Zes nieuwe nationale kampioenen batontwirling gekroond te Aalst Kovekenskermis op de wijk Heirbrug te Lokeren erkoopskampagne alsterse Marktliedenbond Mi rrüïïws aix.-ssazx ss Vieze viert kermis en Oktoberfeesten ad Provinciale kinderspeelmarktte Dendermonde Aalstenaar Vandenameele met nieuw Vlaams Leeuwken» De Voorpost - 23.9.1983 - 9 It trom 0VCr Bree van de zes te veroveren nationale titels baton- digheid hen werden bezorgd bclantn wirling gingen verleden zondag in de Okapi-zaal te Aalst door afgevaardigden van het legem uiwar de Faluintjes. Onder deze twee ook de meest Nationaal Komitee, het Mu- iffJwMrr deze in de kategorie seniores die behaald aekeerbond van Belgie en de Cogge, Blankenberg;: 'wui «laKuiaut, k.v t, Federatie batontwirling. Na- romque Komngs. Wenduine; tk»»M Id door de Moorselse majorette Gerda Caim. Die mens he, Aalsters stadsbestuur 6. Edita Maréchal. Luik; 7. An "daarenboven nog algemeen laureaat werd met het hoogste door schepenen André Dooms Beerten. Zolder; 8. Marina i meèa rc ustus U. i zes kategorieën Al wie in deze kampioenen en Julien Vinck. Verder v er trofeeën van minister De a Clercq, De Croo, Olivier, emtak! „dm de provinciaal «Kiek- stnjd emdigl op ecu der eerste Lens a ns e„ Galll! van slaats. d udea uit W hele land - de drie plaatsen en minstens 75% s(,kretaris Wa|tnid en schep(!. - provincies waren ver- d«£unte^behaalt is geprese- nen De Maght Bour]o„ en Doorns. open op :n immen schepen t. Dat hepen D( i dat kan eval. «No zwembad esraad ad :t alleszins De stad :hter maai gemeente- schaat, 85,12%; 2. Isabelle Anciaux, Walcourt; 3. Sylvia Eeckhaut, Nalinnes; 4. Petra intage behaald in gans de wedstrijd. Uoordigd en op de par- ergelegenheid van de Pont- pioenschappen 1984 in... Ca- *doen naar d die hen naas lint, medailles, bloemen en ook vrije moéten worden eigen Z sticks: schenken vooral de roem en gemaakt. 1. Monique Marlair, Philippe- £je jufy 5estaan(je ujt oud- ville, 87,50%; 2. Patricia Col- majoretten en/of instrukteurs lier, Borgerhout; 3. Ingrid Schreuers, Hechtel; 4. Patricia Borzec, Walcourt; 6. Yolande ltu. (trices) Marcelle Deprez, Phi- Populiers, Wenduine; 5. Sylvia Van Eynde, Balen; 7. Francoi- nor een degelijke organisatie lippe Gillard, Maria Verdijck Eeckhout, Nalinnes; 6. Marti- Roger, Lodelinsart; 8. Fa- aarbij alles gesmeerd liepen Lily Lambrecht beoordeelt ne Ronsmans, Bertem; 7. Fa- ^'ei!neIprij?'3eertL^Knokke; 9. «lel de prijsuitreiking liet het technisch kunnen (tech- bienne Hinon, Beyne Heusay. ~athy e,c.k Nalinnes; 10. wachten zorgde niek, snelheid, variatie, zuiver- Jongens: Connne Michelle, Watermaal- Herdersemse heid, moeilijkheidsgraad en i Bruno Dubois, Elsene, «ut stonden heel wat carsnada. Preselektie die dan im- Miniemen: ,edoen naar de nationale ti- pliceert dat een aantal opge- Esmeralda Vijverman, Moor- die hen naast het driekleu- legde oefeningen en uiteraard sel' '3,25% tenning zou brengen waar- Dr ze zich allen zonder uit- indering jarenlang, dag aan g, inzetten. Silliti, Luik; 9. Veronique Drouwart, Lodelinsart; 10. Mariska Frooninckx. Blanden; 11. Sabrina Huart. Walcourt; 12. Betty Van Tongerloo, Mortsel; 13. Claudine De Be- Aalst. Gerda Cami uit Moorsel behaalde de nationale cker, Moorsel; 14. Tania De- driekleur voor haar vriendin Bianca De Cock (per) pré, Blanden Seniores: 1, Gerda Cami, Moorsel. 