I jr OVERWINNINGEN VOOR HERMAN LENAERTS EN PETER DHAUWE ij 1 SCHUTTERSMAATSCHAPPIJ «HEIKANT» GROTE WINNAAR IN STEKENE INTERNATIONALE B.L.B.-MOTOCROSS IN KALLO 36 - 17.5.1985 - De Voorpost BOOGSCHIETEN zzzz Eind vorige week had in het lokaal van de schuttersvereni ging «Stekene Sportief» de prijsuitreiking plaats van het Stekense Schuttersverbond dat enkele tijd geleden gedu rende meerdere weken z'n beslag had gekregen in de drie onderscheiden lokalen. Van byna alle deelnemende schut- tersklubs was een afvaardiging aanwezig, terwijl achter de prachtige prijzentafel het verbondsbestuur, sportraad- voorzitter Baert, burgemeester Boeykens en sportschepen De Saegher hadden plaatsgenomen. Voorzitter Jean Heymans ver welkomde de schutters en keek even terug op het voor bije, elfde «Schutterstomooi an Stekene», dat hij betitelde Js sportief en kwalitatief :oogstaand. Natuurlijk had hij et over de spijtige beslissing: et uitstoten van een schutters- Jub die zich niet aan de regle menten had gehouden. Hij dankte de deelnemende klubs en wenste de laureaten oprecht jeluk met het behaalde resul- :aat en hij besloot z'n korte toespraak met een oproep tot volledige steun aan het Steken se Schuttersverbond. Kiekenhaag de «slokop» Verbondssekretaris André La- maak» met de Beker van ceur ging daarna over tot de Kemzeke» (gremar) Boogschieten. De voorzitter van de Kemzeekse schutters- maatschappij «Winterver- prijsuitreiking, maar gaf eerst een sumier overzicht van het voorbije kampioenschap 1984- 1985. Gestart met 14 in plaats van 15 klubs - Stuyvenberg had zich zelf in feite uitgesloten door tegen de reglementen in tóch een schieting te organiseren tijdens de gemeentelijke sport dag - kwamen er zeker niet minder schutters opdagen dan vroeger. De verdeling was als volgt: groep A: 81 schutters, groep B: schutters en groep C: 105. Alles samen dus 283 deelnemers van de 340 aange slotenen! De schutters houden zichtbaar van trofeeën, want voor elke klub was er een mooie trofee: een aandenken aan dit elfde Schutterstomooi. De prijswin naars kregen natuurlijk nog een speciale onderscheiding, telkens uitgereikt door «ie mand» van achter de eretafel. Bij het overlopen van de resul taten kan niemand er omheen: Koninklijke Schuttersvereni ging Kiekenhaag, gevestigd in lokaal «Sportief» op »Den Heikant», werd de grote over winnaar. Met Patrick De Clercq (Kleine Vogels) en Norbert de Mol (koning der koningen) herbergt deze schut- tersklub twee individuele win naars maar ook de «Beker van Stekene» én de «Fusiebeker van Groot-Stekene» verhuist naar het lokaal van «Koninklij ke Kiekenhaag». Proficiat mannen! De kampioenen: - Prijs van de Jeugd: Pascal Baert van Wintervermaak - Prijs kleine vogels: Patrick De Clercq van Kiekenhaag - van'wèeendVpfi f D'rk BooSachieten. In Stekene werden de prijzen van het schutterstomooi uitgereikt. We zien de belangrijkste l - Koning der koningen: De orSanisatoren en de ofjïciëlen die de prijzen kwamen uitreiken, (gremar) Mol Norbert van Kiekenhaag - Prijs van de dames: De Free Andrea van Canada - Groepswinnaars: groep A - Kiekenhaag, groep B - Kerk straat en groep C - Winterver maak - Beker van Stekene: Ko ninklijke Kiekenhaag - Beker van Kemzeke: Win tervermaak - Fusiebeker van Groot-Steke- ne: Koninklijke Kiekenhaag. Gremar lïl DE fcGI n D llud MOTORCROSS Boogschieten. De Belgische kampioenen op de staande wip die de Koninklijke eeuwigdurende schaal Albert I» zijn van het Schuttershof in Haasdonk. Ze werden ontvangen door het gemeentebestuur. (Iv) Vorige zondag in Lennik was het aanvankelijk een prach tige omloop maar voor de tweede reeks van nationalen en inters 500cc werd de omloop tot een modderbad herscha pen en werd zelfs de tweede reeks voor zijspannen afgelast. Bij de 125cc-ers was er weer net geen podium plaats voor Luc Van Clapdorp op een vierde plaats, by de juniors 250cc een tweede en vierde plaats voor Gian Franckaert en Leslie Van Puyvelde. Herman Lenaerts wist prachtig de wedstrijd