m m mm vm Maaglijders, Vrouwenziekte mmmmm Henri VAN DEN BROECK-JftCOBS BUREEL VAN DE VOLKSVRIEND B m ORKEST-ORGELS i GEfJEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL CMOUHS9S&II Schoon werk. Spoedige en beleefde bediening. Matige prijzen. Maatschappij SING E 'R St Janstraat, 36, AALST. Dc Volksvriend van hel Arrondissement Val si. 4 TE HUREN. Wijnen uu fijne Likeuren Fr. en Cli. MHIÜIELS Gebroeders, Belangrijk Bericht. Désiré THYS, npiLAisros 2) 1 P ftp LH 2 vO JT M g. 5 m s 35* O si c+ m 0 3 fif m 0Q P 0 m CAMPAGNE Hector Michiels-De Backer GENEZING VAN ZENUWZWAKTE GENEZING ZONDER OPERATIE Hainavd NamaNaa in 'ij)root ^ux Fabricants Suisses Réunis ln Iklei" Papierhandel in 't groot en in t klein School- en Bureelbehoelten - Postkaarten, enz. STEMPELS IN CAOUTCHOUC KAPILLISVRiAAV» AALST Zeven Groote Prijzen en Zeven Gouden Vledalies BRUSSEL, 31, OUD-KLEÊRXOOPERSSTRAAT, 31, AALST, 7, Albert-Liénai(straat 7. Men gelast zich met alle slach van Drukwerken, zooals A(Tichen, Omzendbrieven, Fakturen, Mandaten, Wissels, Trouw- en Doodbrieven, Beeldekens, Adres- en Visietkaarlen, Registers, Etiketten, allerhande druk werken voor Markt- en Foorkramers, Strooibrief'kens voor Handelaars en Kooplieden, enz. Een sch<x>n en gerieflijk BURGERSHUIS in de Statiestraat-, te Aalst, nevens de her berg De Esplanade. Zich te bevragen bii M. Van der Schneren Brabantstraat 50, Aalst. Leopoldstruat 25, AALST. -O— Prys-Courant op aanvraag. O Wilt U eene verzekering op het leven, te gen Brand, of tegen Ongelukken van allen aard, afsluiten, wendt U tot Meuleschettestraat, Nr 34, te AALST, waar U de tarieven en voorwaarden der bij zonderste Maatschappijen zullen medege deeld worden. Men gelast zich vooral met polissen van andere Maatschappen te onderzoeken. De voordeeligste voorwaarden van Volks verzekering op het leven, l4t« Communie, Loting enz. Men.staat een hoog commissieloon toe aan eerlyke en werkzame personen die ons ver zekeringen willen opzoeken, of onze Maat schappijen vertegen woordigen Fabriek van ORKEST-ORGELS spelende met doorboorde Kartons en jCylinders,voor Danszalen en Foorreizigers tenten. Magazijn van Pianos voortskomende uit de beste werkhuizen van het Land en den Vreemde, aan pryzen buiten alle concur rentie. GoedeJ'nieuwe Pianos aan pryzen te be ginnen van fr. 000 en meer. CLAVIOPHON is 'het beste en goedkoopste toestel welke voor elke Piano kan geplaatst- worden, en aan iedereen toelaat deze kunstmatig te kunnen bespelen, en zelfs de moeielijlvste muziekstukken uit te voeren, zonder kennis van klavierspel te hebben. Groote keus van Muziekrollen Huis gesticht in 1880 LOUIS HOOGHUYS, N° 11Statieplaats N° 11Geeraardsbergen Verkoop Verhuring Verwisseling. CD 1— P ft -H CD CD i =3 rjL'-g ff O a 0 1 L to 3 I. —3 CD y> e 3 et ff V Z CD O* Wtv v» ft to co tS ft TQ c 3 3 et ft V* CO CD 0 CC V T=3 ft co ft ft s. 3 H* ff 3 ft 3 0 O t— cliez s. ft H» 0 3 1 CO co 0 co c0 1 A lou';r pour 3, 6 ou 9 annóes, une Camp i: ne siluée, a ERPEt a, 7 minutes de la G. re Vijf Huizen et de la halte du tram vicinal. Cette propriété comprend Maison d'habitation toute neuve, nyant au Rez-de-Chaussée Salon, salie a uianc r, bureau et cuisine a l'étage, cinq chambivs a coucber et deux mansardes pour bonnes Magnfique Jardin d'uc demi hectare, avee verperen plein rapport buenderie, écuries pour 2 chevaux; reimso pour voitures et parag" pour automobile. Conditions tres avanta-euses. S'adresser a Mr Jules VERBRUGGHEN, brasaeur a Erpe. In 't Groot en Klein Iluis van Vertrouwen Merken H. M. MAGAZIJN VAN Machion-Moteur Ossen voet en Cylinder Oliëo. Beste witte Oliën voor Naai-Breimnchion u en Velos. Vaste Vetten (Gratsses Consistantes) Kleefstol (Adherents) vooi hei leer. Wagensmeer, Blauw en Geel. Vaartstraat, N" 12, AALST. TC Hl IR FN sc^°°.ne Huiz«-D met II of nuntii gelegen op de Ai bert la an, Huurprjjs 250 fr. 