91,25%; 2. Patricia Collier, Borgerhout; 3. Monique Mar lair, Philippeville; 4. Bianca De Cock, Moorsel; 5. Nathalie Aalst. Coniedda haalde het met 85,75 procent (per) bo in een lapsus «Concor- et dolce vita» genoemd, hat's in a name? 200-jarige armonie«Concordia et Doei- zekerheid) als het artistiek fa- 84%; 2. Patrick Berckx, Moor- Door een man aan de eet. Stickval wordt daarbij met sel; 3. Patrick Stroobants, strafpunten bedacht. Géén en- Bertem; 4. Rudy Thileman, kele deelneemster bracht het Lodelinsart; 5. Patrick Geu- er zonder één stickval van af. dens, Tessenderlo estart onder de keurende Het hoeft gezegd dat de gepre- burgemeester Uyt- senteerde shows er alleszins Tomboer-majoors: en schepenen De waren van nationaal niveau en 1- Sylvia Cancedda Luik, Bourlon was het van dat de stick vaak opgevangen 85,75%; 2. Dominique Hani- u, met een onderbre- werd in quasi onmogelijke po- 9ue- Lodelinsart; 3. Gwendoli- igopde middag, de hele dag sities waarbij het werkwoord ne Lodens, Wenduine; 4. Do- wling dat de klok zweven geen overdrijving im- minique Guille; 5. Chris Van Een artistieke vorm van pliceert. de Velde, Herdersem; 6. Nan- Kexpressie waarbij men Voor wie het meemaakte alles- cy Stroobants, Blanden; 7. Fa- J: zjns een festijn voor oog en bienne Hubert, Walcourt: 8. artistiek gevoel. Hierbij dan de Godelieve Geerinckx. Balen Juniores: 1. Sabrine Van Ginhove. Bras- zelfvertrouwen, di- iplinc en motivatie verwerft. Jette; 11. Onhrid Schreurs, Hechtel; 12. Fabienne Hinon, Beyne Heusay; 13. Ciciriello Nathalie, Luik; 14. Christien Konings. Wenduine. Een parel te meer aan de kroon van de 200-jarige Her- dersemse Harmonie. LH Aalst. De kampioenen uit de reeks heren met als winnaar Bruno Dubois (per) Aalst. S. Van Ginhoven uit het Fantasiekorps Crescendo werd nationale kampioene (per) ontwikkelt en resultaten waarbij de attribu- Diwt aan fysieke fitheid. ten van hun nieuwe waar- iopmarkten te Aalst op 1 en 8 oktober oorden set: Bourlon ver okkas: it Voor ijs per p: :lfs geen g| rtst schepe De SmM t gebruik Ier blijven s en dal ca ibalitcit oni-MOOfr- (in aagt dan o:i 8 oktober e.k. Bij de zowat 350 marktkramers die normaliter Aalst op zaterdag dan vijftig jaar geleden :e punten, idoen een aantal van hen zyn aangesloten bij zusterverenigingen in andere steden, school gingen, werden Maght ad ai samen provinciaal en nationaal overkoepeld en gekoordineerd krijgt U alvast steeds weier gewaarschuwd drijven. Hij voor van;: ,iQ0fr. aankoop een lot. Niet meer zoals voorheen op de «feestmarkten» met trekking r ,""w c""*" A riiLrtiinr uvi r b mOeC moesten putten uit de Lede, hun stoommachines op gang te houden, vielen stil bij ruktuur vm :rk. Schep* kltntf doch nu via het systeem «sneltombola». ht «dadelijk of en wat U wordt. Typisch voorbeeld van Wel staat Aalst geklasseerd als v'ak naast onze straat en werd de bewoners met een ;t de bestaat*^ hebt. Een formule «samenwerking» tussen wat een der beste markten van de te Vaten bt b nubij dadelijk resultaat men «rivalen» zou kunnen streek waarbij het koopgedrag J van utb. vergissingen uitge- noemen is wel het feit dat in Wallonië schril afsteekt, gemots M ajn en zekerheid jaren terug, toen in Dender- Motieven om op de markt te laat dat alle prijzen effek- monde de standgelden erg kopen, volgens is gebrii jan de man worden ge- werden verhoogd, de marktlie- het einde der zeventiger jaren -j- - ,?l- v.. np «trppk rond H»» Sint Anna we *hl. De Marktliedenbond den zich terugtrokken en zich over de markt te Aalst, zijn daar gevangen. Die Lede was winterperiodes stroomde die kapel had ook een snecialê rhindi ptdanook dat alle leden er opstelden in St.