als m Heibel over herwaarderingsgebieden in Aalsterse gemeenteraad Nog dit jaar fietsenstalling in Station Aalst Stadslokalen voortaan te betalen in Aalst St.-Peternille spettelde naar Polderweg(je) Nieuwe mogelijkheden voor woonwagenterreinen te Aalst erk Nieuw stedelijk zwembad Aalst open op 7 januari Ander aksent op «Aalsters accent» Columbarium Aalst aan uitbreiding toe Opening Couverture te Aalst 8 - 23.9.1983 - De Voorpost Inspraak of centjes? Bij de behandeling van een vijftal punten i.v.m. de stads en dorpsherwaardering in de jongste gemeenteraadszit ting had fraktieleider VU Jan Caudron een aantal bemer kingen en vragen. In konkreto ging het hier om de afbakening van het her waarderingsgebied Aalst-Lin- keroever en een daartoe op te richten stuurgroep, werken i.v.m. het herwaarderingsge bied Aalst-Rechteroever en Aalst-Linkeroever, werken die de herwaarderingsoperatie hinderen en voortzetten van de inspraak i.v.m. beide herwaar deringsgebieden. Vooreerst wil Jan Caudron het stadsbestuur feliciteren omdat het gebruik maakt van de nieu we kansen die de Vlaamse re gering biedt. Over de brochure «Oud huis, gezellige woning» heeft hij wel lof over de inhoud doch kritiek op de vorm: een te luxueuse uitgave. Fundamentele kritiek is echter de volgens spreker gevolgde procedure die een valse start is omdat ze niet in overeenstem ming is met de voorschriften van de Vlaamse Exekutieve en het risico van niet-erkenning van de herwaarderingsgebie den inhoudt. De wagen wordt vóór de paar den gespannen. Wat eerst moet gebeuren is het oprichten van een stuurgroep die na uit gebreide konsultatie van de bevolking het herwaarderings gebied afbakent. Huis-aan- huis-bezoeken en hoorzittin gen, verkennen en bestuderen van het terrein door de stuur groep moeten de afbakening voorafgaan. Basiselement bij uitstek is hierbij het struktuurplan voor Aalst-Stad waarin prioriteiten werden gesteld en knelpunten voor verkrotting aangegeven. Jan Caudron werd gesigna leerd dat op het stadhuis geen spoor van dat struktuurplan meer te vinden zou zijn en vraagt dan ook «waar zich al deze grote, mooie en dure kaarten bevinden». Zonder dit struktuurplan beginnen wordt een tweede valse start. Volgens de omzendbrief van minister Akkermans is perma nent overleg tussen de betrok ken bewoners en beleidsvoer ders en ontwerpers permanent noodzakelijk tijdens de hele operatie. Daartoe moet de ge meente een stuurgroep oprich ten. En zulks vooraleer over wogen wordt een herwaarde ringsgebied af te bakenen. Ook RALDES heeft aan de prioritaire plaats van de stuur groep herinnerd, stuurgroep die aan de basis van de proce dure moet liggen en de hele inspraakronde begeleiden. Op de vraag verschillende milieu- werkeroeDen van de stad od *.e nemen in de stuurgroep kwam geen positief antwoord. Wel werd beloofd kontakt op te nemen doch dit gebeurde niet. Jan Caudron vervolgt met te zeggen dat, waar de VU in princiep wel akkoord kan gaan met het herwaarderingsprojekt van de rechteroever, zulks niet het geval is met dc plannen voor de linkeroever. De woon- funktie herwaarderen is lo venswaardig maar uit de afba kening blijkt dat het de winkel- funktie is die gestimuleerd wordt. Voorrang moet worden verleend aan Hoogstraat, Maanstraat, St.