Waasmunsterse gemeenteraad kende vlot verloop De «Vredesweek» in Aalst Kampioenschap bij jubilerende kiub «Den Houten Bak» te Hofstade Beplantingen te Lokeren, en in het bijzonder te Eksaarde Lede verhoogt bouw- en saneringspremie Eerste computerdag in Sint-Lodewijkscollege te Lokeren Oud-schepen Robert Keppens (PVV) te Lokeren overleden Hades-Aalst en de onderaardse grotten De Voorpost - 17.5.1985 - 3 Aalst. In de Madeion had een rondetafelgesprek plaats over de vredesperspektieven. Een blik op het pannel (a) Met als hoofdschotel een panelgesprek in «De Nieuwe Madeion» sloot vzw Vredeshuis verleden zondag 5 mei met een boottocht op de Schelde de «Vredesweek» af. In Galerij Pieter Coecke, Mo lenstraat. had een tentoonstel ling met verkoop plaats van 26.04 tot 5.05 met werken van Herwig. Pol Van Den Abbee- le, Walter Schelfhout. Wil helm Mechnig, Roland Mon- teyne en Juliaan Kunstenaars die een werk schonken dat ten voordele van vzw Vredeshuis kon worden verkocht. Op zon dag 28 was er dan een instuif in de Sint-Annazaal, Roklijf- straat, met deklamatie door Francine De Bolle en Annier Moortgat, het kinderkoor van het Atheneum I o.l.v Nelly De Ro die ook solistisch op trad, een optreden van Leen Persijn en jazz met Paul Van Caudenberg. Panelgesprek Onder het motto «Wegen tot Vrede» had in bijzijn van eer 60-tal belangstellenden een pa nelgesprek plaats waarna we verdere info werd gevraagc maar het tot geen diskussic kwam omdat het hier ging oir praktische gelijkgerichte per sonen. Nadat dr. Jef De Loof, voor zitter van de werkgroep Medici tegen Atoomwapens die de huidige situatie had geschetst belichtte. Geert van Haverbe- ke van Pax Christi de ekono- mische, sociale en politieke ge volgen en bracht Rik Coolsaet van Kritak-Leuven perspektie- ven naar de toekomst. Mare Fillet van «Wereldwijd» bracht een opgemerkt betoog over de toestand in Derde Wereld landen. Uit bespreking achteraf bleek een subtiel onderscheid tussen met de NZVO aangegane ver plichtingen en verbintenissen. Varen Op zondag werd dan een Scheldetocht gemaakt met be zoek aan «De Notelaer» te Hingene. Met een verkoop van zelfklevers werd de aktie voor lopig afgerond. LH Bij het 10-jarig bestaan van deze bloeiende bakschietersve- reniging werd Van de Keer Jozef, na een vinnig duel met Claessens Richard, kampioen. Vanzelfsprekend werd de lau reaat bij deze jubileumpresta tie door bestuur en medespe lers op een warm applaus ont haald en verdiend in de bloe men gezet. De vorige kam pioenen waren Maesschalck Jozef, Van Gijzegem Willy, Melkebeek Jozef. Van Gijze gem Emiel. Van den Berghe Svlvain. Moens Alfons, Van Gijzegem Willy (2de keer). Van den Berghe André en Herssens Remi. Ook zij ver dienen een pluimpje! Tussen haakjes, het is vermel denswaardig dat de «Rode Lantaarn» door Van Lysebeth Willy gewonnen werd. Iedereen kan trouwens niet op een ereplaats eindigen... «Den Houten Bak» Op een zonnige zondag, wel geteld 10 jaar geleden, na de hoogmis van 10 u. werd er met 13 man van wal gestoken met een klubje en momenteel is «Den Houten Bak» uitge groeid tot een klub met om en bij de 40 spelers. Zo'n groep uit de grond stampen is natuur lijk met vanzelf gegaan en zoals alle verenigingen had de ze Hofstaadse klub ook met moeilijkheden en groeiproble- men af te rekenen Er zijn immers altijd spelers die gaan en die komen. Ook hier geldt de wet van oefenbereidheid, handvaardigheid en uithou dingsvermogen, en dat zonder drugs of hormonen! De inrichters zijn steeds trouw gebleven aan de zondagvoor- middagschieting uit de tijd van de oprichting. Dan hoort men bij Paul en Jeannine de stui- vers op den bak neerploffen, en rollend, stekend of glijdend I zich een weg naar het gat zoe ken. In «Den Houten Bak» wordt nog steeds als vroeger gespeeld voor de ontspanning, dus zonder ruzie of stress. Een fris pintje bier kan zo nodig, j altijd de stemming nog wat opdrijven. Vandaar dat menigeen hoopt en wenst dat het schietingslo- kaal «Den Houten Bak», bij Paul en Jeannine aan de Hoog straat