-Gillis (buiten 44% omdat het er goedkoop ook in de buurt zo een beetje beek over. En vanaf de Kapel- Dooms. medewerking zullen aan de muren). Reeds de volgende is, 32% omdat alle artikelen er de vuilnisbelt van de wijk. Op lestraat. den Kleinen Dam. en r dringende vra- samen zijn gebracht, 14% om- <<de" Kleinen Dam» moest ge den Groten Dam en de Heir- Jieuwenborj wn [)e prjjzen m natura week v r-mindcd i uleven van elke dag zeker terug hun standplaats op de ede misbn ggebruikt. erlcdcn g« vroeg De vernieuwde Sint-Annakapel In het begin van de zeer uitgebreide wijk Heirbrug staat Gedurende de warme zomer de St.-Annakapel. Daarover ontlenen wij uit de «Uitgaven maanden kwam de beek van den Oudheidkundigen Kring van Waas» enkele dr0°g- e" de fabrieken Cock gegevens. Zy slaan ook vermeld in het boek van Jozef Van °P df" D™' dle, h,el ,wa'er mnpsren nnffpn nit rip I pnp Goey: «Geschiedenis der Stad Lokeren». Zo lezen wy aldaar: «Als treurend gedenkstuk van vroegere heerlijk heid, als droef-vereenzaamde van vroeger weeldeleven gebrek aan water. Wat op rijst nu die bidplaats nog op de wijk Heirbrug, aan de zekere grote kermis aanleiding boorden van de Leede.» gaf tot het zingen van een Eeuwen zijn daarover heenge- met kwalijk riekend vocht zo n'eHw 'jec^?.'.. °P eenoude gaan. De boorden van de Lede maar in de beek gooide. Kwam vools natuuriijk. «Doar is gien f:.-_ u:: j. ..uwoater in de Lie!». De buurt Je Sint-Anna-kapel vit] daar eens"weken'aanbeen "as ,00h„.een m" ki"d""ika stuk een verdronken hond zien 5uark w,.{ nocmdcn ,d"ar drijven. Hij was met een grote de "Knpe lejongens.. Dal was bezorgde vaders en steen aan de hals ,n de beek .zekarE ma,e P»l°'a''rf moeders- «Niet langs de Lede geworpen. Maar dat alles be- aar n -n lopen!» Wam die beek liep lette toch niet da. de aangelan- k'"^ren eigenlijk me. aan 6 doen. Bijnamen hadden die families ook bijna allemaal. Daar waren de «Musschen», de «Ka neels», de «Kasseis». en nog veel anderen, waarvan we zelfs de echte namen niet kenden. Aalsterse Marktliedenbond, vereniging die 235 marktkramers groepeert, heeft Sjn'bij"de^'ees'te^^ëburenTl daTóp uw WererTtèrecht"d"an woater in de Lië!». De buurt .000 fr. (in natura) ter beschikking voor twee «Topmarkten» te Aalst op zaterdagen 1 lang vergeten. Toen wij meer was dat uw zaak. Zo hebben ,r.°„" „T.. L?_ afgezet door arduinen water gingen putten in diezelf- paaltjes met ijzeren balustra- de Lede. om er allerhande de. maar het was en bleef er huiselijke bezigheden mee te «Moorpijpes> zeer gevaarlijk. Die Lede was vervullen. Die Lede kon ook s" ook zeer visrijk, want honder- zeer gevaarlijk zijn, want re den stekelbaarsjes werden gelmatig tijdens de herfst- kapel had ook een speciale naam. die zelfs aan de Lokerse geschiedkundige Dr. Vedas- enen. ue prijzen in natura weex waren er onngenoe vra- samen zijn georaent, 14% om- niet meer bekend w; TOonvcrpen die iedereen gen van gevestigde handelaars dat kopen op de markt aange- §oed °P uw tellen passen, brug zelf, tot