegd. De direkte werkgelegenheid zou uiteinde lijk neerkomen voor AGT- Kallo op 4-5 arbeiders per hek- tare, de indirektc zou nogal sterk overdreven zijn. Wat aantrekking van nieuwe bedrijven op Linkeroever be treft, wordt in de bundel ver wezen naar de situatie in Vlis singen. De twee terminals, Eu- rogas en Willem Muller Ship- brokers, zouden geen nieuwe bedrijven hebben aangetrok ken. «Als er nieuwe bedrijven op de vestiging van AGT zul len afkomen, dan zullen het scheikundige bedrijven zijn, zodat men een sterk eenzijdige ontwikkeling van het LO-ge- bied krijgt, met alle gevolgen voor het leefmilieu». Beveren. Raadslid Ludo De Block: «Kallo mag niet één grote LPG-opslagplaats worden» (Ivb) Scheepvaart Wat de bevaring op de Schelde betreft wippen we even over naar de toespraak van de h. Bannink in De Spiegel. Hij is jarenlang loods geweest tussen Vlissingen en Antwerpen. Om de veiligheid te garanderen komt het er volgens hem op aan dat een tanker, bij onge val. over een vluchtmogelijk- heid moet kunnen beschikken. En op Linkeroever zou dat volgens Bannink ontbreken. We laten hem zelf aan het woord: «Er is een belangrijk verschil tussen de aanlandings plaatsen voor LPG in Vlissin gen en de plaats in Antwerpen op de Linkeroever bij AGT. Vlissingen-Terneuzen hebben een open verbinding met de Westerschelde en de gastan kers liggen bij de landterminal altijd afgemeerd met het voor schip in de richting van de havenuitgang. Bij een dreigen de ramp kunnen ze de haven verlaten en kunnen naar zee vertrekken of buiten de haven aan de grond worden gezet. Jn Antwerpen daarentegen liggen de tankers als het ware opge sloten achter de Kallo-sluis en bestaat er géén vluchtmoge- lijkhcid. Bovendien is de naastgelegen binnenvaartstei- ger zo dichtbij gesitueerd, dat vertrek zonder assistentie van sleepboothulp vrijwel uitgeslo ten moet worden geacht», al dus de h.' Bannink. ze jongeren, ondernemers, jongerenorganisaties. Ge vraagd, geëist zal worden dat men binnen de eigen partij rekening houdt met de CVP- jongeren, want die zijn toch «het geweten van de partij». Storten in Tielrode Het arrondissementeel bureau van de CVP-jongeren heeft een inventaris opgesteld van de mogelijke stortplaatsen in het Waasland. Een stort op de Wase Scheldeoever valt te duur uit, de zandput van Waasmunster noch het boven grondse stort in Kemzeke ko men in aanmerking. Resten Argex in Kruibeke en de klei- putten van Tielrode. Argex in Kruibeke lijkt het best ge schikt, maar is nog in volle ontginning. Dan maar, nood gedwongen bijna, de AMT- kleiputten in Tielrode Da's een tijdelijke mogelijkheid, maar er dient nog overleg te worden gepleegd met de be volking en een milieurapport moet uitwijzen of Tielrode als dusdanig écht haalbaar is. Een en ander zou een beperkte im puls inzake werkgelegenheid teweegbrengen. De optie van de CVP-jongeren is echter niét in overeenstemming met het rapport van de CVP-werk- groep leefmilieu en het valt te verwachten dat dit standpunt in Tielrode niét in dank zal worden aanvaard. Nietwaar, Ons Streven? In de milieuproblemen staat dezer dagen centraal de kwes tie van de Grote Ring rond Antwerpen. De CVP-jongeren willen dat het tracé uit het gewestplan wordt geschrapt. De Liefkenshoektunnel mag blijven, maar de verbinding tussen die tunnel en de E3 stuit op bezwaren. De kortste (al ternatieve) verbinding moet die zijn van de minste prijs, zo luidt het. Zodra de studies op het ministerie van openbare werken voltooid zijn zal door. de CVP-jongeren van het Waasland een standpunt ten gronde worden geformuleerd, maar in afwachting mag géén aanvang gemaakt worden met de werken in kwestie. Tegen kernwapens De Wase CVP-jongeren zullen mee opstappen in de betoging van 23 oktober te Brussel Ze zijn gewonnen voor een direk te doorbraak van de bewape ningswedloop. en ijveren voor een kernwapenvrij Europa. Hiertoe is een gelijktijdige en evenwichtige afbouw nodig van het kernwapenpark in oost en west. In Europa moeten de wapenvrije zones worden uit gebreid, zo vindt men. Het installeren van nieuwe middel lange kernraketten in West- Europa en met name in België moet worden stopgezet en ook de USSR moet haar arsenaal ontmantelen. Tewerkstelling, milieu, vrede. Die aspekten worden in de diverse afdelingen verder uit gediept. De afdelingen Elke Wase afdeling blijft ech ter haar specifieke werking verderzetten. Aktiviteiten van sociokulturele aard, ludieke initiatieven ook krijgen ge stalte. Beveren telt 41 leden. Daar werkt men specifiek rond de Grote Ring. De afdeling Krui beke is pas sedert zes maanden gestart, ze telt toch al 23 leden; vooral milieu en jeugdwerk loosheid zijn de thema's die aan bod zullen komen. Vanuit Kruibeke is