nr. 20 te Hofstade nog lang moge bestaan. i 1 Het volgend speelseizoen be- gint zoals gewoonlijk op de eerste zondag van oktober, voor 1985 is dat de 6de van die Lebbeke. Jozef van Kerk uit Hofstade werd de tiende maancl j v L kampioen op «den houten bak» (vl) De afgelopen weken hebben de stadsdiensten van Lokeren verschillende beplantingen uit gevoerd in de deelgemeente Eksaarde. In de Weehagestr. werden linden aangeplant. He laas, enkele dagen na de aan plantingen hebben vandalen zes boompjes doen sneuvelen. Dit bewijst dat niet iedereen de inspanningen vanwege de stad kan appreciëren. Men heeft van de Nationale Land maatschappij bekomen dat ook in het niet-bebouwde ge deelte van de nieuwe woon wijk van deze Landmaatschap pij, opgericht in Eksaarde, aanplantingen zouden worden uitgevoerd. Deze werken zijn ondertussen gebeurd en naar de traditie van de Landmaat schappij zal deze woonwijk over enkele jaren een zeer mooi en groen karakter verto nen. Door de stadsdienst wer den aanplantingen verricht langsheen de Nieuwe Baan. Deze straat leidt naar de Moervaartbrug en dus naat Si- naai. Langs deze weg hebben altijd hoogstammen gestaan, maar vorig jaar zag de stad zich verplicht over te gaan tot rooiing van deze bomen. De stadsdiensten, voorgelicht door de Gentse professor Vel- deman, die een boomspecialist Waar heel wat gemeentebesturen aan bezuinigingen aller hande doende z(jn kan Lede zich nog een en ander permitteren. Zo werd de bouwpremie gewoon verdubbeld. Van 5000 naar 10.000 fr. En ook de saneringspremie werd met 50% opgetrokken van 5000 naar 7500 fr. Met bovenop voor beide premies nog eens 20% supplement per kind ten laste en een invalide persoon die deel uitmaakt van het gezin wordt b|j de berekening dan nog dubbel geteld. Frietkoten Maar uiteindelijk is het een andermans kwestie van geven en nemen. Ook frietkramen en soortgelij ke eetstanden die op privé- grond zijn opgesteld zullen aan taks onderworpen zijn. Er wordt wel onderscheid ge maakt tussen frietkoten op Le de zelf en andere opgesteld in een deelgemeente. In Lede is de taks 60 fr. per dag en zo hij reeds onderwor pen is aan onroerende voor heffing 30 fr. De prijs van één (klein) pakje frieten. In de deelgemeenten worden die ge tallen gehalveerd omdat ver ondersteld wordt dat de ver koop er kleiner is dan in «het centrum». Werken eigendom Om herstellingswerken van wegdek en voetpaden op het Meirveld te bekostigen werd een lening aangevraagd van 1,9 miljoen. Maar na een vraag van CVP-er De Bruyne bleek dat deze weg slechts gedeelte lijk eigendom van de gemeente is. Het gedeelte van de oude verkaveling dient nog door het gemeentebestuur te worden overgenomen wat CVP-frak- tieleider Ruyssinck laat zeggen dat het gemeentebestuur wer ken laat uitvoeren aan ander mans eigendom. Akkoord Iedereen ging dadelijk ak koord met de aanvaarding van een legaat van de vroegere stoeltjeszetster Clemence De Sutter. Ook met de oprichting van een elektriciteitskabine te Overimpe en het herstellen van de vervallen Sint-Niklaas- kapel. Wat tevens het geval was met grondverwervingen in de Olmendreef met het oog op verbeteringswerken aldaar. Toen raadslid meester Ruys sinck vroeg hoe de stand van zaken is met de aanbesteding moest schepen De Paepe ant woorden dat de aanbesteding afgekeurd is door de hogere overheid. De ontwerper zou een fout hebben gemaakt. «Dat is niet de eerste fout», zegt raadslid Galle. «Die men sen hebben daarvoor niet ge noeg tijd. Ze moeten te vaak naar jubilea gaan», zegde Ruyssinck Maar burgemees ter Alfons Grepdon stelde dat hij noch een schepen architckt is noch landmeter. «Voor nieuwjaar zal het projekt Ol mendreef alleszins klaar zijn», beloofde schepen De Paepe LH De eerste computerdag werd plechtig opengesteld in aanwezigheid van heel wat vooraanstaanden, leden van de ouderraad, verschillende leraren en medewerkers van betrokken firma's die ook meewerkten aan deze compu terdag. Vanwege André Verstraeten over het nieuwe initiatief: «Dergelijke vorming