aan de «eerste cnifP, .1fbL_..4. to, Want hfl ophfiirHp mppr Han Rnetc» «tnnd hlanlc Na. was daar W «SOltei Dendermondse markt te ko- hebben er geen idee over. i, 6% uit traditie en 4% Want het gebeurde meer dan Roete» stond alles blank. Na- «Solferberg». gelijkmaker met de Top- men innemen wat dan, met De gemiddelde aankoop per vrouwspersoon haar deurken schoolgaande bengels. Maai horten en stoten, uiteindelijk persoon per dag bedroeg (en- opentrok en een vuilnisemmer ook het tegendeel gebeurde. kele jaren terug dus) 425 fr. :id zijn oli is overaleen prestatie die ten goe- plaatsen, orat aan gevestigde hande- weer gebeurde, aymond Ui 5, wj| jg Marktliedenbond Marktkooplieden hebben heel van arbeiders en bedienden zeg'^«pakken met Topmark- wat onkosten. Een winkelwa- verkiezen de markt terwijl ho- Als pluspunten voor gen kost rap zowat drie mil- gere sociale klassen de voor- 1 andere distri- 1 aan win- dat daar een zeker tuurlijk tot groot jolijt van de <">ver d^ oorsProng van die - naam bestaan verschillende ïttelijkheid »e meentera itaankoop ziet de bond joen, de standgelden worden keur geven a betere adekwate service voortdurend opgetrokken, de butievormen. jovialiteit, het vrij in. uit transportkosten stijgen onop- kels en 20% aan grootwaren- Zaterdag 24 september kan kan zijn kinderhartje ophalen allerkleinsten kunnen de hoog- weer een hoogdag worden in de diverse snelstanden. ste score behalen want alle duizende kinderen. Die Deze vierde NSVO spelen- spelen zijn aangepast. De spe- Malmedy bij de stek m dat de verkopers stuk markt), aangesloi w siuk mensen zijn die hun pen aan lage prijzen wat dan de aangekochte artikelen op de sportbond voor het Vnj me. fruit, zuivel, eieren en mar- alleen door de veelheid kan garincs, konfekticartikelen en nnen krijgo ir kennen. dandoorl Marktliedenbond stelt dat worden gekompenseerd. dgekcurdJ markt geen rivaliserende De standgelden werden te goed en gebak. Vlaanderen een kinderspeel- een nieuwe reeks spelen king te zijn voor de kinderen, iden poetsen, clowns Zij kunnen er hu 1, windmolen, kasteel- rijpheid ervaren. 7aicc.i^i mnhporfln ri c markt op de speelplaatsen van torens enz. Meer dan duizend Na het doorlopen van de spe- r w ren. ui er- het Heiüg Maagdcollege. Van- kinderen boeien gedurende lenmarkt geven de kinderen af 14.00 tot en met 17.00 uur drie uur. Wie kan zich dat hun spelenkaart af op het den, omrt (althans in dergelijke mate, neemt Aalst in het land een komen. Waar dan ook de gemiddelde positie in. In Brus- *"""1e handelaar beter van sel gaat men tot 150 fr. 1/m. n 3* fcj'JfT*"*""!?" "a"' "re"'"11"" Over de geremdheid van al de- kunnen alle jongens en meis- voorstellen? Een enige gele- plaatselijk NSVO-sekreiariaat .S i .p .?L L Seringen of kon.tata.ies je., hetzij in schoolverband, genheid om mooie foto's te laar getótalizeerd wordt. Wie 'ïd a?