bij de juniors SOOcc te beheer sen met een derde plaats voor Guy Dhaen. Er ging een overwinning naar Peter Dhauwe bij de nationalen 500 cc met een derde plaats voor Ronny Volckerick en Luc Verbraecken was vierde bij de 250cc-ers. Lieven De Vylder was met een tweede plaats tevreden by de inters 250cc en Roger Vercruysse en Eddy De Coster gingen by de zijspannen op een derde plaats over de eindmeet. Bij de juniors 125cc was Luc Van Clapdorp sterk ge motiveerd om een ereplaats maar hij miste opnieuw dat tikkeltje geluk. De eerste reeks moest hij na een minder goede start van rond een 26ste plaats terugkomen maar hij nam aan de eindmeet toch goed een zesde plaats voor zijn rekening. De tweede serie moest hij eveneens vanuit de laatste groep terugkomen, kwam naar een vijfde plaats maar door een val moest hij enkele plaatsen prijsgeven en kwam tenslotte nog op een zesde plaats waarmee hij vier de werd in de eindstand. Jur- gen Naudts werd hier van een goede plaats weerhouden in beide reeksen; de eerste reeks was hij reeds naar een twaalfde plaats opgekomen maar door een val verloor hij alle kansen en moest genoegen nemen met een 33ste plaats. In de tweede serie werd hij na de val in de eerste ronde uit de wedstrijd genomen. Kenny Vernimmen is eveneens in de verkeerde trein gekomen. Kenny die enkele weken geleden nog kandidaat was voor de ereplaatsen, werd nu meerdere keren (misschien teveel zenuwen) door een val getroffen en moest telkens van de laatste plaatsen terugko men. De eerste reeks eindigde hij op een twintigste plaats en in de herneming moest hij vre de nemen met een dertigste rang of 25ste in de eindstand. Patrick Van Vlierberghe kon hier bij de 35 vertrekkers in beide reeksen op een 24ste plaats eindigen, ondanks enke le haperingen en kwam voor de eindstand eveneens op een 24ste plaats. Ronny Heyrman eindigde de eerste reeks op een 26ste plaats en in de herne ming wist hij met de eersten uit de start te komen maar had in de tweede wedstrijdhelft wat moeite met de konditie om bij de besten te blijven en eindig de uiteindelijk op een achttien de plaats, waarmee hij 21ste werd in de eindstand. Ingmar Smet op het goede spoor Bij deze 125ce'ers kwam Ingmar Smet uit Stekene on langs met een nieuwe machine aan de start en hij kwam in Lennik bijzonder goed uit de slag. In de eerste reeks kon hij al van een 33ste naar een 21ste plaats rijden en in de herne ming ging het zelfs nog beter. Hij eindigde als veertiende en werd achttiende in de eind stand. Dit is voor hem zeker het bewijs dat hij deze plaatsen aankan en dat moet hem vol doende zelfvertrouwen geven voor de volgende wedstrijden. Bij de juniors 250cc werd de derde proef voor het BLB- kampioenschap gereden waar in onze Wase piloten toch te rug met problemen werden ge- konfronteerd. Gian Fran ckaert was in de eerste reeks als vierde gestart maar werd bij een val betrokken en moest van rond een dertigste plaats terugkomen met een stukgere den uitlaat. Uiteindelijk finish te hij nog op een achtste plaats maar hij kon in de herneming weerwraak nemen. Ook hier nam hij een goede start waar bij het in de tweede wedstrijd helft tot een strijd kwam met Jan Goethals maar Gian wist toch de beste plaats in te ne men, waarmee hij nog tweede werd in de eindstand. Leslie Van Puyvelde moest in de eerste reeks eveneens hard knokken om naar een redelij ke plaats terug te komen. Een hapering in de start plaatste hem maar op een twintigste plaats na de eerste ronde. Bij de eindmeet schreef hij een zevende plaats op zijn naam. De tweede reeks nam hj een betere startpositie in waarmee hij vierde werd en ook een vierde plaats kreeg in de eind stand. Gino De Jonghe ken de ook in deze kampioen schapswedstrijd geen geluk want nadat hij in de eerste reeks als derde was gestart kwam hij in de eerste ronde ten val en moest van een laat ste plaats terugkomen om uit eindelijk met een 28ste plaats vrede te nemen. In de herne ming kwam hij naar een derde plaats terug