Groots galakoncert met de muziekkapel van de Gidsen Sint-Niklase Belcantogezelschap verdient lof voor «Die Csardasfürstin» Bossemans en Coppenolle in Kieldrecht ;an tpo W interkoncerten in BBL Aalst m ?n in m Thesis over Clement D'Hooghe Aperitiefkoncert in Temse Stijlvolle hulde aan Temses komponisten 20 - 1.11.1985 - De Voorpost Aalsterse Vriendenkring Officieren wordt «koninklijk» Op donderdag 7 november organiseert de «Vriendenkring Officieren» uit de regio Aalst-Ninove, die zowat 155 leden telt, een galakoncert met een van 's werelds beste harmonieën, de muziekkapel van de Gidsen. Dit koncert wordt speciaal aangeboden ter gelegenheid van het bekomen van de titel «konink lijk» en zal plaats hebben in de sporthal Denderdal, Kortestraat in Erembo- Programma Op het programma van het galakoncert staat de ouver ture van «Ruy Bias» van Mendelsohn, het «Ballet der Hallen» van Victor Legley en «Drie Dansen» van Gra- nados. Na de pauze komt «De leer ling-tovenaar» van Paul Ducas aan bod, gevolgd door de «Triomfmars» van J. Louel, voorheen direc teur van de Aalsterse mu ziekacademie, «Ipini di Ro- ma» van Respighi en beslo ten wordt met Benders «Mars van het 1« Gidsenre- giment». Dirigent Commandant Yvon Ducène, die sinds 1962 aan het hoofd stond van deze 85- koppige formatie, overhan digde in februari 1985 het dirigeerstokje aan onder luitenant kapelmeester Norbert Nozy (Halen, 1952). Norbert Nozy kol- lektioneert eerste prijzen van koninklijke conserva toria en van het Lemmens- in8tituut. Hij haalde inderdaad eerste prijzen notenleer, transpo sitie, perkussie, kamermu ziek, harmonie en kontra- punt en het hoger diploma saxofoon Als saxofonist trad hij in 1975 toe tot de muziekkapel van de Gidsen. Nozy studeerde verder or kestdirectie bij Van der Noot, Ducène en Leonce Gras en fuga bij Legley. Hij werd laureaat van Gaudea- mus (Rotterdam) en van het studentenseminarie voor jonge dirigenten. Als saxofonist werd hij lid van het Belgisch saxofo- nenkwartet en -ensemble en vertegenwoordigde ons land op saxofoonkongres- sen o.m. in Washington, Chicago, Londen, Bor deaux, Maastricht en Luxembourg. Aan de uni versiteit van Texas was hij tijdens het cursusjaar '73- '74 visiting lecturer en teacher. Na zijn proeven te hebben afgelegd van kapelmeester werd hij dirigent bij de mu ziekkapel van het eerste Belgisch Korps in Köln en momenteel is hij nog do cent aan het Lemmensinsti- tuut, aan het kon. conser vatorium in Maastricht en aan de academie de Wal lonië. Voor dit uitzonderlijk kon cert kan men kaarten beko men (250 fr.) bij Herman Van de Velde, Kwalestraat 38c in Nieuwer kerken, in TEN (oude zwemkom), Ca- pucienenlaan, bij Werner Gits, Ninovesteenweg 80 in Erembodegem en in de Sporthal Denderdal zelf. Aanvang om 19.30 u. Historiek «De «Vriendenkring Offi cieren Aalst» is hoogst waarschijnlijk een van de oudste kringen voor Reser veofficieren van het land De vereniging wordt opge richt kort na Wereldoorlog I (Ik vermoed 1920, maar de juiste stichtingsdatum heb ik nog niet kunnen achterhalen) onder de naam: «Amicale Officiers de Campagne». Blijven er geen geschreven bronnen meer over van de stichting van de kring en de eerste wer kingsjaren dan hebben we nog wel de mondelinge ge tuigenissen van Ere-Reser- ve-Commandant Buekens en Ere-Reserve-Lui tenant De Schaepdryver, die bei den in 1925 (dus 60 jaar geleden) lid worden van de toenmalige Vriendenkring