-Kamielstraat en de Watertorenwijk waar sa nering meer noodzakelijk is. Een kansarme site waar de bewoners de handen uit de mouwen willen steken. Jan Caudron vraagt dan ook de verdaging van de beslissing, over de afbakening. Met de princiepsbeslissing en een voorlopige aanduiding van de stuurgroep kan de VU wél ak koord gaan. Schepen And ré Doorns zegt reeds gestart te zijn en zulks op vraag van het ministerie waar nog geld beschikbaar was. Dc stuurgroep kan steeds voor stellen doen en aan Raldes zal geantwoord worden in het ka der van de werkgroep Leefmi lieu. Wat betreft het herwaarde ringsgebied Hofstade zegt de schepen dat zulks niet onmid dellijk realiseerbaar is daar het Biezonder plan van aanleg dient herzien te worden. Een stuurgroep zal alleszins samengesteld worden en het verwijt dat de brochure te duur zou uitvallen verwerpt Doorns zeggende dat ze per exemplaar 31,50 fr. kost. Verder belooft hij dat de inspraak alleszins totaal zal zijn. De stuurgroep moet éérst aan gesteld worden, repliceert Jan Caudron. Burgemeester Uyttersprot zegt dat vastlegging alleszins nood zakelijk is. Niet-goedkeuring van deze punten zou weer ver traging betekenen en achteraf is aanvulling en wijziging steeds mogelijk Op de herhaalde vraag van raadslid Caudron «waar het struktuurplan nu eigenlijk is» zegt schepen De Maght dat het alleszins niet verdwenen is. «Als we willen gebruik maken van nog beschikbare kredieten 1983 moeten de punten nu goedgekeurd worden», her haalt de burgemeester. Raadslid Dolores Baita zegt dat de SP de vraag van de VU steunt. Men mag niet omge keerd tewerk gaan. Rugge spraak met de bevolking moet eerst gebeuren Nadat schepen Doorns ander maal beklemtoont dat hen werd aangemaand vlug te gaan om de kredieten te bemachti gen stelt raadslid Eddy Mon sieur dat aan de prerogatieven van de gemeenteraad werd ge tornd. «Wij lopen erbij als het vijfde wiel aan de wagen», stelt hij waarna een diskussie ont staat Dooms-Monsieur over de juiste datum waarop de bro chure aan de raadsleden werd verstuurd. Raadslid Lambert Van de Sijpe feliciteert sche pen Doorns om zijn initiatief dat centjes in de stadskas brengt. 60% kredieten, wordt aan raadslid Van Mossevelde gezegd. In de stuurgroep komen ver tegenwoordigers van allerhan de groepen en deskundigen. Ook niet-georganiseerden. Raadslid Baita stelt dat zo mi nister Akkermans aanzette zo te handelen hij zijn eigen richt lijnen ontkracht. Burgemeester Uyttersprot maakt er een eind aan en zegt dat beide herwaarderingsge bieden inderdaad dringend in aanmerking komen. Op de stemming over verdaging stemt de meerderheid tegen, de minderheid voor. Tenslotte wordt door de meerderheid het pakket over de herwaar deringsgebieden goedgekeurd. VU en SP onthouden zich. LH «Nog dit jaar krijg Aalst-Station een Fietsenstalling», kan schepen Etienne Bogaert, kommissaris bij de N.M.B.S. bevestigen. Alvast een verheugend nieuws als men weet dat dagelijks zowat 170 fietsen in weer en wind gewoon buiten staan. Bij gebrek aan ruimte binnen. Heugelijk nieuws dat door de direkteur-generaal aan schepen Bogaert werd bevestigd. De belangen van onze stad bij de N.M.B.S. worden er inder daad door de schepen gevolgd en ook door afgevaardigd-be heerder stadsgenoot Frans De Haeck, direkteur van de han- delsdienst. Ook advokaat An- dré Bogaert, een naamgenoot van de schepen, houdt de pro blematiek in het oog doch op de gestelde vraag of die andere dokumenten terzake bezit dan het stadsbestuur kan de burge meester niet antwoorden. «Welke dokumenten in diens bezit zijn weet ik uiteraard niet», antwoordt de burge meester. Te dezer gelegenheid uitte de burgemeester zijn bezorgdheid over Aalst in het kader van het intercitynet. Het kan er helaas niet in worden opgenomen want het ligt niet op de groot ste dwarslijn Oostende - Gent - Brussel - Luik. Er is immers de ombuiging langs Dender leeuw. Wel