I I BEVESTIGING TEGEN LILLE (FR.): AVANTI IS KLAAR STREEKKLUBS OPNIEUW VOOR MOEILIJKE OPDRACHT PROBLEEM VOOR SPELERS, SUPPORTERS EN... SCHEIDSRECHTERS E.V. AALST OPNIEUW IN 2E NATIONALE VOETBALUITSLAGEN HANDBALKALENDER MOEIZAME KWALIFIKATIE VOETBALPROGRAMMA 34 - 13.9.1985 - De Voorpost HANDBAL Het gaat niet zo best met het handbal in Oost-Vlaanderen. Ook by de streekklubs is er een duidelijke terugval waar te nemen. Verschillende ploegen legden er het bijltje bij neer en o.a. het verdwijnen van Sparta Aalst, de oudste Oostvlaamse klub, is een teken aan de wand. Met het prestigieuze Avanti Lebbeke (maar ook daar is het niet al goud dat blinkt) be schikt de streek over een welis waar schitterende vaandeldra ger maar daarna treft men en kel E.V. Aalst (2C nationale) en Ajax Lebbeke (3C afdeling) nog aan in wat men de hogere regionen kan noemen. Nu heb ben wij amper 3 klubs ge noemd, en als men dat verge lijkt met het nabije verleden, toch een duidelijke terugval. Misschien zijn wij pessimist maar ook het komende seizoen zien wij niet zo rooskleurig in voor de streekploegen. Avanti terzijde gelaten onze Euro pese vertegenwoordiger be spreken wij op een andere plaats in dit blad wordt het knokken geblazen. E.V Aalst, ondanks veel goede wil, zien wij hoogstens in het mid den van de rangschikking ein digen en Ajax Lebbeke lijkt ons dit seizoen nog niet sterk genoeg om met zijn jeugdig talent naar de titel te dingen. Dan belanden wij in 4C afdeling waar nieuwkomer At. Temse het ontzaglijk moeilijk zal krij gen om niet onmiddellijk naar de provinciale reeks terug te vallen. H.B.C. Dendermonde wil wel maar kan het blijkbaar (nog?) niet. De degradatie strijd kan wellicht vermeden worden maar daarmee lijkt ons alles gezegd. H.C. Lokeren lijkt ons een vraagteken De Klub miste op het riippertje de titel, beschikt over enkele veelbelovende jongeren en het zou wel eens kunnen dat de Waaslanders opnieuw naar de titel dingen. Maar is deze ploeg reeds mentaal sterk ge noeg om ook in moeilijke om standigheden te blijven voort- knokken? In de provinciale reeks vinden wij het uit 3' afdeling komende H.C. Buggenhout terug. Mare De Proft en C° zullen wellicht de titel halen maar het blijft vertrekken vanaf zero voor Buggenhout. S.K. Grember- gen gedgradeerd uit vierde af deling zit zowat in hetzelfde schuitje en Brabo Denderbelle komt al enige seizoenen net wat te kort om aanspraak te kunnen maken op een promo tie naar vierde. Brengt de komst van M. Hendrickx daar plots verandering in? Waas munster wachts steeds op de talentvolle jeugd en dit seizoen moet toch een eerste vinger wijzing brengen. Bij de dames ziet de toekomst er iets rooskleuriger uit voor de streekklubs. In eerste natio nale kan Avanti Femina op nieuw meespelen in het titelde- bat en in tweede afdeling tref fen wij opnieuw drie streekklubs aan. E.V. Aalst kan hetmoeilijk krijgen van- Handbal. HBC Lokeren behaalde de titel van Lokerse superteam. We zien de ploeg s met de organisatoren en schepen Magherman. (polo) wege zijn noodzakelijke jeugd- basispionnen zullen overgehe- breng van enkele Aals'^i politiek en wat nieuwkomer veld worden naar het fanion- speelsters zeker niet verzUj, Ros Beiaard