waarmee hij nog vijftiende werd in de eind stand. Peter Hemelaer werd in de eerste reeks op een tien de plaats genoteerd en moest in de herneming genoegen ne men met een dertiende plaats om twaalfde te worden in de eindstand. Misschien was Pe ter nog wat voorzichtig na zijn val van vorige week in Malde- gem, want dichtere plaatsen staan anders op zijn naam Broer Luc Hemelaer werd in de eerste reeks door een de- fekte uitlaat gehinderd en moest met een 24ste plaats vrede nemen. In de tweede serie werd hij negentiende waarmee hij een twintigste plaats had in de eindstand. Johan Rombaut eindigde op een 25ste en een 26ste plaats en was 25ste in de eindstand. Dirk Raman werd door tegenslagen getroffen. Hij moest in de eerste reeks de wedstrijd stoppen en in de her neming vrede nemen met een 34ste plaats. Bij de 500cc'ers was Herman Lenaerts in de eerste reeks als vierde gestart maar in de tweede ronde reed hij reeds aan de leiding om onbedreigd de reeks te winnen met een twaalftal sekonden voorsprong op de tweede In de herneming nam hij een wat voorzichtige start, ging rond een twaalfde plaats de bocht in maar wist snel naar de ere plaatsen terug te komen en kwam nog als tweede door. Hij onthield zich van enige risiko's en finishte op een derde plaats, hetgeen voldoende was om zijn eindzege te behalen. Luc Daelman was in de eerste reeks naar een vierde plaats teruggekomen, maar een val verwees hem naar een minder goede plaats en hij finishte uiteindelijk als vijftiende, maar hij kwam in de tweede reeks niet meer aan de start. Ronny De Schacht deed bij de juniors SOOcc terug zijn in trede De eerste reeks moest hij wel de wedstrijd stoppen maar hij kon in de herneming op een 25ste plaats eindigen. Eric Brems eindigde in de eerste reeks op een zesde plaats en had in de herneming wat meer haperingen om nog tiende te worden met een vijf de plaats in de eindstand. Guy D'Haene was in de eerste reeks rond de vijfde plaats ge start, kwam de eerste ronde ten val waarbij hij van rond een twintigste plaats moest te rugkomen, en hij finishte uit eindelijk als vijfde. De tweede reeks schreef hij terug op zijn naam en hij was nog derde in de eindstand. Bij de nationalen 250/500cc werd Luc Verbraecken na de eerste ronde pas op een twin tigste plaats genoteerd maar hij kon goed hernemen om uiteindelijk op een elfde plaats te eindigen. In de herneming reed hij naar een zesde plaats en was van de 250cc'ers vijfde en vierde met ook een vierde plaats in de eindstand. Dirk Vlassen root was niet zo best in zijn sas en moest in de eerste reeks genoegen nemen met een tiende plaats en hij werd in de herneming pas twaalfde. Van zijn kategorie had hij een vierde en een zevende plaats en werd zesde in de eindstand. Karel Heirbaut kwam terug aan de wedstrijd waarin hij de eerste reeks een 21ste plaats reed als twaalfde 250cc-er. In de herneming was hij negen tiende met een elfde plaats in de eindstand. Omer Coppieters eindigde op een 29ste en een 20ste plaats en werd veertiende in de eindstand der 250cc-ers en Eddy De Vleesschauwer werd in beide reeksen door moeilijkheden uitgeschakeld. Bij de 500cc-ers werd pechvo gel Ronny Vercauteren weer door tegenslagen getroffen en hij moest in de eerste reeks na een ronde door een dcfekte uitlaat de wedstrijd stoppen. Ook in de herneming moest hij na moeilijkheden uit de wed strijd. Ook zegekoning Pa trick Boesman moest hier uit de wedstrijd. De eerste reeks had hij een tweede plaats in handen maar na een val stond zijn stuur krom en moest hij de wedstrijd stoppen. In de her neming was de omloop tot een modderbad herschapen en hij moest na haperingen opnieuw stoppen. Eerste overwinning voor Peter Dhauwe Bij de 500cc-ers was Peter Dhauwe de laatste weken steeds in een betere konditie te zien en nu in Lennik werd dit met een overwinning beves tigd. In de eerste reeks was hij rond een vijftiende plaats ge start maar hij had duidelijk de vorm te pakken om naar een tweede plaats terug te komen