kon worden beko men dat Aalst werd geinkorpo- reerd in een andere dwarslijn. Die loopt van Gent over Aalst naar Brussel en Namen en wel licht Dinant. Daarmede heeft Aalst alleszins twee verbindin gen per uur met Brussel dat zelf een optimale aansluiting heeft en eveneens twee met Gent waar vele aansluitmoge lijkheden zijn voor de kust. De heer direkteur-generaal NMBS Flachet noemt de be zorgdheid van Aalst dan ook ongegrond. In verband met de pendelpar king komt er wel een supple mentair probleem. De koliek- toren voor het waterzuive ringsstation te Hofstade ko men er inderdaad door wat voor lange tijd een aantal par keerplaatsen zal doen wegval len Wat betreft de parking aan Erembodegem-station, al dan niet betalend, onderhan delt de stad met de NMBS. Aalst tracht een ander statuut te krijgen en zo dit lukt komt er geen betaling te Erembode- gem. Anders wél want de stad wil niet met twee maten en gewichten meten. De NMBS. om meer reizigers aan te trek ken, opteert nu voor het ter beschikking stellen van par keergelegenheid aan treinreizi gers zonder betaling. Gratis. Aalst heeft echter een pro bleem te meer. Het spendeer de immers 13 miljoen aan deze pendelparking en alleen over name van de schulden door de NMBS kan het de stad moge lijk maken de pendelparking gratis te laten gebruiken. Aalst zou samen met Zotte- gem een modem station heb ben gekregen door toedoen van Frans De Haeck bij minis ter Bertrand. Dat van Zotte - gem is reeds operationeel doch dat van Aalst werd «geklas seerd» met alle gevolgen van dien. Gepoogd wordt nu deze barrière te doorbreken en dan krijgt Aalst prioriteit. Het be- «Md Het nieuwe stedelijk zwembad gaaf officieel open op zaterdag 7 januari 1984. Op 9 januari herbeginnen immen terug de lessen in de scholen. Zo verklaarde schcpeo Gilbert Bourlon, bevoegd o.m. voor de sport. Dat o, problemen met aannemers zouden zijn neemt schepen D; Maght niet. Bij elke bouw is er al eens iets dat U verbeterd worden en dat is hier dan ook het geval «Ng problems», zegt de schepen. Over wat er zou kunnen gebeuren met het oud zwemba! aan de Kapucijnenlaan beraadde zich de adviesraad ti hoe. Deze raad ziet het liefst verkopen maar het allcsaa hat s niet meer verder als zwembad te laten dienen. De sta wenst geen konkurrentie. Een definitieve beslissing op dit stuk komt er echter maa na bespreking in het kollege en stemming in de gemeente raad. stuur onderhandelt t__„ geregeld en druk over'fc materie. Ligt Aalst op een belangri wirling g lijn, voor Erembodegem WBar de een halteplaats voor elke trZ^mkul gevraagd zoals Lede kont*£L, rfo£ men. Voor Nieuwer**?™ i acht haalbaar. ^arenbo Schepen Bogaert kan mciiaBrcenl len dat op 30 augustus IL slist werd dat Erembod buiten de pendeltreinen sten, ién stopplaat, Jg jenwoori ergeiege: iat stom tdoen r die hen lint. me chenker ;enmng or ze zk ndering. inzette ior een c arbij all" ikel de nogal 200-ja imome Doe LH Ingebruikgeven van gemeentelokalen en verhuren van feestmateriaal is steeds een delikaat punt geweest. Nu sinds de fusie een aantal lokalen in dienstcentra vrij zijn gekomen is dit alleszins niet verminderd. Er zijn klachten van niet doven van lichten, niet uitschakelen van verwarming, zelfs van gebruik zonder medeweten van het stadsbestuur. Ook dat «zowat alleman» toelating kon geven om dergelijke lokalen te gebruiken, liefst gratis dan. In de laatste gemeenteraadszitting kwam er dan ook een nieuw reglement voor ingebruikgeven van gemeentelokalen en verhuren van feestmateriaal. De gebruiksvoor waarden werden aangepast en uitgebreid