in! Wase Middenstandsweek feestelijk geopend in Stekene hiro Stekene opent gebouwen terreinen Sint-Niklase banketbakkers in feest Heemfeesten bil Chiro in Meerdonk Dinsdag 13 september vierden de Meester-Banketbakkers van Sint-Niklaas in restaurant [Reinaert het tienjarig bestaan van het Reinaertgebak én het 5-jarig bestaan van de eigen ireniging. De burgemeester ,vam mee proeven, ook 'MO-voorzitter André Bae- •fiy tens werd verwelkomd. In oktober jl, nog werd een Remaert-bierpot gelanceerd, Ho Reinaf de Reinaertbakkers mochten in december even in het ko ninklijk paleis over de royale vloer komen en ook de Vlaam se televisie toonde belangstel ling voor de Sint-Niklase patis siers. Een blijde terugblik was iet die voorzitter Georges Laureys vorige dinsdag onder waarder in de bres staat bij de Noteer dat ook een delegatie woorden bracht tijdens zijn vereniging. uit het Gentse van de partij toespraak Op de foto's: enerzijds een .was en ook de «gewone» bak- Het ging er gezellig aan toe impressie van het feest, an- kers van Sint-Niklaas, aange- tijdens het etentje. Ook al om- derzijds een opname van Et. voerd door voorzitter Van dat Etienne («Etienneken») Meirte, tussen voorzitter Lau- Mieghem. ode MMeirte gehuldigd werd nu hij reys en burgemeester De (foto's dw) over de leen kwarteeuw als schatbe- Vidts. De Voorpost - 23.9.1983 - 7 19.30 u. samenkomst met en van de mensen die de zaak materieel gerealizeerd hebben, dus de «werkers»; Zaterdag 24 september: 19 u. eucharistieviering in de H. Kruiskerk; 20 u. opening nieuwe lokalen door pastoor Vermeersch; 20.30 u. openluchtfeest indien het weer het toelaat op de terreinen rond en voor de lo kalen. Er is o.m. opendeur in de lokalen, feestelijke muziek, sketches door Chiroleden, oudleden en -leiding en na tuurlijk gelegenheid tot het nuttigen van diverse dranken en snacks. (Bij slecht weer ge beurt alles binnen). Zondag 25 september: 14 u. reuzespelnamiddag voor de Chiroleden plus alle andere kinderen die willen komen. Voor velen dus een gelegen heid om kennis te maken met de Chiro. Hiervoor wordt ver zamelen geblazen in de Nieuw- straat 11. Het wordt een «spel- dl te""" C"' Vl) ae i~niro' ooK al omaat a" nuis aan ae zonder-grenzen» tot ongeveer wstraat kon worden verworven en ingericht als toe- 17 u. 'luchtsoord (dbr) De BeEi 1 Feestweekend iveiii zitter va;i£rishéél wat veranderd op en rond de terreinen tussen en Nieuwstraat in Stekene. Omwille van de :hting van een moderne humaniora diende alles wat huisde langs de kant van de Polenlaan te verdwijnen... En dan denken we hier uiteraard aan de Chiro, want die had daar drie afdelingslokalen, sanitair, een speelplaats en het papierkot. Ook het Technisch Instituut Sint-Andries dien- rff/nel enkele klaslokalen en/of ateliers te verhuizen. safgebaari nrtijn van ngmecster. ;rs: Mare Bevcrcn, Kruibeke, manifest v.) op hei Niklaaslnkele maanden geleden werd door de Broeders Hiërony- derdaad beslist dat Stekene mieten. est middelbaar onderwijs inkon. Het bewijs is onder- En de Chiro... ondissenw overtuigend geleverd. Door deze drastische wijzigin- sckrctarisl laar gebouwen en akkomoda- gen 2at een deel van de Chiro is van Sin 1 wa$ nergens voorhanden, natuurlijk «op straat». aarom werd alles wat paro- jn de Nieuwstraat, dus «juist naai en/of van de Broeders om de hoek» van de bestaande as langs de Polenlaan «inge- lokalen die pas in 1977 werden omen» door de nieuwe huma- in gebruik genomen, kwam het Jjjra. De vroegere afdaken en huis nummer 11 vrij. Men liet voor Lob 'kalen van de Chiro werden er niet te veel gras over groei- Sint-Gillis, ttl gmnd gelijk gemaakt, en en na enige noodzakelijke speelplaats werd