als eerste 500cc-er. In de her neming liet hij er zeker geen gras over groeien want direkt na de start nam hij de eerste plaats in en wist terug eerste 500cc-er te worden wat hem meteen zijn eerste eindzege van het seizoen opleverde Ronny Volckerick kon in de eerste reeks goed naar een vierde plaats rijden als derde van zijn kategorie. maar in de tweede serie had hij enkele haperingen op de moeilijk ge worden omloop. Hij finishte uiteindelijk op een tiende plaats, maar werd toch nog derde in de eindstand. Bij de inters 250cc werd het een wed strijd onder "Samen Sterk"- verband want beide piloten Lieven De Vylder en Johan Scheele konden een reeks op hun naam schrijven. Lieven De Vylder moest in de eerste reeks van een vijf tiende plaats komen om uitein delijk als tweede te eindigen na zijn teamgenoot Scheele en in de tweede serie werd het een harde strijd tussen Lieven, Scheele en Kaesemans. Lie ven, reeds geruime tijd aan de leiding, werd een paar ronden naar een tweede plaats verwe zen door Johan Scheele maar wist in de laatste ronde terug de leiding over te nemen. Voor de eindzege kwam hij enkele sekonden tekort tegenover Scheele en was tweede. Daniel Paelman kon in de eerste reeks een goede start nemen en geruime tijd een achtste plaats innemen maar door een defekt moest hij uit eindelijk met een twintigste plaats genoegen nemen. Ook in de herneming viel het niet mee want na enkele ronden moest hij de wedstrijd stop pen. De zijspanpiloten moes ten maar één enkele reeks ver werken doordat de omloop voor de tweede reeks werke lijk tot een modderbad was herschapen en het besluit werd genomen om de tweede reeks af te gelasten. Hiermee ging er een derde plaats naar Roger Vercruysse en Eddy De Cos- ter, een vijfde plaats voor de Boogschieten. De Dendermondse schuttersmaatschappij Willem Teil bestaat r koninklijkin haar banier voeren, (v) i al vijftig jaar en mag daarom de gebroeders Van Vlierberghe, Petrus De Cock met Luc Landuyt eindigden op een twaalfde plaats en WXerner Lauwers moest uiteindelijk vrede nemen met een twintig ste plaats. Ook bij de Inters 500cc ver liep de wedstrijd niet zonder moeilijkheden. De eerste reeks ging naar Danny Joos voor De Winne, Schroyen en De Wolf maar in de tweede reeks kregen we door de re genbuien een totaal ander beeld. Danny Joos werd naar de achtergrond verwezen en dan ging de overwinning naar Van Baelen voor Schroyen, De Wolf en De Winne. De eindoverwinning ging naar Schroyen voor De Winne, Van Baelen en De Wolf. Edward Van de Klooster werd in de eerste reeks na een hapering naar een achtste plaats verwezen en was in de tweede serie als vierde gestart maar door verschillende moei lijkheden op deze omloop werd hij nog tiende en finishte uiteindelijk nog op een zeven de plaats. Hij was zesde in de eindstand. Ronny De Coster kon in de eerste reeks op een negende plaats rijden maar voor de tweede reeks kwam hij niet meer aan de start Pascal Bal stilaan naar een overwinning Pascal Bal uit Belsele-Pui- velde en rijdend bij de BMB- juniors 125cc, heeft zich dit seizoen reeds meerdere keren in de kijker weten te rijden. De laatste weken heeft hij het vertrouwen zo goed weten te vinden dat hij geregeld een kopstart neemt en ook vorige zondag in Borgloon wist hij in beide manches een eerste plaats in te nemen na de start. Geen gemakkelijke opgave trouwens, als we zien dat hij het moest opnemen tegen mannen als een Vigelle en Ber- voets, maar in de eerste reeks kon hij tot de laatste meters op een derde plaats rijden om dan (wat zenuwachtig) een rijfout te maken en als vijfde te wor den afgcvlagd. In de herneming lag de om loop er heelwat zwaarder bij en hij moest zijn leidersplaats wat sneller afstaan. Uiteinde lijk behaalde hij terug een vijf de plaats om nog derde te worden in de eindstand. Is Pas cal dan toch stilaan op weg naar een mogelijke overwin ning? In de wedstrijd van M C B te Aartrijke-Eernegem wist Franky Apers terug een overwinning te behalen bij de