en tarieven werden vastgesteld overeenkomstig de door de stad te dragen lasten van verwarming, elektriciteit, onderhoud e.d.m. Tegenover 1978 werden de tarieven voor verhuur van materialen met 20% verhoogd. weg te jagen antwoorden sdt penen Borms en Bourlon d nn[])3| het hier vooral over okkas' Gemeenteraad Aalst Na de affaire van de Wittelos, een berg die een muis baarde en die volgens Siegfried Van Nuffel van RALDES schromelijk overdreven in de kijker werd gesteld we hebben andere katten te geselen, voegde hij er aan toe kreeg de jongste gemeenteraad afschaffen, verplaatsen of wijzigen van voetwegen te behandelen. Te Meldert gaat het over de Groenweg (nr. 37), de Kapel- weg (nr. 63) en de gedeeltelijk af te schaffen en te verplaatsen St.-Peternilleweg (nr. 52). We gens aanleg van de woonwijk «Mutsereel» te Meldert zijn voetwegen 37 en 63 buiten ge bruik of opgenomen in het stratentracé der nieuwe wegen en een deel van nr 52 wordt afgeschaft en verlegd. Aan vraag die gebeurde door de Nationale Landmaatschappij en waartegen bij het onder zoek geen enkel bezwaar bin nenkwam Het wegentracé werd goedgekeurd door de ge meenteraad en gezien het feit dat de wegen later overgedra gen worden aan de stad Aalst wordt voorgesteld géén wel voeglijkheidsvergoeding te vorderen wat ook reeds op Horebekeveld werd toegepast. Te Erembodegem wordt het gedeeltelijk afschaffen en ver plaatsen van voetweg nr 32. de «Spettelaerlos» voorgesteld, aangevraagd door O. en C. De Rijcke. Eén wettelijk bezwaar schrift werd ingediend slaand op het feit dat de huidige voet- weg rechtlijnig is en deels ver hard met steenslag en de wijzi ging langs een drassige weide loopt. Voorgesteld wordt dan ook het wegje in de huidige toestand te bewaren Derde voetweg is die te Nieu- werkerken, het «Polderwegje» waarvoor om voorlopige aan vaarding van een gewijzigd rooiplan wordt gevraagd. Voor dit wegje werd in 1965 een rooilijnbreedte van 3 m goed gekeurd. Tot realisatie van de ze rooilijn werd niet overge gaan en ze wordt ook nu niet in overweging genomen Gezien de goedgekeurde rooilijn de aanpalende eigendommen no deloos bezwaart wordt een an der rooiplan voorgesteld waar bij de breedte wordt behouden zoals ze op de atlas der buurt- wegen voorkomt. Na voorlopi ge aanvaarding zal een batcn- kommer-onderzoek worejen gehouden. Raadslid Danny Denayer heeft alleen bezwaar tegen het af schaffen van de Kapelweg te Meldert waardoor verbinding met de Parijsstraat wegvalt en tegen het versmallen van het rooiplan van de Polderweg. Deze weg wordt volgens spre ker veel gebruikt door voet gangers en fietsers o.a. van de wijk Restert. Ook stempelaars en boodschappendoeners ko men er vaak. De weg is mo menteel over de helft met as falt verhard over een breedte van minimum twee meter langs de Kerkmeersstraat. Op de plaats waar de weg versmalt staat een half afgebrand ge bouw. Fietsers stappen daar af om het laatste stuk te voet af te leggen. Spreker vindt dat er wél noodzaak is om de voet weg op 3 m te brengen. Af schaffen van het KB zou bete kenen dat het algemeen belang moet wijken voor persoonlijk belang. Op het perceel staan reeds kamions zand en bakste nen klaar. Schepen Dooms zegt dat het gedeeltelijk verleggen van de St.