« Bto .a Zulk, met een dnemaandelljk kan (j ziehK„lvas. op de Top- hetzij in familieverband gratis schieten van spelende kin- 75 punten op honderd behaalt ld ztcnejtatd.unders wellicht, abonnement. Qua standgeld markIcn op c0 8 Pllobcr deelnemen aan deze sportieve deren. krijg, goud en is dus een kam- Aalst komen vergewissen. gebeurtenis. Iedereen vanaf de Bij de ingang van de Noord- pioen. Wie tussen de 50 en de leeftijd van 5 jaar tot 14 jaar laan krijgen de jongens en de 75 punten scoort behaalt zilver meisjes een spelenkaart vol- wordt sportief op-en-top ge- gens hun leeftijd. Daarop noemd. Je bent sportief wan- staan de genummerde spelen neer je brons in de wacht of standen waaruit de deelne- sleept en tussen de 20 en de 50 mers kunnen kiezen. Een mi- punten weet te verzamelen, nimum aantal (15 spelen) moe- Voor meer inlichtingen kan sioneerden en de mensen van ten ze doorlopen, maar mogen men terecht bij de schoolsport- de 3de leeftijd genieten op die gerust verder spelen om de gangmaker Jozef Van Cau- dag vanaf 12 uur gratis toegang hoogste score te bereiken. De wenbergh. tot de halle A met verminder de prijzen voor eetmaal en ook een lij« ijkste kote dsbeslissinji eportage eurtenissM D® Voorpost van vorige week brachten we een een hulde aan de Groot-Invali- fT^'nieti ^reid overz'cht van de gebeurtenissen in het raam den, en toespraken door de h. inwoners "de W'°-F- 1983. Thans willen we in vogelvlucht nog tt deze festiviteiten vermelden en de spots richten op "j c ~'u" Me uitschieters en kermisattrakties. vrijdag 23 september Wiezes kerkpatroon. a? van Groot-Lebbeke - is eucharistieviering wordt opge- van 20 tot 22 uur vrije luisterd door de Sint-Ceciiia- tiee tipso flY0' Ha"e A waarbij fanfare van Wieze, die daarna irandweer ,.re aanwezige gratis in het dorpscentrum taptoe tf, 11 "2 liter Wiezehipr aanop. 00t "Et B.r.peïêr,T uil met E^wKVchllllem voorzitter NSB Oost-Vlaande- gekuld,gd wegens die Amerika - ESife «'««"".'"golTdVn opTêrtoitón.TOTg.ng'lÏÏ 2 en 9 oktober om 10u30 inen nicif e r i v eb chanstieviering opgeluisl tal speciaal in de bloe- tember komen de veehouders oot-Lebbeke aan hun met de prijskamp aan voor w?rden- van Groot-Lebbeke aan hun brrti Hag 24 sePtember trekken gandist en S. Verhulst, voorzit ter van het gewest Aalst. Na een demokratisch noenmaal is drank, en aangepast muzikaal Deze er feestviering met animatie programma Om 19u30 heeft door Jean Monnet, zoon van een NSB'er. Let wel, leden die om een of andere reden nog niet inschreven voor de ver- kunnen in de expo-halle C de hulde plaats aan de goede Wieze- kaas, in bijzijn van de kaas- graaf en -gravin van Passenda- le, bekende wijnexperts uit de irannwecr Lm,, «v. uu.uu,o.iumi. ...iawv wogen cf S Wiezebier aange- blaast. Als verdere attraktie broederingsdag, Tic 1B *;w,dk Diezelfde avond van deze kerm.sdinsdag note- de laats't da« doen,bl' R»»i«>'eek de Confrene ,_3 !1 wordt de kaalsklub ren wc de grote showavond Sebasbaan Verhulsl. onder- van de Beuterwaaghe uit Diks- VAOI.I f t MCR flee f _\/l a '1 -- 6V..U.U.6U wegen» uic nmciiM. en Rusland ver- oenalen van de kampioens- overde. Dit evenement heeft I (Eredivisie), plaats om 20 u in een reuzetent Keizerlijke Plaats 62 te Aalst. Verder is 1982 (eerste fr. winnaar van deze tro- Op kermisdonderdag 29 sep- aktuele ft I voor pil® cespccld. ij, ,M'CIjuag 24 september trekken met de p W Ir"- ^anc',ener dele- de Kloosterstraat, om 14 i lc,"e' °P het gemeen- Een belangrijk W.O.F.