Dendermonde team in 1' nationale. is. Nieuwkomer Lokereij^ vermag blijft een open vraag. In derde afdeling vinden wij wel leergeld moeten betalt^. In elk geval zullen er toch geen Squadra Femina Lebbeke te- AI bij al een niet zo btT titelambities zijn bij de ploeg rug- Deze bloeiende klub start schitterende toestand vooi r. van klubleider E. Verleyen met twee ploegen in kompeti- ze streekklubs. aan hen o Avanti Femina 2 zal wellicht tie maar zal dit seizoen een bewijzen dat wij ons v met een figurantenrol moeten moeilijke tegenstander krijgen genoegen nemen aangezien aan het uit 2' gedegradeerde net als verleden seizoen enkele Buggenhout dat met de in- DE I.H.F. SPELREGELWIJZIGINGEN Handbal. Trainer-coach Lucien De Nil van Avanti Lebbeke. (arch.) Zondag speelde Avanti Lebbeke zijn laatste oefenwed strijd vóór de kompetitiestart tegen het Franse Lille en meteen kan gesteld worden dat de voorbereidingsperiode goed verlopen is. Avanti staat klaar voor een kompetitie waarin Europees dient gespeeld, maar waar toch de nationale kompetitie de voorrang krygt. Aldus trainer-coach L. De Nil: «De ploeg speelde tegen Lille zeer gemotiveerd en ik geloof dat de meeste spelers hun bes te konditie benaderen. Vooral het trio Dirk Verhofstadt - Koen Verhofstadt - Fr. Corne lls heeft er duidelijk zin in en dat belooft vóoi de kompetitie 1985-86. Enkele kemspelers zoals L. Van Mol hebben nog een lichte trainingsachterstand op te halen maar aangezien wij tot onze eerste Europese Be kermatch driemaal per week blijven oefenen, zal dit vlug verholpen zijn. Met Kopenha gen treffen wij een bijzonder sterke tegenstander, wij zullen er het beste van maken maar ik lig er zeker niet van wakker, de kompetitie lijkt mij min stens even belangrijk. Mijn ambities? Ook tijdens het seizoen 1986-87 een plaats in een Europese Beker afdwin gen, of dat nu de Beker der Bekerwinnaars is of een plaats in de I.H.F.-Beker is om het even Om Belgisch kampioen te spelen zijn wij afhankelijk van te veel faktoren. Iedereen tracht de Belgische titel te win nen en ook Avanti maakt een kans. Maar als wij realistisch zijn moeten wij besluiten dat onze kern nog iets te kwets baar is. Het volstaat dat een der basispionnen uitvalt om in de problemen te raken El Hafsi kwam er wel bij maar H. Vermoesen stopt zijn handbal bedrijvigheid en het duo J. V.AN Onsem - F. De Ridder is nog lang niet speelklaar. Ook de kalender bezorgt mij wat kopbrekens. Wij krijgen een bijzonder zware terugron de met verplaatsingen naar Hasselt, Neerpelt, Beyne en Sasja. Wij gaan dus van match naar match toeleven en dan zien wij wel». Avanti Lebbeke 24 Lille 18 Aangezien Blauw-Wit uit Ne derland af te rekenen had met een spelersstaking kwam er van het voorziene driehoeks- tornooi niets terecht. Lille bleek echter bereid na de volle zestig wedstrijdminuten nog één speelhelft erbij te doen zodat een intense training voor beide ploegen kon doorge voerd worden. Die eerste «vol le» wedstrijd werd gewonnen door de Lebbekenaars die bij zonder gemotiveerd speelden. Er werd echt op kompetitieni veau gespeeld door beide ploe gen die elkaar zeker geen ge schenken gaven. Dit resulteer de in een resem 2' straffen daar de scheidsrechters