's jaars. \'oor do conditiën >ich t« wenden tot M. DE WOLF, Albert I- a a of hij M. A. DRUCK. Statiestraat. Drukkerij li. Van den Broeck-Jacobs, St. Janstraat, 36, Aalst. lit cite dagen van 10 tot 1 uur. ook op Zondag van 9 tot 12. en Blekten die er uit voortkomen. Vele mannen hebben zonder het te weten znudver lies. Vele vrouwen zijn ook onderhe\ig aan witvloed. Die verliezen, wanneer zij lang duren, verwekken zelfs bij de kloekste raenschen eene vroegtijdige ver slapping, cene uitputting der natuurlijke genees kracht. Het eten Bmaakt dan nie;. en verteert niet goed. De slaap is onrustig en vol drommen. Men voelt zich altijd inoede, vooral in de beenen, en 's morgens als men opstaat is men zoo moede is s' avonds als men slapen gaat. Vele personen hebben draaiingen, hartkloppingen, oorruisschingcn, congestie en pijnen aan het hoofd, maaglendcn of nierpijnen, verlies van het geheugen en van het haar, verslapping vin de oogen, enz. Als de verliezen nog langer blijven duren en vooral uit oorzaak van veel verdriet, buitenspo righeden, overspanning in het werk, menigvuldige kraambedden of besmettelijke ziekten zooals drui pingen, influenza, typhus, enz., dan neemt de ver zwakking nog toe en ontstaan ergere ziekten, zooais maagkwalen, blaasziekte, bloedarmoede, bloedader- breuk. waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen der eierstokken, onmacht, klierziekte en zelfs kanker. Indien gij een of meer van die ziekteverschijnselen gevoelt en vruchteloos allerlei remediën beproefd hebt of nutteloos eleclrieksche banden hebt gedragen, leest dan het nieuw en belangrijk boekje :De Zenuwzwakte, i gij zult daarin de geredeneerde uitlegging uwer kwaal vinden en tevens de eenige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte, en hare menigvuldige verschijnselen 1 niet kunnen genezen worden noch door medicijnen. noch door elektrieschc banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling van het Geneeshuis. Deze kan geschieden door slechts enkele bezoeken van lijd tot tijd en vcreischt noch verblijf in het genees huis, noch v. rlet in liet gewoon werk, noch groote i kosten. Het Vlaamsohe boekje over de zenuwzwakte I wordt op aanvraag tegen 1 frank in postzegels ver- zonden. van Kanker, Klieren en Gezwellen in de borst, Kan kerpuistjes der lip, Gezwollen en gebarsten klieren in den hals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte. Fistels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden der beenen. Speen- gezwellen,Aderspat, Aderbreuk, Waterbreuk, Polypen in den neus, Zwelling of verzwering der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en Ziekten der wat- rorganen. Het geneeskundighuis Windelincx is in 1860 inge steld door Dr A. Windelincx voor de Genezing zonder operatie, van verschillige ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsels worden stilletjes aan, zonder pijn, door zalven en pleisters verdroogd. Dus goene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet le ver- zwakken maar deze integendeel te versterken en ha-u- door alle natuurlijke middelen te verkloeken. D- ze I behandeling kan geschieden door slechts enkele bezoe ken van tijd tot tijd aan het Geneeshuis. Een verbiijf 1 N' 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL. tegen den Botanieken hof, op eonlgo stappen afstand van da Noordstatie. is alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt eQ leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes 1° Over Kanker en Klieren. 