-in- va" Lebbcke ontvangen grediënt valt te beleven op u en daarna is er de vrijdag 30 september met de pstoet met tientallen verbroedering van de Oudstrij- w ormat'es- folklore- ders en de Groot-Invaliden. de klocS cn praalwagens. Onder het motto van de ini- dij te Ad! ermjs tialen V (verbroedering, ,pse biottf vriendschap, vrede...) en B tal van if' J de eerste kerrriiszondag (Belgen blijven bijeen. trek- leptember - wordt de ken ze van 10u30 van Halle C, pus van 10u30 opgeluis- via de Kapittel- en Kerk- lle °°[kCen ®e'erse Gastka- hofstraat naar het oorlogsmo- en dronk f- De daaropvolgende nument, en het graf van oud- EEG p' 's er om 10 u de voorzitter de h. Jozef Boquez n per jaarr enst voor de afgestorven voor een bloemenhulde en jg 47 literj Wnen, met uitreiking korte toespraak; om 11 u heeft iec is hel» l 8 enkbeeldckens, en in de halle A een optocht e vierde T, 0len,.draagt pastoor plaats van de 2.000 verwachte 3pa wordt om 10 u de alomge- Belgische, Franse cn Ameri- )fd gedro»' ^vaartsmis op t.a.v. kaanse deelnemers, met vlag- :n bijna WU5r "leihgste Salvador, gen en bloemen, gevolgd door muide; verder degustatie van de Wièzekaas en dito bieren en overhandigen van aandenken op de zondagen aan de genodigden. Daarna optocht naar feestzaal A. Op opgeluisterd de sluitingszondag 9 oktober kunnen de bezoekende opti misten vanaf 23 u de apoteose meemaken van de 28ste Wieze Oktoberfeesten. (j.v.l.) charistieviering door een Beierse Gastkapelle. 'Voor vrijdag 7 oktober note ren we nog een paar interes sante wapenfeiten. De gepen- Bijbelavonden in Aalst Bij de Zusters Benediktinessen kan u in de abdij Maria- Mediatrix, Affligemdreef, terecht voor een reeks bijbel avonden te verzorgen door Pater Truyts s.j. van de theologische fakulteit van KU Leuven. Nagegaan wordt hoe de sakramenten, inhakend op belangrijke situaties van ons bestaan, wortelen in het optreden van Christus alsmede in het leven van de eerste christelijke gemeenten waaruit dan getracht wordt de zin van de sakramenten voor het eigen leven te vatten. Avonden zijn gewijd aan het doopsel (17.10), het vormsel (21.11), boete en verzoening (19.12), eucharistie (16.01), ziekenzalving (20.02), huwelijk (20.03). Steeds vanaf 20 u stipt. Na de eerste konferentie is er een koffie-thee en wordt geëindigd met een gebedstondc. Prijs voor de zes avonden 250 fr.. per groep van 3 of meer gereduceerd tot 230 fr. Per losse avond 50 fr. Inschrijven door storting op 439-0114411-44 van Abdij Maria-Media- trix, 1790 Affligem. LH Na Flanders' Technology en Flanders' Printing komt Aalstenaar Vandenameele nu op de proppen met Flanders' Beer, het «Leeuwken». Een kreatie van de Opwijkse Brouwerij De Smedt, een typisch familiale KMO waarbij wordt ingespeeld op de retro-trend, de tijd dat elk dorp zijn eigen bier had, bier van hoge en spontane gisting. Het blonde pilsje was niet meer streekgebonden, er ontstonden grote industriële brouwerijen en grootschaligheid was sche ring en inslag. Les extrêmes se touchent en naast de grootschaligheid kwam de neiging naar het streekeigen produkt, het inspelen op de smaak van vroeger, alleszins geen klein bier want het gaat hier om een alkoholgehalte van liefst 6,2°. De nieuwe telg, het Leeuwken» is een bier van hoge gisting, amberkleurig, sterk gehopt wat een heerlijk aroma geeft, licht bitter van smaak. Een bier om te drinken na de hoogmis, bij een koncert op de kiosk, op een terras op de markt, in het lommer van de tuin, met vrienden bij de haard. Een bier dat iets heeft van de oude tijd, dat melancolie verwekt, gezelligheid brengt, vertrouwdheid schenkt. Een biertje dat je niet drinkt van dorst maar dat je degusteert, waar je van