AOC Op dat ogenblik wordt de kring geleid door Reserve- Luitenant Ir Boeckaert. De aktiviteiten hebben plaats in de Pupillenschool te Aalst, de voorloper van de huidige kadettenschool. Deze AOC sluit in 1936 aan bij de N.V.R.O. Dit betekent meteen een nieuwe start voor de kring. Onder leiding van Maj (R) Raymond De Schaepdryver en zijn secretaris Lt Geor ges Lammens kent de kring een grote bloei en een druk kringleven, mede na tuurlijk door de onmeetba re steun die de Vrien denkring mocht ontvangen van de Pupillenschool. Als belangrijkste aktiviteiten uit die periode kunnen we vermelden: talrijke spreekbeurten oefeningen en kaderoe feningen wekelijkse bijeenkom sten een schitterend jaarlijks galabal. 1940 is in twee opzichten een rampzalig jaar voor de Vriendenkring Officieren Aalst. In de eerste plaats is er natuurlijk Wereldoorlog n, waardoor de jarenlange theoretische training van de Reserveofficieren in har de werkelijkheid wordt om gezet. Een tweede klap is het verdwijnen van de Pu pillenschool uit Aalst door de oorlogsomstandighe den. Maar wat zwaarder doorweegt is, dat de school na de oorlog niet naar Aalst terugkeert en in 1946 de gemeente Seilles als ver blijfplaats krijgt. De kring kent een herop flakkering van 1944 tot 1947 onder leiding van on- derscheidelijk Cdt (R) Bue kens en LtKol De Schaep dryver, waarna tot de ont binding van de vereniging wordt overgegaan. De juis te redenen voor deze ont binding heb ik tot hiertoe nog niet kunnen achterha len vermits de meeste hoofdrolspelers uit die pe riode overleden zijn. Maar onder impuls van Ere-Luitenant-Kolonel (R) Mertens (destijds Reserve- Onderluitenant) wordt de Kring heropgericht op 21 juli 1952 onder de bena ming «Vriendenkring Offi cieren Aalst». Deze Vrien denkring verenigt onder zijn embleem zowel aktieve- als reserveofficieren. On dertussen is te Aalst im mers de kazerne heropend als opleidingscentrum voor geestelijke brancardiers, het O.C.G.B., zodat er terug op de steun van een aktieve eenheid kan gerekend worden Wijlen Maj. Van Huffel, GCDR Oost-Vlaanderen, staat in die beginfase de kring met raad en daad bij. LtKol (R) De Backer (des tijds Reserve-Commandant) aanvaardt het voorzitter schap en Reserve Kolonel De Schaepdryver wordt tot erevoorzitter verkozen Sedert de wederoprichting kent de Vriendenkring een onafgebroken aktiviteit. Als voorzitters noteren we achtereenvolgens: LtKol (R) De Backer LtKol (R) DUondt LtKol (R) Beeckman LtKol (R) Mertens Cdt (R) Mertens (huidig voorzitter). Niettegenstaande het feit dat de kazerne in 1969 voor goed uit het stadsbeeld ver dwijnt, wordt de kring deze keer niet ontbonden. Hij is sterk genoeg en wordt bo vendien bereidwillig opge vangen in de gebouwen van het Rijkswachtdistrict te Aalst door de toenmalige districtscommandant, Cdt de Veirman. Tot nog toe maakt de kring nog steeds bereidwillig gebruik van deze accommodaties. De sa menwerking met de Rijks wacht, het enige militaire bindteken te Aalst, is nog steeds optimaal. Thans telt de Vrien denkring Officieren Aalst 150 leden. Wat de aktiviteiten betreft, kunnen we vermelden: een maandelijkse spreekbeurt over een alge meen of militair onderwerp een jaarlijkse MVG-oefe- ning, gespreid over twee dagen een tweejaarlijkse schietinstructiedag met MVG-wapens te Brasschaat maandelijkse schietoe feningen met GP 9 mm te Aalst-Erembodegem deelname aan de vader landse plechtigheden