-Peternilleweg slechts een kleine omweg impliceert wat Denayer dan toch betreurt. Om een voetweg te verleggen zonder omweg moet er moge lijkheid zijn. stelt schepen De Maght die er vlakbij woont, en die mogelijkheid is er niet. De weg wordt ten andere niet meer gebruikt. Het gaat hier om regularisatie van een be staande toestand, voegt ze er aan toe. Een aantal voetwegen hebben inderdaad hun funktie verloren wegens het aanleggen van nieuwe straten, zegt bur gemeester Uyttersprot. «Zelfs wandelaars gaan er niet meer over». Een onderzoek van de stand van voetwegen wordt ge daan te Nicuwcrkerken en Herdersem. zegt schepen Doorns. Het punt wordt, wat Meldert betreft, goedgekeurd. De VU onthoudt zich Wat betreft Erembodegem vraagt raadslid Freddy Pijck de verdaging. In volgende zitting zal het punt dan behandeld worden Het «Polderwegje» bezwaart de aangelanden, zegt schepen Doorns. CVP-fraktieleider Ghisleen Willems zegt dat ter plekke een volledige concen sus bestaat voor behoud van een kleine toegang naar een hoofdstraat. «Is er ginder één persoon die een brede weg vraagt?» Danny Denayer wil dan toch verbreding. Nieuwkerkenaar Ld yard Hooghuys zegt dat aan dit wegje een stukje lugubere geschiedenis kleeft. Het desbe treffend KB kwam er in 1965 uit politieke overwegingen, stelt hij waarbij een persoon op het randje af geruïneerd werd en neurasthcnick is ge worden. Het was een buren- twist waarbij de veldwachter zelfs vocht tegen... de burge meester. «Toch vóór uw tijd zeker?» vraagt de huidige bur gemeester van Aalst aan de vroegere burgemeester van Nieiiwerkerken Edgard Hoog huys zegt dat het wegje een voetweg is en géén fictsweg. Destijds heeft men er zelfs fiet sers in verboden Na stemmen bij naamafroc- ping wordt het KB om het rooiplan op 3 m te brengen door meerderheid en SP tegen de VU afgeschaft. Willy Van Mossevelde onthield zich om zijn kollega niet te désa- voueren. De burgemeester voegt er nog aan toe dat een stemming bij naamafrocping in dergelijk ge val vragen alleszins niet bevor derlijk is voor het vlot verloop van een raadszitting... LH In de jongste zitting van de gemeenteraad vestigde raads lid Eddie Monsieur de aandacht op het probleem woonwa genterreinen. Een terrein, eigendom van het O.C.M.W., werd daartoe in vorig bestuur aan de Churchillsteenweg te Erembode gem weerhouden. De Vlaamse Executieve besloot onlangs de bedragen en voorwaarden vast te leggen inzake betoelaging van venver- ving, inrichten en uitbreiding van woonwagenterreinen. Qua verwerving moet het ter- hebben ingelast en een des- rein gelegen zijn in een gezon- kundige te hebben aangesteld de omgeving, met mogelijk- als stedelijk beambte voor op- heid van gebruik van openbaar vang van de gebruikers. De vervoer, van onderwijsvoor- toelage is vastgesteld op 50% zieningen en van sociale en van de kostprijs van verwer- kulturele infrastruktuur. Ook ving. inrichting en eventuele tot bevoorrading en sociale uitbreiding, kontakten. Voor inrichtingstoelagen ko- Qua grootte dient het te zijn men in aanmerking verharding aangepast aan de lokale be- van de grond, aanleg van we- hoeften met minstens 100 m2 gen, beplanting, watervoorzie- per woonwagen en een totale ning, sanitair en rioleringen, oppervlakte tussen 10 a en 5 verlichting, bergplaats en so- ha. Kampeerwagens mogen er Dit alleszins evenwel niet zon der dat de SP-fraktic bij mon de van Dolores Baita. Eddy Monsieur. Patrick De Smedt en Gracienne Van Nieuwen- borgh en de VU-fraktie met Danny Denayer het bestuur het vuur aan de schenen legde Namens de Aalsterse Federa tie voor Socio-Kultureel Werk kreeg het stadsbestuur reeds een nota toegestuurd door Jan Van Gyseghem waarin gepro testeerd werd dat zonder over leg met gebruikers, verenigin gen en adviesraden een tarief- verhoging wordt voorgesteld voor gebruik van gecentrali seerde grotere voorzieningen als de Belfortkelder, het Oud- Hospitaal. de