Tien jaar Oudervereniging voor de Moraal Noord-Waasland en Linkeroever Geslaagde OCMW-informatieavond te Sinaai PW-Temse heeft wind in de zeilen Riolering in Stekene «Tweelandenpad» ingewandeld in De Klinge Wazenaren naar Vlaams Zangfeest Bormsdag in Sint-Niklaas in 't teken van Pausjaar Bert Peleman-hulde in Mariekerke, Sint-Niklaas en Rupelmonde Scoutskongres in Sint-Niklaas mm Arboretum Waasland: planten leren kennen 11* Bossen in Oost-Vlaandeijg 16 - 22.3.1985 - De Voorpost melden. Het is bij de Amedee Verbrug- huishoudhulp. vvu u genkring Sinaai stilaan een tra- 'he. jëwdthèatêr~F^aü «™ndeo om naast kultu- rele tema s ook aan de sociale i in ten en een tweetal uitstappen 1985. Voorzitter Jozef De Bock g„ een cerzich. van de voorbije tien jaar. koekenfestijn rond de feest- worden. Het gemeentebestuur Naar aanleiding van het tien jarig bestaan organiseerde de niseerd op Linkeroever Oudervereniging voor de Moraal afdeling Noord-Waas- Bazel, land en Antwerpen Linkeroever, een groot banket in de De activiteiten voor de rijksbasisschool van Z»ündrech, op „ttrdag 16 maart ken. De info-avond over het O.C.M.W. werd door A.V.K.- voorzitter Fons Van Hoydonck Noord-Waasland bestaat uit de H rijksscholen van Zwijndrecht, 1 Burcht, Kruibeke, Bazel, Ru- pelmonde. Antwerpen-Linker- -WkHWk oever omvat een drietal scho- I len van het stedelijk onder- W wijs. Per schooljaar worden F« een vijftien tal taktiviteiten B .m georganizeerd voor de ouders «V <f E0r VfT HK«EK f 1 en de kinderen. De meeste aktiviteiten, georganizeerd door O.V.M. zijn voor de ou- v.. iers bestemd. Zo zijn er de jaarlijkse wandel- ÏMB jB in Kruibeke, gepaard 1 aande met een koud buffet. een aanwe- g. Telken jare gaat men op astronomisch weekend in Eu- men voor de to- ïeelliefhebbers bezoeken aan le Arenberg en KNS. te Ant- I verpen. In de rijksscholen van lemse organiseerde men een ommelmarkt waar iedereen Zwijndrecht. Het huidige bestuur van de Oudervereniging voor de Moraal (Noord-\ twee dagen lang kon komen Waasland en Linkeroever), t.g.v. het tienjarig bestaan, (dw) snuffelen en kopen. Eveneens I in Kruibeke worden bloemen- georganiseerd. Informatie- boom in Kruibeke, diverse^B lessen en voetbaltornooien voormiddagen worden georga- woensdagnamiddagaktivitei-ijji Het lokaal van de PW-afdeling in Temse was volgelopen zijn medewerking en riep de toen voorzitter Nicolas Saverys zijn partijleden om 8 u. die aanwezigen op, alles in het gesplitst in drie delen. Grote armoede in Vlaanderen O.C.M.W.-voorzitter, Roger Van Ranst en O.C.M.W.- raadslid, Arnold Vandermeu- len lichtten de verschillende werkingsterreinen en wer kingsopdrachten van het O.C.M,W. toe. Er bestaat dus vooreerst de opvang van echte financiële en materiële nood. Weet U dat er in Vlaanderen 200.000 mensen echt aan de grond zitten? Daarnaast is er het beheer van de rusthuizen 500 bejaarden) en de groot ste kliniek van het Waasland (300 bedden). Het O.C.M.W. is op één na de grootste werk gever van het Waasland met 780 personeelsleden. De grote beleidslijnen om deze grote onderneming te runnen, kunnen samengevat worden in drie punten: 1. Informatie van het publiek, 2. Inspraak, 3. Een zo efficiënt mogelijke aan wending van de financiële mid delen. Op het vlak van de bejaarden tehuizen en bejaardenzorg Tewerkstelling in het O.C.M.W. De personen voor het vaste kader worden aangeworven via een wervingsreserve. Er wordt dan geoordeeld volgens diploma voor het personeel in de verzorgingssektor. Voor ad ministratief personeel, schoon maaksters en andere betrek kingen zonder specifiek diplo ma worden examens afgeno men door een onafhankelijke commissie. De tijdelijke be trekkingen worden uitgekozen tussen de aangeboden kandi daten. Inspraak en informatie Regelmatig wordt de bevol king op de hoogte gehouden door de stadskroniek. Hier door krijgen de mensen een duidelijk inzicht wat er met de centen gebeurt. Een andere nieuwigheid is de perso- neelskrant in het O.C.M.W., waar o.a. de rechten van de personeelsleden uiteengezet worden. Tot de nieuwigheden in het O.C.M.W.