te Aalst een of twee familie bijeenkomsten of feesten per jaar deelname aan oefenin gen ingericht door andere kringen. Wat de geografische sprei ding van de leden betreft, kunnen we zeggen dat Aalst slechts rekruteert in een zeer beperkt gebied: nl. een zone van maximaal 15 km rond de stad, vermits we omringd zijn door de kringen van Gent, Dender- monde en Vlaamse Arden nen. De verstandhouding met deze naburige kringen is zeer goed en we zullen dan ook niet nalaten me kaar te steunen waar moge lijk. De Vriendenkring Aalst is een levende en bloeiende groepering. Dit dank zij de verbeten inzet van gans het bestuur». CDT (R) Mertens stelling cel Due) Het Belcantogezelschap van Sint-Niklaas bracht «Die Csardasfürstin», een operette in drie bedrijven op tekst van Leo Stein en Bela Jenbach, in een Nederlandse vertaling van Jacques De Groot, met muziek van Emmerich Kalman, voor het voetlicht van de Sint-Niklase stadsschouwburg. Wij zagen de opvoering van zondag 27 oktober. Een niet te onderschatten opdracht voor een ama teurgezelschap. Een realisatie die omwille van de durf, de inzet van zovelen en het niet te ontkennen financiële risiko alle lof verdient. kon ons niet overtuigen atelier de eerste plaats (en met pzette. respekt) omdat deze pi JLnare: naar ons gevoel, een joi .nr r)e aktrice vraagt (eist de geloofwaardigheid ye( nen het geheel te behoui en ten tweede omdat i Als verlengstuk van de vroegere «Middagkoncerten» - ter ziele gegaan na de opgelegde beperkingen in de budget van de «vzw Middagkoncerten» zodat Aalst uit de boot viel organiseert het stadsbestuur. in casu de Muziekakade- mie in de BBL-ze tel Aalst-Sint-Niklaas in de Nieuwstraat een reeks «winterkoncerten». Gestreefd daarbij werd naar differentiatie zodat zo wat iedereen de kans krijgt aan zijn trekken te komen. Zowel qua genre als qua bezetting is er grote ver scheidenheid wat dadelijk zal blijken uit het program ma. Uiteraard moet even eens rekening worden ge houden met de beschikbare ruimte. Op maandag 25 november is er te 20 u. een zang- en pianorecital door twee stadsgenoten met een geva rieerd programma met «Laat-Romantische» en «Impressionistische» wer ken maar ook met werken uit onze eeuw. Rita Piron zingt liederen uit «Das Italienisches Lie- derbuch» van Hugo Wolf en uit de liederencycli «De Kinderkamer» van Moes- sorgsky en Fiangailles pour rire» van Enrique Granados. Op dinsdag 17 december is met muziek waarbij leerlin ge van Kris Yserbyt Hilde- gard De Vuyst, regerings- médaille voordracht, poëzie brengt van Paul Van Os- tayen. Muzikaal met ro mantische en hedendaagse gitaarmuziek van Albeniz, Fernando Sor en Villa-Lo bos Op maandag 20 januari speelt het Kamerorkest van de Stedelijke Muziekacade mie o.l.v. André Delcourte werken van Antonio Vival di, J.S. Bach en Benjamin Britten. Ook sofistische op tredens. En tenslotte is er op maan dag 3 maart een vocaal con cert door het Kinder- en Meisjeskoor van de Acade mie o.l.v. Marijke Coghe, muziekpedagoge. Vooral volksliederen uit diverse landen en koorwerken van Mendelsohn, Brahms en Vic Noes. De toegang is steeds koste loos. LH 'de muziek" en bijgevolg 'gemaakt' evolueerde. Met knappe zegging zeer duidelijke personi tekening schitterde Temmerman als Leoj Maria, vorst van Lipp Weylersheim terwijl 1 Annie Temmerman krachtige, tevens spa en kleurrijke Anhilte n zette. Dat kleine rolle vaak heel belangrijk bewees Matthias