konsekwent de gewijzigde spclreglementen toepasten. Bij Avanti speelde Dirk Verhofstadt zich in dc kijker maar ook Fr. Cornelis gaf blijk van een schitterend vormpeil. Lebbeke opende de score langs Dirk Verhofstadt maar in de eerste helft kon Lille gedurende een twintigtal minuten aanklampen (9-8). De Fransen veroverden nochtans nooit de leiding. Tijdens de laatste 8' van de eerste helft wierp een sterk spelend Avanti nog een 15-9 voorsprong bij een. Ook na de rust bleef Leb beke domineren (17-11 en 19- De spelregelwijzigingen die vanaf 1 augustus van kracht zijn geworden, zullen beslist voor heel wat deining zorgen bij het begin van de kompetitie. Zowel spelers, supporters als scheidsrechters zullen eer. aanpassingsperiode nodig heb ben en tijdens de voorbije oe fenwedstrijden kwam reeds dui delijk tot uiting dat enkel de scheidsrechters op de hoogte zijn van de gewijzigde toepas sing van de reglementen. Dit is in zoverre normaal daar de scheidsrechters in een nationale recyklage en in diverse provin ciale recyklages door de lesge vers worden op de hoogte ge bracht maar het is duidelijk dat bij de meeste klubs te weinig aandacht werd geschonken aan feite niet, maar naast de wijzi- de bal gelden, tot de spelregel- wordt. het -blauwe boekje- uitgegeven ging dat de scheidsrechters niet overtredingen die onder tegel Waarschuwingen, tijdelijke uit- door het V.S.K. Meteen doet meer mogen overgaan tot een 8:4-11 vallen dienen gerekend sluitingen om andere redenen zich het fenomeen voor ddt de mondelinge of visuele verma- te worden. Het gaat in hoofd- (te dicht staan, het niet vrijge- spelers eerst verbaasd, dan ver- ning vooraleer uit te pakken zaak om de duidelijke niet mis ven van de bal, enz.) en straf- bolgen reageren op de -man- met een gele kaart, hebben de te verstane overtredingen: om- fen voor -niet sportieve hou- nen in het zwart- en deze agres- scheidsrechters de opdracht een klemmen, vasthouden, duwen, ding-, tellen mee in deze pro- sie zet zich uiteraard verder strikte toepassing te eisen van aanrennen, bespringen, beetje gressieve opstelling- naar de supporters die er hele- de regel die de. progressieve lichten, en slagen van de tegen- Tot daar deze spelregel die in maal niets van begrijpen. Dat bestraffing behelst. Progressief stander. Een eveneens uitslui- de toekomst voor heel wat meer de scheidsrechters hierdoor in bestraffen betekent, dat een tend tegen het lichaam van de 2' straffen en diskwalifikaties een bijzonder moeilijke positie overtreding ten opzichte van de tegenstander gerichte aktie, die zal zorgen. Met andere woor- raken is dan ook normaal, tegenstander zwaarder weegt aan regel 8:3 beantwoordt, maar het is tevens onbegrijpe- dan een gewone spelregelover- vanzelfsprekend toegelaten, lijk dat de klubs tot nu toe treding, die in de strijd om de Moet een spelregelovertreding wemig of niets hebben gedaan bal herhaaldelijk voorkomt en als een progressief te bestraffen om spelers en ook supporters te dus niet alleen met een vrije overtreding bestraft worden, informeren over de wijzi- worp bestraft moet worden. dan betekent dit dat, begonnen gingen. Er wordt op gewezen, dat de met een waarschuwing, hier een talmen bij