uitgebro- overwegingen en bedenkingen i en de oude klaslokalen wercj het huis met oprit en tuin gen een nieuw kleedje: zo- (die aansluit bij de bestaande binnen als langs bui- lokalen) aangekocht voor zo'n de speelplaats werd 1,4 miljoen. In dit ruime huis 1 ingangsruimte ge- komen drie lokalen en het zal et fietsenstalling en verder dienst doen als berg- et geheel werd fraai plaats voor onder meer knut- met hier en daar een selmateriaal, er is materiaal airtje en een bijna Qm te koken en achter het huis fraaie, open afslui- js er een papierkot. Ernaast kdmt een lange beton- voorplein, de aanpassing baan (oprit) van ongeveer 70 de gebouwen, het noodza- meter tot aan het «oude» ge- mtair plus de kosten deelte, zodat het Chirokom- naterialen zijn voor p|ex nu een grote «L» vormt van de parochie, met van Nieuwstraat 11 tot aan de ikomst door de kon- klassen van de humaniora, van de Zusters van Brakel. De verfraai- Bergen werk en de inrichting van de Terwjjj de werking van de Ste- scn wy>r de humaniora, 1 kense Chiro onverminderd natuurhjk de ni^u- (j.Wleumja.r l t u want 40 jaar mngens- en 25 voor het Tech- I it wordt bekostigd jaar me'sJesc(hlro- bivak met K z n voorbereiding enz.) diende er dus volop te worden ge bouwd en verbouwd. Tussen de bestaande lokalen en de humaniora werd nog één lo kaal gebouwd plus een zeer degelijk (zowel wat betreft konstruktie als inrichting)sani- tair. Een enorm werk werd het uitgraven van de sluiven voor gas. elektriciteit enz. want al les werd nu gecentralizeerd in het huis aan de Nieuwstraat 11. Gelukkig kregen de wer kers van Chiro (jonge krach ten, gelukkig bijgestaan door enkele «vergrijsde vaders») hier spontane medewerking van Intercom. Financiële put Alles samen diende Chiro Ste kene zo'n 1,7 miljoen uit te geven. Gelukkig ging de afbe taling van de vorige bouw vlot. Nu hoopt de leiding van de Stekense Chiro alles op vijf jaar terugbetaald te hebben aan de bereidwillige ouders en sympathisanten die de Chiro renteloos enkele duizenden franks hebben geleend. Deze terugbetaling kan er enkel ko men via papierslagen, die nu drie maal per jaar worden georganiseerd en natuurlijk door het organiseren van feest avonden. Feestelijkheden Daarom maar niet uitslui tend daarom, ook om eens «stoom af te laten» wordt er' feestgevierd in de Stekense Chirofamilie. En dit natuurlijk ter gelegenheid van de officiële openstelling van de nieuwe lo kalen en terreinen- Het programma Vrijdag 23 september: Het moest een feestelijke en zonnige avond worden in Stekene. Behalve de feestelijke avondmarkt georganiseerd door Dekenij Dorp was er nog de feestelijke en plechtige opening van de Wase mid denstandsweek. Naast de Stekense hoogwaardig heidsbekleders waren er nog tal van andere Waas- landse en zelfs buitenwase notabelen te bespeuren in eri rond het Stekense centrum. Bovendien was er op en rond het Stekense gemeentehuis een drukte van belang: een reuze-receptie werd voorbereid, burgemeester Boeykens had z'n trikolore sjerp om. De hoofdstedelijke burge meester (van het Waasland uit eraard) knipte in een oogwenk het lint door en meteen was de feestelijke avondmarkt geopend. In stoet gingen de genodigden dan we herken den ondermeer pastoor Ver meersch, Miet Smet, Georges Anthuenis, Lieven Lenaerts en natuurlijk hoge heren van het NCMV met o.m. nationaal se- kretaris Thijs én enkele Ste kense schepenen zoals me vrouw Persoon-De- Saeger, Paul Koppen en Odilon Merckx richting Dorps straat, met de Stekense mu ziekmaatschappij De Ware Vrienden voorop. Ze brachten een gewaardeerd bezoek aan het begin van de feestelijke avondmarkt. Rond 19 u werden ze door een feestelijk uitgedoste burge