2° Over Zenuwzwakte. 3° Over het Zaadver ties. 4° Over Speen 5® Over besmettelijke ziekten der waterorganen. 6° Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kanker, enz., bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. Die boekjes loeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen. enz., niet genezen en terugkomen na de bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen. en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelincx. Eik boekje wordt verzonden tegen 1 frank in postzegels en de zes te zamen tegen 3 frank in postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma. m -r .- - w 9 cè CO C/3 C/J O pendulisn KAB RIEK IV TFNWN BRUSSEL, 12, Oud-Kleerkoopersstraat 11. 1 ANTWERPEN, 8 Melkmarkt FABRIEKEN TE GENÈVE EN TE LA CHAUD-DE FONDS IJzerenweg-ankerzakuurwerk, systeem Roskopf, 1° kwaliteit 14 fr. 2° kwali teit 10 fr. Specialiteit in platte zakuurwerken voor heeren dames, deugdelijk en goed geregeld. Gouden dameszakuurwerken, 15 fr. af, goud 1® keus van 25 fr. at. Gouden heerenzakuurwerben van 30 fr. af. Zilveren zakuurwerken voor heeren, dames en ongo lieden vao 10 fr. af. Nikkelen zakuurwerken van 4 fr. 50 af. De Chronometer Tensen ib de regelmatigste, nauwkeurigste, deugddelijkste chronometer. De Chronometer Tensen wordt gewaarborgd op twee minuteD maximum per maand liggende of hangende, bij warmte en koude. 0e Chronometer Tensen wordt tot hunne volkomen bevrediging, door de officieren gebruikt in Congo, Egypte, Cbina bij is verkrijgbaar in nikkel van 60 fr. af, in zilver van 70 fr. fa- in niellé van 80 fr. af en in goud van 200 fr. af. Des Zondags gesloten. Alleen, indien men er 6 in eene k6er koopt, wordt bet Nikkel uurwerk aan 4,50 in provincie opgestuurd. De grootste Naaimachicnenfabriek der Wereld. IVIaoliienen voor huishoudelijk naaiwerk. AIixcliienen voor fabrieken en werkplaatsen. UITMUNTEND FABRIKAAT Wereldtentoonstelling: van St. T-OTJIS (Amerika) 1904: MpBW ft. \U*£"3. ifl'i Waarom nog langer met uwe kwaal voort gesukkeld Waarom nog langer geleden In welke stad of dorp gij ook woont, wendt u tot uwe vrienden, uwe kennissen of geburen en vraagt door welk middel zij volkomen van hunne maag- of darmziekte genezen zijn, en allen zullen u zonder aarzelen en mot vreugde zeggen door het on feilbaar en onovertrefbaar raiddel. Het Elixir eu lavementpoeder Van Panteghem. Dit is het eenigste middel waar mede men voiledige genezing bekomt. Ziekte der matrice genezen door de witte poeder Van Panteghem zonder operatie. Snuifpoeder voor Hoofdpijn, verstopte neuzen, aanwassen. Zalve voor kwade beenen en velziekten. Vraagt prospectus of inlichtingen aan Aphtheker EDOUARD RENO, Phenixstraat. 56, GENT. Wordt op aanvraag per post verzonden. Depots ^Schaarbeek (Brussel), Apotheek Barbry, 56, PaleizenstraatSt-Joos-ten- Noode, Apotheek Jourdain, 84, Leuvenschesteenweg Mechelen, Volksapotheek 81, Bruul St-Nikolaas, Apotheek De Poortere, Groote MarktAalst, Apotheek De Valkeneer, Esplanadeplein (nabij St. Jozefkerk).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksvriend | 1906 | | pagina 4