inworp herhaaldpf* betreden van het doel gel e| enz... plo Tevens zijn er enkele kom tionele tekens bijgekomen gewijzigd. Vooraleer dustah scheidsrechters uit te kafflds| lijkt het ons aangeraden c/af>rv trainers een uurtje besteden for de nieuwe spelregels en dajlot klubleiders hun supporter^ V of uitsluitend gericht is persoon van de tegenstander en niet naar de bal, dient een waarschuwing, respektievelijk een 2' straf uitgesproken. Ook - - -r oo>zij" er wijzigingen in verband maken. Oj er dan zoveel gewijzigd is akties die overwegend of uil- stijgende bestraffingstendens tot met het wisselen van de doel- t.o.v. het voorbije seizoen? In sluitend de tegenstander en niet aan de diskwalifikatie beoogd verdediger bij de 7-m worp. den, als de aktie voornamelijk formeren. Dat zal niet alleelD i taak van de scheidsrechters j he gemakkelijken klub ten goede komen alles in de hoop het h spel opnieuw -proper- Zaterdag speelt E.V. Aalst tegen Stenor Wilrijk. Meteen is, na twee seizoenen, «den Eendracht» opnieuw in 2' nationale afdeling beland. Na het bijzonder overtuigend seizoen 1984-85, waarin Aalst met een straatvoorsprong de kampioenstitel behaalde in 3' afdeling, ziet het er naar uit dat de tweede Oostvlaamse klub met vertrouwen de toekomst kan tegemoet zien. Nochtans had men tijdens de transferperiode betere resultaten verwacht. Handbal. Hendrik Vermoe sen stopt zijn handbalbedrij vigheid. (arch.) 12) en bet was slechts naar het wedstrijdeinde toe dat Lebbe ke wat gas terugnam waardoor Lille de schade enigszins kon beperken. Ook de bijkomende 30' speeltijd werden door Leb beke zegevierend afgesloten. Via 8-3 na een kwartier werd gestopt met een 15-12 score. Avanti speelde met: M. Mertens, W. Van Hove, J. Vermeiren, K Verhofstadt, Dirk Verhofstadt 21, Cornelis 7, A Macs 2, H. Maes 1, El Hafi 1, Van Mol 2, De Pauw, P De Smedt, B. Van Rans- beeck. EVA Aalst had inderdaad nood aan een ruimere kern maar uitein delijk kon enkel het duo Chr. Agneessens - L. Moens aange trokken worden. De kontak ten met Buggenhout betreffen de een mogelijke transfer van de sterke pivot E. Van Nuffel zijn nog niet rond maar bij Aalst hoopt men deze speler ten laatste op 1 januari 1986 te kunnen opstellen. Als wij dan toch het spelerspotentieel vluchtig overlopen blijkt dat het duo J. Steeman - M Bayens dan toch de pantoffels niet heeft opgehangen maar bijzonder jammer is de kwet suur die G. Van Malderen op liep in dc oefenwedstrijd tegen Duffel. De rechterhockspeler werd zo ernstig geraakt aan de knie dat men er bij Eendracht rekening mee houdt dat deze basispion minstens voor enkele maanden «out» is. Voorbereiding De voorbereiding op het sei zoen 1985-86 werd gestart op 25 juli. Trainer-coach M. Wel- lekens verzamelde zijn spelers driemaal per week en oefen wedstrijden tegen Avanti, Kortrijk, Ajax, Duffel, Beerse en Antwerp werden gespeeld. Uit dit gevuld programma is op te maken dat E.V, Aalst toch zekere ambities heeft voor het seizoen in 2' nationale. Wij vroegen het aan M. Welle- kens: «Met de huidige spelers kern moet het mogelijk zijn binnen de eerste vijf te eindi gen en als het meezit pakken wij wel een plaatsje hoger. In elk geval, een vijfde plaats zou een