hoe staat het ermee weer present op Sinksenbraderie A. Cool twintig jaar burgemeester 1 Groenbeleid in Dendermonde: Nieuwe school van Grembergen kost meer dan honderd miljoen Sinksen-Belie of Belleke-Sinksen Ringsluiting roept vragen op in Aalst Betoelaagde openbare werken in arrondissement Dendermonde e 10 - 17.5.1985 - De Voorpost Dendermonde Riol. wérk in prov. weg Dendcrmonde-Me-17.438.88316.455.000 .chelen (Driehuizen-St.-Ursmarusstr. en Baas rodestraat) Hamme Plaatsen om de grafstenen in monumentale St.- 427.176 274.000 Pieterskerk Lebbeke Schilderwerken aan de O.-L.-Vrouwkerk 2.403.782 1.553.000 Dendermonde Restauratie orgel v. kerk v Mespelare 6.359.887 4.083.000 Waasmunster Verbeteringswerkcn in Rivierstraat' 3.838.632 2.374.000 Waasmunster Restauratic orgel kerk van Sombeke 1.974.198 1.267.000 Wettercn Rioleringswerken R.W nr 62 te cx-Massemen 15.301 842 4.299.000 Wichelen Uitbreidingswerken Kerkhof te Serskamp 3.515.655 1.955.000 Dat vroeg VU-raadslid Lutgart De Beul tijdens de jongste gemeenteraadszitting, en een technicus land- of Mevrouw De Beul bracht haar tussenkomst in herinnering van enkele maanden geleden tuinbouw Je ziet dat men niet toen ze wees op de nadelige gevolgen van het aanleggen van parkeerplaatsen aan de bij de pakken blijft zitten, al- Franz Courtensstraat, uitgerekend langs de kant waar enkele mooie bomen stonden. Een clus schepen Van Gucht. eerste boom is al aan de afgod auto gevallen, zei ze. Bovendien was een tydje geleden ook beloofd dat men de ruimte aan het gerechtshof degelijk zou aanleggen. Maar daarvan Welke parken en plantsoenen was nog lang niets te merken. komen er? In de loop van 1985 wordt heel En meer nog: men kan allerlei tensstraat betreft, die hebben aan bod. Eerst wordt gewerkt wat gedaan aan de groenvoor- akties opzetten om de stad wat in 1984 ruim hun deel gekre- aan het verkeerspark aan ziening. Dat blijkt uit de lange meer groen te geven. In be- gen: grondverbetering, verrij- Olympos, dan volgt het Sas en lijst met projekten die klaar paalde wijken en woonkernen king van de grond en beluch- de Zwijvekeabdij en dan pas ligt- Zoals gezegd komt eerst is het soms triest gesteld meen- ting. Liefst driemaal is deze de Franz Courtensstraat, zo het verkeerspark Olympos aan de ze en ze gaf als mogelijke onderhoudsbeurt gegeven. Dit deelde hij het werkschema de beurt, dan volgt het speel- oplossingen een bebloemings- jaar zullen die onderhouds- mee. plein Perrebroek met kompos- aktie in de woonwijken. Bo- beurten behouden blijven. Bo- teringsplaats, dan de stand- vendien beweerde ze dat het vendien gaat men er een soort Dure zaak plaatsverbetering van de bo- groen dat er is, slechts wordt van bveiliging aanbrengen. De Dat het onderhoud van de par- men aan de Franz Courtens- onderhouden. Daar moet wat schepen zei ook dat de zieke ken en plantsoenen heel wat straat en de aanleg van een aan gedaan worden, orakelde boom geen kastanjelaar is, geld kost, dat moest de sche- plantsoen in dezelfde straat, ze. maar een esdoorn en die krijgt pen niet uitleggen. Mevrouw Er komt ook een plantsoen Schepen Dierick wist niet goed toevallig of niet later zijn blad- Van Gucht. schepen voor leef- aan de Zwijvekeabdij en het n1„, waar hij hel had. Een maand vonnin|. Het wordt dus nog milieu in de stad Dendermon- speelplein De Vliet in Baasro- Dendermonde. De algemene PVV vrouwenbond van Dendermonde wordt door deze vrouwen bestuurd. Eregast