Radio Katanga de betere vrije zender Aalsterse Stedelijke koos sportlaureaten Adviesraad voor de Sport 1992 Meldertse Zavelputten worden privé-bezit .3 FM 10 - 25.121992 - De Voorpost Het kultureel centrum De Werf was vorige vrijdagavond het kader waarin de verkiezing plaats vond van de Aalsterse sportlaureaten van het voorbije jaar. Het gebeuren werd zoals elk jaar omkaderd met een aantrekkelijk totaalspektakel met optredens van kunstgroep Alkuone, interviews en video-en diabeelden, waarin de kanshebbers voor de respektievelijke trofeeën werden voorgesteld. Erembodegemnaar Louis De Pelsmaeker, BRTN-sportjournalist praatte zoals gewoonlijk het geheel vlot en aange- jiaam aan elkaar. Voorde verkiezing van de sportlau reaten aan bod kwam, werden de 9 meest verdienstelijke bestuursle den gelauwerd: Edgard Caigneau, bestuurslid sinds 1970 van de Ko ninklijke Wielerklub Terjoden; An- toine Claus van de Koninklijke At- letiekklub Eendracht Aalst; Willy Coen, voorzitter van de Aalsterse sportraad maar tevens aktief lid van de tennisclub 't Hof Texel; Laurent 'De Winter van Sportkring Perso neel OCMW; Dirk De Witte van zaalvoetbalklub Atheneum Aalst; Guy Huylebroeck van Koninklijke Balboogmaatschappij Sint-Serva- tius; Roger Sterck van Dames BC Erembodegem; Gustaaf Uytter- sprot van TT Kring Aalst en Etien- ne Van Roy van Wielertoeristen- klub Chambrol Herdersem. Bij de rekreatiesportklubs behaalde motortoerismeklub MTC Aalst een eervolle vermelding. Brons ging naar de boogschuttersklub BNFLW sektor Dender-Durme-Schelde af deling Aalst. De tweede plaats was voor de Koninklijke Zwemklub Neptunus Aalst en als winnaar kwam Damesvolleybalklub Biekes Erembodegem uit de bus. De individuele trofeeën in dezelfde kategorie gingen naar Tom De Jae ger van Jiu-Jitsuklub Yukio Aalst (brons), wandelaar Odilon De Bruyn van WSV Wetteren (zilver) en omnisporter Willy De Brul van WTC Den Blok kreeg een eervolle vermelding. Ook in de kompetitiesporten wer den eerst per ploeg of vereniging gelauwerd. Eervolle vermeldingen gingen naar: Bowlingklub De Kat, Sportploeg Stad Aalst, een zaal voetbalklub Christel Team Erem bodegem. Het brons was voor kaatsklub Hoke uit Erembodegem, zilver voor de juniores van de Da- mesbasketbalklub Erembodegem. De gouden trofee ging naar de grote jongens van Good-Year Okapi Aalst, kampioen in de tweede natio nale afdeling van het basketbal en barstensvol ambitie voor het nieu we seizoen in de hoogste afdeling. De laatste reeks nominaties en on derscheidingen betrof de individue le kompetitiesporten. Atletiek- beoefenaar Gustaaf De Winne, wielrenner Eddy De Backer en zwemmer Bart Geerts kregen een eervolle vermelding. Het brons was voor triatlonatlete Liesbet De Jesri^CaUebaut^etgmid^gin^di t ^a^sL Naar joarlijske traditie werden ook nu door de Stedelijke Adviesraad voor de Sport de sportlaureaten ge lauwert jaar naar Marc Van der Hoeven, wereldkampioen veldlopen spoor- tweede plaats in het provinciaal Louis De Pelsmaecker nog inter- ra-olympics Sonja Vettenburg, wegpersoneel, nationaal kampioen kampioenschap veldlopen. views af van sportdokter Renno steeple-loper William Van Dijck en halve marathon en houder van de Tussen de huldigingen door nam Roelandt, pistoolschutster in de pa- sportschepen Roger D'Hondt. PH tussen de 10 en 16 jaar oud zijn. Een technieker van Radio Katanga zorgt voor de technische begelei dingvan de uitzending. De school of een meerderheid van de deelne mers moeten binnen het zendbereik (8 km. vanuit het centrum van Aalst) van Radio Katanga gedo micilieerd zijn. De deelnemers dienen er rekening mee te houden dat een radiouitzen ding meer is dan favoriete plaatjes draaien en aankondigen. De jury, samengesteld uit vertegenwoordi gers van de Jeugddienst van Aalst en Radio Katanga, oordeelt immers niet alleen over de muziekkeuze maar ook over de gegeven informa tie, de uitspraak, de taalbeheersing, de vlotheid, afwisselingen originali teit. Het is dus voor de jongeren aangewezen wat begeleiding te vra gen van een leerkracht of een moni tor. De prijsuitreiking van deze radio wedstrijd vindt plaats op een nog later te bepalen woensdagnamid