-ziekenhuis beho ren de centrale inningsdienst. Sinaai. Geslaagde info-avond over het OCMW m meer OCMW-voorzitter Roger Van Ranst en raadslid Arnold Vandermeulen. door nieuwe kontrakten met de dokters op punt gesteld. Alle prestaties, die men onder gaat komen nu op één reke ning. Het nieuwe rust- en verzor gingstehuis voor demente be jaarden zal 120 bedden tellen. Vragensessie Tijdens de vragensessie ging de grote belangstelling van het publiek uit naar de ko nti< de rusthuizen en houdsplicht. Het kos draagt ongeveer 31.01 maand en wordt bijgejCTV het O.C.M.W., bij d wiens pensioen of ncj middelen niet toereiia ra£ De onderhoudsplicht, e de kinderen gevraagd! )N0 afhankelijk van het in - - 1.11 19 89U1HU19U V Uil 11UUIU- avond hartelijk welkom heette. De zeer talrijke opkomst werk te stellen om bij de na- Waasland deze subsidierege- deed vermoeden dat het hele gebeuren een sukses zou kende verkiezingen de nodige iing zouden volgen. Wanneer worden. suksessen.teboeken hef «vrijzinnig huis» in Zwijn- Hel aantal PVV-Ieden in Temse kent een gestadigejtijging a^gtbode^d^ die parallel loopt met het groeiend aantal leden op het bestuur. Op een informele nationaal niveau. Er werden verscheidene nieuwe partij- manier konden leden en sym- raadsleden aangetrokken ter aanvulling van de bestaande pathisanten kennis maken met partijraad om zodoende de aktiviteiten van de liberalen in de w Temse mogelijks nog meer kracht by te zetten. partij: van Zwijndrecht heeft zijn goedkeuring verleend daar voor om 150.000 fr. uit de - - begroting te trekken. Voorat- wordt en,8« ^acctditbt- ter Jozef De Buek noemde dit Ja"den zolang mogelijk thuis te laten, door het uizetten van een poetsdienst, klusjesman nen enz. Een nieuw projekt staat hier voor op stapel namelijk de feit een hoogtepunt van de Oudervereniging voor de Mo raal en hoopt dat ook de ande gemeenten van Noord- de voorzitter ook een le- kenkonsulent ter beschikking Arinand Felix, schepen voor sport, kon in zijn overzicht van twee twee jaar werking in de koalitie, zijn tevredenheid hierover uitspreken. Mede dankzij zijn stuwkracht wer den de plannen goedgekeurd voor de uitbouw van een sportschuur in de deelgemeen te Steendorp en kon een voor akkoord bereikt worden voor een sportschuur in de wijk Veile. Verder benadrukte voorzitter Saverys de belangrijke inbreng van J. Van Landeghem als voorzitter van de Bouwmaat schappij. De aanwezigen mochten daar na de O. Van den Broeck, senator, en G. Antheunis, volksvertegenwoordiger, be groeten. De senator gaf een korte toelichting over het na tionaal beleid. De PW heeft de plicht, de ingeslagen weg te blijven volgen, niettegenstaan de de onpopulaire maatregelen die men voortdurend moet treffen. Na deze drie jaar van politieke moed mogen wij, al hoewel de maatregelen op het eerste gezicht niet direkt voel baar zijn, toch optimistisch zijn. Men mag niet vergeten dat de diepe putten gegraven vóór ons, onmogelijk kunnen gevuld worden in een handom draai». Ook benadrukte hij dat de kiezer het nationaal beleid niet mag herleiden tot een ra- kettenkwestie. Er moet op ge wezen worden dat de liberalen vóór vrede en veiligheid zijn. De manier waarop de aspekten optimaal te verwezenlijken zijn is een zaak die om de nodige ernst vraagt. De volks vertegenwoordiger verheugde zich over het feit dat de libera le familie in groot-Temse een hoge bloei kent en feliciteerde hiervoor de verantwoorde lijken, die