geleden werden de werklui van een tijdje afwachten vooraleer de, merkte op dat men liefst de zal worden gedraineerd. De de technische dienst in de bloe- men kan praten van een zieke 138 groenobjekten moet on- bomen op het dorpsplein van metjes gezet om de wijze waar- boom. derhouden, verspreid over de Baasrode worden vervangen op ze parken en plantsoenen De schepen merkte op dat de verschillende deelgemeenten, en op het kerkhof van Dender- onderhielden, nu hebben ze aanleg van het pleintje aan het Men doet het maximum met monde wordt aan beplanting blijkbaar geen hand uitgesto- justitiepaleis inderdaad al een beperkte middelen, voegde ze gedaan. Dan volgen de ken. Dat kan niet, zegt de tijdje geleden moest gebeurd eraan toe. Waarna ze een op- kerkhoven van Schoonaarde schepen die dan ingaat op de zijn, maar werken aan de vroe- roep deed om een soort buurt- en Grembergen, de wegel aan konkrete vragen Wat de kas- gere post hebben dat verhin- komitee te vormen dat waakt het kinderdagverblijf van de tanjelaars in de Franz Cour- derd. De werken komen later over de bescherming van de Blauwe Steen en het plantsoen groenaanplantingen. Dergelij- aan de Geldrop-Zuidlaan Nog ke komitees bestaan al in de in een later stadium het kerk- Ganzegavers te Grembergen, hof van Mespelare, het sport- de Wastijne en de KWB van terrein aan het gemeentehuis Oudegem maakt zich op dit van Grembergen, de buiten stuk ook verdienstelijk. Daar- aanleg van de nieuwe school naast werd nog een BTK-pro- van Grembergen, de beplan- jekt aangevraagd om het reeds ting aan het sportkompleks te bestaande DAC-projekt in- Sint-Gillis, de aanleg van de houdelijk te begeleiden. In dat tuin van het administratief cen- nieuwe projekt is werkgele- trum en de daktuinen, de tuin genheid voor een tuin- of land- van het begijnhofmuseum en schapsarchitekt. een tekenaar het kerkplein van Oudegem. volksvertegenwoordiger Verberckmoes. (c) Over de kostprijs van de gemeentelijke school van Grem bergen worden heel wat getallen prijsgegeven. Nu de school al een jaar in gebruik is en eerlang officieel ook zal worden ingehuldigd - men wacht nog op de afwerking van de buiteninfrastruktuur - heeft schepen Dierick van open bare werken op verzoek van zowel de SP als de VU het lijstje samengesteld met bedragen die werden uitgegeven. De school heeft in totaal sportinfrastruktuur van Adec 108.527.188 fr. gekost, waar- Sport 600.215 fr. (de betoela- van 56.110.213 fr. zal worden ging is nog niet bepaald). De gesubsidieerd. Normaal be- kasten werden aan aannemer j draagt de subsidiëringstoelage Potteau-Labo 2.645.406 fr. be- 60 procent. taald en de buiteninfrastruk- De ruwbouw die door ABEB tuur kost 8.860.167 fr. werd uitgevoerd kostte (5.413.987 fr. subsidie). Dat 73.167.039 fr. (39.822.211 fr. maakt een totaal van j subsidie), de elektriciteitswer- 108.527.188 fr. waarvan j ken uitgevoerd door VMA be- 56.110.213 fr. zal worden ge- j liepen 10.345.683 fr. (een sub- subsidieerd. sidie van 4.565.860 fr.), de Schepen Dierick merkt bij dit 1 centrale verwarming, gelegd alles op dat het hier in feite om door Matthijs, kostte een goedkope investering gaat, 6.110.187 fr. (subsidie van althans wanneer men de verge- In de Lebbeekse deelgemeente Denderbelle bestaat nog altijd de aloude ommegang-bedevaart naar St.