dag in mei 1993 in het C.C. De Werf te Aalst. Info Radio Katanga 103.3 Mhz, De Ridderstraat 68, Aalst, tel. 053/ 77.07.53. Ook op dc Jeugddienst van de stad Aalst, Kapellestraat 15 te Aalst kunnen inschrijvingsformu lieren bekomen worden. (p-h.) Tijdens hel 71ste Internationaal Bedrijf,i- voertuigensalon dat van 14 tot 24 januari plaats heeft op de Hebei te Brussel b ook gezorgd voor een kindvriendelijke opvang van de jongste bezoekers. Van Bntegel tot Rubens, de Antwerpse schilderschool van 1550 lot 1650 bdc titel van een tentoonstelling die men tot 7 maan kan bezoeken in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerjten. Aalst. In de onmiddellijke omgeving van de Meldertse zavelputten liggen de resten van de vroegere steengroeven (a) Vorige vrijdag werden door Notaris Caudron, met tussenkomst van notaris André De Rijck uit Asse, enkele loten verkocht waaronder dc oude Meldertse Zavelputten. Aalstenaar Jean-Pierre Van den Borre zag een jongensdroom in vervulling gaan en kocht voor 1.500.000 fr. een stukje Meldertse historiek. Van den Borre ging als kind dikwijls spelen in de Meldertse Zavelputten. Hij is zich bewust van de historische en natuurlijke waarde van het terrein. Hij wil er een buitenverblijf van maken maar voelt zich wel moreel verplicht om deze unieke plek natuurschoon te beschermen. Vaste plannen heeft hij nog niet, maar hij sluit een eventuele openstelling voor het publiek later niet uit. Zover is het echter nog niet. Binnenkort wordt het perceel omheind om het te beschermen tegen rustverstoorders zoals «wilde» motorcrossers. Een en ander spijt wel de Meldertse jeugd, vooral de jeugdbewegin gen die er een bijzonder geschikt speelterrein vonden. Er wordt geduimd voor de toekomst en men hoopt er toch op de ene of andere manier nog toegang toe te krijgen. (p-h.) Onlangs verhuisde Radio Katanga van de Gele Limonade in de De Ridderstraat naar Centrum Netwerk in dezelfde straat. Niet alleen het onderkomen van Radio Katanga werd hiermee heel wat verbeterd, ook de programmatie van deze vrije zender werd grondig herzien en aangepast. Hiermee krijgt dit reeds meer dan tien jaar oude projekt nog meer toegang tot het aktief radio-beluisterende publiek uit de Aalsterse regio. Radio Katanga, op de FM-band op 103,3 Mhz, startte in 1981 op het initiatief van enkele muziekliefheb bers die elkaar regelmatig troffen in café De Gele Limonade aan de De Ridderstraat in Aalst. Het was de tijd van de geboorte van heel wat vrije radio's. Elk dorp, elke straat, had zijn eigen vrije zender en dat de kwantiteit zeker niet in evenredig heid stond met de geboden kwali teit, was een doorn in het oog van liefhebbers van «betere muziek» onder het kliënteel van «de Gelen». Radio Katanga wou ingaan tegen de etherbezoedeling en bood programma's met een kwalitatief tegengewicht, vooral dan op muzi kaal vlak. De klemtoon in de begin periode lag vooral op vernieuwend Belgisch werk, de tijd van Arbeid Adelt en de 2 Belgen. Hét grote voorbeeld was de progressieve Brusselse zender FM Brussel die, met figuren als Gust Decoster ach ter het roer, een eigen mediageluid bracht in de schaduw van de popu laire gigant Radio Contact. Het vrije radio-fenomeen baadde toen nog volop in de illegaliteit. Een wet geving bestond er nog niet. Katanga kreeg al vlug problemen met de brandweerkazerne. Tussen de op roepen door kwamen de Katanga- plaatjes op de scanner van de hulp dienst. Men besloot dan ook de hele boel te verhuizen naar café De Kaktus op de Grote Markt, waar nu café 't Kracyeken is gevestigd. De zender, opeens gehuisvest in een notoir punk-café, zat hier in zijn meest ex perimentele en minst toegankelijke faze, kompleet met live- muziekprogramma's op slijpschaaf en ijzeren platen. Een wetgeving maakte het mogelijk om in 1985 opnieuw met een volle dig toegelaten zender in de Gele Limonade van start te gaan, de plaats waar de «Katangezen» nu al les hebben opgeruimd en overge gaan zijn naar Centrum Netwerk. Radio Katanga heeft in de loop van de elfjarige geschiedenis altijd kun nen rekenen op gemiddeld een 30- tal dj's. Het gaat zonder uitzonde ring om idealistische