meester van groot-Stekene op het gemeentehuis verwel komd. De raadzaal liep bijna zo vol als tijdens de historische «boerenbezetting» enkele ja ren geleden... Ditmaal waren het met allemaal boeren, maar parlementariërs, sekretarissen. school- en andere hoofden, burgemeesters, schepenen, raadsleden, voorzitters, nijve- raars, zakendoeners. Het was wél opvallend dat noch schepen Cornu, noch schepen Heyse «van de partij» Krachtlijnen Burgemeester Boeykens noemde iedereen welkom op «zijn Stekene» om, zo zei hij «bewondering uit te drukken voor de middenstand, die op Stekene niet alleen een schakel maar zelfs de spil is van het gemeenschapsleven. Onder meer omdat ze zowat elke akti- viteit steunt». De feestmarkt noemde hij natuurlijk een fraaie verwezenlijking: een ini tiatief van de schepen en ver der uitgewerkt en vervolmaakt door de dekenij. «Deze feest markt is nu een sociale, kultu- rele én ekonomische gebeurte nis geworden», aldus de burge meester. De heer P. Thijs, na tionaal sekretaris van het NCMV, had het over het jaar van de k.m.o.'s. «In het begin stonden we eerder sceptisch tegenover dit initiatief, doch om drie goeie redenen zijn we bijgedraaid en hebben we er ons met volle kracht achterge zet. Om het groot publiek, de konsument dus, te tonen wat samenleving, om de midden stand méér bewust te maken dat zij het hart van de samenle ving is én om tegen het beleid te zeggen: stop nu eens met de lippendienst en neem eindelijk eens beslissingen!». Veiligheid voor middenstander De heer Paul de Vidts sprak als arrondissementeel NCMV- voorzitter en was verheugd, eindelijk nog eens in Stekene te vertoeven. Hij sprak vol lof Stekene. Burgemeester BoeykensMiet Smet, Georges Anthuenis, Lieven Lenaerts, Paul De y'dts: een middenstandelijk onderonsje in de noord-Wase gemeente (dbr) zachtjesaan opengedraaid. De receptiegasten werden met de neus op de feiten gedrukt als de doedelzakband The Low land Pipers in regenkledij! al doedelzakkend door de raadzaal ging. Ze dropen van het water. Ook na de eerste «stekelbaks- kesworp» vanop de pui van 't gemeentehuis uiteraard werden de rood-plastieken vis jes door de hoogwaardigheids bekleders in de natte menigte gekeild bleven nog enkelen genieten van de receptie, ter wijl de oyerigen huiswaarts keerden of tóch nog eens de regen trotseerden. Rond 20ul5 zagen we hier en daar reeds standwerkers die «hun boeltje opvouwden». Na tuurlijk triestig voor een «fees telijke avondmarkt». Mode shows gingen noodgedwongen Stekene. Heel wat Wase prominenten woonden de opening van de feestelijke avondmarkt 10 de ruimte van de w"ikel en de Wase middenstandsweek bij (dbr) door ,erw,J' he< Pod,um cn de over geestes- en rasgenoot Paul Koppen, over de manier waarop hij banketten kan sa menstellen, over de manier waarop hij programma's kan ineensteken en noemde hem zelfs een speciale attraktie wanneer hij z'n programma aan de kollega's en pers voor stelt. Nadien raakte de heer De Vidts een gevoelspunt aan: «In deze krisistijd gaat er geregeld een middenstander kopje over. Er moet een wettelijke mogelijkheid komen om het eigen gezin, de persoonlijke inboedel, het huis. het bed te beveiligen. Nu worden de meesten meegesleept door een handtekening die ze ooit heb ben gezet! Wij moeten dus streven opdat deze veiligheid zal verwezenlijkt worden.» Eigen vlag Even werd de gulle, bijna "'"""i"'"'1"'" overhandigde haar vlag aan de burgemeester (dbr) Het nieuwe Chiroheem in Meerdonk. Herman Van Veen komt vanaf 4 oktober weer terug naar Ant werpen. Tot 14 oktober blijft hij in de Arenbergschouw- burg, waar hij elke dag (met uitzondering van 9 tot 10 okto ber) op het podium staat. De shows vangen