goed resultaat zijn. Ook rekenen wij dit seizoen op een duidelijke steun van de Aal- stersc supporters. Wij hebben voor hen ook eengeschenk met de gratis toegang op alle thuis wedstrijden. Dit kon de klub waarmaken dankzij de sponso ring van Likeurstokerij Van Der Schueren uit Aalst en sla ger Van der Eecken uit Kerksken. Met de nieuwe uitrusting, ge schonken door kinderartikelen Penne, is er een derde Aalster- sc handelszaak die ons daad werkelijk steunt» Ook nog te vermelden dat de vloer van Sporthal Rozcndreef er nu perfekt bij ligt en hoewel Eendracht tijdens de voorbe- rei-dingsperiode wegens deze VOETBAL Handbal. Guy Van Malde ren van E.V. Aalst is nog voor het seizoen begint maanden «out» wegens een kniekwetsuur, (arch.) verbeteringswerken zelfs moest uitwijken tot in Oude- gem. is men bij Aalst zeer tevreden met deze betere zaal- akkomodatie. In elk geval, als men met de Aalsterse klubleiders spreekt, voelt men met de ellebogen aan dat een vastberaden wil en een voorzichtig optimisme de onzekerheid overheerst. Het seizoen kan dus niet mis lukken. EVA 2* nationale E. Aalst-Rac. Jet Hasselt-Sint-Niklaas 3' nationale Harelbekc-J. Lede E. Zele-RC Doornik Bevordering A Wielsbcke-VW Hamme 1' provinciale KAVD-Evergem 0-2 St. Wetteren-Temse 0-0 Ertvelde-SK Aalst 1-3 Melsele-Lovendegem 3-0 2' provinciale SV Gcraardsbcrgen-SK Lebbeke 0-3 E. Meldert-Kruibekc 2-1 Lokerse-H. Vrasene 1-1 St Denderleeuw-Heikant 1-1 Robur-Kemzeke 3-0 Stekene-Schcllcbelle 3-0 3' provinciale D Gijzegem-Mere Bambrugge-Nieuwerkcrkcn Berlare-Hofstadc SK Overmere-Erpe Heldergem-Burst 3* provinciale E Bazcl-Baasrode Kicldrecht-Grembergen St. Pauwels-Haasdonk Klinge-Waasmunster Oudcgem-Kallo St.-Gillis-W. - St.-Gillis-Dend. Excelsior-Opstal KI. Vrasene-Wieze 4* provinciale B Rabot-Val. Overmere 4' provinciale Grotenberge-Aaigcm Oordegcm-Letterhoutem Woubrechtegem-Wichelen 4' provinciale G Doggen-Okegem Terjoden-Appels Iddergem-Erembodegem Buggcnhout-Herdcrscm S. Moorsel-Baardegcm R. Lebbeke-W. Moorsel Opdorp-Schoonaardc Wclle-TK Meldert 4' provinciale H Boonwijk-Vcrrebrock Rupelmonde-Str. Stekene Eksaarde-Moerbcke SK Lokeren-Lutlerzcle Gerda-Hoogeinde WB Sint-Niklaas-Mccrdonk Sombckc-Wachtcbcke Sinaai-Tielrode BASKETBAL HEREN 1' nationale zat. 14/9 te 20.15 u.: ROC Flémalle-Avanti Lebbeke 2' nationale zat. 14/9 te 20.30 u.: E.V. Aalst - Stenor 3' afdeling zat. 14/9 te 20.15 u.: Ajax Lebbeke - H.K. Duffel 4' afdeling zat. 14/9 te 20.30 u.: H.K. Willebroek-H.B.C. Dender monde zond. 15/9 te 19.30 u.: At. Temse-Desselgem zond. 15/9 te 20 u.: H.K. Lokeren-Wemmei 1' provinciale zat. 14/9 te 15.30 u.: S.K. Grembergsc - Brabo Dender belle zond. 15/9 te 16.10 u.: Buggenhout-Groot-Bijgaardcn 2 zond. 15/9 te 18.30 u.: H.C. Lokcren 2 - Wemmcl 2 DAMES 1' nationale zond. 14/9 te 18 u.: E.V. Aalst-Overpelt zat. 14/9 te 15 u.:R.B Dendermonde-Haachtse zat. 14/9 te 17.45 u.: Avanti Lebbeke 2-Uilenspicgel 3* afdeling zond. 15/19 te 14 u. Squadra Lebbeke II-Groot-Bijgaar- den zat. 14/9 te 16.30 u. R B. Dendermonde II-Menen EVA BEKERBASKETBAL IN Zele speelt op dinsdag 17 sep- ZELE: tember een thuismatch. De da mes om 19ul5 en de heren om De volgende ronde van de Be- 21 u. Het gaat respektievelijk