een bezoek aan de steenkoolmijnen in Beringen gepland. Lokeren, de sterkste afdeling (79 leden nu) volgt de jeugdproblemen via de jeugd raad, organizeert op 6 oktober om 20 u. een debat over vrede en veiligheid (kultureel cen trum, met luitenant-kolonel De Smedt, Robert De Gendt en M. Pauwels), heeft ook een werkgroep buitenlands beleid (ledenvergadering over Zaire, verzustering met Franse zus terpartij, info-avond met inter nationale, kristelijke uiitwisse- ling), gaat dieper in op de gastarbeidersproblemen (dia montage over het leven van de Marokkaanse gastarbeiders), heeft kontakt met een doppcr- satelier, heeft een stand op een alternatieve boekenbeurs, plant een dropping en een kaasavond (met Johan Van Hecke als gastspreker). In Sint-Gillis is men pas ge start, er zijn toch al 34 leden. In Temse bestaat men al jaren, er zijn 33 leden maar nieuws is er van die kant voorlopig niet. De Stekense afdeling is héél jong, ze telt 21 leden. En in Sint-Niklaas (75 leden) kwa men schepenen Verdonck (te werkstelling) en Rogiers (leef milieu) hun beleid al toelich ten. Er werden werkgroepen opgericht in Sint-Niklaas; te werkstelling, milieu en finan ciën. en binnenkort wgggf] schepen Lenacrts (ovenf voormalig voorzitter vxL jj CVP-jongeren) uitgeno|L|en]aa. Op de «week van de jq - htir hebben de <"VP-jongerarr. stand, op gewone ledcrn dcringen tracht men \iV dadenl een vakbondsafgebaarifiiardrii uit te nodigen en er w papierko ook «ludieke» manifes3fej^CT£,( e (een tombola b.v.) op haf touw gezet in Sint-NiklaasEnkele m bderdaad Wie is wie? jest mi Sint-Niklazenaar Pieter H°n 1 Wilde is arrondissem#sen voorzitter, ook sekretarisvaar geb Van Kcrchove is van Sin* wis i klaas. Guido Sertijn vanyaaroni Gillis is penningmccstcr.pal en lokale voorzitters: Marc p langs de Vijver voor Beveren,Hen» c De Kerf voor Kruibeke,pa. De Van Kerchove voor Lok#™11 v Luc Smet voor Sint-Gillis,H de g Van den Branden voor p speelj Niklaas, Leo Martens |en en Stekene en Luc HeirbauttWn ei Tcmse. Wie Luc heet sp' langs goed bij de CVP-jongercH Van zetelen er ook hier enFnöpe Marcen in het bestuur In de nationale raad zijipng. 1 tegenwoordigd Ludwit JWgewerk Schrijver (Sint-Niklaas).!^ ni riam Liebaut (Lokcren).Polle% Mels (Sint-Gillis). MarcPS De Vijver (Beveren) en fHeI Vl Van Puyvcldc (Sint-Nig de g, Sint-Niklazenaar Mate If" sement is plaatsvervangerj Een «hertimmerde ploeg volgend werkjaar e visie in praktijk wil bi wil sleutelen aan eeni profiel. Een jong, cigenft" tendemokratisch gelaal r S"iel aanl «olijke s. van de pekening Specifiek wat de scheepvaart op de Schelde betreft, formu leerde de LPG-deskundige ook een aantal vragen. De h. Bannink: «Een ander nadeel voor de aanvoer bij AGT ligt in het karakter van de Schelde. Zo zal het verkeerspatroon in het vaargebied tussen Lief- kenshoek en De Perel nogal wat problemen opleveren voor grote gastankers. Het verlenen van toelating van deze schepen vraagt een goede verkeersbe- geleiding en verkeersregeling van de overige vaart, waarbij zeker voorkomen dient le wor den dat ankerliggende schepen de doorvaart bemoeilijken. De grote bovenwateroppervlakte van deze sqhepen maakt dat ze bij sterke wind en bij een ge ringe vaarsnelheid ruim baan moeten krijgen. Het feit dat de vaarsnelheden van de overige scheepvaart hier in dit vaarge bied over het algemeen laag zijn, kan als een gunstige om standigheid worden aange merkt, waardoor de kans op tankdoorboring bij een aanva ring minder wordt. Gevaarlijke situaties kunnen hier ontstaan wanneer in- en uitgaand scheepvaartverkeer plaatsvindt tijdens de passage van een gastanker», besloot de h. Bannink. Tijdens de perskonferentie, twee dagen voordien, vertelde Agalev-gemeenteraadslid te Antwerpen Paul Warmenbol dat de trafiek van LPG-sche- pen inderdaad gebrekkig is ge regeld. Warmenbol: «Neder- gië gedwarsboomd, omdat ons land zich nog steeds beroept op een traktaat uit 1839 dat de vrije doorgang op de Schelde tot Antwerpen garandeert». Bleve De toespraak van de h. Ban nink werd afgerond met een film over «bleve», een afkor ting van 'Boiling liquid expan ding vapour explosion'. Dat soort van ongeval komt meest al voor bij het bezwijken van een LPG-opslag onder druk. De gehele inhoud vloeibaar gas van de tank komt dan in een korte periode vrij. «Laten we hopen dat we zoiets nooit in Kallo meemaken» was de i ao niwegebo wens waarmee Luao fonisch Ins informatieve avodp rondde. Een 35-tal belangstel! voor Bannink or Spiegel afgezakt, ook Hugo Maes vi Linkeroever en Mark Dtf van de milieudienst. Luc VanBif bijeenkomst over dt fieuwst Beveren. Enkele tientallen belangstellenden voor de problematiek (Ivb)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 6