Ria Cauwels en Harry Wolley eerste kampioenen bij «De Kromme Bollen» Schepen Bourlon: «Aalst sportstad» Achtentwintig jaar Sportlaureaten der stad Aalst Uit de «geheime» zitting Gustaaf Monsieur, wandelaar bij uitstek Driekoningenbal op 2 januari 1988 te Burst Geslaagde ACV-CM sportavond te Aalst De Voorpost - 25.12.1987 - 11 Sportschepen Gilbert Bourlon had naast woorden van gelukwensen voor de sportlaureaten en voor alle deelne mers ook woorden van dank voor bestuursleden en werkers van sportverenigingen die de prestaties van hun clubleden helpen mogelijk maken. Zo kwantitatief als kwalitatief beklemtoont Aalst zich andermaal als «sportstad». Naast de kompetitiesport zyn er de vele manifestaties van massale sportbeoefening de slogan indachtig «een gezonde geest in een gezond lichaam». Ook het stadsbestuur deed zyn duit in het zakje en speelde in op behoeften door het optrekken van de betoelaging. De subsidies werden inderdaad verdubbeld. Verdienstelijke bestuursleden - Hugo Bastiaens van Kon. Atletiekclub Eendracht Aalst. Bestuurslid sinds 1977. Zorgt voor de aan- en ver koop van drank bij thuismee- tings. Tevens houdt Hugo een klas sement bij met de beste pres taties van elke atleet. - Freddy Bellon van Judo- klub Moorsel Stichter, voorzitter en trainer van de vereniging sedert 1974. Na een 10-tal jaren hard zwoegen is hij erin geslaagd een klub uit te bouwen waar zo'n 300-tal jonge en minder jonge mensen zich tijdens hun vrije tijd sportief kunnen en konden ontplooien. - Pros Blanckaert van T.T. Kring Aalst. Lid van de vereniging sedert 1956. Bestuurslid sedert 1957. Is het oudste bestuurslid van de vereniging en tevens stich ter-voorzitter van de vissers- afdeling. Pros staat steeds ten dienste van de club en is te vens dé animator bij feeste lijkheden. - Jessie Callebaut van Kon. Zwemclub Neptunus Aalst. Clubverantwoordelijke ijsbe ren en veteranen sedert 1976. Afgevaardigd verantwoorde lijke langebaanwedstrijden (van 1970-1976), ijsberen ve teranen (1976-1982). Voortrekker in het organise ren van trainingen, wejlstrij- den en sociale aktivitéiten, I vooral voor de groepen ijsbe ren, veteranen en langebaan- zwemmers. Is aanwezig op al le organisaties van K.Z.N.A. en haar aktieve inzet is een grote steun voor de club. - Marcel Cleemput van W.T.C. Den Blok. Sekretaris van de vereniging sedert 1973. Verkenner-organisator van alle wielerclubuitstappen en wandelingen in binnen- en buitenland. Tevens verzorgt hij op een uitstekende manier de promotie van zijn club: dia- en filmavonden, anima tor van volkssportroute en zoektochten, auteur van lu diek boekje n.a.v. het 15-jarig bestaan van de club, - Frans Coessens van W.T.C. De Grot Erembodegem. Stichter en voorzitter van de vereniging sedert 1977. Mede-inrichter van talrijke rallys voor wielertoeristen. Als actief lid werd hij drie maal clubkampioen en tevens is hij keizer van de club. - Freddy De Meyst van T.C. 't Hof Texel. Medestichter en sekretaris van de vereniging sedert 1970. Kombineert tot op heden per- fekt de funktie van speler en bestuurslid. Tevens is hij een onverbeterlijke perfektionist voor alles wat met administra tie te maken heeft. - Jozef De Sutter van B.C. St. Martinus Aalst. Lid van de vereniging sedert 1973. Sportbestuurder sinds 1975. Is het duiveltje-doet-al van de club: wedstrijdleider, scheids rechter, maakt de speelkalen- der en klassementen op... Jozef is onmisbaar! - Michel De Waegeneer van F.C. Excelsior. Stichter en voorzitter van de vereniging sedert 1975. Michel is een echte vader voor de clubleden. Tevens is hij de grote bezieler van het Drie-Generatietornooi. - Frans Dupont van Blijf Jong S.K. Erembodegem. Medestichter en bestuurslid van de vereniging sedert 1959. Penningmeester en lokaal houder van 1976 tot 1983. Blijft