ker van België zijn midweek- tegen Flémalle en Boom. wedstrijden. Zowel de heren- als de damesploeg van B.C. BENO GEYWA MOERZEKE - DRONGEN 5): 59-58 Tegen derde provincialer Drongen is de thuisploeg maar met de hakken over de sloot geraakt om verder te mogen bekeren in de Oostvlaamse cup. Met vijf punten voorgift als steun liep Drongen uit tot 7-15 en 26-32. In de eerste helft was Moerzeke nergens bij dc afwerking en de 32-38 rust stand was een juiste weergave van het geleverde spel. Aan de 5e minuut van de twee de helft kon Moerzeke toch langszij komen (41-42) en vijf minuten later had het een klei ne voorsprong opgebouwd: 47- 44. De bezoekers lieten niet begaan en ze bleven aandrin gen 55-54. Van Loey-Simard kwamen aanvallend het best uit dc verf, maar uiteindelijk moest de thuisploeg rekenen op dubbele meter Verstappen om met het kleinste verschil te winnen Moerzeke geraakte niet verder dan een shotgemid delde van 30 ten honderd. Geen goede algemene herha ling om ambitieus de kompeti tie te starten. Punten: Moerzeke: Van Loey 13, Si- mard 13, Verbeke 8, Verstap pen 16, Persiau 6, Van Riet 2, Van Cleemput 1 Drongen: Neirynck 14, Schiet- tecattc 2, Schepens 9, Gijse- linck 11, Scrneels 3, Mceus 10, De Maerc 4. BENO all I' nationale Seraing-Lokcrcn (Hans) Club Brugge-Bcveren (Goethals) 2' nationale Verbr. Geel-Eendracht Aalst (Sandra) Sint-Niklaas - Beringen (Gernay) 3' nationale A J. Lede-US Binche (Vandevenne) Francs Borains-E. Zele (Thcus) Bevordering A VW Hamme - Torhout (Bouquiaux) I' provinciale SK Aalst - Hcirnis (Schrauwen) RC Gent - KAVD (Taelcman, 14.9, 19u30) Latem - Melsclc (V.D. Berghc, 14.9, 19u30) Temsc - Winnik (Coppcns) 2* provinciale B Kruibcke - Lokerse (Loeman) G'bcrgen - E. Meldert (Anica) Schellebellc-Kcrkskcn (De Waelc) Kcmzcke - St. Sportief (Lambrccht) Heikant - Robur (Van Goethem) H Vrasene - Brakel (Burm) SK Lebbeke - Appcltcrre (Lievens) 3* provinciale D Nieuwcrkerken - Berlarc (Heyse) Gijzcgem - Bambrugge (Dhont) Burst-Masscmcn (Moons) Pollare-Heldcrgem (Aelbrecht) Erpe-Vlicrzclc (Opdecam) Hofstade-SK Overmere (Dicrickx) Mere-RC Wettcrcn (De Meyer) 3' provinciale E Haasdonk-Klinge (Bonaffé) Kieldrccht-St.-Pauwels (Boone) Mi Wiezc-Bazcl (Van Hocy) 4 Opstal-KL Vrasene (Teugels) St.-Gillis-D. - SK Grcmbergen (Vcrvondcip Kallo-Sint-Gillis-W. (Coreman) Waasmunster-Oudegem (Van Leuven) Excelsior-Baasrode (Philips) 4' provinciale Bavegcm-Smetlcdc (Dc Vleeschauwer) 0 Edixvcldc-Erondegem (Delmotte) Jn Wichelcn-Kwatrecht (Laureys) jjt Aaigem-Oordcgem (De Decker) r Serskamp-Ol. Wettcren (Gautier) ps 4* provinciale G fct Ercmbodegem-Buggenhout (Van Zande) Terjoden-Iddergem (Vercruyssen) TK Meldcrt-Doggen (Put) ar Schoonaarde-Welle (Macs) pr W. Moorscl-Opdorp (Hudders) êo Baardcgem-R Lebbeke (De Vlieger) n Herdcrscm-S Moorsel (Van der Jeught) jt Appels-Okcgem (Reyniers) tl 4* provinciale H rt< Moerbeke-SK Lokeren (Uyttendaele) tt Rupelmonde-Eksaardc (Van Huffcl) ec Ticlrode-Boonwijk (Vcrstraeten) he Wachtebekc-Sinaai (Wclvaert) i Meerdonk-Sombcke (Hcerwegh) ki Hoogeinde-WB Sint-Niklaas (Santon) L Lutterzcle-Gcrda (V.D. Veire) fel Straatje-Verrebroek (De Cock) t

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 6