- Cornelius. Duizenden mensen komen bij die gele genheid Dender bellewaarts. In het gezelschap vooral van hun jonge spruiten om de hulp van deze heilige af te smeken tegen de "Seskens, de vallende ziekte of de zenuwen". Deze eeuwenoude traditie is overigens bekend in de wijde omgeving. Dendermonde. Een blik op de feestvierende PW vrouwen van Dendermonde. c Uit antwoorden op vragen ge- van de ring rond Aalst tussen een over de Dender te Aalst en zouden die uitslagen dan toch steld door Luk Van der Helst Aibrccht- en Siesegemiaan een over de spoorweg naar bekend worden gemaakt aan de minister blijkt duidelijk niet van de kaart geveegd zijn. Denderleeuw. Luk Van der Helst had zich dat de plannen voor het sluite» üe verbinding tussen Al- Maar de minister stelt erbij dat ook de Aalsterse politicic ge- brechtlaan en de verkeeswisse- de aanleg van deze ringsluiting wend om te weten te komen laar 19 van de autostrade komt niet op het programma staat en wie zich openlijk tegen de nog steeds op het gewestplan dat hij geen weet heeft van een ringsluiting zou durven verzet- gen met de reliek van deze voor waar een reserVatiestrook eventueel milieu-effektrap- ten maar tot hiertoe ontving hi voorbehouden blijft voor deze port. nog geen enkel antwoord, «sluiting». LH Deze noveen loopt van 25 Vooral de opening van de mei tot 3 juni, de gehele noveel wil de gilde speciaal noveen van Pinksteren dus verzorgen. Deze begint op en vandaar de naam Belle- 25 mei met een plechtige 3.160.300 fr.), het sanitair ge- lijking maakt met de andere ke-Sinksen. Er bestaat ook eucharistieviering, opge leverd en geplaatst door Van infrastruktuurwerken, zoals nog een aloude "Gilde van luisterd door de Belle-Can- Buynder kostte 2.036.624 fr. het aanleggen van wegen, no- St -Cornelius", die tot taak torij en door de Koninklijke heilige. (1.159.413 fr. betoelaging), leringen, en sporthallen. De had het heiligenbeeld, voor- Fanfare Sint-Cecilia uit Iedereen wordt op deze Wat de binneninfrastruktuur school mag bovendien worden afgegaan door de stafdra- Wieze. Achteraf wordt de opening uitgenodigd. Of Resultaten aangaat werd in het algemeen gerekend tot het beterkope ty- ger van de sint, mee te dra- noveen ingezet met de tra- Sint-Maarten en zijn gilde- Een half miljard Dat de resultaten van de inter- 2.431.496 fr. uitgegeven aan pe. De schepen verheelt het gen in de processie. Deze ditionele drie rondgangen leden die hernieuwde Cor- Gevraagd naar de geraamde views van 103.462 autobes- de firma Ysewijn (daarvan niet dat de ekonomische krisis St.-Comeliusgilde was, me- om de kerk. Het schrijn van neliusdevotie wel met een kostprijs ervan zou deze zowat tuurders nog steeds niet gepu- werd 1.309.724 fr. gesubsi- de kostprijs zal bevoordeligd de o.a. door de tanende be- de heilige wordt in deze om- goed oog bekijken, konden een half miljard bedragen, bliccerd zijn zou volgens de dieerd). De keuken en de ref- hebben De prijzen van ver- langstelling van flink wat megang meegedragen, net we in Denderbellese krin- Waarin dan wel begrepen wer- minister als oorzaak hebben ter hebben 1.021.514 fr. ge- schillende aanbestedingen zijn andere heiligen, enigszins als de flambeeuwen en de gen niet vernemen. ken aan verkeerswisselaar nr. dat de diensten ermee overbe- kost (aannemer Lambrecht). inderdaad zeer gunstig uitge- ingedommeld. Ze is echter staf. Tot slot volgt een ze- (p.v.r.) 19 en drie bruggen met o.m. last zijn geraakt. Eerstdaags De schilderwerken, uitgevoerd vallen. Dat blijkt overduidelijk opnieuw klaarwakker en door Baert bedroegen uit het