hij graag als voor beeld zou stellen. Hij beloofde Er stond een scherpe koude wind, maar gelukkig was toch ook de zon van de partij toen zondag 17 maart een veertigtal wandelliefhebbers verzamelden op de parking achter de neogotische kerk van De Klinge. Daar was het vertrekpunt van de nieuwe wandeling «Het Tweelandenpad», dat in samenwerking met wandelklub M. Middelares, folkloregroep De Klomp en de gewestelij ke VW tot stand kwam. De voorzitter van de gewestelijke VW, de heer G. Van Daele, had zich wegens andere verplichtingen laten ver ontschuldigen, maar schepen van toerisme Karei Vereist van Sint-Gillis was graag bereid het nieuwe pad officieel in te wandelen. Enkele meters na het vertrekpunt passeerde men de grenspaal en doorkruiste men de zanderige wegen van de Nederlandse Koningsbossen. Via afwisselend mooie boswegen en landerige veldwegen, bereikte men na ruim twee uur terug het vertrekpunt en zat de 9 km lange wandeltocht erop. Het wandelbrochuurtje, met wegbeschrijving en beziens waardigheden is te koop tegen de prijs van 10 fr in het toeristisch informatiekantoor, Grote Markt 46, te Sint- Niklaas, alle werkdagen van 8.30 u tot 12 u en van 13 tot 17 u. zullen georganiseerd worden in het huis en diverse ziekenhuizen, er zal ook do- denbegeleiding zijn. De stichters van de Ouderver eniging voor de Moraal waren hum- 911 wtlftUWtlKCll 111 ut op de eerste plaats de heren Kolwaehtstraat en de Venne- Charles Raemen en Jozef De Buck. In 1974 telde 65-tal leden. In 1985 zijn dat er een vierhonderdtal. straat (Buurtweg nrs. 6 te Stekene. Het dossier werd voor verdere afhandeling naar de bevoegde r t, administratieve diensten ge- Jozef De Back zooden In het Land van Waas kan je op diverse plaatsen kaarten verkrijgen voor deelname aan het Vlaams Nationaal Zangfeest, dat op 28 april plaatsvindt in het Antwerpse Sportpaleis. Regisseur is Herman Slagmulder, adjunkt- regisseur Diederik Van Durme. Kaarten, tegen gereduceerd tarief, kunnen verkregen worden bij Omer Dhaene, J. Van Arteveldestraat 54 in Sint-Niklaas, tel. 03-7776.86.83; bij Eddy Buytaert, Sint- Amelbergalaan 26 in Temse, tel. 771.13.74; of in de Nieuwstraat 86 te Sint-Niklaas elke zondag van 10.30 u tot 13 u. De Gebroeders Van Raemdonckkring in Sint-Niklaas legt een autobus in naar de manifestatie. Die vertrekt om 12.30 u aan de Nieuwstraat te Sint-Niklaas of om 13 u op het marktplein in Temse. (wv) Op Palmzondag dat is ditmaal 31 maart is men in Sint-Niklaas toe aan de 35ste editie van de Bormsdag. Om IO u (zomeruur) wordt de Bormsmis opgedragen in het kollege aan de Kollegestraat Voor de bijzondere homilie zorgt e.h. Patrick D'Haenens. Het VNJ-Sint- Niklaaskoor o.l.v. Yvonne Van Poucke en orgelist Carlo Claes staat voor de muzikale begeleiding in. Om 11 u kan je in de zaal van 't kollege getuigenissen horen i.v.m. het Pausjaar TAK-voorzitter Eric Cromme- linck, die ook lid is van het Ijzerbedevaartkomité, de Leuvense KVHV-praeses en VJP-bezieler Filip Martens, de VU-voorman en RUGent-professor Jef Maton en Guido Van der Meersch zullen het woord voeren. Jef Maton komt voor de dag met een «brief aan de kardinaal namens de repressiekinderen». Guido Van der Meersch is de bezieler van «Te voet naar Rome» en het Bertennest. Vooraf Ter voorbereiding, in de marge van deze Bormsdag wordt vrijdagavond 29 maart om 20 u de tentoonstelling «Kruis weg» van Vovaneska (An Van Esbroeck uit Londerzeel) opengesteld. Het nieuwe amnestielied «Gebed om recht» wordt voorgesteld en uitgevoerd door het Sint-Niklaas- koor. Dat alles in het kollege in Sint-Niklaas. Zaterdag 30 maart vanaf 10 u is een ontmoeting gepland voor jongeren vanaf 14 jaar. Filmdokumcntcn van «Te voet naar Rome» worden vertoond. De paus De Bormswerkgroep Sint-Niklaas