vrijwilligers die ook hun eigen platen meene men. Van de eerste ploeg schieten enkel nog Hans Lorre, Florre Coo- man en Dirk Van Medegael over. Medewerkers komen en gaan. Zo werkte ooit nog Wigbert Van Lier- de mee en verloor Katanga enkele jaren geleden een onvervangbaar monument in blues-specialist «dc Pirre». Hij verhuisde naar Gent «omdat hij het in Oilsjt allemaal gezien had». Ondanks de talloze wisselingen in de personeelsbezetting is men er toch al die jaren in geslaagd, zeven dagen op zeven een gevarieerde uit zending te verzekeren tussen 13 en 24 uur. dan karnavaleske toestanden en evengoed in ernstige gesprekken kan worden aangewend», aldus Jan Louies. De derde persoon meervoud Het informatief blok van Radio Ka- tanga wordt nog jaarlijks uitge breid. Een vast item is de gemeente raad. Stukken ervan worden live uitgezonden. Er is ook het program ma «De 3de persoon meervoud». Hierin krijgen verenigingen om de beurt de gelegenheid van het hart te praten. Nieuw sinds één jaar is een migrantenprogramma, beurtelings voor Turkse en Marokkaanse ge meenschap. Men denkt er ook aan éénmaal op de maand het woord te geven aan de vrouwenwerking. De thuishaven, café Dc Gele Limo nade, is verkocht en wordt opge doekt. Katanga is intussentijd ver huisd naar een nieuwe ruimte in het kultureel centrum Netwerk in de zelfde straat. «De stap naar Netwerk leek ons het meest logisch», aldus Jan Louies. «Zij leunen qua filosofie en doel stellingen het dichtst aan bij wat wij doen. Dat is erg belangrijk, want wij worden een onderdeel van Netwerk en gaan ook nauw met het centrum samenwerken. Het zit er wel in dat wij zaken die er gebeuren live in de ether brengen.» Jeugd maakt zelf programma Voor de tweede maal organiseert Radio Katanga een jeugdwedstrijd. In samenwerking met de Stad Aalst krijgen jeugdclubs, groepen of klas sen de gelegenheid zelf een radio programma samen te stellen en het ook live uit te zenden. Op woens dagnamiddag (tussen 15 en 16 uur) krijgt elke deelnemende groep een halfuur zendtijd toegewezen. Dan worden het voorbereid scenario, de platen en CD's, de interviews en berichten live uitgezonden. Inschrijven voor deelname aan deze wedstrijd kan nog tot eind decem ber van dit jaar, maar indien dan nog zendtijd in het programma over is, kan de inschrijvingsdatum ver lengd worden. Inschrijvingen kun nen gestuurd worden naar Jan Louies, Arbeidstraat 13, Aalst. Bij loting worden de data van uitzen ding drie weken op voorhand be paald. De eerste deelnemers moe ten zendklaar zijn op 6 januari 1993. De uitzending duurt 30 minuten en de groepen van deelnemers moeten Zonder reklame Radio Katanga weet het nog steeds waar te ntaken, zonder zijn programma's regelmatig te onder breken voor reklamespots. Een kleine sponsoring die net toelaat de Sabam-onkosten te betalen is hen voldoende. Het komt er bij Katanga niet op aan winst te maken maar wel degelijke programma's te brengen. De gebrachte uitzendingen dragen stuk voor stuk merkwaardige na men. 't Slagveld - van vrijdagavond laat hard rock en heavy metal aan Aalst. De Aalsterse hoger onderwijs studenten wachten een ministeriële reaktie bod komen. «Tipis Belgis» van zon- af na nieuwjaar. Indien die er niet komt. plannen zij nog verdere harde dag behandelt nationale produkten protestakties aen «Blues after dark» brengt oude en nieuwe bluesmuziek. «Pop-sock» brengt gevarieerde mu ziek, «Armageddon Time» reggae en aanverwanten maar ook klassie ke muziek komt ruim aan bod. «Stetson Time» brengt country en western en 't Klokhuis muziek waar pit in zit. Waaraan heel veel aandacht wordt besteed, is het inlassen van een ruim informatief blok. Het meest in het oog springend in dat verband is «M'n lenig Oilsjt». Hierin brengt men sinds 1982 een scheef oog op het reilen en zeilen in de Dirk Mar- tensstad en bovendien bewust in het «Algemeen Onbeschaafd Oilsj- ters». Aalst. Ook de Sint-Martinuskerk werd aangepakt. Loszittende delen werden weggenomen (a) «Het was van meetaf aan de bedoe ling om aan te tonen dat de Aalster se taal zich tot heel wat meer leent

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1992 | | pagina 10