van jonge mensen dient op een relative rende maar positieve wijze in te spelen op de snel evolueren de waarde en technieken in de samenleving. Al te vaak ligt het in de mond dat het onder wijs nahinkt op die nieuwe elementen. Het tegendeel is ongetwijfeld waar voor wat de informatica van het Sint-Lode wijkscollege betreft. Dank zij het pionierswerk van Mare Pringels met de stille, maar belangrijke steun van superior Paul Van Paepegem, kunnen geïnteresseerde leerlingen sinds 1977 vrijblijvend na schoolse lessen volgen over werken met computers. Tij dens het schooljaar 84-85 nam dit een ruimer gestruktureerde vorm aan voor de leerlingen van de vijfdes. En met sukses: 84 van de 110 leerlingen schre ven in voor de lessenreeks die plaats heeft buiten de gewone lesuren! Wie zei ook weer dat jonge mensen vandaag de dag geen inspanning meer kunnen opbrengen... Hoe het groeide September 1979: via «schrap- kaarten» worden de eerste programma's naar Utrecht op gestuurd. Na een week wach ten kwam het antwoord. September 1979: De school be slist een eerste computer aan te kopen. Na een schooljaar studie werden reeds enkele maturiteitsexamens wiskunde op de computer geprogram meerd. September 1982: Eén compu ter blijkt te weinig. Een twee de volgt. Enkele leerlingen volgen vrijwillig de lessen en breiden hun kennis uit. April 1983: Een derde toestel wordt gewonnen op een schoolkwis. September 1983: Er volgen nog enkele andere. Het bestand omvat zeven configuraties (computer schijflezer scherm). Juni 1984: Nog volgen drie toestellen. Maar geen lokaal blijkt te vinden... Oktober 1984: Na kontakten met het gemeentebestuur wordt een lokaal in het Cultu reel Centrum afgehuurd. De lessen kunnen nu gestart... J.V.L. is, hebben het niet gewaagd om onmiddellijk over te gaan tot het heraanplanten van hoogstammen. Volgens zijn wetenschappelijk advies zou deze heraanplanting vandaag bepaalde risiko's bevatten. Om het probleem van de soort aanplanting, die vandaag ver antwoord zou zijn, te omzei len, werd overgegaan tot het aanplanten van zogezegde «poten», die later tot knotwil gen zullen uitgroeien. Indien in de komende jaren zou blij ken dat een aanplanting met' een streekverantwoorde hoog- stam aangewezen is, dan is het financieel geen verlies om de huidige aangebrachte beplan ting te rooien en deze te ver vangen door de nieuwe. Op zichzelf passen deze knotwil gen in het landschap. Op voorstel van de plaatselijke aktiegroep N.C.M.V.-Eksaar- de, werd ook een beperkte aanplanting verricht op het pleintje voor het vroegere ge meentehuis. Het is natuurlijk duidelijk dat men bij de in- groening van deze vroege kale bedoening rekening moet hou den met het reële parkeerpro bleem. De aanwezigheid van het na bije bejaardentehuis en de ak- tiviteiten die plaatsgrijpen in dat vroegere gemeentehuis, dwingen de stad om de nodige parkeergelegenheid op dat ter rein te blijven voorzien. Mits de uitgroei van de reeds be staande beplanting en in de mate van het verantwoorde de aanvulling ervan, kan dit pleintje uitgroeien tot een groene oase in het Eksaarde- dorp. J.V.L. Na een slepende ziekte overleed oud-schepen van finan ciën Robert Keppens op 67-jarige leeftijd. Na zijn studies aan de Rijksmiddelbare school te Lokeren, specialiseerde hij zich in bedrijfsboekhouding en bedrijfs beheer. Als twintiger werd hij aktief lid van het Lokerse liberaal verenigingsleven Reeds in 1943 werd hij be stuurslid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, een bestuursfunktie die hij 20 jaar zou behouden. Hij werd zelfs sekretaris en penningmeester. Hij was ook mede stichter van het Lokers liberaal sociaal Dienstbetoon, sekretaris van de vennootschap S.M. Liberaal huis en lid van de Schoolraad van de Lokerse Rijksscholen. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1954 met zich kandidaat te stellen op de kamerlijst en in 1965 PW- gemeenteraadslid werd in opvolging van Paul Van den Broecke. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1970 werd hij verkozen en werd schepen van financiën onder burge meester De Noos. Het is in die functie dat de Lokeraars hem het best leerden kennen en waarderen. Daar ontpop te hij zich als een harde onderhandelaar, die met vaste hand de stadskas bestuurde en met keiharde cijfertaal menige wensdroom van toenmalige bestuursverantwoor- delijkcn de grond inboorde of tot realiteit verhief. Vooral op dit vlak is Lokeren hem veel verschuldigd. Zijn belangstelling ging ook uit naar het biblioteekwezen. Lange tijd was hij eerst bestuurslid en later voorzitter van de vrije biblioteek Taalkring. Toen op 1 juni 1977 de vrije Lokerse biblioteken fusioneerden tot de Stedelijke Open bare biblioteek was hij daar een van de stuwende krachten van. Toen in 1982 de politieke drukte rond Robert Keppens, wat geluwd was. werd hij toch nog bereid gevonden om de Lokerse PW tot maart '85 in het OCMW en SM Tuinwijk te vertegenwoordigen. Ook dit mandaat bekleedde hij met overtuiging en een recht-voor- de-vuist houding. Door het overlijden van Robert Kep pens verliest de Lokerse gemeenschap ongetwijfeld een plichtsbewuste, werkzame en onkreukbare politicus. Tydens de jongste gemeenteraad te Waasmunster, werd de agenda op een vlotte manier afgewerkt. De tussenkomsten werden eens niet tot in het oneindige uitgesponnen en bovendien waren er maar vier interpellaties. Vooraf vroeg raadslid Van Mele -SP- deze raadszitting niet te langdradig te houden, omwille van het feit dat hij dezelfde avond nog aanwezig moest zijn op andere aktiviteiten. Waarop burgemeester Strobbe antwoordde dat dit zou afhangen van de tussenkomsten van de oppositie. Werken Belselebaan. De werken aan de Belselebaan startten op donderdag 2 mei te Waasmunster. Dit deelde bur gemeester Strobbe mee op de gemeenteraad. De raad ging akkoord met een vaststelling van de tijdelijke verkeersregle mentering, houdende een snel heidsbeperking tot maxinum 40 km per uur, in een gedeelte van de Heide voor de duur van de wegen- en rioleringswerken langsheen de Belselestraat en Patotterij. Alles wat zwaar verkeer is zal worden omgeleid langs Sint-Niklaas-West. De werken vanaf De Ketel tot aan de autostrade zouden als laat ste worden uitgevoerd. Na vol tooiing van deze werken zou er pas nagegaan worden of er een definitieve regeling kan getrof fen worden in verband met de snelheidsbeperking en deze al dan niet te behouden op 40 km per uur, stelde burgemeester Strobbe. Daaropvolgend was de raad akkoord met het ad vies betreffende het besluit van 3 maart jl. van de kerkfabriek Ruiter, houdende de aanvaar ding van een schenking van het kapelletje langs de Oude Heir- weg. Strobbe voegde eraan toe dat het kapeelletje langs de Oude Heirweg. Strobbe voeg de eraan toe dat het kapelletje totaal hersteld is. Openbare verkoop van vroege re Kredietbank. Burgemeester Strobbe ver klaarde nadien dat het sche pencollege een voorstel had geformuleerd naar aanleiding van de andere bestemmingen die destijds werden gedaan in verband met het gemeentege bouw, Kerkstraat 9 de vroege re Kredietbank, die bij de aan koop vier jaar geleden zou worden ingericht voor de poli tie. Hij vroeg de raad een princiepsbeslissing te nemen tot openbare verkoop van dit gebouw, aan een instelprijs ge lijk aan de geschatte waarde door de registratie en de pro vincie. Raadslid Bocklandt haakte hierop in en wees er op dat men de vroegere Krediet bank drie jaar geleden kon verkopen voor vier miljoen fr. Hij vroeg zich meteen af wat dit gebouw - dat werd ingericht tot galerie - al kost aan de gemeente. In 1983 en 1984 hebben we wat de verhuringen betreft daar nog geen 20.000 fr. voor ontvangen. Ons men sen zullen er moeten voor op draaien, stelde Bocklandt. Hij drong meteen aan dit gebouw voor niet minder dan 4 miljoen fr. van de hand te doen. Vol gens raadslid Hendryckx was er toch gezegd op de vorige gemeenteraad dat er een po tentiële koper was komen op dagen. Waarop burgemeester Strobbe verklaarde dat deze enige belangstelllende koper er naderhand heeft van afge zien. Verhofste