geniet. Je kan er eens op bijten, je zwelgt het niet zo dadelijk door. Een' bier gegroeid uit de dinamische samenwerking, o.l.v. stadsgenoot Vandenameele, van een twintigtal Vlaamse bierhandelaars van de kust tot het Maasland. Gepresenteerd in een typisch glas met een oude Vlaamse vesting en het jaartal 1302 erop. Een «Vlaams LeeuwkenProost. LH versies. Eén ervan gaat terug naar de vroegere tijden van onze Sint-Annakapel. Het schijnt dat er aldaar tijdens een pestepidemie lijken begra ven zijn van pestlijders, die daar dan gearrangeerd werden met kiemvrije stoffen, zoals solfer. Maar een andere versie luidt dat daar in de buurt een soort huisnijverheid bestond: het maken van solferstekken. Of met andere woorden: onze huidige lucifers. Naar mijn persoonlijke en zeer beschei den mening zou ik meer over hellen naar de laatste versie, maar zeker zijn we er toch niet van. En om nu nog eens op die Lede terug te komen, en om te bewijzen hoe gevaarlijk dat waterken wel was: Op den Kleinen Dam, rechtover Coc- kes fabrieken, was die beek afgezet met tronken. Dat zijn oude wilgebomen die van bin nen helemaal uitgehold zijn. En op een zekere fatale nacht, heeft Louis dè Nachtwaker van Cockes eens van die tronken gebruik willen maken. Waar schijnlijk een stapje te ver ge zet, en 's anderendaags heeft men die brave man uit de Lede opgevist... verdronken. Het is ook in een van die tronken dat men het bijlken heeft terug gevonden, waarmee Spitaels op een winteravond gruwelijk is kapotgemaakt in het Vier- emmershof. Maar keren wij nu na die herinneringen uit iang vervlogen dagen terug naar on ze Sint-Annakapel. Wanneer de eerste kapel gebouwd is geworden, is met de heenvlie- dende tijd vergeten geworden. Maar in 1528 is er al spraak van een Sint-Annakapelle. En in 1570-71, twee van de grote pestjaren, diende men de hof rondom de kapel te gebruiken als begraafplaats, want het kerkhof rond de Laurentius- kerk was te klein geworden. Die eerste kapel, die waar schijnlijk een gotisch gebouw moet geweest zijn, werd door de geuzen totaal vernield. Drie kwart eeuw lagen de puinen daar op de Heirbrug. Eindelijk sloeg de godsvrucht der bewo ners tot daden om. En volgens de kapelrekeningen is men be gonnen met de kapel te her bouwen in 1644. De grond werd aangekocht door pastoor Gabrièl De Roeck. Het plan der kapel werd goedgekeurd door het bisdom op 8 juli 1644 en de bidplaats werd gewijd door bisschop Antoon Triest op 12 mei 1650. Nu weze wel opgemerkt dat de eerste kapel slechts de plaats besloeg van het vroegere hoogkoor. Er stond ook nog geen toren op. De kapel werd van eerst af aan ingericht als wijkkerk, met een kapelaan, kapelmeester en koster. De laatste koster van de kapel hebben wij nog ge kend vijftig of zestig jaar gele den: dat was Door Persijn uit de Kapellestraat. Die man was steeds gekleed in een lange zwarte jas en op zijn hoofd droeg hij een zwart mutsje. Het is pas later, na de eerste bouw in 1650, dat de kapel vergroot werd met het nu bre dere grote stuk erbij. Het moet ook uit die tijd zijn dat men de ingangsdeur langs de kant van de Heirbrug heeft dichtgemet seld en dat men aan de kapel een andere richting heeft gege ven. Zo is het hoogkoor geko men langs de kant van de straat en de hoofdingang langs de kant van de Lede. Feitelijk was dat geen «hoofdingang», maar er was alleen