Trouwzaal en de Feestzaal van het stadhuis en dat er een nieuwe regeling wordt gepland voor meestal kleinere ruimten vooral in ge meentescholen en dienst- Nu toelagen fel verminderen wegens de financiële toestand van de stadskas ook nog de terbeschikkingstelling van lo kalen vermoeilijken wordt het voor tal van verenigingen een harde dobber. De Federatie vraagt dan ook het punt te verdagen en voor behandeling voor te leggen aan de advies raden. Raadslid Dolores Baita noemt het ontwerp zuivere improvisa tie daar de weerslag ervan niet Onderzocht werd. Het mist ook enige beleidsvisie. Wél kan de SP-fraktie beroep opbrengen voor tariefverhogingen in bo venvermelde «grote» gecentra liseerde ruimten doch met voor het gebruik van kleine lokalen in scholen en dienst centra waar tot hiertoe tal van verenigingen gratis onderdak vonden. Het raadslid stelt daarbij de vraag waarom het dc dienst «grondbeleid» is die de tariefkwestie behandelt en niet «kuituur» 75 fr. innen voor gebruik van een overdek te speelplaats in de Vrijheid straat of te Moorsel aan de Kaalberg zal niet kunnen op wegen tegen dc gemaakte on kosten. Andere tarieven noemt Dolores daarenboven absurd Wie gaat in de Kci- zershallen nog een tentoonstel ling inrichten tegen 10.000 fr. per uur met een minimum van 40.000 fr? En gaat men dan de uren gespendeerd aan voorbe reiding ook meerekenen'7 Gaat het op dat een volleybalklub te Hofstade 450 fr. moet betalen per avond voor gebruik van de turnzaal als Eendracht Aalst beschikking krijgt over een voetbalterrcin met staantribu- nes, parking, cafetaria, kleed kamers voor de simbolischc frank per jaar? Deze regeling nu door de ge meenteraad jagen, juist voor adviesraden in funktie komen, noemt het raadslid daarenbo ven cvnisch Schepen grondbeleid André Dooms stelt dat heel wat loka len gebruikt worden zonder iets te betalen en dat een regle ment voor nkkasioneel gebruik noodzakelijk is. Ook wegens de verhoging van prijzen van verwarming, verlichting en on derhoud Wie voor lange tijd van een lokaal wil gebruik ma ken. als bvb een toncelgilde, krijgt een kontrakt aange boden. Raadslid Denayer vraagt, als de nieuwe reglementering toch zou worden goedgekeurd, in elk geval dan dc tarifiéring aan te passen. F.ddie Monsieur vraagt aan schepenen Chris Borms en Gil bert Bourlon in welke mate hun respekticvclijkc diensten aan het tot slandkomcn van deze reglementering meewerk ten. Hij veronderstelt dat zulks in zeer kleine mate zal zijp geweest. Hij verzet zich. her haaldelijk. tegen het toestaan van reduktics aan sportklubs die géén deel van de stedelijke sportraad uitmaken. Doorns re pliceert dat deze afwijkingen gewoon zijn overgenomen uit de regeling van 1978. Wat door het stadsbestuur gepatroneerd is kan inderdaad gratis ge bruikt worden, voegt hij eraan toe. Antwoordend op een vraag van Eddy Monsieur of het de bedoeling is met de nieuwe reglementering men sen aan te trekken of Rewoon neel gebruik gaat Voor gevraagde huurprijs per p soon heeft men zelfs gcenj) water meer. schertst schep Borms. Raadslid Patrick De Soa (SP) zegt dat het gebruik diQnstcentra eerder blijvei dan okkasioneel is en date visite op de globaliteit oniWIr. breekt. Dc SP vraagt dan cd verdaging van deze punten. Schepen Anny De Maght s een globaal-studie voorvanp |jjfr- bruik van infra struktuur vo socio-kultureel werk. Schept Borms voegt eraan toe Au in de bedoeling ligt dc best de infra-struktuur te laten h s«trbij heren door een «raad vanbeS^n, is. stuur», bestaande uit gcmeoL teraadslcden en leden van kulturelc raad. Er is