inters 250cc. De eerste reeks was hij rond een tiende plaats uit de start gekomen, kwam naar een vierde stelling terug maar door een hapering werd hij terug naar een tiende plaats verwezen. Verder kreeg hij opnieuw een panne te verwer ken maar hij finishte uiteinde lijk nog op een vierde plaats als tweede 250cc-er. In de tweede serie was er een valpar tij in de start maar Franky kon toch als tweede ontglippen, werd door een slippertje naar een vierde plaats verwezen maar eindigde tenslotte nog op een tweede plaats als eerste 250cc-er en was ook winnaar van de totaalstand met een ronde voor de tweede 250cc- cr. Zondag komt Franky aan de start in de wedstrijd M.C.B.-B V.M. in Oost- Nieuwkerken. (D.H.) Liefhebbersvoetbal. Op het mooie terrein van SK Bosdorp-Vagebonden in Stekene speelde dit elftal, samengesteld uit ouders van leerlingen die school lopen in de Vrije Lagere Jongensschool aan de Kerkstraat, een unieke wedstrijd tegen de leerkrachten van de V.J.S. De ouders wonnen met krappe 4-3 cijfers, (gremar) ZONDAG 19 MEI VANAF 11.00 UUR Nu zondag 19 mei wordt voor de tweede maal een internationale B.L.B.-motocrosswedstrijd georganiseerd aan de Zeesluis in Kallo, op de prachtige zandomloop. Frank Deckers die dit seizoen de wedstrijd betwist bij de nationalen 500cc en er reeds meerdere ereplaatsen behaal de zal spijtig genoeg niet van de partij zijn door een opgelopen kwetsuur aan de gewrichtsbanden, die hij er in de tweede reeks te Volkegem aan overhield. Voor de motocrossfans uit de streek zal er anderzijds sensatie genoeg te zien zijn als we even de ruime lijst van streekpiloten bekijken. Het is trouwens niet teveel gezegd dat meer dan de helft van onze Wase piloten uit de buurt van Kallo - Bcveren - Melscle komen en het dan ook diegenen zijn die meerdere keren voor de ereplaatsen zorgen. In de jongste reeks (juniors 125cc) zijn er ruime kansen voor een Luc Van Clapdorp, Jurgcn Naudts of Kenny Vertenten, maar ook een Ingmar Smet, Patrick Van Vlierberghe of Ronny Heyrman weten zich steeds dichter te klasseren. Bij de juniors 250 cc zijn er Leslie Van Puyvelde, Gian Franckaert, Gebr. Hemelaer of een Johan Rombaut die de Wase kleuren uitstekend kunnen verdedi gen en een Luc Daelman die op wat meer geluk rekent in deze streekwedstrijd bij de juniors 500 cc. Luc Verbraecken, Franky Van Clapdorp, Eddy de Vlees schauwer en Omer Coppieters bij de nationalen 250 cc en bij de halve liters zorgen Ronny Volckerick en Ronny Vercauteren voor een uitstekende prestatie. Hopelijk kan laatstgenoemde hier op wat meer geluk rekenen, iets wat hij de laatste weken zeker al gemist heeft. Geen eigenlijke streckpiloot bij de inters 250 cc al zal Wachtebekcnaar Lieven de Vylder terug zijn huid duur verkopen in deze proef tellende voor het kampioenschap en bij de zijspannen gaat de aandacht naar de duo's Vcrcruysse-De Coster, gebr. van Vlierberghe, Lauwers- Maerten, alle drie stellen die zich steeds naar de ereplaat sen kunnen rijden, ook in een wedstrijd tellende voor het kampioenschap. Peter Dhanis terug aan de start bij inters 500 cc Van de organisatoren kregen we ook te horen dat Peter Dhanis voldoende hersteld zou zijn van zijn knickwetsuur en dat hij te Kallo terug de start zou nemen. Peter met het nummer zeven bij de inters 500cc zal het misschien nog wel voorzichtig aandoen maar toch kijken we met belang stelling uit naar zijn prestatie Verder ook nog een Edward Van de Klooster als streekpiloot bij deze 500cc-ers die even goed voor een overwinning kan zorgen. De trainingen voor deze wedstrijden beginnen om 8.45 uur en de eerste start zal gegeven worden om 10.45 uur. Rennerspark en parking zijn vlak bij de omloop en op zaterdagavond wordt nog een reuze barbecue gehouden in de reuzetent die op de omloop is opgesteld. Inschrijving gebeurt in café «het Sas» en er zijn kampioenschapsproc- vcn voorzien voor Nationalen 250/500 cc; inters 250 cc en zijspannen. D.H.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 36