zich op zijn 61' steeds entoesiast inzetten voor het Erembodegems verenigings leven, in het bijzonder zijn Blijf Jong vereniging. Zijn «café chantant»-organisaties zorgen voor een hechte band binnen de vereniging. - Ghysbert Hutjens van S.K. Erembodegem. Lid van de vereniging sedert 1962. Trainer jeugdploegen sedert 1975. Schatbewaarder jeugd sedert 1980. Voorzitter jeugdkomitee se dert 1986. Heeft zich steeds tot het uiter ste ingespannen voor de jeugd. - Ronny Meert van Karate Do Aalst. Lid van de vereniging en examinator sedert 1976. Sekretaris van 1976 tot 1985. Hoofdlesgever en technisch verantwoordelijke van 1976 tot 1986. Klubverantwoordelijke sedert 1985. Dankzij zijn inzet werd de administratie volledig op punt gezet en groeide de club uit tot een behoorlijk niveau. - Etienne Muylaert van Een dracht Nieuwerkerken. Lid van de vereniging en jeugdverantwoordelijke se dert 1968. Is al bijna 20 jaar onafgebro ken afgevaardigde van het mi- niemenelftal. - Benoit Philips van V.K. Aalst. Lid van de vereniging sedert 1967. Voorzitter van 1980 tot 1981, ondervoorzitter, vanaf 1982. Verdienstelijk in alle aktivi teiten van het clubleven, vooral het «zware» werk trekt hem aan. - Camille Rabier van Kon. Balboogmaatschappij St. Ser- vatius. Lid van de vereniging sedert 1971. Penningmeestér sedert 1975. Is door zijn onbaatzuchtige doch korrekte onovertroffen inzet van onschatbare waarde voor de vereniging. Camille is op alle schietingen aanwezig en stelt zijn 19-eeuwse bal- boog gratis ter beschikking van de maatschappij. - Remi Saeys van W.T.K. De Trekvogels Herdersem. Bestuurslid sedert 1972. Stelt zich al jaren ten dienste van de club en is steeds paraat bij alle mogelijke karweien. - Louis Triest van Wielerclub Sint Anna Sportief. Lid van de vereniging sedert 1976. Zet zich steeds tenvolle in voor het welslagen van de wielerwedstrijden en heeft als hulpschatbewaarder grote verdiensten in de club. - Christiaan Troch van Fo rumwielervrienden. Lid van de vereniging sedert 1977. Materiaalmeester-verslagge- ver sedert 1977. Eens een wielerwedstrijd ge daan staat Christiaan er meestal alleen voor. - Lieve Uyttersprot van V.C. Kangoeroes Aalst. Lid van de vereniging sedert 1975. Behartigt haar funktie als uit voerend bestuurslid met hart en ziel. Niets is haar te veel. - Valerius Van Geem van K.S.C. Eendracht Aalst. Lid beheerraad sedert 1974. Afgevaardigd Beheerder Pers en Propaganda sedert 1980. Volledige inzet voor het op stellen van het clubblad. - Arsène Vettenburg van Kon. Wielersportkomitee Aalst. Lid van de vereniging sedert 1957. Vervulde achtereenvolgend volgende funkties: bestuurs lid, hulpsecretaris, feestbe- stuurder en kommissaris. Hij is reeds meer dan 30 jaar een gewaardeerd lid van het Koninklijk Wielersportko mitee. - Phil Vlasschaert van Kon. Balbooggilde De Ware Vrienden. Lid van de vereniging sedert 1951. Bestuurslid sedert 1962. Voorzitter sedert 1970. Stuwende kracht en organisa tor bij uitstek. LH Davod Barret verlie zen elk jaar 330.000 kristenen hun leven omwille van hun religieuze overtuiging. Het worden dus martelaars zegt de auteur van de Kristelijke Wereldencyclopedie. De ver volging is het zwaarst in lan den met een totalitair regi men, kommunistisch of isla- Gustaaf Monsieur is zonder meer een verwoed wandelaar. Dit jaar wandelde hij al 2.190 kilometer bij elkaar. Voor die prestatie kreeg hij trouwens de «Gouden Arend» van de wandelsport. Hij nam ook deel aan de Supercup 87 over liefst 250 kilometer. Dat is geen lachertje. De supercup bestaat uit de 50 kilometer van Kluisbergen, de 100 km Nacht van Vlaanderen-Torhout en uit de Dodentocht van Bomem die ook 100 kilometer lang is. Gustaaf Monsieur is een sportman. Hij is ook iemand die geen kans laat voorbijgaan om in het zwembad