Jacobs, timing en zon wet Dat ble die Ma: jeschrei voorg' het we jjn on tli mschre' typische derjare fra: gelej ntoonst Die Csdrdasfürstin in Sint-Niklaas. Graaf Willy Van den Hende, omringd door charmante gezellen. fïA II i.. -Ji I Hl IK 191 De derde uitgave van de Vlaamse Zangavond in Temse (zaterdag 19 oktober) was gewijd aan Temses grote komponisten. Onder de aanwezigen bevond zich de weduwe van Clement D'Hooghe. Zij was vergezeld door Greet Ickx, studente muziekwetenschappen (tweede licen tie) aan de universiteit van Leuven. Deze studente uit Antwerpen koos voor haar thesis Clement D'Hooghe tot onderwerp. Haar eindwerk zal drie grote delen bevatten: biografie; werken; zijn plaats in het Vlaamse muziekleven plus analyse van enkele werken. Greet Ickx is momenteel bezig met het verzamelen van bronnenmateriaal. Zij woont. Paleisstraat 76, 2018 Antwerpen, tel. 03/237.42.05 Aalst. Het bestuur van de vriendenkring van de reserve-officieren, een vereniging die 155 leden telt. Zij organizeert een galakoncert met de muziekkapel van de gidsen op donderdag 7 november in de sporthal Denderdal in Erembodegem. (arch.) Het is de tijd van de «charleston», lekkere muziek die vrolijk maakt en iedereen doet dansen. Ergens in Vlaan deren, bijvoorbeeld Kieldrecht, zijn Bossemans en Coppe nolle sinds jaar en dag twee ferme boezemvriendenHun uitbundig gezang na een avondje bloemetjes buiten zet ten, bewijst dat dikwijls. Aan hun vriendschap komt plots een einde. Bossemans komt helemaal onder de indruk van de verleidelijke Violette. Op haar verzoek laat hij zichzelf en zijn zoon Tuur bij de voetbalklub de Stormvogels inschrijven. Dat lijkt erg onschuldig maar Leontine, de vrouw van Coppenolle, is altijd al een fanatiek supporter geweest van de Groene Leeuwen. Tussen die twee voetbalklubs was het altijd al water en vuur. Coppenolle vindt die inschrijving met zo erg. Maar Leon tine zet haar man tegen zijn vriend Bossemans op. Zij is het tenslotte die thuis altijd het laatste woord heeft, al beweert Coppenolle het tegendeel («Poeske, ik zijn thuis den baas en niemand anders hé!). Daarenboven is de dochter van Coppenolle verloofd met de zoon van Bossemans. Leontine zal echter niet toestaan dat haar toekomstige schoonzoon aangesloten is bij de Storm vogels. Het huwelijk komt dus in gevaar. Dat huwelijk was nochtans de droom van B C. Zij beschouwden het als de bekroning van hun jarenlange vriendschap. Of beide vrienden hun droom vooralsnog kunnen waar maken, is een vraag die op volgende speeldata zal worden opgelost, zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 november te 20 u. in sporthal Kriekeputte te Kieldrecht. Zondag 10 november orga- Het Tielman Susato-ensem- niseert v.z.w. Veldstraat ble, genoemd naar een 16- haar vijfde aperitiefkoncert eeuws Antwerps muziek in de feestzaal van het ge- uitgever, bestaat uit een meentehuis te Temse. Dit- groep liefhebbers-musici, maal werd het Tielman Su- Reeds geruime tijd spelen sa to ensemble o.l.v. Marcel ze op eigentijdse instru- Onsia uitgenodigd. menten, vooral renaissan- ce- en barokmuziek. Als instrumenten gebrui ken zij viool, virginaal, luit, gitaar, blokfluiten, bazuin, viola da gamba, comemuse en percussie-instrumenten. Aanvang van het gebeuren: 11 uur. Kaarten in voorver koop 80 fr., ter plaatse 100 De enige 'twistvraag' bij een operette uit- of opvoering blijft nog altijd «Wat is nu het belangrijkste: het muzi kale of het toneelmatige?». Laten we het houden bij de stelling dat het ene niet kan zonder het andere en dat beide as pekten of 'onderde len' op een aanvaardbare, verzorgde en kwalitatief goede manier bij de toe schouwer moeten toeko men. We zullen het voor deze opvoering van «Die Csèxdèsfürstin» niet heb ben over het enorme luik muziek, zang en dans. Er zijn specialisten terzake die heel wat beter zijn geplaatst om daaromtrent hun bevin dingen te omschrijven. We houden het voor deze gele genheid bij "het toneelma tige'. Opvallend was het (te) sobe re dekor. Het is best moge lijk dat rekening werd ge houden met eventuele reis- voorstellingen en de daar aan verbonden transport en andere problemen. Het lijkt ons echter geen goede oplossing om de ver sobering dermate door te drijven dat er twijfel kan bestaan omtrent de juiste plaats van handeling bin nen het stuk. Zo bleef de balzaal van het kasteel Lip- pert - Weylersheim in We nen met enkele magere zet- stukjes somber 'omdoekt'. Het Weense hotel (derde be drijf) kreeg een knappe bouwstruktuur mee maar ook hier bleven de grote muurvlakken in hun oud- roze kleur wat 'onaan ge kleed' Soberheid troef ook in het Orpheumcabaret waar de glitter in de 'chi que' van 1915 (ook bij de in flashback gegeven optre dens van Sylva Varescu) dunnetjes werd aangege ven. De minder gelukkige opstelling van de zetstuk ken middenplan liet onvol doende ruimte binnen het speelvlak over. Ballet, ak- trices en akteurs hadden zichtbaar moeite om tot be hoorlijk vlotte bewegingen te komen. Jammer dat re gisseur Jacky Petersen, toch een vakman die het klappen van de zweep kent, dit niet heeft kunnen on dervangen. Een betere de- korops telling was tech nisch zeker mogelijk. Een doorgedreven gebruik van de rijke belichtingsmoge lijkheden van de zeer goed uitgeruste stadsschouw burg teneinde een kleurrij ker, warmer, tintelender en een sterk onderlijnende sfeer te scheppen was meer dan wenselijk. Maria Weyers zagen we als een goed ingeleefde Sylva Varescu (de Csèrdèsvors- tin). Ze trok zowat alle re gisters van haar akteerta lent open. Bijzonder dank baar maar verduiveld moei lijk is de rol van Graaf Boni Kanscianu. Daarvoor te kende Willy Van den Hen- de Prachtwerk! Vlot, soe pel in beweging en met pas sende mimiek gaf Rudi De Meulenaer gestalte aan Feri Ridder Kerekes. Een knap pe prestatie leverde ook Herman Nauts (Edwin Ro nald). We hadden het wel graag wat 'mondainer'; met meer allure en iets zwieri ger gezien. Gravin Stasi we van hem een droom taris Kis te bewondei Etienne Vandenhende gen von Rohndorff), ft Smet, Raoul Van Bosch, (von Mero en Endrey) Peter Hoefn 9 (Miska), Bert Venmans geuner Primas), Nauts, Erika Aerta (dienstmeisjes), Els Hm man hebben hun beste cf rette-beentjes voorgezet.® Bij het ballet «Madis uit Orpheum-cabaret» we: Marleen Vanderveld^ Martine Bulens, Bulens, Patricia Christel Peeters en Rathjer De dames en hol van het gezelschap war Simone Vandewiele, Bauwens. Mariene wens, Annie Audem Maria De Maseneir, Snellings. Hildegard bert, Yvonne Van Das Magda De Cock, Miet l Pet ter, Annick Dierick, J ta Strijbol, Marleen De Rita Waterschoot. Aertssen, Walter Hoefn Roger De Wit en Al Huys. Het geheel werd li geleid door het orkest v het Belcantogezelschap s mengesteld uit 25 mui kanten. Annemarie Verbeke - Jocj was verantwoordelijk de koorvoorbereiding, dekor was van Ben Van der hende