dossier ruwbouw, waar wenst de noveel nieuwe 1 661.557 fr. (342.683 fr. subsi- het verschil tussen de raming luister bij te zetten. In alle die), de glaswerken door firma (76.931.200 fr.) en de aanbe- kerken uit de omgeving llf apa|ffl|f |m|# Al ||OnH O flYI fl n H Q De Smaele 620.264 fr. (of een stcding (51.218.792 fr.) liefst verspreidden ze dan ook VV GlGIU Wlllltul UCIIUGI IIIUIIUG subsidie van 336.035 fr.) en de 33 procent bedroeg. grote affiches. Op vraag van SP-kamerlid Norbert De Batselier (Dendermonde heeft gemeenschapsminis ter Mark Galle, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, het lijstje bekend gemaakt van de openbare werken die in 1984 de principiële of vaste belofte van toelage hebben gekregen. Bedrag v/d Bedrag werken subsidie princieps belofte Prov. O.-VI. Prof. O.-VI. Berlare Berlare Dendermonde Dendermonde Dendermonde Hamme Hamme Hamme Prov. weg Gent-Zele - Verbeteringswerken te 1.042.470 677.000 Berlare. Meerwcrken Prov. weg Wetteren-Dendermonde - Herstel- 2.748.152 1.689.000 ling veiligheidsstroken - vak Appels - Schoon- aarde-Wichelen Aanleg riolen in fietspaden langs bw. nr 3, Mo-31.087.62118.285.000 lenstraat Verbeteringswerken bw. nr 6 te Berlare en kol-77.227.03535.402.000 lektor langs R.W. nr 357 Rioleringswerken langs R.W. nr 16 6.588.841 1.943.000 Aanleg parking adm. centrum 1.747.278 560.000 Wegen- en rioleringswerken in St.-Ursmarus- 243.420 156.000 straat Herstel O.-L.-Vrouwkerk Zoggestraat 3.799.890 1.219.000 Herstel toren kerk v. Moerzeke-Kastel 1.398.698 448.000 Rioleringswerken in een deel v/d Biezestraat en 1.719.990 1 104.000 de Calvarieberg Verbeteringswerken bw. nr 27 3 167.319 1.646.000 Verbeteringswerken bw nr 24 deel Noord- 2.073.462 1.055.000 straat Wegen- en rioleringswerken in bw. nr 2 te ex-22.133.22111.877.000 Moerzeke Wegen- en rioleringswerken Hoeistr. 1.308 371 789.000 Herstel kerk «H. Joannes Maria Vianweg» te 3.374.485 1.083.000 Heizijde Aanleg wegen in B.P.A. «Stationswijk» 1.921.874 1.201.000 Moderniseren openbare verl. in bw. nr 9 289.965 93.000 Rest. monumentale kerk - Meerwerken 5.7%.770 3.651.965 Verb. bw. net 6 en 3 - wijk Heide kapel 14.351.088 8.977.000 Herinrichting Wareslagedreef als woonerf 4.904.548 3.187.000 Verbeteringswerken buurtw. nrs 13 en 131 8.421.886 5 172.000 Verbet, werk. bw. nr 31 te Schellebelle 8.811.960 3.937.000 Verb, werken bw. nrs 15, 16 en 44 17.991.24710.608.000 Verb, werk bw. g.v. nr 587 (Durmenb.) 50.868.39530.458.000 Een tiental jaar geleden kon men voor de eerste maal op de Sinksenbraderie in Dendermonde kennis maken met een kraampje «Gezonde en rechtvaardige voeding». Enkele jonge mensen probeerden er een pakje Tanzania koffie of een blik Algerijns fruitsap aan de man te brengen. Het was het begin van Dendermonde. uit Viëtnam. geval aan hun stand in de Bo- Wanneer men dan ook het gaerdstraat verwachten tijdens kruiswoordraadsel juist inge- de Sinksenbraderie. Op maan- Wereldwinkel in vuld meebrengt, kan men mis- dag 27 mei tussen 10.00 ert schicn ook nog een fles Cuvéc 16.00 u. zijn ze klaar om alle du Président. Medea Rosé of verdere toelichtingen over hun tonijn, ananas, lyches rie kan men roséwijn kopen uit Coteaux de Mascara winnen. werking te verschaffen. De wereldwinkcliers, allen Na zovele jaren is dat kleine noten., groepje medewerkers fel toe- en honig) worden aan strenge Algcrië. thee en koffie komen uit Tanzanië, ananas en lyches vrijwilligers, zullen u in