en de vzw Bormskomité uit Sint-Niklaas zijn solidair met de amnestie-aktic van TAK in Rome, opgezet met het oog op het pausbezoek aan ons land. Tien jaar na de aktie «Te voet naar Rome» (in het Heilig Jaar 1975), toen honderdduizend handteke ningen voor amnestie werden ingezameld, blijft men pleiten voor amnestie. Samen met het Vlaams Jeugdkomi- té voor het Pausbezoek heten Bormswerkgroep en Borms komité de Heilige Vader welkom, weldra. (wv) Bert Peleman, de Wase en tegelijk Klein-Brabantse publi cist, wordt zeventig op 13 april a.s. In De Voorpost heb ik al maanden geleden gemeld dat de eminente publicist Bert Peleman dit jaar zeventig wordt. Exakte datum: 13 april. «Varen bij voor- en tegenspoed» is het motto dat door zowel de dichter als z'n omgeving wordt gehanteerd met het oog op de viering. Bert Peleman, nu ingezetene van Antwerpen-Waas (Sint-Anneke, Linkeroever), werd in het KLeinbrabantse Puurs geboren. Met een heleboel vooral kultureel-tocristische aspekten van de samenleving in het Land van Waas is Peleman zéér vertrouwd; hij is o.m. de 'hoeder' van al wat in de aloude stede Rupelmonde met Reinacrt én met Tijl Uilenspiegel te maken heeft, hij koestert Mercator Bert Peleman bracht het overigens een poosje geleden tot ereburger van Kruibeke. Het is dan ook niet ten onrechte dat de Scheldediepe poëet vooral in Rupelmonde wordt geëerd. In de Bornemse deelgemeente Mariekerke, aan de overkant van de Schelde, werd al vaak het passiespel «Krislus aan de Schelde» opgevoerd; die evokatie is een kreatie van Bert Peleman, en Mariekerke zal de «Pur-sang» huldigen op z'n geboortedag. En dan is er Sint-Niklaas, waar óók een plechtigheid ter ere van Peleman wordt georganizeerd, onder impuls van de Wase VW. Konkreet en kronologisch het volgende. In Mariekerke wordt zaterdag 13 april om 16 u. in de kerk een dankmis opgedragen, gekoncclebreerd door zeven van de vrienden-pastoors van Peleman, omlijst met gedichten en liederen die worden uitgevoerd door het koor Verbroedering o.l.v. Guido Van Doorslaer; de homilie wordt uitgesproken door prof. dr. Herman Mertcns, de gelegen heidsteksten worden voorgedragen door Bert (junior) en Kurt Peleman. Om 17 u. wordt een tentoonstelling geopend in het parochiehuis van Mariekerke, die tot 21 april toegankelijk blijft. In Sint-Niklaas zet de VW-land van Waas een viering op het getouw. Maandagavond 29 april, om 20 u., zullen Reinaertkenner Marcel Ryssen en publicist Bert Van Woensel uit Sint-Niklaas (en wellicht nog anderen) het woord voeren ter ere van de neo-zeventïger. In Rupelmonde wordt zaterdag 15 juni om 20 u. op Bert Pelcmans eigenste Mercatoreiland het klank- en lichtspel «Reinaert reist naar Rome» opgevoerd. Deze manifestaties kaderen vanzelfsprekend ook, ten dele, in het Wase Reinaertjaar, waarover de lezers van De Voorpost al vaker informatie kregen doorgespeeld. Voor de organisatie van een en ander tekenen behalve de WV's van zowel het Land van Waas als Klein-Brabant ook de VW van Rupelmonde (groot-Kruibekc), de vzw Mercatoria en de Reinaertraad, kultuurking De Meivis uit Mariekerke en de Uilenspiegelvrienden. W.V. werking van 'de -blauwe Yolksver.egenwoord.ge, MJe. Smet mocht vanwege de Ge meenschapsminister van leef milieu, waterbeleid en onder wijs bericht ontvangen dat de principiële belofte van toelage werd verleend voor de riole- rings- en wegenwerken in de In het kollege te Sint-Niklaas vond een kongres plaats van WKS-M. In vera v0', klaslokalen werd, In werkgroepen, gepraat over huidige methodes en problemen. atie werd nagedacht over scouting en al wat daarbll komt kllken. Voor de vrllwilligiiyt. c heel wat spelmateriaal en Informatie (foto's Iv) TTT-R Het Arboretum Waasland aan de Kriekelaarstraat te ken zoals «Flora