aan om 20.15 uur en de toegangsprijzen va riëren van 250 tot 60 fr. Reser vatie en bestellingen dagelijks van 11 uur tot 16 uur 03/ 232.11.14 en 03/232.85.23. De verkoop van nieuwe Ford wagens in Europa gedurende de maand augustus wijst op een nieuwe rekord maandlea- dership van de maatschappij met een marktaandeel van niet minder dan 18,3 procent. In augustus heeft Ford in Europa 157.000 nieuwe wagens ver kocht. S.tekene. Reikhalzen naar de «stekelbakjes» (lv) De vakantie is voorbij, het is en dra wordt hun nieuwe heem 19.30 uur: opening van het alweer september. Nochtans, ingehuldigd. Het feestweek- nieuwe chirojongensheem in voor Chiro Nele en Chiro Sa- end gaat door op 23, 24 en 25 de Nieuwe Wijk in Meerdonk leghem uit Meerdonk betekent september a.s. en het pro- 20 uur: receptie in de Sale- dit steevast: tijd voor de heem- gramma ziet er zo uit. ghemkring. Margrietstraat, feesten. Zeker dit jaar, want Meerdonk. Chiro Saleghem bestaat 10 jaar Vr(jdag 23 september 21 uur: bal met bodega in de derbroken. In naam van de inrichtende Dekenij Dorp overhandigde Mare Baert een vlag (een ontwerp van Cle- men( De Trazegnies) aan de Stekense burgemeester én een gebak van de dekenij aan de gastspreker. Allebei met daar op uiteraard de drie Stekense stekelbakskes in de Stekense kleuren dus geel- blauw. Dit in tegenstelling tot wat sommige niet-ingewijden zouden kunnen denken... Wit en zwart zijn niét de officiële Stekense kleuren. De «stekel bakskes» duiden op het feit dat de moderne Stekenaar zich kan bewegen als een (gladde) vis in alle (ook troebele) wate ren maar dat hij toch nu en dan stekelig blijft. Ondanks de regen Het werd een feestelijke avondmarkt. want de feestver lichting brandde ook. Maar een zonnige avond werd het zeker en vast niet.'Bij de ope ning hielden windvlagen de re gen weg, maar terwijl de geno digden op het gemeentehuis van wijn en versnaperingen ge noten werden de hemelsluizen stoelen buiten natpletsten. We zagen honderden regenscher men, want de mensen bleven ter plaatse. Shotokan had wél sukses met z'n «stomme film»- toestand: met taartjes naar le vendige gezichten smijten... Ondanks de regen bleven de mannen van VV Straatjen spek-met-eieren bakken, ter wijl het natuurbrood, schilde rijen, meubels e.d. slechts wa zig zagen, onder plastiek. Natuurlijk zat ook de nieuwe zaal 't Centrum eivol en ook de friet hot-dog en dergelij ke kraampjes hadden heel wat te doen. De mensen van 11.11.11 en anti-atoombeto ging kregen zelfs bovenop de regen een uitbrander van de schepen die niet begreep dat dergelijke dingen samen gaan. En tóch ging het over. De regen, bedoelen we: rond 21u30 zagen we geen regen schermen meer en even later liep er weel veel volk in Steke ne. Het werd voor vélen toch nog een feestmarkt. Vooral de bierhuizen zagen hun omzet stijgen... De BeEr Saleghemkring, ook in de Mar- grietstraat. Zaterdag 24 september 13.30 uur: familievoetrally voor jong en oud doorheen de gemeente Meerdonk. Voor in schrijvingen kan je terecht in het nieuwe heem; daar ook vertrekt de tocht. Het inschrij vingsgeld bedraagt twintig frank. 17.30 uur: prijsuitreiking van de voetrally in het jongens heem. Zondag 25 september 9.30 uur: dan celebreert de proost een heilige mis; het the ma van die mis: «Ons heem, onze thuis». 14 uur: spel zonder grenzen, een ontspanningsnamiddag voor jong en oud. Met fil rou ge en andere draden d'erop en d'eraan. 17.30 uur: dineetje in de Sale ghemkring. Je kan kiezen: een koude schotel, "broodjes met kaas of hesp, rijstpap. Nog opmerken dat de Chiro- leiding ook hoopt op de be langstelling van oud-leden! (ldb)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 7