elk genomen en is ook het aanbod criteria onderworpen. Zo bij- aan derde wereldprodukten voorbeeld moet de producent gestegen Sinds drie jaar is er een eerlijk deel van de prijs zelfs een wereldwinkel in de krijgen, hot produktieland of Bogaerdstraat. -groep moet met de eventuele De drie jonge mensen die zo- winst sociale en bevrijdende vele jaren geleden het eerste ontwikkelingsprojektcn opzet- kraam bevolkten, zijn onder- ten. de tussenhandel wordt zo- Op 13 mei was het twintig jaar geleden dat Maurice Albert beurs. Vooraleer te worden tussen verdwenen. Maar in veel mogelijk uitgeschakeld. Cool door de koning werd aangesteld tot burgemeester aangesteld tot burgemeester, 1979 groeit er vanuit de door o.a te werken met afge- Van de landelnke gemeente Appels. Dertien dagen later wa* h'J al 'wee legislaturen Jli™nUL^T" T"' C Prod"k,cn- bet bele8- legde hy de eed af in de handen van de heer Dewit, aktief als gemeenteraadslid in kelgroep De bedoeling is door gen in stocks, tot de priizcn Appels, verkoop van derde wereldpro- hier gunstig zijn, gebeurt niet. ,oenma,|g arrondissementskommissaris. Van 1%5 (ot zqu hj^ bur dukten, de mensen hier bewust Daarnaast moeten de produk- gemeester van Appels blijven, te maken van onze band met ten ook kwalitatief goed en De nieuwe burgemeester van twee jaar lessen te gaan volgen om dan te worden aangesteld de ontwikkelingslanden. De gezond zijn. Wat niet betekent Appels werd biczonder feeste- aan de sociale school. Na de als burgemeester van de kleine produktcn die verkocht wor- dat men ze aanpast aan de lijk onthaald bij zijn aanstel- tweede wereldoorlog kwam hij fusie Appels-Dcndermondc - den (koffie, thee, wijn, rhum. Westerse smaak. Op de brade- ling en in een praalstoet werd in het ACV terecht. Van 15 Sint-Gillis-Dendcrmonde. Bij de levensweg van de burgerva- september 1944 tot in 1951 was de tweede fusie zou hij in zijn der uitgesteld. hij er bode. later werd hij ambt worden bevestigd. Burgemeester Cool werd ge- sekretaris van het ACV voor De CVP sektie van Appels boren in Appels op 3 maart de gemeenten Dendermonde, bracht afgelopen maandag hul- m] Hii volSdc la«« Grembergen. Oudegem, Ap- de aan de burgcmccsler die zania - circl, (afk 4. waar (elk.) - ontwikkelingslanden onderwijs tot de vierde graad pels en Mespelare. Hij speelde z,,„ iwmligjang jubileum in de alles om draait - allerhande (alk 3. landbouwwSktuig - "dk "ad,c" dc h»"- ook een vooraanstaande rol bij gezelligheid van de huiskring zaken, 5. derde wereldorgani- ontwikkelingsperiode; 4. Ier- delsschool om daarop nog de oprichting van Vnjc Werk- vierde zatie (afk.); 6. wereldbank - land - dwarshout; 5. bijbelse t meisjesnaam - danspartij; 7. is figuur - Mechelse toneelgroep; f het grootste deel van de we- 6. uitzending door - uitroep rcldbevolking; 8. produktcn- van afkeer; 7. leed - muziek- l^nM land van cashewnoten; 9. bier- noot - voorzetsel; 9 niet nabij T soort produktenland van - letters uit quiz; 10. vlakte- 1 Arabica-koffie. maat - voegwoord; 11. oude maat - een weinig; 12. honing- jSB soort. ~aR fcfcia.V- .séBST Horizontaal: Vertikaal: 1. groep die ptodukten uit de 1. suksesprodukt uit de we- derde wereld verkoopt; 2. Ian- reldwinkel - land ten zuiden ge klank; 3. president van Tan- van China; 2. Europese munt Dendermonde. Burgemeester Cool, met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, MÉÉ

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 10