en het werd gere seerd door Piet Mariman Jan De Vuyst en Mar Pharazijn. Bert Huys 1 kende voor de grime, sanne Raes en Etienne V9ij| den Hende leverden teksthulp. De koreografij* voor het ballet werd ve!0•ml• zorgd door Josée Nicola toneelmeester was Ria Bauptena wens. Algemene had Geo De Bondt. Misschien'hadden verwachtingen te hoog ge spannen maar Csèrdèsfürstin heeft als toneel gebeuren, me voor de volle maat kunnei overtuigen. Vooral het tl trage tempo van de gespro ken dialogen, de soms beperkte bespeelbaarheii van het dekor en de ietwa sobere aan- en inkledinf (sfeer, licht) zijn er de oor zaken van. De 'zweepslagen' tot het da verende en grootse operet tefeest zijn er blijkbaar niet geweest. De felicitaties vooi de totaalprestatie blijven. En gemeend! (w.d.g. In 1' ona nabij broe iez< Enk. weel o.l.v dria gebc en In i Het wordt een bonte komedie waarin zang en dans voor een echt kijk- en luisterstuk zorgen. Danni Heylen, steraktrice bij het Reizend Volkstheater, staat borg voor een heerlijk-beweeglijke en toch gevoelige regie. Bestel dan tijdig uw genummerde kaarten bij Julien Thieleman, café De Beurs, Dorpsstraat 38, 2790 Kieldrecht, (03) 773.47.82: 140 fr. (70 fr. voor gepensioneerden, 60+ en minder-vafiden). fr. Organisatie en voorver koop: v.z.w. Veldstraat, Veldstraat 141 Temse (van vrijdag tot zondag tussen 20 en 24 uur), ledereen is hartelijk wel kom. Die Csèrdosfürstin in Sint-Niklaas. U herkent o.m. vertolkers Rudi De Meulenaer en Maria Weyers (Iv) De Vlaamse Zangavond (za- De feestzaal terdag 19 oktober jl.) was meentehuis in Temse aan zijn derde uit- gevuld. Onder de aanwezi- het ge- sar Hinderdael), Simon extra huidebrochure, die helemaal Waltens vertolkte liederen biografische schetsen plus van de hogergenoemde foto bevat van Temses grote gave toe. In het kader van gen bevonden zich burge- Temsese komponisten. de komponisten Dit doku- het «jaar van de muziek» meester Désiré Van Riet, Mariakantorij Kris ment werd samengesteld Toneel in Kieldrecht. Dit zijn Bossemans en Coppenolle, niet in eigen persoon, wel in de persoon van mensen van toneelvereniging Kunst Veredelt. was deze editie gewijd aan kuituurschepen Luk De Soetens zong een interna- door Toon Brijssinck en Temses grote componisten: Ryck en familieleden van tionaal repertoire en Erwin uitgegeven door het ge- Clement D'Hooghe, Cesar Clement D'Hooghe (onder Van Bogaert begeleidde op meentebestuur van Temse. Hinderdael, Piet Nuten, Os- andere diens weduwe). Piet de piano. Tania Opdebeeck De organisatie van de car Van Durme en Arthur Nuten en Cesar Hinderdael zorgde voor de presentatie. Vlaamse Zangavond was Wilford. Ook nu weer was voor een De aanwezigen werden niet net als de vorige jaren in De avond groeide uit tot een gevarieerd programma ge- enkel met een uitgebreide handen van het gemeente- boeiend en hoogstaand kul- zorgd. Lode Dieltiens leidde programmabrochure be- bestuur (kultuurdienst) en tureel gebeuren, dat een de massazang en leerde het dacht (die ook de liedjestek- het overlegkomité der plaats mag opeisen onder publiek enkele liederen aan sten en biografische nota's Vlaamse Verenigingen de uitschieters op Temses (o.a. 'Daar kwam een boer van de medewerkers bevat), Temse. Net als de vorige kultuurkalender van 1985. gereden' op muziek van Ce- maar kregen bovendien een jaren was de organisatie af.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 20