te duiken. Hij behaalde de zwembrevetten van 25 50, 100, 250, 500, 1.000 en 1.500 meter. En alsof het allemaal nog niet voldoende is, ook op de petanquebaan weet hij zijn mannetje te staan. Hij nam ook deel aan het kampioenschap revolverschieten van het Aalsters Politiever- bond. 9 juli Expo ijk 88 :n van :dago- ze een aradijs lecem- ischrij- r meer 10 en Bost. Individuelen - kompetitiesport (vanaf 1960) Brijs Lieve van Turnkring van de stad Aalst in 1960 Audenhove P. van Aalsterse Bokers in 1962 Galle Carla van Zwemclub Neptunus Aalst in 1965 en 1967 Van den Bremt Johan van Turnkring van de stad Aalst in 1969 Van Impe Lucien, van K.S.C. Denderstreek in 1971 Van Den Broeck Nicole van Wielerclub De Sport vrienden in 1973 Verbeyt Martine van Zwemclub Neptunus Aalst in 1975 De Russcher Geert van de Belg. Liefhebbers Mo torsportbond in 1977 Roelandt Reno van Atletiekclub Eendracht Aalst in 1978 Schelfhout Guido van Atletiekclub Eendracht Aalst in 1979 Parmentier Herman van Kon. Atletiekclub Een dracht Aalst in 1980 Gosans Jürgen van Zwemclub Neptunus Aalst in 1981 Vinck Guido van Castin Club of Flanders in 1982 Van Der Fraenen Werner van K.S.C. Denderstreek in 1983 Vettenburg Sonja van de Cannonschutters in 1984 Roggeman Godelieve van Atletiekclub Eendracht Aalst in 1985 Meert Jean-Pierre van Karateclub Aalst in 1986 Clubs - kompetitiesport (vanaf 1960) Kon. Atletiekclub Eendracht Aalst in 1960, 1976 en 1982 Kon. Sportclub Denderstreek in 1961 en 1963 Basketbalclub Okapi Aalst in 1962, 1966 en 1970 Turnkring van de stad Aalst in 1964 Dameshandbalclub Aalst Sportief in 1968 Handbalclub Eendracht Vrij Aalst in 1972 Damesafdeling van Basketbalclub Black Boys in 1974 Krachtbalclub S.V. Osiris in 1979 Damesvoetbalclub De Kamillekes in 1980 Préminiemenploeg van Voetbalclub Eendracht Aalst in 1981 en 1983 Voetbalclub S.K. Aalst in 1984 Aflossingsploeg kadetten van Kon. Atletiekclub Eendracht Aalst in 1985 Voetbalclub S.C. Wilskracht Hofstade in 1986 Individuelen/Clubs - Rekreatiesport (vanaf 1978) De Luyck Gustaaf van Wandelsportvereniging De Kadees in 1978 V.D. Winckel Pierre van T.T. Kring afd. Wieler- toerisme in 1979 Wielertoeristenclub De Vliegende Spaak in 1980 Van der Hoeven Jan van Atletiekclub Vlierzele Sportief in 1981 Van Poelvoorde Francine van de club 25 - 100 in 1982 De Thaye Remi van W.T.C. Campagnolo's Aalst in 1983 Lanckman Eddy van W.S.V. De Kadees Aalst in 1984 Groebbens André van Zwemclub Neptunus Aalst in 1985 Lerarenteam Lichamelinke Opvoeding V.T.I. - stratenloop in 1986 LH Aalst. Kamiel Sergant toonde zich een praatvaar van het bovenste water (a). Kamiel Sergant voelde sportvedetten als Lucien Van Impe, Hans Van Wilderode (kapitein en doelman van Eendracht Aalst), Jo Loeman (trainer van de Kamillekes van Aalst) en Paul Debaeremaeker (sportbestuurder) figuurlijk aan de tand tijdens een goed bijgewoonde sportavond die door ACV en CM was georganizeerd. Na een gezellige babbel volgde een demonstratie in Japanse gevechtssporten door Nunchaku uit Aalst. Een dansavond rondde het geheel af. da Op 2 januari 1988 is het weer zo ver. Dan richt de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen van Burst voor de 23ste keer hun fameus en suksesrijk Drie koningenbal in, zoals steeds in zaal Perfa, Sta tionsplein te Burst. De lol begint reeds om 20 u. en duurt tot in de vroege (la te?) uurtjes. Ook alle ca fés en frituren rond het Station verlenen hun geld elijke medewerking. Onder de verkleden, al dan niet in groep, wordt om 15.000 fr. aan geldprij zen verdeeld. Naast de prijzen voor de best ge slaagde groepsuitbeelding (een groep bestaat uit min stens 5 deelnemers), zijn er ook verschillende geld prijzen voor de mooist verkleden, de best ge slaagde en originele ver kleding. Wie er reeds bij