wees op de publikatie die ook nog eens 100.000 fr zou kunnen bedra gen. Tevens dienen we reke ning te houden met de gedane verbouwingen, de herstelling van het dak en allerlei onder houdskosten.' Volgens Verhof- sté is het zeker nu niet de moment om te verkopen. Wie verkoopt er nu een woning, wanneer het blijkt dat hij het geld niet nodig heeft, merkte woordvoerder hierbij op. Ook andere oppositieleden waren tegen een openbare verkoop. Zij stelde voor wanneer het blijkt dat hij het geld niet no dig heeft. Zij stelde voor wan neer er geen andere koper komt opdagen het gebouw te verhuren. Waarop burgemees ter Strobbe de vraag stelde hoeveel huur men zou voor stellen voor dit gebouw. Trou wens we moeten er nog 15 jaar voor betalen, het gebouw staat leeg en door de jaren heen kunnen er nog kosten aan ko men. Raadslid Van Mele vroeg aan schepen mej. Maes hoe veel intresten er reeds werden voor betaald Hij pleitte ook voor het behoud van dit ge meentelijk patrimonium en te wachten voor openbaar te ver kopen tot wanneer de markt van onroerende goederen zich beter leent. Ook schepen Thuysbaert was van mening' dat men geen eigendommen moet houden voor te verhu ren. Strobbe rondde dit punt af en stelde wanneer er geen inte ressant koper zich komt mel den binnen de eerstvolgende termijn, met het gebouw zou de: M?a van d^meerderhefd Sint'Niklaas. De door de jeugdraad aangekondigde vredesboomplanting met vredesspel en 9 oppositieleden die tegen °P $ler wer^ of gelast, zo werd in extremis beslist. In Belsele werd de vredesboom wél stemdengeplaatst; aan het Sint-Niklase stadhuis verzamelden zondag 5 mei heel wat fietsers en zij P.V.G. pedaalden richting Belsele voor deze manifestatie van de jeugdraad, (foto Iv) Hades moet ongeveer twintig jaar bestaan. De vereniging is ontstaan binnen de Sint-Jorisclub en momenteel zjjn er nieuwe banden met het jeugdhuis De Klub in de Zonne straal. Daar hebben de oefeningen plaats en vinden de leden van Hades de enige mogelijkheid zich vertrouwd te maken met touwen en andere dingen. Maar maandelijks staat er toch nog een ontmoeting op het programma met andere speo- logenclubs. Men trekt dan naar de omgeving van Luik, waar men afdaalt in enkele grotten. Ook de omgeving van de Lesse komt in aanmerking. Speologie is niet eens een dure vrijetijdsbesteding, zo vertelde men ons. Weliswaar denkt men dat deze hobby stukken van mensen kost, maar dat is niet zo. Men moet wel reke ning houden met een aantal eenmalige kosten, zoals het aanschaffen van touwen, ha ken, een pak. Maar ook de kostprijs daarvan ligt niet zo hoog. Het meeste geld wordt nog besteed aan de verplaatsingen die men moet ondernemen om zijn hobby te kunnen beoefe nen. Maar vermits men hier in clubverband een oplossing heeft voor gevonden, valt ook dat weer best mee. Voor velen hangt boven de speologie een zweem van het onbekende en wordt deze sporttak gerekend tot een van de gevaarlijke. Dat is ook weer een misvatting. Speologie is helemaal niet gevaarlijk, wel avontuurlijk, maar dat is lang niet hetzelfde. Bij Hades wordt steeds de nadruk gelegd op de veiligheid. Telkens weer worden bij het afdalen in een grot de grootste veiligheids normen in acht genomen. On gevallen worden tot kwasie nul herleid. Bij Hades kunnen jon geren tussen 19 en 25 jaar terecht, althans zij vormen er de grootste kategorie. Niet al leen jongeren, maar ook meis jes zijn er van harte welkom. Je moet alleen maar voor je zelf uitmaken of je over vol doende lenigheid beschikt om aan speologie te doen. Bezit je daarenboven nog een boel wilskracht, dan zit men hele maal goed. Het valt op dat Hades alles in het werk stelt om zijn sporttak te promoten. Tijdens de vrije- tijdsbeurs te Aalst viel dan ook de prima verzorgde stand op. Sekretaris van deze vereniging is Geert Van Der Borght. JM Heyman Temse. Dit zijn de deelnemers aan de voetbedevaart naar Scherpenheuvel. Telkenjare wordt deze lange wandeltocht georganizeerd (dw)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 3