een klein zijdeurtje. Het torentje werd aangebracht in 1670. Het werd voorzien van een klok en een kruis, zoals het in de rekenin gen staat vermeld. Maar wat we nergens hebben gevonden is dat: «rond de jaren 1930 was dit kruis zodanig verroest zo dat het diende vervangen, want het begon gevaar op te leveren». Een smid uit de buurt heeft dan een nieuw kruis gesmeed, dat er nu nog altijd opstaat. Die man was niet aan zijn proefstuk. Want het jaar tevoor had hij ook het kruis gemaakt voor de nieuwe voorlopige Sint-Annakerk (thans parochiezaal) op de Heirbrug. Hoe we dat nog zo goed weten? Wel die man was mijn vader. Mettertijd is die Sint-Annakapel weer in verval geraakt. De muren stonden klam. het dak lekte, en vele kleine herstellingen konden niet meer baten. Er werden nog sporadisch missen opge dragen: met de noveen van Sinte-Anna en met de noveen van de Heilige Martinus. Voor de rest bleef de kapel dicht. Tot voor een goeie vijftien jaar geleden de wij konderpastoor op de gedachte kwam om die kapel weer te gebruiken. Er zouden zaterdag- en zondag missen worden opgedragen. E.H. Alfons Janssens kwam met zijn idee bij enkele gebu- ren en wat helemaal buiten de verwachting lag: de idee werd door iedereen, kerkgangers en vrijzinnigen, met enthousias me onthaald. En tot op heden heeft dit initiatief stand gehou den. Het is geen wonder dat men in één mis tot meer dan honderd aanwezigen telt. Maar ondertussen ging het ver val verder. Zelfs zo ver dat er enkele vooraanstaanden uit de stad spraken van er een bull dozer onder te zetten, en maar meteen een nieuwe kapel te bouwen. Gelukkig heeft men die kultuurschenners geen vrije hand gelaten. Onder im puls ten slotte van Pater Ve- dastus en Dr. Roger Van Driessche is men dan twee jaar terug met de restauratie be gonnen. De kapel werd geklas seerd als monument, en voor de restauratic werden aldus aanzienlijke toelagen voor zien. Het zijn ook de twee voornoemde geleerden die aan de kapel haar oorspronkelijke richting hebben teruggegeven. Het altaar staat nu weer aan de kant van de voormalige Lede, en de vroegere dichtgemetsel de ingang langs de Heirbrug- straat is weer opengemaakt. Jammer is het wel dat het vroe gere hoofdaltaar heeft moeten plaatsruimen. Tengevolge van het afdalend gewelf aldaar, kon het wegens zijn hoogte niet meer herplaatst worden. Maar de andere waardevolle stukken: een viertal schilde rijen, een aangekleed beeld van Sinte Anna en een van de Moeder Gods, een reusachtig kruisbeeld en de beelden van de beschermheiligen zijn ge bleven. Een van die beelden is zelfs zeer merkwaardig. Het is de Heilige Martinus, gekleed als bisschop, maar hij draagt geen baard. Dat is iets wat in die tijd zelden voorkwam. De vernieuwde kapel zal plechtig heringezegend worden op za terdag 24 september om half zeven (en niet om zeven uur zoals het in de programma's van Kovekenskermis verkeer delijk stond aangegeven). Hierbij past ook nog een woord van dank aan de familie Cock, die twee jaar lang, haar huis, met een zeer ruim woon vertrek, heeft ter beschikking gesteld om de wekelijkse gods dienstige plechtigheden aldaar te laten plaatsvinden. Het hoeft niet gezegd dat de wijk Heirbrug nu nog meer dan vroeger talrijke misgangers in de nieuwe kapel zal willen ver welkomen. J.V.L.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 9