gcbrdT^ de aan kontrole en wc wilk q£ vooral dc wildgroei verhit» jjjan w ren. zegt schepen Dooms. *dcwi Gracienne Van Nieuwenboq Kn p, noemt dc reglementering ker niet kultuur-mindcd vraagt of daarmede ken gaan uitgeroeid zijn ofi het dc bedoeling is overal kontroleur» bij te plaatsen. tot 19 u, Dg op dei lontwirlii Een KÜpressi nuwt aan plme en teamge ju» t aan Aalster 8 oktob idoen samei adade •oorwci Hieven gebrui gelijkm; een pre omtaan Burgemeester Raymond Uj ji uj| de tersprot rondt af en zegt n verder in de onwettelijkhcü willen leven. De gemeenten stemde in het verleden jé kt{[c reglement doch vroeg trjovialii huurgeld. Dat kan niet rood gaa Aan Eddy Monsieur werd w j[ti pn zekerd dat alleen bij dc sted g dai lijkc sportraad aangcslofc Brstuk klubs rcduktic kunnen krijges ar kennen De punten werden dan dooi meerderheid goedgekeurd." SP onthield zich omdat reglementering in strijd zijn met de kultuurwetgen it heel en dc VU onthield zich eens, «zonder reden, om te gaan». nitpakkc Marktlic markt i doch di komt d. lalthans, komen «etigde h. ciale voorzieningen. Het raadslid roept dan ook de gemeenteraadsleden op deze mogelijkheid te benutten en het kollege om binen korte tijd een uitgewerkt projekt voor te leggen. Schepen André Dooms voelt zich gelukkig met de nieuwe wetgeving via minister Jan Lenssens waarbij heel wat nieuwe mogelijkheden worden geboden en toelagen in het bereik komen. Hij zal dan ook niet nalaten in te pikken op deze nieuwe mogelijkheden. Het kollege zoekt een valabele oplossing. Standplaatsen voor doorgaande en vaste woonwa genbewoners zullen zodra het kan ter beschikking worden gesteld. LH «Het eerste nummer van «Aal- burgemeester en schepenen sters accent» werd een halve ving naast gunstige ook on- mislukking. werd hier en daar gunstige reakties op gehoord. Ook het kollege van Of de teksten al dan niet on- Het columbarium op het Aal- niet op terecht, enkel woon- en aanhangwagens en daarenbo ven moet het terrein makkelijk voor voertuigen bereikbaar zijn. Qua inrichting moet er min- sters kerkhof, daterend van stens één aansluitingspunt op 1978, krijgt meer en meer suk- waterleiding, put-of grondwa- ses. Het aantal krematies steeg ter voorzien zijn, minstens één de laatste jaren en dan ook het sceptische of bezinkselput, aantal bijzettingen in columba- minstens één aansluitingspunt ria. Vorig jaar waren er 74 en voor elektriciteitsbedeling, een dit jaar. tot hiertoe, reeds 54 aangepast wegdek en behoor- Rond de jaarwisseling kunnen lijke groenbeplanting en een alle nissen volzet zijn. Uitbrei- regeling inzake huisvuilopha- ding is dus noodzakelijk. ['"K- Het plan door de technische Het verlenen van toelage kan diensten van de stad opge- slechts nadat de gemeente de maakt voorziet een uitbreiding verplichting aangaat binnen de tot een totaal aan bijkomende twee jaar volgend op de veref- kapaciteit van 500 nissen. Het fening van de toelagen, alle worden een aantal U-vormige inrichtingsvoorwaarden te segmenten die elk aan de drie binnenkanten een aantal nis sen bevatten. Naargelang de behoefte zal het werk worden uitgevoerd, seg ment per segment. Werken ge deeltelijk te doen door het Herscholingscentrum van de RVA en gedeeltelijk door de stad in eigen beheer. Zulks met hoofdzakelijk gerekupe- reerd materiaal. Deze uitbreiding zal bouwkun dig volledig passen bij de stijl van het oude columbarium. Het zal worden ingeplant voor bij het ereperk 14-18 naast de strooi weide. LH Aalsters karnavalnieuws AKV De Voortkapoenen De Voortkapoenen organizeren dit weekend 24 en 25 september