was, kan er niet over zwijgen; wie er nog niet was, moet nu zeker komen. Het zal op het Stationsplein weer zwart van de verkleden zien. Gemeenteraad Aalst In feite gaat het hier nooit over een gehime zitting. Wel over een «gesloten vergadering». Al wat er in gezegd wordt schuwt de openbaarheid niet doch er mag geen publiek bij de beraadslagingen aanwezig zijn. Vooral omdat het er vaak handelt over per soonlijke aangelegen heden. Normaliter duurt dergelij ke vergadering nooit lang. Raadsleden zijn reeds ver moeid, de klok wijst naar middernacht of is er reeds voorbij en, niet in het minst, de persjongens zijn reeds weg. Huistoe of niet. Geen pottenkijkers meer. Geen verslagen meer in de pers. En dus maar weinig inzet meer van de vroede vaderen. In de jongste gemeen teraadszitting te Aalst kwam daar supplementair nog bij dat de voltallige oppositie het afstapte in de mening dat de «meerder heid» het vereist aantal aanwezigen niet zou ha len. De burgemeester schorste dan ook de zitting voor enkele minuten tot afgedwaalde schaapjes te rug naar de schaapstal werden gebracht. Op vraag van de PW werd Gilbert Van Impe in de Kommissie van Bestuur van de muziekakademie voor muziek, ballet en to neel vervangen door Dolf Brejmaett, gereputeerd muzikant. De mandaten van ontslag nemend gemeenteraadslid André Vermassen worden nu toegewezen aan zijn plaatsvervanger Luk Latoir. Verder machtigde de ge meenteraad het kollege tot het instellen van een aan tal rechtsvorderingen. Verder werden een aantal personeelskwesties in een mum van tijd afgehandeld: aanstellingen, wijzigingen, benoemingen, pensioenre gelingen. Belangrijk was, maar dat wist U reeds uit vorig nummer, dat Ivan Verha- vert benoemd werd tot kuituuranimator van «De Werf». LH «De Kromme Bollen» heet de petanqueclub die zich tot doel heeft gesteld de vriendschap onder de leden te bevorderen. Dat boven en voor alles, zelfs boven het beoefenen van deze sport. De leden heb ben die leuze steeds hoog gehouden het voorbije jaar. Het terrein van «De Kromme Bollen» bevindt zich aan het Beukenhof, waar ook PC Alosta een plaatsje heeft gevonden. De Kromme Bollen be staat momenteel uit leden van de Vriendenkring van de Stedelijke Politie van Aalst, van de Stedelijke Gerechtelijke Politie van Aalst, van de brandweer van Aalst, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, de Nationale Maatschap pij van Belgische Buurt spoorwegen. Telkens wan neer er gespeeld wordt zijn deze verschillende vriendenkringen sterk ver tegenwoordigd. Het aantal spelers schommelde het hele seizoen door tussen de 45 en 60. Ploegenklassement Na afloop van het eerste seizoen werd ook al een ploegenklassement opge maakt. De politie bleek de sterkste te zijn, voor de ASLK, de brandweer, de NMBS, het OCMW, de Gerechtelijke Politie. Liefst 107 verschillende spelers werden opgesteld. ASLK braent er 28 in lijn, de stedelijke politie be schikte over 37 spelers, de gerechtelijke politie over amper 8, het OCMW over 11, de NMBS over 10 en de stedelijke brandweer over 11. De rijkswacht kwam opdagen met twee spelers. De laatste wedstrijd werd gespeeld tussen de verant woordelijken van de ver schillende vriendenkrin gen. Ploeg A bestaat uit Erwin De Leeuw, Norbert Keymeulen en Henri Mi- chiels nam het op tegen een B-ploeg van wie Eddy Cauwels, Paul Van der Haegen en Firmin Joris deel uitmaakten. Ploeg A won met 10-3 cijfers. De kampioenen van «De Kromme Bollen» zijn Ria Cauwels bij de vrouwen en Harry Wolley bij de man nen. De beste vrienden kring was deze van de Ste delijke Politie van Aalst. Aalst. De laureaten van het eerste kampioenschap van de Kromme Bollen (a). Aalst. Enkele verantwoordelijken van ie diverse vriendenkringen ja).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1987 | | pagina 11