Nieuwkerken organiseert voor de derde maal een kursus land» (Heukels of f ERJ «determineren». Voor het eerst wordt ook een vervolgcy- «Flora van België (Dt smb klus georganiseerd op de basiskursus. en «Nederlandse de i, K( en flora der gekweel klei In principe beslaat de volledige plaats tussen eind augustus en achtige gewassen» (BjfJnni kursus drie jaar. Voor het eer- eind septembér, op een nader frer ,'8 ZIJ" ste jaar is géén basiskennis af te spreken datum. De lessen f,/"Yniïa' vergrote" vereist. Aan de hand van le- worden gegeven in het Arbo- en vend plantenmatcriaal worden return, Kriekelaarstraat te Si yP geleidelijk de voornaamste bo- Nieuwkerken en vangen tel- Nad.ere tnltchnnSf tanische begrippen bijgebracht kens aan te 19.30 uur. De bl' en onmiddellijk aan de prak- deelnemingsprijs voor de reeks xj ii tijk getoetst met een eenvoudi- lessen bedraagt 1.500 fr. voor ge determinatieslcutel. Gedu- leden. Lesgever is Dirk De ai H Waasland, Krtektk 150 hke 775.93.09, waar men KC UClCimiliaUCBICUlCI. UCUU- 'WVU. 9VJ5V 'vt ia 1/118 1/9 rende het tweede kursusjaar Beer. Nuttig voor de dcelne- T* deelnemer aan tl* Wfc e »»i»nA 0^. h« mm rijn de determinatiewer- tessenreeKsen wordt de nadruk gelegd op de systematiek van de planten. Van de deelnemers wordt hier wel verondersteld dat zij een aantal botanische begrippen onder de knie hebben en zelf standig met een determinatie- werk kunnen omspringen In een derde jaar worden de «zware problemen» aange pakt, namelijk de determinatie van moeilijke plantengroepen. Dan wordt ook dieper inge gaan op de plantensystema tiek. Vooral de eerste twee jaren wordt getracht, een kompro- mis te bereiken tussen hen die belangstelling hebben voor in heemse wilde planten en be langstellenden in gekweekte planten. Het derde jaar zal eerder op kleine deelgebieden werken, zoals bijvoorbeeld een bepaald plantengeslacht, zowel wilde als gekweekte planten. Praktisch Elke cyklus bestaat uit vijf les sen van elk ten minste twee uur en uit twee exkursies. Voorlopig werden volgende kursusdata vastgelegd. Voor het eerste jaar: dinsdag 26 maart, 23 april, 14 mei 4 juni en 25 juni; voor het tweede jaar: woensdag 24 april, dins dag 7 mei, 28 mei, 18 juni en 2 juli. De exkursies vinden ion. Het is niet de eerste maal dat de Federatie voor To Aal: in Oost-Vlaanderen met waardevolle en keurig uitj te toeristische publikaties naar buiten treedt. Zopi het raam van haar driemaandelijks tijdschrift, een derlijk nummer van de pers gerold, met als thema «1 1 Oost-Vlaanderen». Ongetwijfeld een thema, dat gevoelig ligt bij dc o[* opinie, maar waarvan de ontwikkeling moeilijk notedop is te verwerken. Vooral als men, bi; inzicht, moet vaststellen dat het bos als dusd* meerdere aspekten vertoont dan degene die op M gezicht naar voren treden. Toch zijn dc samenstel geslaagd om in een 48-bladzijden tellend geheel, i doorspekt met overvloedige illustraties, ook diepergaande aspekten op een vulgarizerende schrift te stellen. Zelfs met - naar wij vermoeda doelbewuste prikkeling om de lezer aan tc sporco eigen hand dieper tc graven en aldus nog een intenser belevenis te bewerken van zijn Oostvl bezoek. Ook op toeristisch-rekreatief vlak worden vingen meegegeven naar de toerist toe, die óók het bos rekreatief tc gebruiken, waarvoor het ir geschapen. Wat meteen aanduidt dat de fede alleen informatief maar ook toeristisch-eduka ven werken. Een publikatie die zeker de moeite loont om toerist tc worden geraadpleegd. Praktische gegevens: Schriftelijk, telefonisch, of te bekomen bij: Federatie voor Toerisme i deren. Kon. Maria-Hcndrikaplcin 64, 9000 Gent 22.16.37. Prijs: 150 fr. 10 fr. verzendingskost® ningnr.: KB 446-4623761-08.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 16