in de school van het park De Blieck een volleybaltornooi voor karnavalgroepen. De Destereers Het tweede Kloetjesbal georganizeerd door AKV De Des tereers in 't Kapelleken, Meuleschettestraat heeft plaats op zaterdag 24 september. Treden op: Prins Balou, Prins Jempi, de Star Sisters en het orkest FS Band onder leiding van Mark De Cock. De Snottebellen Zaterdag 9 oktober om 20.00 uur start de Nacht van den leten Hond georganizeerd door AKV De Snottebellen in hun lokaal Kafee Sportwereld, Stationsplein te Aalst. Jammer Een van de Aalsterse topgroepen de Brikoljongs houdt ermee op Hiermee verliest karnavalminnend Oilst een prachtgroep. We kunnen het alleen maar jammer noemen (Ajotn) leesbaar waren, de lay-out al dan niet geslaagd en welke de nieuwswaarde van de artikelen was doet nu niets meer ter zake, zegt de burgemeester Belangrijk is dat het eerste nummer toeliet «Aalsters ac cent» te evalueren en er de nodige lessen uit te trekken. Wat betreft de vormgeving zal het tweede nummer van deze driemaandclijke informatie krant op dezelfde leest ge schoeid zijn: zelfde formaat en lettertype Het kringlooppa pier zal vervangen worden door wit krantenpapier maar extra-aandacht zal worden ver leend aan de lay-out. Inhoudelijk wordt het echter helemaal anders. In feite zal de krant nu worden zoals ze aan vankelijk werd gedacht In elk nummer een paar hoofdartike len inspelend op de aktualiteit of een welbepaald thema uit- Ji De diepend. Vooral met a géondinformatic die nit' hde W rekt door de inwonen gekend. 1 Verder komt er ook een li Ultsc van de belangrijkste kolf en gcmeenteraadsbeslisstnp een korte fotoreportage fl Wn belangrijke gebeurtenis») de stad en nuttige tipsa over politie en brandweer Ook wordt overwogen et I ien wordt tralies en foto's in le liS i 21 u w Ruimte wordt ook scv' voor korte teksten van van het kollege en s«t tbehalen i aktualiteit iWinHoa. Standpunten ingenomen adviesraden kunnen niet gc 1 blicccrd worden alvorensV Goed om weten voor de Aalsterse karnavalgroepen: de couverture of de werkhalle is open op volgende dagen en uren: van 10 september tot 17 oktober woensdag en vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur; van 17 oktober tot 1 november op maandag woensdag en vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur en vanaf 2 november alle dagen van 18.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur. In totaal kwamen 32.000 be zoekers uit 61 landen naar Keulèn om er een bezoek te brengen aan de internationale heren modeweek. Liefst 897 firma's uit 37 landen demon streerden er hun nieuwste mo dellen. Uit ons land kwamen er 8 gespecializeerde modeza ken naar de vakbeurs, die vooral de nadruk legden op vrijetijds-, sport- en lederkle- ding. VELT Noord-West Payotten- land bestaat vijf jaar. Dat lus trum wordt gevierd in de ge meentelijke akademic te Lie- dekerke tijdens het kultureel het kollege besproken «'t,; ti) Informatie over aktuele nigezet blcmen kan wel voor puft (jp tie worden doorgespeeld |didan dc •°fficiee BvanL I0u.)e weekend van 24, 25 en 26 tember Bovendien *od KKn a op 15 oktober in de kW M[*ncn P tuin van de abdij te Ami grootscheepse btoitf - uden met tal van tf aktiviteiten. L^crr 'door Tien jaar geleden dronk d j" De inwoner van de EEG ls deld 50 liter wijn per jaar «wenst vc bedraagt dat nog 47 lit"? a°en. hoofd en daarmee is het sMenl verbruik naar dc vierdeJ "adlC[ gezakt. In Europa wordt- om liter tee per hoofd gedron Jdev. 170 liter koffie en bijna 90^ Verhei bier. tainsewj

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 8